Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (638.75 KB, 12 trang )





Kiểm tra bài cũ
Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu + , bỏ
dấu ngoặc đằng trước có dấu - ?
Bài tập: Tính hợp lý
a) ( 35 + 67) + ( 234 - 67 35)
b) (2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88)
Giải
a) ( 35 + 67 ) + ( 234 - 67 35)
= 35 + 67 + 234 67 35
= 35 35 + 67 67 + 234
= 0 + 0 + 234
= 234
b) (- 2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88)
= - 2007 15 + 88 + 15 88
= 15 - 15 + 88 - 88 - 2007
= 0 + 0 - 2007
= - 2007


TiÕt 59
§ 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc:
?1
Tõ h×nh 50 d­íi ®©y ta cã thÓ rót ra nhËn xÐt g× ?
NÕu a = b th× a + c = b + c
NÕu a + c = b + c th× a = b
NÕu a = b th× b = a




2. VÝ dô:
T×m sè nguyªn x, biÕt: x - 2 = - 3
Gi¶i
x – 2 = - 3
x – 2 = - 3
x = - 3 + 2
x = - 1
?2 T×m sè nguyªn x, biÕt: x + 4 = - 2
Gi¶i
x + 4 = - 2
x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
x = - 2 + (- 4)
x = - 6
TiÕt 59
§ 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc:
+ 2 + 2


2. VÝ dô:
T×m sè nguyªn x, biÕt: x - 2 = - 3
Gi¶i
x – 2 = - 3
x – 2 = - 3
x = - 3 + 2
x = - 1
?2 T×m sè nguyªn x, biÕt: x + 4 = - 2
Gi¶i

x + 4 = - 2
x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
x = - 2 + (- 4)
x = - 6
TiÕt 59
§ 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ
1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc:
+ 2 + 2

×