Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Bài soạn Đề thi môn Ngữ văn vào chuyên Quang Trung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (73.72 KB, 1 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN
BÌNH PHƯỚC QUANG TRUNG
Năm học 2010- 2011
(Đề thi gồm 01 trang) Đề thi môn: Ngữ văn chuyên.
Thời gian làm bài: 150 phút.
Ngày thi: 09/7/2010
Câu 1: (2,0 điểm)
Cho đoạn thơ:
“Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.”
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
a) Giải thích nghĩa của hai từ láy “đầy đặn”, “nở nang”.
b) Chỉ ra cái hay của từ “thốt” trong đoạn thơ trên.
Câu 2: (3,0 điểm)
Viết một bài văn ngắn (khoảng 300 từ) trình bày suy nghĩ của em về lòng vị tha trong
cuộc sống.
Câu 3: (5,0 điểm)
Cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. (Ngữ
văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục)
HẾT
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh:………..
ĐỀ THI CHÍNH
THỨC

×