Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.65 KB, 2 trang )

Trường : ..................................... ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Họ và Tên:……………………… MÔN: TOÁN - KHỐI I
Lớp:……………….. N¨m häc 2010 - 2011
Thời gian: 40 phút
Điểm Lời phê giáo viên
Người coi:………………
Người chấm:.……………
Bài 1. ? (1điểm)
a. b. c. d.
Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)
a. 0 1 4
Bài 3. Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm (2điểm)
a. 1………2 ; 9………7 ; 0………7 ; 5………5 ; 4.............6
b. 1 + 4 = ......... 2 + 3 =........ 2 + 2 = ......... 3 + 2 = ........ 4 + 1=........
Bài 4. (2 điểm) Cho các số sau: 2; 4; 0; 7; 9
a/ Viết theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………
b/ Viết theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………...
Bài 5. (1 Điểm ) Tô màu các hình cùng dạng, cùng màu:
Bài 6. (2 điểm )Viết phép tính thích hợp
Tóm tắt:
Có: 2 cái kẹo
Thêm: 3 cái kẹo
Tất cả: … cái kẹo ?
Giải
Bài 7. (1 điểm ) Viết số và điền dấu thích hợp để được phép tính đúng:
b. 5 7 9
Số


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM
Bài 1. (1điểm) Học sinh điền đúng mỗi câu được 0,25 điểm


a. 3 b. 4 c. 6 d. 8
Bài 2. (1điểm) Học sinh điền đúng mỗi ô trống được 0,25 điểm
a. 0 1 2 3 4
Bài 3. (2điểm) Học sinh điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm
a. 1 < 2 ; 9 > 7 ; 0 < 7 ; 5 = 5 ; 4 < 6 .
b. 1 + 4 = 5 ; 2 + 3 = 5 ; 2 + 2 = 4 ; 3 + 1 = 4 ; 2 + 1= 3
Bài 4. (2 điểm) Học sinh viết đúng thứ tự mỗi câu được 1 điểm.
a/ Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; 2; 4; 7; 9
b/ Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 7; 4; 2; 0
Bài 5.(1điểm) Học sinh tô đúng mỗi cặp hình cùng màu với nhau được 0,25 điểm.
Bài 6. (2điểm)Học sinh viết đúng phép tính thích hợp được 2 điểm
Bài 7. (1điểm)Học sinh viết được phép tính có kết quả thích hợp được 1điểm
Ví dụ: 4 +0 = 4,2 +2 = 4,3 +1 = 4,…
= 4
b. 5 6 7 8 9
2 + 3 = 5

×