Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Tài liệu Đề kiểm tra KSCL kỳ 1 lớp 9 môn toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (45.67 KB, 1 trang )

Tiết 38 + 39 kiểm tra học kỳ
Đề Kiểm tra khảo sát kỳ 1 môn toán năm học 2010- 2011
( Thờ gian 90 )
Câu1: ( 1,5 điểm) Tính
a)
9
64
100
+
b)
4,9. 810
Câu2:(2,5điểm) cho biểu thức
P =
2
1
x x x
x x xa) Nêu điều kiện xác đinh rồi rút gọn biểu thức P
b) Tính giá trị của P với x= 3 +
8
Câu 3 ( 2,5 điểm)
a) Đồ thị hàm số y = 3x + 1 có song song với đồ thị hàm số y = -x + 2 hay
không ? Vì sao ?
b) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1
c) Xác định m để đồ thị hàm số y = ( m + 1) x 1 cắt trục tọa độ tạo thành
một tam giác có diện tích bằng 6 .
Câu 4 ( 3,5 điểm) Cho đờng tròn tâm (o) đờng kinh AB, Ax là tia tiếp tuyến của
đờng tròn, C là một điểm trên Ax (C khác A), BC cắt đờng tròn (o) tại M. Trên


cung BM( không chứa điểm A) lấy điểm N ( N khác B và M ). Các đờng thẳng
AM và BN cắt nhau tại D, AN cắt BM nhau tại I . Chứng minh
a) AMB = 90
0
b) AM
2
= BM . CM
c) DI

AB

×