Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Tài liệu Đề thi HSG lớp 5 - Năm học 2010-2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.08 KB, 1 trang )

Phòng GD-ĐT hơng sơn Đề thi học sinh giỏi năm học 2010- 2011 ( cấp trờng)
Trờng TH sơn ch âu Môn: Tiếng Toán - Lớp 5
Thời gian làm bài : 60 phút
Câu 1: Không tính tổng, hãy cho biết tổng sau có chi hết cho 3 không? Tại sao?
14 + 72 +96 + 52 +63
Câu 2: Tìm y:
a. 5,4 - y + 2,7 = 1,05
b. y + y x
3
1
:
9
2
+ y :
7
2
= 252
Câu 3: Không quy đồng tử số và mẫu số, hãy so sánh:
a,
17
13

19
15
b,
48
12

36
9
Câu 4: Tuổi của bà, của mẹ và của Mai năm nay cộng lại đợc 120 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi ngời


biết rằng tuổi của mẹ gấp 7 lần tuổi của Mai và tuổi của bà gấp 12 lần tuổi của Mai?
Câu 5: Có ba vòi chảy vào bể nớc. Vòi thứ nhất chảy một mình trong 10 giờ thì đầy bể; vòi thứ hai
chảy trong 5 giờ thì đầy bể; vòi thứ ba chảy trong 6 giờ thì đầy bể. Hỏi:
a. Một giờ cả 3 vòi chảy đợc mấy phần của bể?
b. Nếu cả 3 vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể?

×