Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Bài giảng Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.23 MB, 15 trang )

GD
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010.
a lý 4Đị
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2010.
Địa lý:
Kể tên các dân tộc sống lâu đời ở
Tây Nguyên?
Kiểm tra bài cũ
Nêu một số nét sinh hoạt của
người dân ở Tây Nguyên?
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
1. Trồng cây công nghiệp trên đất ba
dan.
Cây công nghiệp Diện tích (ha)
Cà phê
Cao su
Chè
Hồ tiêu
494 200
97 200
22 358
11 000
Bảng số liệu về diện tích trồng cây công
nghiệp ở Tây Nguyên (năm 2001)
- Những cây trồng chính ở Tây Nguyên
là cà phê, cao su, hồ tiêu, chè.
- Cây công nghiệp được trồng nhiều nhất
ở Tây Nguyên là cà phê với 494 200 ha
2. Dựa vào bảng số liệu cho biết cây công
nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Tây
Nguyên


1. Quan sát lược đồ kể tên những cây
trồng chính ở Tây Nguyên. Chúng thuộc
loại cây gì?
Thảo luận theo
nhóm đôi
Tại sao Tây Nguyên lại thích hợp cho việc
trồng cây công nghiệp?
- Đất ba dan tơi xốp, phì nhiêu rất phù
hợp với trồng cây công nghiệp lâu năm
và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hoạt động 1
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010.
a lý 4Đị
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2010.
Địa lý:
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
1. Trồng cây công nghiệp trên đất ba
dan.
Tìm vị trí của
Buôn Ma Thuột
trên bản đồ
Địa lí tự nhiên
Việt Nam

T­íi n­íc cho cµ phª vµo mïa kh« ë T©y Nguyªn
Trên các cao nguyên ở Tây Nguyên có những vùng đất ba dan rộng lớn, được
khai thác để trồng cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu, chè.
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010.
a lý 4Đị
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2010.

Địa lý:
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

Thảo luận nhóm
bàn
1. Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan.
2. Chăn nuôi trên đồng cỏ
• Quan sát Hình 1, kể tên những vật nuôi chính ở
Tây Nguyên

Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết con vật
nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên
Vật nuôi Số lượng
(con)
Bò
Trâu
476 000
65 900
Bảng số liệu về vật nu
Bảng số liệu về vật nu
ôi
ôi


Tây nguyên ( năm 2003)
Tây nguyên ( năm 2003)
Chăn nuôi bò sữa
Tây Nguyên có những đồng cỏ xanh
tốt, rộng lớn thuận lợi cho việc phát
triển chăn nuôi trâu bò.

- Tây Nguyên có những thuận lợi nào
để phát triển chăn nuôi trâu, bò?
Nuôi và thuần dưỡng voi
Voi phục vụ du lịch
Voi kéo gỗ
Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để làm gì?
Hoạt động 2
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010.
a lý 4Đị
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2010.
Địa lý:
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

1. Trồng cây công nghiệp trên đất ba gian
Trên các cao nguyên ở Tây
Nguyên có những vùng đất ba dan
rộng lớn, được khai thác để trồng
cây công nghiệp lâu năm như cà
phê, cao su, hồ tiêu, chè.
Tây Nguyên có những đồng
cỏ xanh tốt thuận lợi cho
việc phát triển chăn nuôi trâu
bò.
Hoạt động sản xuất của người
dân ở Tây Nguyên
Ghi nhớ
Trên các cao nguyên ở Tây Nguyên có những vùng đất ba dan
rộng lớn, được khai thác để trồng cây công nghiệp lâu năm như
cà phê, cao su, hồ tiêu, chè và có nhiều đồng cỏ thuận lợi cho việc
chăn nuôi trâu, bò.

2. Chăn nuôi trên đồng cỏ
3. Trò chơi - Củng cố
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
Có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương
án trả lời (a-b-c-d), hãy chọn phương án
trả lời đúng nhất, thời gian cho mỗi câu
hỏi là 15 giây. Nếu trả lời đúng thì được
chơi tiếp, nếu trả lời sai thì bị loại ra khỏi
cuộc chơi. Kết thúc 5 câu hỏi bạn nào
còn ở lại với cuộc chơi sẽ là người thắng
cuộc

×