Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Đề thi HK1 môn Tin học 10 năm 2019-2020 Huyện Bình Đại

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.79 KB, 7 trang )

(1)

(Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu)


Họ, tên học viên:... Lớp: ...


Câu 1: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào không phải là hệ điều hành


A. LINUX B. WINDOW C. MS WORD D. MS DOS


Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng về ROM ?


A. ROM là bộ nhớ ngoài B. ROM là bộ nhớ trong chỉ cho phép đọc dữ
liệu


C. Dữ liệu trong ROM sẽ bị mất khi tắt máy D. ROM là bộ nhớ trong có thể đọc và ghi dữ
liệu


Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất


A. Thư mục chứa tệp B. Tệp chứa thư mục và tệp
C. Tệp chứa thư mục D. Thư mục chứa tệp và thư mục
Câu 4: Đường dẫn đầy đủ là


A. Là một tệp chứa thư mục B. Có cả tên ổ đĩa


C. Khơng có tên ổ đĩa D. Là một thư mục chứa tệp
Câu 5: (11101)2 = ?10


A. 55 B. 29 C. 60 D. 61.


Câu 6: Việc nào dưới đây không bị phê phán?
UBND HUYỆN BÌNH ĐẠITRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ
NGHIỆP -GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2019-2020
MƠN TIN HỌC 10
THỜI GIAN: 45 PHÚT


(40 câu trắc nghiệm)(2)

A. Phát tán các hình ảnh đồi trụy lên mạng.
B. Sao chép phần mềm khơng có bản quyền.


C. Tự thay đổi mật khẩu cho máy tính cá nhân của mình.
D. Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính của trường.


Câu 7: Muốn di chuyển một tập tin trong Window Explorer ta dùng phím tắt, bạn sử dụng
lựa chọn nào?


A. Chọn tập tin muốn di chuyển \ nhấn Ctrl + X \ Chọn nơi di chuyển đến \ nhấn Ctrl +V
B. Chọn tập tin muốn di chuyển \ nhấn Ctrl + Z \ Chọn nơi di chuyển đến \ nhấn Ctrl +V
C. Chọn tập tin muốn di chuyển \ nhấn Ctrl + C \ Chọn nơi di chuyển đến \ nhấn Ctrl +V
D. Chọn tập tin muốn di chuyển \ nhấn Ctrl + I \ Chọn nơi di chuyển đến \ nhấn Ctrl +V
Câu 8: Thơng tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng?


A. Hệ cơ bát phân B. Cả A, B, C đều đúng


C. Hệ thập phân D. Hệ nhị phânCâu 9: Có bao nhiêu ứng dụng tin học mà em đã được học trong chương trình tin học 10


A. 8 B. 5 C. 6 D. 7


Câu 10: Biểu tượng My Computer chứa:


A. Biểu tượng các đĩa B. Thơng tin về mạng máy tính
C. Tài liệu của tơi D. Tệp/thư mục đã xóa


Câu 11: Trong Windows Explorer, muốn sửa đổi tên một thư mục, tập tin như thế nào?
A. Click phải lên đối tượng \ Search


B. Click trái lên đối tượng \ Create shortcut
C. Click phải lên đối tượng chọn \ Rename


D. Click phải chuột lên đối tượng chọn \ Properties
Câu 12: BKAV là:(3)

Câu 13: Trong hệ điều hành Windows, những tên tệp nào sau đây là hợp lệ?


A. Tự học B. Ben?Tre.TXT C. Tom/Jerry.COM D. Pop\Rock.PAS


Câu 14: Muốn bật chế độ tạm nghỉ máy tính ta thực hiện


A. StartTurn offStand By B. StartTurn offHibernate
C. StartTurn offRestart D. StartTurn offTurn off
Câu 15: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ trên:


A. ROM B. RAM C. Bộ nhớ ngoài D. CPUCâu 16: Máy vi tính khơng thể hoạt động được nếu thiếu :


A. Máy in. B. CDROM C. Đĩa mềm D. RAM


Câu 17: Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 65 “ trong hệ thập phân ?
A. 10101110 B. 01000001 C. 10010110 D. 11010111
Câu 18: Hệ điều hành dựa vào phần nào để phân loại tệp:


A. Phần tên và phần mở rộng B. Phần tên


C. Khơng có D. Phần mở rộng


Câu 19: Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm


A. Cache và ROM B. Thanh ghi và RAM C. ROM và RAM D. Thanh ghi và ROM
Câu 20: Để tạo thư mục mới chọn:


A. FileNewfolders B. EditNewfolders


C. EditCopy D. FileSave


Câu 21: Trong hệ điều hành Windows phần mở rộng không được dài quá bao nhiêu ký tự?
A. khơng quy định số lượng kí tự B. 255


C. 3 D. 8


Câu 22: Bộ nhớ ngoài dùng để:


A. Hỗ trợ cho bộ nhớ trong B. Lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong
C. Lưu trữ lâu dài dữ liệu D. Tất cả đều saiCâu 23: Thiết bị nào không phải là thiết bị ngoại vi?(4)

Câu 24: Hệ điều hành WINDOWS 10 là hệ điều hành:


A. Giao tiếp tự do. B. Đa nhiệm một người dùng
C. Đơn nhiệm một người dùng D. Đa nhiệm nhiều người dùng


Câu 25: Vùng nhớ để lưu tạm thời dữ liệu và dữ liệu sẽ mất đi khi tắt máy tính, nó được gọi
là …?


A. USB B. RAM C. ROM D.


Câu 26: Hãy xác định Input và Output bài toán sau:


Cho 3 cạnh của tam giác. Tính diện tích của tam giác đó


A. a, b, c; S B. S; a, b, c C. a, b ; S D. S; b,c


Câu 27: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử?
A. Xử lí thơng tin B. Nhận thông tin


C. Nhận biết được mọi thông tin D. Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài
Câu 28: Hai tên tệp nào sau đây không thể tồn tại đồng thời với nhau?


A. D:\PASCAL\AUTOEXE.BAT và D:\PASCAL\BAITAP\BT1.PAS
B. D:\PASCAL\BAITAP\BT1.PAS và C:\PASCAL\BAITAP\BT1.PAS
C. D:\PASCAL\BT\Baitap.PAS và D:\PASCAL\BT\BAITAP.PAS
D. D:\LOP 10\BAITAP\BT1.PAS và D:\LOP10\BAITAP\BT2.PASCâu 29: Chương trình nào của Windows dùng để quản lí các tệp và thư mục?


A. Microsoft Office B. Accessories C. Control Panel D. Windows Explorer
Câu 30: Trình tự xử lý thơng tin của máy tính điện tử là…?


A. Màn hình \ CPU \ Đĩa Cứng B. Đĩa cứng \ Màn hình \CPU


C. Màn hình \ Máy in \ CPU D. Nhận thông tin \ Xử lý thông tin \ Xuất thơng tin
Câu 31: Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính(5)

Câu 32: Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là sai:


A. Hệ điều hành có nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người và máy tính
B. Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên của máy một cách tối ưu
C. Hệ điều hành là chương trình được viết để giải quyết 1 bài tốn cụ thể
D. Hệ điều hành quản lí các thiết bị ngoại vi gắn với máy tính


Câu 33: Chọn thứ tự đúng các bước tiến hành để giải bài toán trên máy tính:


A. Xác định bài tốn, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật tốn, Viết chương trình, Hiệu chỉnh, Viết
tài liệu.


B. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, Xác định bài tốn, Viết chương trình, Hiệu chỉnh, Viết
tài liệu;


C. Xác định bài tốn, Viết chương trình, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, Hiệu chỉnh, Viết
tài liệu;


D. Xác định bài toán, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật tốn, Viết tài liệu, Viết chương trình, Hiệu
chỉnh;Câu 34: Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính:


A. Đĩa mềm B. Hệ điều hành


C. Màn hình tinh thể lỏng D. Máy in.


Câu 35: Hệ điều hành không đảm nhiệm công việc nào dưới đây?
A. Giao tiếp với ổ đĩa cứng B. Quản lý bộ nhớ trong


C. Soạn thảo văn bản D. Tổ chức việc thực hiện chương trình
Câu 36: Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?


A. 0, 1, 2, …, 9 B. 0, 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F
C. 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F, G D. 0 và 1


Câu 37: Biểu diễn nhị phân của số Hexa “ 1AE ” là : (có nghĩa là 1EA có giá trị bằng bao
nhiêu)


A. 000110101110 B. 000110101111 C. 000110100110 D. 000111101010
Câu 38:Phần mở rộng trong tên tệp thường thể hiện:(6)

C. tên thư mục chứa tệp. D. kiểu tệp


Câu 39: Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua thành phần nào sau đây?
A. Hệ Điều Hành B. Bàn phím C. Chuột D. Đĩa cứng


Câu 40: Hãy ghép mỗi thiết bị ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải trong
bảng dưới đây:THIẾT BỊ CHỨC NĂNG


1/ Thiết bị vào a/ thực hiện các phép tốn số học và lơgic
2/ bộ nhớ ngồi b/ để đưa thơng tin ra màn hình


3/ bộ nhớ trong c/ điều khiển hoạt động đồng bộ của các bộ phận trong máy tính và các
thiết bị ngoại vi liên quan


4/ Bộ điều khiển d/ lưu trữ thông tin cần thiết để máy tính hoạt động và dữ liệu trong
quá trình xử lí.


5/ Bộ số học/lơgic e. dùng để nhập thông tin vào máy
6/ Thiết bị ra f/ lưu trữ dữ liệu lâu dài(7)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội


dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,


giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng


xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và


Sinh Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán cáctrường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường


Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn


Đức Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chuyên dành cho các em HS


THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp


dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh


Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc
Bá Cẩn cùng đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả


các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư
liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thimiễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và
Tiếng Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

×