Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Đề thi HSG môn Tin 9 năm 2019 Phòng GD&ĐT Hậu Lộc có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (865.97 KB, 10 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT HẬU LỘC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9
NĂM HỌC 2018- 2019


Môn thi : TIN HỌC


Thời gian làm bài : 120 phút( Không kể thời gian giao đề)


Em hãy dùng ngơn ngữ lập trình Pascal hoặc Free Pascal để lập trình giải các bài tốn sau:


Bài 1: (4, 0 điểm) Tính tổng BAI1.PAS


Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên n sao cho 5<n100, nếu nhập sai yêu cầu
nhập lại khi nào nhập đúng thì tính tổng Sn.


1.2

2.3

3.4

.(

1)


...3.4

4.5

5.6

(

2)(

3)n


n n


Sn

n

 


Bài 2: (4,0 điểm) Xử lý xâu BAI2.PAS


Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, do sơ xuất khi nhập dữ liệu nên dữ liệu về họ và tên của
thí sinh khơng đúng theo quy cách của văn bản, vì vậy rất khó khăn trong việc tìm kiếm thơng tin
thí sinh. Để khắc phục tình trạng đó, ban tổ chức yêu cầu bộ phận thư ký chỉnh sửa lại dữ liệu
đúng chuẩn. Em hãy giúp bộ phận thư ký lập trình thực hiện cơng việc với u cầu như sau: Nếu
có nhiều kí tự trắng ở trong xâu thì xóa và chỉ để lại một kí tự trắng ở giữa mỗi từ, kí tự đầu tiên
của họ, họ lót, tên được chuyển thành chữ in hoa, tất cả các kí tự cịn lại được chuyển thành chữ
thường.


Dữ liệu vào: Cho bởi file text XAU.INP trong đó gồm một dịng chứa xâu dài khơng q 255 kí
tự, là họ và tên thí sinh.


Kết quả ra: Ghi ra file text XAU.OUT gồm một dòng chứa kết quả xâu đã xử lý.
Ví dụ:


XAU.INP XAU.OUT


NguYEn THI ThuY nhung Nguyen Thi Thuy Nhung


Bài 3: (6,0 điểm) Phần thưởng BAI3.PAS


Trong cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp Huyện môn Tin học mỗi học sinh đều có
số điểm tích lũy riêng của mình. Số điểm tích lũy của mỗi học sinh là một số nguyên dương K
(0 < K ≤ 2109). Đội tuyển của phòng giáo dục và đào tạo Huyện Cam Lộ có N học sinh tham(2)

quyết định thưởng cho các học sinh trong đội tuyển Q triệu đồng, biết rằng điểm tích lũy của mỗi
học sinh đều chia hết cho Q.Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương Q lớn nhất.


Dữ liệu vào: Số nguyên dương N là số lượng học sinh được nhập từ bàn phím.


Nhập lần lượt điểm tích lũy của N học sinh, các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
Dữ liệu ra: Ghi số ngun dương Q tìm được.


Ví dụ:


PT.INP PT.OUT


5


15 24 45 36 27


3


Bài 4: ( 6 điểm) Sinh xâu ký tự BAI4.PAS


Cho hai xâu X, Y gồm các ký tự số từ 0 đến 9 được biểu diễn như sau:


X=x1, x2, x3…xn; Y= y1, y2,y3…ym (n,m<250). Hãy viết chương trình sinh ra xâu ST thỏa


mãn các điều kiện sau :


- ST gồm các ký tự số vừa có mặt ở xâu X, vừa có mặt ở xâu Y.
- Các ký tự số trong xâu ST chỉ xuất hiện duy nhất một lần
- Xâu ST nếu đổi ra số sẽ nhận được một số đạt giá trị lớn nhấtDữ liệu vào : Cho bởi file text SINHXAU.INP chứa xâu X và xâu Y, mỗi xâu nằm
trên một dịng


Kết quả : Ghi ra màn hình là số lớn nhất nhận được.


SINHXAU.INP SINHXAU.OUT


X= “19012304”
Y= “034012”


43210


X= “2468”
Y= “3579”


Khong co


Yêu cầu: - Các tệp bài làm được lưu theo tên bài. Ví dụ: BAI1.PAS.(3)

HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC
NĂM HỌC 2018 - 2019


Bài 1: (4 điểm ) Tính tổng


TEST Nhập n từ bàn phím Kết quả trên màn hình Điểm


1 8 3.74 1đ


2 6 2.46 1đ3 100 87.11 1đ


4 150 Nhập lại N 1đ


Chương trình tham khảo
program tinhtong;


uses crt;


var n,i:integer;
s:real;
begin
clrscr;
repeat


write('nhap n:');readln(n)
until (5<n) and (n<=100);
s:=0;


for i:=1 to n do


s:=s+((i*(i+1))/((i+2)*(i+3)));
write('Tong la:',s:2:2);


readln;
end.


Bài 2: (4,0 điểm) Xử lý xâu


Test XAU.INP XAU.OUT Điểm1 NguYEn thi THUY nhung Nguyen Thi Thuy Nhung 1,0
2 Le thi nhu na Le Thi Nhu Na 1,0
3 Hoang THI TUYET Hoang Thi Tuyet 1,0


4 TRUONG HO NHAT ANH Truong Ho Nhat Anh 1,0(4)

var st:string;
i:integer;
f1,f2:text;
Begin


assign(f1,'xau.inp');reset(f1);
assign(f2,'xau.out');rewrite(f2);
read(f1,st);


while st[1]=' 'do delete(st,1,1);


while st[length(st)]=' ' do delete(st,length(st),1);
while pos(' ',st) > 0 do delete(st,pos(' ',st),1);
for i:=1 to length(st) do


if st[i] in ['A'..'Z'] then st[i]:=chr(ord(st[i])+32);


st[1]:=upcase(st[1]);
for i:=1 to length(st) do


if st[i]=' ' then st[i+1]:=upcase(st[i+1]);
writeln(f2,st);close(f1);
close(f2);
end.


Bài 3: (6,0 điểm) Phần thưởng


TEST PT.INP PT.OUT Điểm


1 5


15 24 45 36 27


3 1đ


2 3


8 4 12(5)

3 5


20 25 30 15 40


5 1đ


4 6


16 24 28 8 40 4


4 1đ5 8


20 12 15 10 22 26 30 13


1 1đ


6 10


8 16 80 32 64 160 320 640 24 4000


8 1đ


Chương trình tham khảo
Program Phan_thuong;
Const fi='PT.INP';


fo='PT.OUT';


Type mmc=Array[0..101] of Longint;
Var N:Longint;


A:mmc;


Function UCLN(x,y:Longint):Longint;
Var sodu:Word;


Begin


sodu:=x mod y;
While sodu<>0 do


Begin


x:=y;
y:=sodu;(6)

UCLN:=y;
End;


Procedure Read_Data;
Var f:text;


i:Longint;
Begin


Assign(f,fi);
Reset(f);
Readln(f,N);
For i:=1 to N do
Read(f,A[i]);
Close(f);
End;


Function USC:Longint;
Var f:text;


i,mUSC:longint;
Begin


mUSC:=UCLN(A[1],A[2]);
for i:= 3 to N domUSC:=UCLN(mUSC,A[i]);
USC:=mUSC;


End;


Procedure Write_Data;
Var f:Text;


Begin(7)

Write(f,USC);
Close(f);
End;
BEGIN
Read_Data;
Write_Data;
End.


Bài 4: (6 điểm) SINH XÂU KÍ TỰ
Mỗi test đúng được 2 điểm


Test SINHXAU.INP SINHXAU.OUT


1 X= “19012304”
Y= “034012”


43210


2 X= “2468”


Y= “3579”


Khong co xau sinh ra


3 X= “abc19012304”
Y= “b9123”


9321


Chương trình tham khảo
program sinh_xau_ki_tu;


var s1,s2,s11,s22, xauchung: string;
tam:char;


dem,i,j:integer;
f1,f2:text;
BEGIN(8)

assign(f2,'SINHXAU.OUT') ;
rewrite(f2);


dem:=0; s11:='';s22:='';xauchung:='';
while (dem=0) and not eof(f1) do


begin


readln(f1,s1);
readln(f1,s2);
s11:=s11+s1;


s22:=s22+s2;
i:=1;


while i<=length(s11) do
begin


if (pos(s11[i],s22) >0) and (pos(s11[i],xauchung)=0)
then


xauchung:=xauchung+s11[i];
inc(i);


end;


If xauchung=‟ ‟ then write (f2, „khong co xau sinh ra‟);


end;


If xauchung >‟ ‟ then
begin


for i:=1 to length(xauchung) do
for j:=i+1 to length(xauchung) do
if xauchung[i]<xauchung[j] then


begin


tam:=xauchung[i];(9)

xauchung[j]:=tam;


end;


writeln(f2, 'xau sinh ra', xauchung);
end;(10)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng


xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và
Sinh Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các


trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn
Đức Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS


THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp


dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh
Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc
Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả


các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư
liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi


miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

×