Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

nguyen phan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.3 MB, 25 trang )

(1)

09/10/200809/10/2008Chào mừng các


thầy,cô giáo và các


em học sinh về dự hội
(2)

Em h·y tr

ình bày cấu tr

úc

và chức năng
(3)

(4)

(5)

(6)

Bài 9 : NGUYÊN PHÂNBài 9 : NGUYÊN PHÂN
(7)

Bài 9 : NGUYÊN PHÂN
(8)

Chu kỳ tế bào gồm những giai đoạn nào?Bài 9 : NGUYÊN PHÂN
(9)

Kỳ trung gianNGUYÊN PHÂNKỲ ĐẦU


KỲ GIỮA
KỲ SAU


KỲ CUỐI
(10)

Kết luận:Kết luận:

CHU KỲ TẾ BÀO GỒM:

CHU KỲ TẾ BÀO GỒM:- KỲ TRUNG GIAN

- KỲ TRUNG GIAN


- NGUYÊN PHÂN

- NGUYÊN PHÂN+ KỲ ĐẦU


+ KỲ ĐẦU


+ KỲ GIỮA


+ KỲ GIỮA


+ KỲ SAU


+ KỲ SAU


+ KỲ CUỐI


+ KỲ CUỐI


(11)

(12)

(13)

HÌNH


HÌNH


THÁI NST


THÁI NST KỲ TRUNG KỲ TRUNG GIANGIAN KỲ ĐẦUKỲ ĐẦU KỲ GIỮAKỲ GIỮA KỲ SAUKỲ SAU KỲ CUỐIKỲ CUỐI
MỨC ĐỘ
MỨC ĐỘ
DUỖI
DUỖI
XOẮN


XOẮN
MỨC ĐỘ
MỨC ĐỘ
ĐÓNG
ĐÓNG
XOẮN
XOẮN
NHIỀU NHẤT


ÍT

CỰC ĐẠI(14)

II/ NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST TRONG QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN


1/ kỳ trung gian- Tế bào lớn lên-NST dạng sợi mảnh nhân đôi thành NST kép


-Trung t

ử nhân đôi2/ Nguyên phânNêu đặc điểm của NST và tế bào ở kỳ trung gian?
(15)

Kỳ đầu


Kỳ đầu


Kỳ giữa


Kỳ giữa


Kỳ sau


Kỳ sauKỳ cuối


Kỳ cuốiNhững diễn biến cơ


bản c

ủa NSTCác kỳ- CÁC NST TIẾP TỤC Đ

ó

NG XOẮN
VÀ CO NGẮN


- CÁC NST KÉP ĐÍNH VÀO CÁC
SỢI TƠ CỦA THOI PHÂN BÀO
CÁC NST KÉP ĐÓNG XOẮN CỰC
ĐẠI VÀ XẾP THÀNH 1 HÀNG Ở
MẶT PHẲNG XÍCH ĐẠO CỦA
THOI PHÂN BÀO(16)

(17)

Kết quả của quá trình nguyên phânKết quả của quá trình nguyên phânTừ 1 tế bào mẹ ban đầu (2n)Từ 1 tế bào mẹ ban đầu (2n)2 tế bào con có


bộ NST giốngnhư bộ NSTcủa tế bào mẹ(2n)
(18)

(19)

III/ Ý nghĩa của nguyên phânIII/ Ý nghĩa của nguyên phân- Làm tăng lượng tế bào cơ thể,giúp cho

- Làm tăng lượng tế bào cơ thể,giúp chosự sinh trưởng của mô,cơ quan và sự lớnsự sinh trưởng của mô,cơ quan và sự lớnlên của cơ thể,giúp phục hồi các mô,cơlên của cơ thể,giúp phục hồi các mô,cơquan bị tổn thương.quan bị tổn thương.Tạo ra các tế bào mới thay thế các tế bào

Tạo ra các tế bào mới thay thế các tế bàogià ,chết.già ,chết.Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của lồi

Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài
qua các thế hệ.
(20)

GHÉP

CÂY
(21)

(22)

Kết luận sách giáo khoa:Kết luận sách giáo khoa:Hình thái của NST biến đổi qua các kỳ của chu kỳ tế bào Hình thái của NST biến đổi qua các kỳ của chu kỳ tế bào


thông qua sự đóng và duỗi xoắn của nó. Cấu trúc riêng biệt


thơng qua sự đóng và duỗi xoắn của nó. Cấu trúc riêng biệt


của mỗi NST được duy trì liên tục qua các thế hệ.


của mỗi NST được duy trì liên tục qua các thế hệ.


Trong chu kỳ tế bào, NST nhân đôi ở kỳ trung gian và sau đó Trong chu kỳ tế bào, NST nhân đơi ở kỳ trung gian và sau đó


lại phân ly đồng đều trong nguyên phân.Nhờ đó 2 tế bào


lại phân ly đồng đều trong nguyên phân.Nhờ đó 2 tế bào


con có bộ NST giống như bộ NST của tế bào mẹ


con có bộ NST giống như bộ NST của tế bào mẹ


Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lên Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lêncủa cơ thể, đồng thời duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của


của cơ thể, đồng thời duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của


loài qua các thế hệ tế bào.(23)

CỦNG CỐCỦNG CỐCÁC KỲCÁC KỲ

DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST Ở CÁC Kỳ

DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST Ở CÁC Kỳ1. Kỳ đầu1. Kỳ đầu

a. NST kép đóng xoắn cực đại, xếp thành một

a. NST kép đóng xoắn cực đại, xếp thành mộthàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của thoi phânhàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của thoi phânbào.bào.2. Kỳ giữa2. Kỳ giữa

b

b

. NST kép bắt đầu đóng xoắn và đính vào các tơ

. NST kép bắt đầu đóng xoắn và đính vào các tơ
của thoi phân bào ở tâm động.của thoi phân bào ở tâm động.3. Kyø sau3. Kỳ sau

c. Các NST đơn duỗi xoắn thành dạng sợi mảnh.

c. Các NST đơn duỗi xoắn thành dạng sợi mảnh.


4. Kỳ cuối4. Kỳ cuối

d. 2 crômatit trong mỗi NST kép tách ở tâm động

d. 2 crômatit trong mỗi NST kép tách ở tâm độngEm hãy xếp các cặp ý tương ứng về sự biến đổi hình thái

Em hãy xếp các cặp ý tương ứng về sự biến đổi hình thái


nhiễm sắc thể diễn ra qua các kỳ nguyên phân.
(24)

BÀI 9BÀI 9

: NGUYÊN PHÂN

: NGUYÊN PHÂNDẶN DÒDẶN DÒ
(25)

Bài giảng kết thúc


Bài giảng kết thúcXin chân thành cảm ơn
Xin chân thành cảm ơncác thầy giáo, cô giáocác thầy giáo, cô giáoó v dó v d***


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×