Tải bản đầy đủ (.ppt) (35 trang)

LE KHAC HUNG Mydocumenst

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.96 MB, 35 trang )

(1)

NHIệT LIệT CHàO MừNG đoàn kiểm tra sở gd&đt thanh hoá
phòng gd & đt nông cống


cùng CáC THầY GIáO CÔ GIáO Về Dự TIếT 30 hinh học
toán HINH HọC VớI LớP 7a


TRƯờng thcs trung chÝnh
18-11- 2010(2)

Thông qua Em chọn Ngôi sao may mắn


6
4


1


2


3


5


KIểM TRA kiến thức đã học7(3)

Có 1 số ngơi sao trong đó chỉ mỗi ngơi sao t


ơng ứng với một câu hỏi ;Ai là ng i nhanh hnđ ợc trả lời :
Nếu trả lời đúng câu hỏi

thỡ

đ ợc điểmNÕu trả lời sai t

hỡ

không đ ợc điểm.Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10 giây


:

LUậT CHƠI NGÔI SAO MAY MắNBắt đầu .
(4)

Bµi tËp 2ChoABD=

CDB.


H y dïng hoa

·cùng màu


biu th cỏc cp


cnh bngnhau, các cặp


gãc b»ng nhau.AB

BDCB

CD
B

1

ADB

2

D

1


A

D

2dB

CBA

DC1 2


1 2


AB

BDCB

CDB

1

ADB

2

D

1A

D

2dB

C
Sao1-

10 ®
(5)

Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhấtcạnh - cạnh - cạnh và trường hợp bằng nhau


thứ hai cạnh - góc - cạnh của hai tam giác ?A


B C


600 400


4cm


E


D F


600 400


4cm


3


21


0
(6)

Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết BC = 4 cm, B = 600, C = 4001./ VẼ TAM GIÁC BIẾT MỘT CẠNH VÀ HAI GÓC KỀ:Cách vẽ:


-Vẽ đoạn thẳng BC = 4 cm.


B 4 cm C


x
y


-Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ
BC, vẽ các tia Bx và Cy sao cho
CBx = 600, BCy = 400


A


Hai tia Bx và Cy cắt nhau tại A, ta
được tam giác ABC.


600(7)

C


B


A


600 4004 cm


x
y


Ta gọi B và C là hai góc kề cạnh BC.(8)

?1 Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có: B’C’ = 4cm, B’ = 600, C’= 400.


C


B


A


600 400


4 cm B’ C’


A’


600 400(9)

?1 Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có: B’C’ = 4cm, B’ = 600, C’ = 400.


C


B


A600 400


4 cm B’ C’


A’


600 400


4 cm


Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AB = A’B’ ?


?
(10)

C


B


A


600 400


4 cm B’ C’


A’


600 400


4 cm ABC và  A’B’C’ có:


BC = B’C’ (= 4 cm)


AB = A’B’ (do đo đạc )


Suy ra  ABC =  A’B’C’ (c-g-c)
B = B’( = 60o)(11)

Em hãy chỉ ra một cách kiểm nghiệm khác đe
å chứng minh được rằng ABC = A’B’C’.


C


B


A


600 400


4 cm B’ C’


A’


600 400


4 cm


?

(12)

2./ TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU GÓC – CẠNH - GÓC:Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh
và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.


Thì  ABC =  A’B’C’( g.c.g)


A


B C


A’


B’ C’


Nếu  ABC và  A’B’C’ có:


B = B’(13)

H G
O


E F


C


A B


D?2 Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 94, 95, 96.


Hình 94


A
B


C


E
D


F


Hình 94 Hình 95(14)

C


A B


D


Hình 94


ABD =  CDB ( c.g c )


Vì:(15)

H G


O


E F


Hình 95


Ta có: EFO =GHO (gt)


EOF = GOH ( đối đỉnh )


 OEF = OGH


(Vì tổng ba góc của tam giác bằng 1800).


Xét  EOF và  GOH có:


EFO = GHO (gt )
EF = GH (gt )(16)

A
B


C


Hình 96


Xét  ABC và  EDF có:


A = E ( = 900)AC = EF (gt )
C = F (gt)


  ABC =  EDF (g – c – g )


E
D(17)

Hình 96


Em hãy cho biết cạnh AC là cạnh gì trong tam giác vng ABC ?
Góc C có vị trí như thế nào đối với cạnh AC ?


Em hãy cho biết cạnh EF là cạnh gì trong tam giác vng EDF ?
Góc F có vị trí như thế nào đối với cạnh EF ?


?E
D(18)

A
B


C


Hình 96


Như vậy theo em hai tam giác vng cần có thêm điều
kiện gì thì hai tam giác vng đó bằng nhau ??E
D(19)

3./ HỆ QUẢ:a./ Hệ quaû 1:ABC, A = 900


 DEF, D = 900


AC = DF, C = F


 ABC =  DEF


GT
KL


A
B


C D
E


F(20)

A


B
C D
E
F
Chứng minh


Trong một tam giác vuông, hai
góc nhọn phụ nhau nên ta có:
C = 900 – B ; F = 900 – E


maø B = E (gt )
Suy ra C = F


Bài tập: Cho hình vẽ sau, chứng minh rằng  ABC =  DEF.


ABC, A = 900


 DEF, D = 900


BC = EF, B = E


 ABC =  DEF


GT
KL


Xét ABC và  DEF coù:


B = E (gt)
BC = EF (gt)C = F (chứng minh trên)(21)

ABC, A = 900


 DEF, D = 900


BC = EF, C = F


 ABC =  DEF


GT
KL


b./ Hệ quả 2:Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vng này
bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vng kia
thì hai tam giác vng đó bằng nhau.


A
B


C D
E(22)

A


CB


D


m m


n n


A


B C E


D
Bài 34/ trang 123-sgk


Trên mỗi hình 98, 99 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?(23)

A


C


B


D


m m


n n


Hình 98ABC =  ABD (g – c – g )(24)

A


B C E


D


Hình 99


Ta co:ù ABC = ACB ( gt )


ABC + ABD = 1800 ( kề bù )


ACB + ACE = 1800 ( kề bù )


Suy ra: ABD = ACE


Xét  ABD và  ACE có:


ABD =ACE ( chứng minh trên )
BD = CE (gt )


D = E (gt )(25)

1./ VẼ TAM GIÁC BIẾT MỘT CẠNH VÀ HAI GĨC KỀ:
2./ TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU GĨC – CẠNH - GĨC:


TỔNG KẾTA


B C


N


M P


3./ TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC VNG:


F


M D


N P E D


E


F
A


B(26)

Về nhà học bài và làm bài tập


36; 37; 38; 40 ; 41/ trang 123-124 sgk
Tiết sau ôn tập(27)

TT HH AA NN GG HH AA NN GG


1
2
3
4
5
6
7


Câu 1:

Khi ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường


thẳng, ta nói ba điểm A, B, C như thế nào với nhau ?3


21


0Giải đáp(28)

T


T HH AA NN GG HH AA NN GG


Ñ


Ñ OO II NN HH AA UU


1
2


3
4
5
6
7


Câu 2: Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia


đối của một cạnh của góc kia gọi là hai góc gì ?3


21


0Giải đáp(29)

T


T HH AA NN GG HH AA NN GG


Ñ


Ñ OO II NN HH AA UU


Đ


Đ OO II ĐĐ II NN HH


1
2
3


4
5
6
7


3


21


0Giải đáp


Câu 3

: Hai tia chung gốc Ox và Oy tạothành đường thẳng xy được gọi là hai tia gì ?1(30)

T


T HH AA NN GG HH AA NN GG


Ñ


Ñ OO II NN HH AA UU


Ñ


Ñ OO II ÑÑ II NN HH


SS OO NN GG SS OO NN GG


1
2
3
4
5
6
7


3


21


0Giải đáp


Câu 4

: Hai đường thẳng khơng có điểmchung gọi là hai đường thẳng như thế nào ?
(31)

T


T HH AA NN GG HH AA NN GG


Ñ


Ñ OO II NN HH AA UU


ÑÑ OO II ÑÑ II NN HH


S


S OO NN GG SS OO NN GG


C


C AA NN HH GG OO CC CC AA NN HH


1
2
3
4
5
6
7

3


21


0


Giải đáp


Câu 5

: Nêu tên trường hợp bằng nhauthứ hai của tam giác ?
(32)

T


T HH AA NN GG HH AA NN GGÑ


Ñ OO II NN HH AA UU


Ñ


Ñ OO II ÑÑ II NN HH


S


S OO NN GG SS OO NN GG


C


C AA NN HH GG OO CC CC AA NN HH


G


G OO CC NN GG OO AA II


1
2
3
4
5
6
7

3


210


Giải đáp


Câu 6

: Góc gì kề bù với một góc của tam
giaùc ?
(33)

T


T HH AA NN GG HH AA NN GG


Ñ


Ñ OO II NN HH AA UU


Ñ


Ñ OO II ÑÑ II NN HH


S


S OO NN GG SS OO NN GG


C


C AA NN HH GG OO CC CC AA NN HH


GG OO CC NN GG OO AA II


O


O CC LL II TT


1
2
3
4
5
6
7

3


21


0


Giải đáp


Câu 7: Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng


chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng


đó. Đây là nội dung của tiên đề nào ?
(34)

T


T HH AA NN GG HH AA NN GG


Ñ


Ñ OO II NN HH AA UUÑ


Ñ OO II ÑÑ II NN HH


S


S OO NN GG SS OO NN GG


C


C AA NN HH GG OO CC CC AA NN HH


O


O CC LL II TT


G


G OO CC NN GG OO AA II(35)

TR¦êng thcs trung chÝnhXin trân trọng cảm ơn
Lãnh đạo sở gd & đt thanh hoỏ


phòng gd & đt nông cống


CáC THầY GIáO CÔ GIáO Về Dự TIếT HọC VớI LớP 7A Hôm nay


16-11- 2010
ã


ã
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×