Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi HK1 môn Hóa học 11 năm 2019-2020 Trường THPT Lương Thế Vinh, Quảng Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (601.58 KB, 4 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƢỜNG THPT LƢƠNG THẾ VINH


ĐỀ KIỂM THI HỌC KÌ I
Năm học: 2019-2020
MƠN HĨA HỌC 11


I.TRẮC NGHIỆM:


(Cho Cu=64; Al=27; Na=23; N=14; O=16; Fe=56; Zn=65; H=1; K=39; P=31; Mg=24)


Câu 1: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?


A. H2SO4, NaOH, HF B.HNO3, KOH, KCl
C. Ca(OH)2, CH3COOH, NaCl D. H2O, Na2S, Na2CO3
Câu 2: Cho: BaCl2 + A  N ron u tr i s u u nào s i


A. à N 2SO4 à O4 B. à N O à O 2


C. à N 2CO3 à O3 D. à N 3PO4 à 3(PO4)2.


Câu 3: Trong công nghiệp để s n xuất axit H3PO4 ó độ tinh khiết và nồn độ o n ư i ta làm cách


nào s u đ yA. Đốt h y photpho tron oxi dư ho s n phẩm tác dụng với nước
B. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.


C. Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit
D. Cho dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.


Câu 4: Tính chất hóa học của NH3 là:


A. ính b zơ yếu, tính oxi hóa. B. Tính khử tính b zơ yếu.


C. ính b zơ mạnh, tính oxi hóa. D. ính b zơ mạnh, tính khử.


Câu 5: Thổi một luồn khí O dư qua hỗn hợp Fe2O3 và uO nun nón đến khi ph n ứng hoàn toàn thu


được 3,04 gam chất rắn. Khí thốt ra sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5 gam kết tủa. Khối ượng


hỗn hợp b n đầu là:


A. 3,84 g B. 3,82 g C. 3,28 g D. 3,58 g


Câu 6: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín khơng chứa khơng khí, sau một th i i n thu được 4,96


gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hồn tồn X vào nướ để được 300 ml dung dịch Y.Dung dịch
Y có pH bằng:


A. 3. B. 2. C. 4. D. 1


Câu 7: Cho các ion và chất đượ đ nh số thứ tự như sau:
1. HCO3–2. K2CO3


3. H2O


4. Mg(OH)2


5. HS-–
6. Al2O3


7. NH4Cl


Theo Bronstet, các chất và ion ưỡng tính là:(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


Câu 8: Trong các ph n ứng hoá họ s u đ y ph n ứng nào sai?


A. SiO24HFSiF42H O2 B. SiO22C t0 Si 2CO
C. SiO22Mg t0 Si 2MgO D. SiO24HClSiCl42H O2


Câu 9: Cho từ từ bột Cu vào 400 ml dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 0,3 M và H2SO4 1M. Biết chỉ x y ra


một quá trình khử N+5 tạo khí NO. Khối ượng bột Cu cự đại t n được trong thí nghiệm là:


A. 26,88 g B. 24,03 g C. 23,04 g D. 28,66 g


Câu 10: Trong dung dịch CH3COOH có cân bằng sau: CH3COOH CH3COO-– + H+


Độ điện li  sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch CH3COOH ?A. ăn B. khôn th y đổi C. khôn x định D. gi m


Câu 11: Chọn cấu hình electron lớp ngồi cùng của các nguyên tố nhóm IVA là:


A. ns2np2 B. ns2np4 C. ns2np5 D. ns2np3


Câu 12: Cho các muối nitrat : NaNO3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3, KNO3, Al(NO3)3


Có bao nhiêu muối nitrat khi bị nhiệt phân sinh ra oxit kim loại, NO2 và O2?


A. 6 B. 5 C. 4 D. 2


Câu 13: Cho các ph n ứng sau:


(1) t0


3 2


Cu(NO ) 


(2) t0


4 2


NH NO .


(3) 850 C,Pt0
3 2NH O 


(4) t0


3 2


NH Cl .


(5) t0


4


NH Cl


(6) t0


3


NH CuO.


Các ph n ứn đều tạo khí N2 là:


A. (3), (5), (6). B. (1), (3), (4). C. (2); (4); (6) D. (1), (2), (5).


Câu 14: Có 4 lọ đựng các dung dịch riêng biệt mất nhãn: AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Có thể dùng


dung dị h nào dưới đ y àm thuốc thử để phân biệt các dung dịch trên?


A. AgNO3 B. NaOH C. H2SO4 D. Ba(OH)2Câu 15: Cho 40,0 ml dung dịch HCl 0,5 M tác dụng với 60,0 ml dung dịch N O 0 5 M thu được dung
dịch X. Tính pH của dung dịch X?


A. pH=13 B. pH=12 C. pH=1 D. pH= 11


Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 31,85 gam Zn bằng dung dịch HNO3 oãn dư thu được dung dịch X và


2,24 lít (ở đkt hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18.


Cơ cạn dung dị h X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:


A. 106,38 B. 34,08. C. 93,41 D. 38,34.


Câu 17: Phát biểu nào s u đ y à đún(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


C. Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4
D. Phân lân cung cấp nitơ ho y trồng


Câu 18: " Nướ đ khơ" khơn nón h y mà thăn ho nên đượ dùn để tạo môi trư ng lạnh và khô
rất tiện cho việc b o vệ thực phẩm Nước đ khô à:


A. CO2 rắn B. CO rắn C. SO2 rắn D. H2O rắn


Câu 19: Trong ph n ứn nào s u đ y nitơ thể hiện tính khử ?


A. N2 + 3H2  2NH3 B. N2 + O2  2NOC. N2 + 6Li  2Li3N D. N2 + 3Mg  Mg3N2


Câu 20: Nhỏ từ từ ho đến dư dun dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3. Hiện tượng x y ra là :
A. Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. B. Chỉ có kết tủa keo trắng.


C. Có kết tủa keo trắn s u đó kết tủa tan. D. Khơng có kết tủa, có khí bay lên
-II. TỰ LUẬN: (5 đ)


Câu 1: Hoàn thành dãy chuyển ho s u hi rõ điều kiện x y ra ph n ứng nếu có)
Cu(NO3)2 → NO2 → NO3 → N 4NO3 → N 3


Câu 2: 1 5đ Viết phươn trình ph n tử phươn trình ion phươn trình ion thu ọn khi cho:


a) HCl + KOH
b) H2SO4 + BaCl2


Câu 3: Hịa tan hồn tồn 23,4 gam hỗn hợp gồm Mg và ZnO vào 2 lít dung dịch HNO3 1M dư s u


ph n ứn thu được dung dịch X và 4,48 lít khí NO(ở đkt à s n phẩm khử duy nhất).
a. X định thành phần phần trăm khối ượng của mỗi chất có trong hỗn hợp b n đầu
b. Tính số mol HNO3 cần dùng(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


Website HOC247 cung cấp một môi trư ng học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài gi n được biên soạn công phu và gi ng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sƣ phạm đến từ trư n Đại họ và trư ng chuyên
danh tiếng.I.Luyện Thi Online


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội n ũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ rư n Đ và P d nh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn iếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trư ng PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và trư ng
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp hươn trình o n N n o o n huyên dành ho em
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy n n o thành tí h học tập ở trư n và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dƣỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10 11 12 Đội n ũ Gi ng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đôi LV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chƣơng trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất c
các môn học với nội dung bài gi ng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí kho tư iệu
tham kh o phong phú và cộn đồng hỏi đ p sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài gi n huyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sử đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất c các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn in ọc và Tiếng


Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×