Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 11 năm học 2019-2020 Trường THPT Ngô Gia Tự

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (613.56 KB, 5 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
TỔ: LỊCH SỬ - GDCD


(Đề có 02 trang)


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: LỊCH SỬ - Khối lớp: 11


Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 001:


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)


Câu 1. Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài học gì để bảo vệ
hịa bình thế giới?


A. Thực hiện chính sách đối ngoại hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia.
B. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước?
C. Đoàn kết các nước trong một tổ chức quốc tế vì lợi ích chung.
D. Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, cực đoan.


Câu 2. Những kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được Liên Xô tiến hành trong giai
đoạn 1928 – 1941 là do


A. đòi hỏi của cơng cuộc cơng nghiệp hóa đất nước.
B. muốn trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất.
C. yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân.
D. ý muốn của những người lãnh đạo đất nước.Câu 3. Kết quả lớn nhất mà Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giành được là
A. quân cách mạng đã chiếm được các công sở.


B. nhân dân tiếp tục đấu tranh, củng cố chính quyền cách mạng.
C. bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng.


D. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.


Câu 4. Trong những năm 1933 – 1939, Đảng Quốc xã (Đức) đã có những hoạt động gì để gây ảnh hưởng
trong quần chúng?


A. Tuyên truyền chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc.
B. Tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, chống các hòa ước bất bình đẳng.
C. Tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc, chống các đảng phái phản động.
D. Tuyên truyền chủ nghĩa bành trướng, chống các đảng phái dân chủ.


Câu 5. Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle (Đức) trong những năm 1933 – 1939?
A. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn.


B. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước thế giới.
C. Bắt tay với các nước XHCN và dân chủ.


D. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh.


Câu 6. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tới quan hệ quốc tế trong thời gian giữa hai
cuộc CTTG (1918 – 1939) ?(2)

D. Thực hiện chính sách đối ngoại hịa bình, hợp tác cùng có lợi giữa các nước.
Câu 7. Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga làA. Cách mạng vô sản.
B. Cách mạng tư sản.


C. Cách mạng dân chủ tư sản.
D. Cách mạng giải phóng dân tộc


Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động tới
nước Đức trong những năm 1929 - 1933?


A. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, đình chỉ sản xuất.
B. Khủng hoảng chính trị trầm trọng.


C. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh
D. Số người thất nghiệp tăng, đấu tranh của quần chúng gay gắt.


Câu 9. Hệ thống các văn kiện được ký kết từ các hội nghị hịa hình được tổ chức sau Chiến tranh thế
giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là


A. Trật tự Vécxai.
B. Trật tự Oasinhtơn.


C. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn.
D. Trật tự đa cực


Câu 10. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã làm gì?
A. Quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước.


B. Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài.


C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân.D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội ở trong nước.


Câu 11. Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là
A. tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.


B. tình hình chính trị, xã hội ổn định.


C. nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới.
D. các đế quốc bên ngồi đua nhau chống phá.


Câu 12. Chính sách kinh tế mới ở Nga (1921) không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?
A. Thành lập Ban quản lí dự án các khu cơng nghiệp nặng.


B. Khuyến khích tư bản nước ngồi đầu tư, kinh doanh ở Nga.
C. Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng.


D. Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm sốt của Nhà nước.


Câu 13. “Quan hệ hịa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và
mỏng manh” vì :


A. sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố.
B. sự phát triển không đều về kinh tế.(3)

A. Nguyễn Ái Quốc.
B. Lê Hồng Phong.


C. Nguyễn Thị Minh Khai.
D. Trần Phú.Câu 15. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là
A. phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ.


B. đẩy mạnh quan hệ thương mại, hợp tác với các nước.
C. đẩy mạnh hợp tác hóa nơng nghiệp.


D. cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.


Câu 16. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho
cơng cuộc đổi mới đất nước hiện nay?


A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.
B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đồn, tổng công ti lớn.


C. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm sốt của nhà nước.
D. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.


B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm)


Nước Nga bước vào thời kỳ xây dựng chế độ mới trong hồn cảnh nào? Nội dung của chính sách Kinh tế
mới (NEP) ?


Câu 2: (3 điểm)


Nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933? Để thoát ra khỏi khủng hoảng các
nước tư bản đã làm gì ?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I


MÔN: LỊCH SỬ 11


A. Phần Trắc nghiệm.


Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
B. Phần tự luận.


Câu 1: (Học sinh trình bày được các ý cơ bản về hoàn cảnh, nội dung của NEP)
a. Hoàn cảnh. (1,0đ)


- Ngoại giao: chưa có một nước ĐQ p.Tây nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Nga... (0,25đ)
- Do cuộc khủng hoảng KT, CT buộc Nga thay đổi chính sách... (0,5đ)


- 16.3.1921 ĐH Đảng lần X của Nga họp quyết định thực hiện chính sách KT mới (NEP). (0,25đ)
b. Nội dung của NEP. (2,0đ)


- Nông nghiệp: bãi bỏ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực cố định… (0,75đ)
- Công nghiệp: tập trung phát triển CN nặng … (0,75đ)(4)

(0,5đ)


Câu 2: (Học sinh trình bày được các ý cơ bản về nguyên nhân, hậu quả và giải pháp)
a. Nguyên nhân và hậu quả:


* Nguyên nhân. (0,5đ)


- Do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận → cung vượt cầu... (0,25đ)


- 24.10.1929, khủng hoảng KT bùng nổ tại Mĩ sau đó lan ra khắp thế giới TBCN... (0,25đ)
* Hậu quả. (1,5đ)- Kinh tế: Bị tàn phá nghiêm trọng... (0,5đ)


+ Hàng nghìn nhà máy, cơng ty, xí nghiệp bị phá sản, đóng cửa, đình chỉ SX...
+ Phá hủy hàng hóa...


+ Đập phá các phương tiện sản xuất...


- Xã hội: Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất... → nghèo đói, túng quẫn... Nhiều cuộc biểu
tình, bãi cơng nổ ra ở khắp các nước... (0,5đ)


- Chính trị: Bất ổn  CNTB tìm lối thốt... (0,5đ)
b. Giải pháp. (1,0đ)


- Các nước có nhiều thuộc địa (Anh, Pháp, Mĩ): cải cách DC → Muốn duy nguyên trạng hệ thống Vecxai
– Oasinhton... (0,5đ)(5)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


Luyện Thi Online


Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây


dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.
Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức


Tấn.


Khoá Học Nâng Cao và HSG


Tốn Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS


THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành


cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.


Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng


đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.
Kênh học tập miễn phí


HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các
môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%Học Toán Online cùng Chuyên Gia

×