Tải bản đầy đủ (.pdf) (35 trang)

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Trường THPT Bình Mỹ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 35 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
TRƯỜNG THPT BÌNH MỸ


ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2021
MÔN LỊCH SỬ


THỜI GIAN 60 PHÚT
ĐỀ SỐ 1


Câu 1. Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo là
A. Mỹ.


B. Liên Xô.
C. Nhật Bản.
D. Ấn Độ.


Câu 2. Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học - kỹ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào
lĩnh vực


A. sản xuất ứng dụng dân dụng.
B. cơng nghiệp quốc phịng.
C. khoa học cơ bản.


D. chinh phục vũ trụ.


Câu 3. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn (từ đầu những năm 80 của thế kỷ
XX) là biểu hiện của xu thế nào?


A. Đa dạng hóa.
B. Tồn cầu hóa.
C. Đa phương hóa.


D. Nhất thể hóa.


Câu 4. An Nam Cộng sản đảng ra đời (8 - 1929) từ sự phân hóa của
A. Việt Nam Quốc dân đảng.


B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Đảng Lập hiến.


D. Tân Việt Cách mạng đảng.


Câu 5. “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 - 3 - 1945) là bản chỉ thị của
A. Tổng bộ Việt Minh.


B. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
D. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.


Câu 6. Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa đứng trước
những khó khăn, thử thách nào?(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Câu 7. Thực hiện kế hoạch Nava, từ thu - đông 1953 thực dân Pháp tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở
đâu?


A. Tây Bắc.


B. Đồng bằng Bắc Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Nam Đông Dương.Câu 8. Năm 1963, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong trận
A. Bình Giã (Bà Rịa).


B. Đồng Xồi (Bình Phước).
C. Ấp Bắc (Mĩ Tho).


D. Ba Gia (Quảng Ngãi).


Câu 9. Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12 - 1986), Đảng Côṇ g sản Viêṭ Nam chủ trương thực
hiện chính sách đối ngoaị


A. hịa bình, hữu nghi,̣ hơp ̣ tác.
B. hịa bình, hữu nghi,̣ trung lập.
C. hữu nghi,̣ coi trọng hợp tác kinh tế.
D. hịa bình, mở rộng hợp tác về văn hóa.


Câu 10. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã
A. lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.


B. đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước.
C. giải phóng người lao động khỏi mọi sự áp bức.
D. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.


Câu 11. Năm 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở
A. Hà Nội.


B. Gia Định.
C. Đà Nẵng.
D. Huế.Câu 12. Tháng 6 - 1912, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập tổ chức nào dưới đây?
A. Việt Nam Quang phục hội.


B. Hội Duy tân.
C. Hội Phục Việt.


D. Việt Nam nghĩa đoàn.


Câu 13. Hội nghị Ianta (2 - 1945) không quyết định


A. thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hịa bình, an ninh thế giới.
B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
C. thỏa thuận việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
D. đưa quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật Bản.(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
A. Đánh đuổi đế quốc Pháp và Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân.


B. Lật đổ ách thống trị của đế quốc Pháp và tay sai, giành độc lập dân tộc.
C. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.
D. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và tay sai, đánh đổ chế độ phong kiến.


Câu 15. Cuôc chiêń đấu của quân dân Hà Nội (từ ngày 19 - 12 - 1946 đến ngày 17 - 2 - 1947) đã
A. đẩy qn Pháp rơi vào tình thế phịng ngự bị động.


B. tiêu diệt được một bộ phận sinh lực của quân Pháp.
C. giải phóng được một địa bàn chiến lược quan trọng.
D. buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài.


Câu 16. Từ cuối tháng 3 - 1954, bộ đội chủ lực Việt Nam tiến công vào phân khu trung tâm của tập đồn


cứ điểm Điện Biên Phủ với mục đích chủ yếu là


A. buộc Pháp phải chấp nhận đàm phán.
B. giành thế chủ động trên chiến trường.
C. phân tán cao độ lực lượng quân Pháp.
D. bao vây, chia cắt, tiêu diệt quân Pháp.


Câu 17. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất (1965 - 1968), Mỹ không nhằm
thực hiện âm mưu


A. cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đang thất bại ở miền Nam.
B. ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.
C. uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí chống Mỹ của nhân dân hai miền Bắc, Nam.
D. phá tiềm lực kinh tế, quốc phịng và cơng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.


Câu 18. Anh và Pháp phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939
- 1945) vì


A. thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít.
B. thực hiện chính sách hịa bình, trung lập.


C. không tham gia khối Đồng minh chống phát xít.
D. ngăn cản việc thành lập liên minh chống phát xít.


Câu 19. Sự thất bại của các khuynh hướng trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế
kỷ XX đặt ra yêu cầu bức thiết là phải


A. thành lập một chính đảng của giai cấp tiên tiến.
B. xây dựng một mặt trận thống nhất dân tộc.
C. tìm ra con đường cứu nước mới cho dân tộc.


D. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.


Câu 20. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam (1897 - 1914) dẫn đến sự ra
đời


A. giai cấp công nhân.


B. các giai cấp công nhân, tư sản và tiểu tư sản.
C. các giai cấp công nhân và tư sản.(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
Câu 21. Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản đưa ra chính sách đối ngoại mới chủ yếu là do
A. có tiềm lực kinh tế - quốc phịng vượt trội.


B. có tiềm lực kinh tế - tài chính lớn mạnh.
C. Mỹ cắt giảm dần sự bảo trợ về an ninh.
D. tác động của cục diện Chiến tranh lạnh.


Câu 22. Yếu tố nào không dẫn đến sự xuất hiện xu thế hịa hỗn Đơng - Tây (đầu những năm 70 của thế kỷ
XX)?


A. Sự gia tăng mạnh mẽ của xu thế tồn cầu hóa.
B. Sự cải thiện quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ.
C. Sự bất lợi do tình trạng đối đầu giữa hai phe.
D. Yêu cầu hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu.


Câu 23. Lực lượng chính trị có vai trị như thế nào đối với thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám
năm 1945 ở Việt Nam?


A. Lực lượng xung kích trong Tổng khởi nghĩa.


B. Quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa.
C. Lực lượng nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa.
D. Hỗ trợ lực lượng vũ trang giành chính quyền.


Câu 24. Chiến dịch Biên giới (thu - đông 1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của Việt Nam đều
nhằm


A. giữ vững thế chủ động chiến lược trên chiến trường.
B. tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực đối phương.
C. làm cho quân Pháp phải phân tán lực lượng để đối phó.
D. phá vỡ âm mưu bình định, lấn chiếm của thực dân Pháp.


Câu 25. Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế
kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc?


A. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
B. Trận “Điện Biên Phủ trên không” (năm 1972).


C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).
D. Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954).


Câu 26. Nội dung nào dưới đây khơng phải là ý nghĩa của việc hồn thành thống nhất đất nước về mặt nhà
nước ở Việt Nam sau đại thắng Xuân 1975?


A. Tạo điều kiện để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
B. Tạo những điều kiện thuận lợi để đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
C. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.
D. Tạo những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ đối ngoại.


Câu 27. Hai xu hướng trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế


kỷ XX có sự khác nhau về(5)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 5
C. phương pháp.


D. tầng lớp lãnh đạo.


Câu 28. Những chính sách của triều đình nhà Nguyễn vào giữa thế kỷ XIX đã
A. làm cho sức mạnh phòng thủ của đất nước bị suy giảm.


B. trở thành nguyên nhân sâu xa để Việt Nam bị xâm lược.
C. làm cho Việt Nam bị lệ thuộc vào các nước phương Tây.
D. đặt Việt Nam vào thế đối đầu với tất cả các nước tư bản.


Câu 29. Sự phát triển và thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh
sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ý nghĩa như thế nào?


A. Hơn 100 nước thuộc địa và phụ thuộc giành được độc lập dân tộc.
B. Làm cho thế kỷ XX trở thành thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân.
C. Các quốc gia độc lập trẻ tuổi đạt nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội.
D. Xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Âu - Mỹ ở các thuộc địa.


Câu 30. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu tác động như thế nào đến
quan hệ quốc tế?


A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
B. Trật tự đơn cực được xác lập.
C. Trật tự đa cực được thiết lập.
D. Trật tự nhiều trung tâm ra đời.Câu 31. Sự kiện ngày 11 - 9 - 2001 ở nước Mỹ cho thấy


A. nhân loại đang phải đối mặt với một nguy cơ và thách thức lớn.
B. hịa bình, hợp tác khơng phải là xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế.
C. cục diện hai cực trong quan hệ quốc tế chưa hoàn tồn chấm dứt.
D. tình trạng Chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp diễn ở nhiều nơi.


Câu 32. Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) ở Nam Phi (1993) chứng tỏ
A. một biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ.


B. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cơ bản bị tan rã.
C. cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội đã hoàn thành ở châu Phi.
D. chủ nghĩa thực dân mới bắt đầu khủng hoảng và suy yếu.


Câu 33. Việc ba tổ chức cộng sản có sự chia rẽ, sau đó được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu
năm 1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam?


A. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.
B. Xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.
C. Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
D. Luôn chú trọng đấu tranh chống tư tưởng cục bộ.


Câu 34. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có
thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là(6)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 6
C. kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.


D. kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.Câu 35. Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương không đưa ngọn cờ dân tộc
lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp là do


A. đánh giá chưa đúng khả năng chống đế quốc và phong kiến của tư sản dân tộc.
B. chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Đông Dương thuộc địa.
C. chưa xác định được mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Đông Dương thuộc địa.
D. chịu sự chi phối của tư tưởng hữu khuynh từ các đảng cộng sản trên thế giới.


Câu 36. Từ ngày 6 - 3 - 1946 đến trước ngày 19 - 12 - 1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
nhân nhượng cho thực dân Pháp một số quyền lợi với nguyên tắc cao nhất là


A. Đảng Cộng sản được hoạt động công khai.
B. đảm bảo an ninh quốc gia.


C. đảm bảo sự phát triển lực lượng chính trị.
D. giữ vững chủ quyền dân tộc.


Câu 37. Điểm giống nhau giữa Hiêp điṇ h Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và Hiệp định Pari năm 1973
về Việt Nam là


A. quân đội nước ngoài rút khỏi Việt Nam từ ngày ký hiệp định.
B. được ký kết trong bối cảnh có sự hịa hỗn giữa các nước lớn.
C. có sự tham gia đàm phán và cùng ký kết của các cường quốc.
D. quy định việc tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực.


Câu 38. Nét nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của Đảng Lao động
Việt Nam là


A. kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của các lực lượng vũ trang.
B. bám sát tình hình, ra quyết định chính xác, linh hoạt, đúng thời cơ.


C. kết hợp tiến công và nổi dậy thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
D. quyết định tổng cơng kích, tạo thời cơ để tổng khởi nghĩa thắng lợi.


Câu 39. Nội dung nào phản ánh đúng và đủ tính chất các cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống
thực dân Pháp (1945 - 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975)?


A. Giải phóng và giữ nước.
B. Giữ nước và dựng nước.
C. Giải phóng dân tộc.
D. Bảo vệ Tổ quốc.


Câu 40. Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) cho thấy: Hậu phương của chiến
tranh nhân dân


A. không thể phân biệt rạch rịi với tiền tuyến chỉ bằng yếu tố khơng gian.
B. ở phía sau và phân biệt rạch rịi với tiền tuyến bằng yếu tố không gian.
C. luôn ở phía sau và bảo đảm cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến.
D. là đối xứng của tiền tuyến, thực hiện nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến.(7)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 7


1 B 11 C 21 B 31 A


2 A 12 A 22 A 32 A


3 B 13 D 23 B 33 D


4 B 14 C 24 B 34 D


5 C 15 B 25 C 35 B6 A 16 D 26 A 36 D


7 B 17 A 27 C 37 B


8 C 18 A 28 A 38 C


ĐỀ SỐ 2


Câu 1. Quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã có sự chuyển biến như thế nào?
A. Từng là đồng minh trong chiến tranh chuyển sang đối đầu và đi đến tình trạng chiến tranh lạnh.
B. Từ hợp tác với nhau trong chiến tranh chuyển sang đối đầu.


C. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại.


D. Hợp tác với nhau trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế lớn.


Câu 2: Nhân vật tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước theo con đường dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX là
A. Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.


B. Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế.
C. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền.
D. Thái Phiên, Trần Cao Vân.


Câu 3. Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hịa hỗn với Tưởng để
chống Pháp sang hồ hỗn với Pháp để đuổi Tưởng?


A. Quốc hội khố I (2/3/1946) chủ trương cho Tưởng một số ghế trong Quốc hội.
B. Hiệp ước Hoa-Pháp (28/2/1946).C. Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946).
D. Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946).


Câu 4. Nội dung nào dưới đây là đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm
1868?


A. Chế độ đẳng cấp vẫn được duy trì.
B. Nhiều đảng phái ra đời.(8)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 8
Câu 5: Một trong những dấu hiệu chứng tỏ Nhật Bản là siêu cường tài chính số 1 thế giới trong nửa sau
những năm 80 là:


A. Là chủ nợ của thế giới, dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 2,5 lần CHLB Đức, gấp 3 lần của Mĩ.
B. Dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 2 lần Mĩ, gấp 1,5 lần CHLB Đức, là chủ nợ của thế giới.


C. Dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 3 lần của Mĩ, gấp 1,5 lần CHLB Đức, là chủ nợ lớn nhất thế giới.
D. Là chủ nợ lớn nhất thế giới, dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 1,5 lần CHDC Đức, gấp 3 lần của Mĩ.
Câu 6: Mâu thuẫn chủ yếu hàng đầu của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là :
A. Giữa nông dân với địa chủ.


B. Giữa công nhân với tư sản.


C. Giữa tư sản Việt Nam với tư sản Pháp.


D. Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và phản động tay sai.


Câu 7. Sự khác biệt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ờ châu Phi và Mĩ Latinh từ sau Chiến
tranh thế giới thứ II là:A. Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực
dân cũ.


B. Lãnh đạo cách mạng ở châu Phi là giai cấp vô sản, Mĩ Latinh là giai cấp tư sản dân tộc.


C. Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.
D. Hình thức đấu tranh chủ yếu ở châu Phi là khởi nghĩa vũ trang, ở Mĩ Latinh là đấu tranh chính trị.
Câu 8: Nội dung nào của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta?
A. Pháp và các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào,
Campuchia.


B. Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí Hiệp định và những người kế tục nhiệm vụ của
họ.


C. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ.


D. Các nước đế quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước Đông Dương.
Câu 9. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh?
A. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.


B. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ


C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945- 1947.
D. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc.


Câu 10. “Cô Ba dũng sĩ quê ở..., chị Hai năm tấn quê ở... hai chị em trên hai trận tuyến anh hùng bất
khuất - trung hậu đảm đang. Trang sử vàng chống Mỹ cứu nước, sáng ngời tên những cơ gái Việt Nam”. Đó
là những câu hát trong ca khúc “Hai chị em” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Hãy chọn từ đúng điền vào dấu... ?
A. Cà Mau, Thái Bình.B. Trà Vinh, Thái Bình.
C. Vĩnh Linh, Quảng Bình.
D. Hậu Giang, Quảng Bình
Câu 11. Cho các sự kiện sau:(9)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 9
2. Bộ chính trị đề ra kế hoạch giải phỏng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.


3. Tốn lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta.


4. Giải phóng Đường 14 và tồn bộ thị xã Phước Long.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.
A. 4; 2; 1; 3.


B. 4; 2; 3; 1.
C. 3; 4; 2; 1.
D. 1; 2; 4; 3.


Câu 12. So với thời kì 1930-1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936-1939 có điểm khác là:
A. Chống chế độ phản động ờ thuộc địa và tay sai.


B. Chống chế độ phản động ở thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh
C. Chống đế quốc, chống phong kiến.


D. Chống đế quốc và bọn tay sai phản động.


Câu 13. “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà
tự giải phóng cho ta...”. Đó là lời kêu gọi:


A. Của Đảng tại Đại hội quốc dân Tân Trào (từ ngày 16 - 17/8/1945).B. Của Hồ Chí Minh trong Thư gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
C. Của ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc trong Quân lệnh số 1 (13/8/1945).


D. Của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (từ ngày 14 -15/8/1945) họp ở Tân Trào.


Câu 14: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) giành thắng lợi do nhiều nguyên nhân, trong
đó nguyên nhân chủ yếu là:


A. Có sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chù tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng
tạo.


B. Sự đồng tình, ủng hộ của Liên Xơ, các nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân tiến bộ trên thế giới.
C. Tình đồn kết chiến đấu giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.


D. Toàn dân đoàn kết dũng cảm chiến đấu.


Câu 15. Điểm giống nhau giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và Chiến tranh lạnh trong thế kỉ XX là:
A. Diễn ra quyết liệt, không phân thắng bại.


B. Diễn ra trên mọi lĩnh vực.


C. Để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại.
D. Gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước.


Câu 16. Sự khác biệt về phương hướng cách mạng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1959-1965 so
với giai đoạn 1954-1959 là:


A. Đấu tranh binh vận là chủ yếu.B. Kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
C. Đấu tranh vũ trang là chủ yếu.


D. Đấu tranh chính trị là chủ yếu.(10)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 10
A. Thất bại hoàn toàn của phe Liên minh.


B. Thắng lợi toàn diện của CNXH.
C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.


D. Tạo ra bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.


Câu 18. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Nam:
A. Có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.


B. Có vai trị quyết định đối với sự nghiệp thống nhất đất nước


C. Có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến ờ miền Nam.
D. Có vai trị quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.


Câu 19: Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) một mặt đã hoàn thiện chủ trương chuyển hướng chiến lược đề ra
từ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939), đồng thời đã khắc phục hoàn toàn những hạn chế thiếu
sót của:


A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đơng Dương (7-1936).
B. Luận cương chính trị (10-1930).


C. Cương lĩnh chính trị (2-1930).D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939).


Câu 20. Chứng minh rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại đối với cách mạng
Việt Nam?


A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối và giai cấp lãnh đạo, là bước chuẩn bị đầu tiên có tính chất
quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.


B. Là sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.


C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối và giai cấp lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam.


D. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng tiến lên
một bước mới.


Câu 21. Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước là


A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.


B. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao
C. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.


D. Kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công và nổi dậy.
Câu 22. Hãy sắp xếp các sự kiện sau đây theo đúng trình tự thời gian:
1. Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất.


2. Phong trào phản đối triều đình nhà Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dâng cao khắp cả nước.
3. Thực dân Pháp phái đại úy Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc.
(11)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 11
Câu 23. Vì sao nói: thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong việc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng
đường hàng không của đế quốc Mĩ (14/12- 29/12/1972) là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên khơng”?
A. Vì cuộc chiến đấu xảy ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.


B. Vì máy bay bị bắn rơi nhiều nhất ở bầu trời Điện Biên Phủ.


C. Vì chiến dịch đánh trả máy bay mang tên “Điện Biên Phủ trên khơng”.


D. Vì tầm vóc chiến thắng của quân dân miền Bắc nên thắng lợi này được coi như trận “Điện Biên Phủ trên
không”.


Câu 24. Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào
cách mạng 1930-1931?


A. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm cho đời sống nhân dân cơ cực.
B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.


C. Địa chủ phong kiến tay sai của thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.


D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công-nông đấu tranh chống đế quốc và phong kiến.
Câu 25. Chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” của Mỹ khác với “ Chiến tranh đặc biệt” ở chỗ


A. Mỹ giữ vai trò cố vấn.


B. Quân Mĩ và quân đồng minh Mĩ trực tiếp tham chiến
C. Sử dụng vũ khí hiện đại của Mĩ.


D. Tổ chức nhiều cuộc tấn cơng vào qn giải phóng.Câu 26. Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân ta như thế
nào?


A. Triều đình sợ hãi khơng dám đánh Pháp, nhân dân hoang mang.
B. Triều đình và nhân dân đồng lịng kháng chiến chống Pháp.
C. Triều đình kiên quyết đánh Pháp, nhân dân hoang mang


D. Triều đình do dự không dám đánh Pháp, nhân dân kiên quyết kháng chiến chống Pháp
Câu 27. Ngày 25-4-1976 đã diễn ra sự kiện nào dưới đây?


A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước lần thứ hai
B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước lần thứ nhất
C. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước.


D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất.


Câu 28. Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Ra sức truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.


B. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu.
C. Khống chế, chi phối các nước tư bản chủ nghĩa khác.


D. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hồn tồn chủ nghĩa phát xít.
Câu 29. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì?


A. Khẳng định vai trị to lớn của Liên Xô đối với sự phát triển phong trào cách mạng thế giới
B. Liên Xô trở thành nước đầu tiên sở hữu vũ khí nguyên tử.(12)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 12
Câu 30. Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hồn tồn của triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là:A. Thành Hà Nội thất thủ lần thứ 2 (1882).
B. Quân Pháp tấn công Thuận An.


C. Triều đình kí Hiệp ước Hác Măng (1883) và Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884).
D. Không chọn được người kế vị Tự Đức.


Câu 31. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước
du nhập vào Việt Nam?


A. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
B. Phương thức sản xuất phong kiến


C. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp.
D. Phương thức sản xuất thực dân.


Câu 32. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949 có ý nghĩa như thế nào?


A. Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho sự phát triển của tư tưởng dân chủ tư sản trên
toàn Trung Quốc.


B. Trung Quốc đã hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa, kỉ nguyên xây dựng chủ nghĩa Cộng sản đã bắt
đầu.


C. Cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành, kỉ nguyên độc lập tự do, xây dựng
chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu.


D. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc đã làm cho ảnh hường của chủ nghĩa xã hội lan rộng khắp toàn
cầu.Câu 33. Điểm khác biệt của khởi nghĩa Yên Thế so vơi các cuộc khởi nghĩa trong phong Cần vương là gì?
A. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình.


B. Chống thực dân Pháp, chống triều đình nhà Nguyễn.
C. Hưởng ứng chiếu Cần vương.


D. Là phong trào nông dân chống Pháp, không thuộc phạm trù phong trào Cần vương.
Câu 34. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” có nội dung cơ bản là:
A. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa.


B. Phát động khởi nghĩa giành chính quyền
C. Phát động cao trào “kháng Nhật cứu nước”.
D. Kêu gọi nhân dân đứng dậy khởi nghĩa.


Câu 35. Quá trình phát triển hợp tác khu vực của các nước Tây Âu có thể diễn đạt bằng sơ đồ nào dưới đây?
A. EU => EEC => E C.


B. EEC => EU => E C.
C. EEC => EC => EU.
D. EC => EEC => EU.


Câu 36. Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên giới Thu đông năm 1950 là:
A. Chứng tỏ quân đội ta đã trưởng thành.


B. Chứng minh sự vững chắc của căn cử địa Việt Bắc.(13)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 13
D. Ta giành được thắng lợi trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng
chiến.Câu 37. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cương chính trị tháng 10/1930?
A. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.


B. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công-nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư
sản, tri thức, trung nông... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”.


C. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ
nghĩa.


D. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 38. Xu thế tồn cầu hóa là hệ quả của:


A. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
B. Quá trình thống nhất thị trường thế giới
C. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.


D. Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.


Câu 39. Chủ trương của Đảng ta đối với vấn đề thù trong, giặc ngoài từ 9/1945-19/12/1946 được đánh giá
là:


A. Mềm dẻo vê nguyên tắc và sách lược.


B. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược
C. Cứng rắn về sách lược, mềm dẻo về nguyên tắc.


D. Vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược.


Câu 40. Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIA. Khơng thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện hiệu quả hơn.
B. Bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.


C. Thực hiện cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
D. Đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2


1 A 11 C 21 D 31 A


2 A 12 B 22 B 32 C


3 B 13 B 23 D 33 D


4 A 14 A 24 D 34 C


5 C 15 C 25 B 35 C


6 D 16 B 26 D 36 D


7 C 17 D 27 A 37 B(14)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 14


9 C 19 B 29 C 39 B


10 B 20 A 30 C 40 A


ĐỀ SỐ 3Câu 1. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, một quyết định được đánh giá là sáng suốt, kịp thời, quyết định
này mang đến thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của tướng Võ Nguyên Giáp, đó là


A. Chuyển từ “đánh lâu dài” sang “đánh nhanh, thẳng nhanh”.
B. Chuyên từ “đảnh nhanh, thẳng nhanh” sang “đánh lâu dài”


C. Chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”
D. Chuyển từ “đánh chắc, tiến chắc” sang “đánh lâu dài”.


Câu 2. Trọng tâm của đường lối đối ngoại được đề ra trong Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VI (12-1986)
là gì?


A. Đẩy mạnh quan hệ với các nước ASEAN.
B. Mở rộng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Hịa bình, hữu nghị, hợp tác.


D. Mở rộng quan hệ với Mỹ.


Câu 3. Đạo luật quan trọng nhất nhằm phục hồi và phát triển nền kinh tế Mĩ sau khủng hoảng là
A. Đạo luật về ngân hàng.


B. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp.


D. Cả ba đạo luật về ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp.


Câu 4. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất được tồ chức vào năm nào?
A. Năm 1953.


B. Năm 1951.


C. Năm 1950
D. Năm 1952.


Câu 5. Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn
1926 - 1929?


A. Vai trò của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đặc biệt phong trào “vơ sản hóa”.
B. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thể giới.


C. Giai cấp công nhân giác ngộ về chính trị.


D. Tác động và ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc.


Câu 6. Kế hoạch Giônxơn - Mác Namara là một bước thụt lùi trong chiến lược chiến tranh đặc biệt vì:
A. Quy mơ và thời gian thực hiện kế hoạch có sự thay đổi.


B. Mĩ chấp nhận ngừng đánh phá miền Bắc.(15)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 15
Câu 7. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp ở Việt Nam so
với lần thứ nhất là:


A. Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào giao thông vận tải của Việt Nam.
B. Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế ở Việt Nam.
C. Đầu tư vào phát triển văn hóa và ổn định chính trị ở Việt Nam.


D. Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô nhỏ vào tất cả các ngành kinh tế Việt Nam.


Câu 8. Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh dấu bước chuyền hướng quan trọng - đặt
nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).


B. Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939).
C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936).


D. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941).


Câu 9. Hãy chọn phương án phù hợp đế hoàn thiện đoạn dữ liệu sau: Âm mưu của Pháp là chiếm ... làm
căn cứ, rồi tấn cơng ra ... nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.


A. Đà Nẵng ... Huế.
B. Đà Nẵng ... Hà Nội.
C. Lăng Cô ... Huế.
D. Huế ... Hà Nội.


Câu 10. Điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là gì?
A. Cuộc tiến cơng của lực lượng vũ trang và nổi dậy của quần chúng.


B. Đập tan hoàn toàn đầu não và sào huyệt cuối cùng của địch.
C. Cuộc tiến công của lực lượng vũ trang.


D. Những thắng lợi có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến.


Câu 11. Chiều ngày 16 - 8 - 1945, theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do Võ Nguyên
Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng:


A. Thị xã Cao Bằng.
B. Thị xã Tuyên Quang.
C. Thị xã Thái Nguyên


D. Thị xã Lào Cai.


Câu 12. Từ chính sách Kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho cơng
cuộc đổi mới đất nước hiện nay?


A. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.


B. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm sốt của nhà nước.
C. Quan tâm đến lợi ích của các tập đồn, tổng công ti lớn.


D. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.


Câu 13. Đến giữa những năm 50 của thế kỷ XX, ở khu vực Đơng Nam Á diễn ra tình hình gì nổi bật gì?
A. Các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.(16)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 16
D. Các nước tham gia khối phịng thủ chung Đơng Nam Á (SEATO).


Câu 14. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ví “... như cái chiêng, ... như cái tiếng, cái chiêng có to thì cái tiếng
mới lớn”


A. Chính trị/ngoại giao.
B. Chính trị/quân sự.
C. Chính trị/kinh tế.
D. Quân sự/ngoại giao.


Câu 15. Thực dân Anh sử dụng hình thức cai trị nào đối với Ấn Độ?
A. Gián tiếp.


B. Kết hợp giữa nắm quyền cai trị và thơng qua người Ấn Độ.


C. Giao tồn quyền cho người Ấn Độ.


D. Trực tiếp.


Câu 16. Đánh giá nào sau đây là đúng về việc nhà Nguyễn lần lượt kí kết các Hiệp ước với thực dân Pháp?
A. Lùi để tiến.


B. Sự bạc nhược và lún sâu vào con đường thỏa hiệp, đầu hàng.


C. Sự khơn khéo trong chính sách ngoại giao nhằm giữ vững nền độc lập.


D. Chứng tỏ chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng nên phải kí Hiệp ước với Pháp.
Câu 17. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?
A. Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta.


B. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình.
C. Nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng.


D. Nơi đặt trụ sờ của Quốc tế Cộng sản - tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.


Câu 18. Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hịa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam có
những thời cơ gì?


A. Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.


B. Học hỏi kinh nghiệm quản lý của các nước tiên tiến trên thế giới.
C. Thu hút vốn từ bên ngoài, mở rộng thị trường.


D. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kĩ thuật.
Câu 19. Tác giả của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là ai?


A. Trường Chinh.


B. Hồ Chí Minh
C. Võ Nguyên Giáp.
D. Phạm Văn Đồng.


Câu 20. Ý nghĩa lớn nhất từ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là gì?
A. Kết thúc 70 năm chiến đâu chống Mĩ cứu nước.


B. Tạo nền tảng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
C. Bảo vệ thành quả của cách mạng tháng Tám năm 1945.


D. Chấm dứt hoàn toàn sự ách thống trị của thực dân trên đất nước ta.(17)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 17
A. Sự bùng nổ các lĩnh vực khoa học - công nghệ.


B. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
C. Kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
D. Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.


Câu 22. Thủ đoạn thâm độc mới của Mĩ và cũng là điểm khác trước mà Mĩ đã triển khai khi thực hịện chiến
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”


A. Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ ở miền Nam.


B. Được tiến hành bằng qn đội Sài Gịn là chủ yểu, có sự phối hợp đáng kể của quân đội Mĩ.
C. Thực hiện âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”.


D. Dùng thủ đoạn ngoại giao bắt tay với các nước XHCN nhằm chia rẽ, cô lập cách mạng Việt Nam


Câu 23. Vì sao trật tự “hai cực” Ianta sụp đổ?


A. Do sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu.
B. Liên Xô và Mĩ quá tốn kém trong việc chạy đua vũ trang.


C. Nền kinh tế Liên Xô ngày càng đi vào tinh trạng trì trệ, khủng hoảng.
D. “Cực” Liên Xơ tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa khơng cịn tồn tại.
Câu 24. Bức tranh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử nào của Việt Nam?
A. Phong trào “Phá kho thóc của Nhật, giải quyết nạn đói” (3/1945).
B. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (11/1940).


C. Đấu tranh trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931).
D. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).


Câu 25. Chiến lược toàn cầu của Mĩ với 3 mục tiêu chủ yếu, theo em mục tiêu nào có ảnh hưởng trực tiếp
đến Việt Nam?


A. Ngăn chặn và tiến tới tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.


C. Đàn áp phong trào cơng nhân và cộng sản quốc tế.
D. Khống chế các nước tư bản đồng minh.


Câu 26. Những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, tư tường tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến
Việt Nam?


A. Anh và Pháp.


B. Ấn Độ và Trung Quốc.
C. Nhật Bản và Trung Quốc.D. Các nước ở khu vực Đông Nam Á.


Câu 27. Chọn cụm từ đúng điền chỗ trống câu sau đây:


“Nguồn lực chi viện cùng thắng lợi của quân dân miền Bắc trong những năm 1965-1968 đã góp phần quyết
định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược ... của Mĩ - Ngụy”.
A. Việt Nam hóa chiến tranh.(18)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 18
Câu 28. Sau khi Liên Xô tan rã, “quốc gia kế tục” là Liên bang Nga, được kế thừa


A. Địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao của Liên Xơ
tại nước ngồi.


B. Tồn bộ quyền lợi và nghĩa vụ, thành tựu và hạn chế của Liên Xơ trên các mặt.
C. Tồn bộ những quyền lợi của Liên Xơ.


D. Tình trạng rối loạn về kinh tế , chính trị, xã hội.


Câu 29. Hiến Pháp mới (năm 1947) quy định chế độ chính trị của Nhật Bản như thế nào?
A. Chế độ độc tài.


B. Chế độ Cộng hoà.
C. Quân chủ chuyên chế.
D. Quân chủ lập hiến.


Câu 30. Nhiệm vụ của cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là gì?
A. Chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ cơm áo hồ bình.
B. Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng.C. Chống bọn tư bản pháp và tư sàn bóc lột cơng nhân.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc.


Câu 31. Sắp xếp các sự kiện sau đây theo đúng trình tự thời gian trong cơng tác chuẩn bị cuộc Tổng khởi
nghĩa tháng Tám năm 1945.


1. Mặt trận Việt Minh được thành lập.
2. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.


3. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì được triệu tập.
A. 1, 3, 2.


B. 1, 2, 3.
C. 3, 1, 2.
D. 2, 3, 1.


Câu 32. Điểm giống nhau giữa Hiệp định Giơnevơ (1954) và Hiệp định Pari (1973) là
A. các nước đế quốc cam kết tôn trọng những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.
B. đều đưa đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến.


C. thỏa thuận các bên ngừng bắn để thực hiện tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực.
D. quy định thời gian rút quân là trong vòng 300 ngày.


Câu 33. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào và thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức Liên
hợp quốc?


A. Tháng 9/ 1977, thành viên thứ 150.
B. Tháng 9/ 1977, thành viên thứ 149.
C. Tháng 7/ 1995, thành viên thứ 148.


D. Tháng 9/ 1975, thành viên thứ 148.
Câu 34. Cho các dữ liệu sau:


1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.(19)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 19
3. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.


Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
A. 3, 1, 2.


B. 2, 1, 3.
C. 2, 3, 1.
D. 3, 2, 1.


Câu 35. Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô Viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền cơng
nơng ở nước ta, và đó thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?
A. Vì lần đầu tiên chính quyền của địch tan rã, chính quyền của giai cấp vơ sản được thiết lập trong cả nước.
B. Lần đầu tiên chính quyền Xơ Viết thực hiện những chính sách thể hiện tính tự do dân chủ của một dân
tộc được độc lập.


C. Thể hiện rõ bản chất cách mạng. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân...


D. Chính quyền Xơ Viết thành lập đó là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của
Đảng.


Câu 36. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới Việt - Trung, củng cố và mở
rộng căn cứ địa Việt Bắc”. Đó là 3 mục đích mà Đảng ta đã đề ra trong:


A. Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947.


B. Chiến dịch Điện Biên Phủ.


C. Chiến dịch Hịa Bình - Thượng Lào.
D. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.


Câu 37. Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến thất bại của khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?
A. Do thực dân Pháp còn mạnh.


B. Hạn chế về đường lối, phương pháp tổ chức và lãnh đạo.
C. Chưa lôi kéo được đông đảo nhân dân trong cả nước tham gia.
D. Khơng có sự viện trợ từ bên ngồi.


Câu 38. Mục đích các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tây Âu muốn trở thành Đồng minh của Mĩ.


B. Để xâm lược các quốc gia khác.
C. Để hồi phục, phát triển kinh tế.


D. Tây Âu muốn cạnh tranh với Liên Xô.


Câu 39. Từ công cuộc cải cách mở của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong
cơng cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay?


A. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm, tiển hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền kinh tế tập trung sang
nền kinh tế thị trường XHCN.


B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền kinh tế tập trung sang
nền kinh tế thị trường tự do.(20)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 20


D. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền kinh tế tập trung sang
nền kinh tế thị trường TBCN.


Câu 40. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960) đã chỉ rõ vai trò cách mạng Xã hội
chủ nghĩa ở miền Bắc như thế nào?


A. Có vai trị quan trọng nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
B. Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
C. Có vai trị to lớn nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.


D. Có vai trị quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3


1 C 11 C 21 B 31 A


2 C 12 D 22 D 32 A


3 B 13 D 23 D 33 B


4 D 14 D 24 C 34 A


5 A 15 D 25 A 35 C


6 A 16 B 26 C 36 D


7 B 17 B 27 B 37 B


8 B 18 D 28 A 38 C


9 A 19 A 29 D 39 C10 D 20 C 30 A 40 D


ĐỀ SỐ 4


Câu 1: Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ở Châu Á, phong trào giải phóng dân tộc đã nổ
ra mạnh mẽ nhất và giành thắng lợi ở các nước nào?


A. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.
B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào


C. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
D. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.


Câu 2. Nhận xét nào dưới đây đúng về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?
A. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp quan tâm đầu tư phát triển kinh tế.


B. Thực dân Pháp không chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp nặng(21)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 21
Câu 3. Điểm giống nhau của cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười?


A. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa.


B. Đưa nước Nga phát triển lên con đường xã hội chủ nghĩa.
C. Cách mạng do Đảng Bônsêvich và Lê nin lãnh đạo.
D. Giành được chính quyền về tay nhân dân lao động.


Câu 4. Thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã tác động trực tiếp buộc Mĩ kí kết Hiệp định Pari năm
1973?A. Cuộc Tổng tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 và miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ
nhất của đế quốc Mĩ.


B. Cuộc Tổng tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 và cuộc tiến công chiến lược 1972.
C. Cuộc tiến công chiến lược và trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972).


D. Cuộc tiến công chiến lược 1972 và miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.
Câu 5. Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là:


A. Uy tín của Đảng ta được nâng cao và cán bộ được rèn luyện trưởng thành


B. Đảng ta đã tập hợp đông đảo quần chúng và dùng phương pháp đấu tranh phong phú
C. Buộc Pháp phải nhượng bộ cho nhân dân các quyền về dân sinh, dân chủ


D. Chủ trương của Đảng ta được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ
Câu 6: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?


A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.
B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.


C. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.
D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.


Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây khơng có trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 1 và là đặc trưng
của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần 2?


A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.


B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.


C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.
D. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.


Câu 8: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là:
A. Chưa xác định đúng kẻ thù của dân tộc.


B. Chính quyền thực dân phong kiến cịn q mạnh
C. Chưa có sự ủng hộ của đơng đảo qn chúng nhân dân.


D. Chưa có tổ chức lãnh đạo sáng suốt và phương pháp cách mạng đúng đắn.


Câu 9. Trước sự bội ước của thực dân Pháp sau khi đã ký với ta Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước
(14/9/1946), nhân dân ta đã làm gì để tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp?
A. Xây dựng các cơ sở sản xuất, chế biến tốt phục vụ cuộc kháng chiên lâu dài.


B. Tiến hành tiêu thổ để cho tiện kháng chiến lâu dài.(22)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 22
Câu 10. Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng?


A. Nhân dân khơng ủng hộ triều đình chống Pháp.
B. Qn đội triều đình trang bị vũ khí q kém.


C. Triều đình bạc nhược, thiếu kiên quyết chống Pháp.
D. Thực dân Pháp tấn công bất ngờ.


Câu 11. Thứ tự thời gian đúng của các cuộc khởi nghĩa.
A. Khởi nghĩa Bãi Sậy, Hương Khê, Yên Thế.


B. Khởi nghĩa Hương Khê, Yên Thế, Bãi Sậy.C. Tấn công kinh thành Huế, khởi nghĩa Bãi Sậy, khởi nghĩa Hương Khê.
D. Khởi nghĩa Yên Thế, Hương Khê, Bãi Sậy.


Câu 12. Hoàn thành sự kiện lịch sử sau để chứng tỏ triều Nguyễn từng bước đầu hàng thực dân Pháp
1. Triều đình kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất


2. Triều đình kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng
3. Triều đình kí với Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt
4. Triều đình kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất
A. 1, 4, 2, 3.


B. 1, 3, 2,4.
C. 1, 2, 3,4.
D. 1, 3, 4, 2.


Câu 13. Mĩ đã làm gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu’’ trong những năm 1945 - 1973?


A. Phát động các nước Tư bản chủ nghĩa tiến hành “Chiến tranh lạnh”, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ,
can thiệp vào nội bộ nhiều nước.


B. Kêu gọi các nước tư bản Đồng minh thiết lập nên thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở các nước thế
giới thứ ba.


C. Tạo áp lực quân sự, buộc các nước tư bản sau chiến tranh phải phục tùng Mĩ.
D. Cùng với Anh, Pháp chiến đấu bảo vệ hệ thống thuộc địa cũ trên thế giới.


Câu 14: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là?
A.“Chống đế quốc’’ và “Chống phát xít, chống chiến tranh”.B.“Tự do dân chủ” và “cơm áo hịa bình”.


C. “Giải phóng dân tộc” và “tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian”.
D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cay”


Câu 15: Ba chương trình kinh tế lớn được đề ra trong kế hoạch 5 năm (1986-1990) ở Việt Nam là
A. Lương thực, thực phẩm - hàng tiêu dùng


B. Lương thực, thực phẩm - hàng may mặc - hàng xuất khẩu
C. Lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu.
D. Lương thực - thực phẩm - hàng may mặc.


Câu 16. Việt Nam có thể rút ra bài học gì về sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản?
A. Giảm chi phí cho quốc phịng để tập trung phát triển kinh tế.(23)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 23
C. Đầu tư nghiên cứu khoa học và chú trọng giáo dục.


D. Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật một cách hiệu quả vào sản xuất.


Câu 17. Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau: "Nếu Chính phủ Pháp đã rút được bài trong cuộc chiến
tranh trong mấy năm nay, muốn đi đến đỉnh chiến ở Việt Nam bằng cách... và giải quyết các vấn đề Việt
Nam theo đường lối... thì nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hịa sẵn sàng tiếp nhận ý muốn
đó”.


A. Đàm phán, mềm dẻo.
B. Hồ đàm, hồ bình.
C. Thương lượng, hồ bình.
D. Thương lượng, mềm dẻo.Câu 18: Hình ảnh sau thể hiện sự kiện nào?


A. Xe tăng của quân ta tiến vào Gia Định ngày 30/04/1975.
B. Xe tăng của quân ta tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/04/1975
C. Xe tăng của quân ta tiến vào Đà Nẵng 29/03/1975.


D. Xe tăng của quân ta tiến vào Sài Gòn ngày 30/04/1975.


Câu 19: Nhận xét nào sau đây đúng nhất nói về ý nghĩa chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai trong cuộc kháng
chiến chống Pháp của nhân dân ta ? .


A. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta.


B. Thể hiện lịng u nước, ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta.


C. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của nhân dân ta trong việc phá thế vòng vây của địch.
D. Thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.


Câu 20: Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt là
A. Chiến tranh tổng lực.


B. Chiến tranh thực dân.


C. Chiến tranh thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược tồn cầu.
D. Có qn đội Sài Gịn làm chủ lực.


Câu 21. Vì sao Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt trong Cách mạng tháng Tám
1945?(24)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 24


B. Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.


C. Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) củng cố được khối đoàn kết toàn dân.


D. Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) chủ trương nâng cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.


Câu 22. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) được Đảng ta xác định là:
A. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
B. Toàn dân, toàn diện, trường kì.


C. Trường kì đấu tranh bằng con đường hịa bình, buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho dân tộc ta.
D. Cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ nền độc lập dân tộc.


Câu 23. Theo Hiệp định sơ bộ 06/03/1946, Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia


A. Tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
B. Độc lập, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
C. Độc lập, có chính phủ, nghị viện, quân đội và là thành viên của Liên bang Đơng Dương.
D. Tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và độc lập với Liên bang Đông Dương.


Câu 24. Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta là
A. Liên khu V.


B. Bắc Sơn - Võ Nhai
C. Cao Bằng.


D. Thanh - Nghệ - Tĩnh.


Câu 25. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được cải tổ từ
A. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.B. Tổng bộ Việt Minh.


C. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
D. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.


Câu 26. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, tức thừa nhận sự thất bại của
chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?


A. Địn tấn cơng bất ngờ, gây chống váng của ta trong cuộc Tiến cơng chiến lược năm 1972.
B. Do thắng lợi của ta trên bàn đàm phán ở Pari.


C. Do thắng lợi liên tiếp của ta trên các mặt trận quân sự trong ba năm 1969, 1970, và 1971.


D. Do thắng lợi của nhân dân miền Bắc trong việc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ.
Câu 27. Một trong những xu thế trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam
đã và đang vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đông hiện nay là


A. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp liên minh chính trị với các nước.
B. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hịa bình


C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp quân sự.


D. Giải quyết các tranh chấp bằng việc lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước lớn.


Câu 28. Sự tham gia của Liên Xô trong các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa
như thế nào?


A. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
(25)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 25
C. Khẳng định đây là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh
thế giới thứ II.


D. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trị quan trọng trong việc duy trì trật tự hồ bình, an ninh thế
giới sau chiến tranh.


Câu 29. Phân tích nội dung nào sau đây trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc
soạn thảo thể hiện tính đúng đắn và sáng tạo?


A. Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và nông
dân.


B. Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt
Nam.


C. Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu và thấy được khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và
nông dân.


D. Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong
xã hội Việt Nam.


Câu 30. Trong thời kì 1954-1975, sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam chuyển
từ thể giữ gìn lực lượng sang thế tiến cơng?


A. Chiên thắng Vạn Tường
B. Chiến thắng Áp Bắc
C. Chiến thắng Bình Giã
D. Phong trào “Đồng khởi’Câu 31. Thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm mục đích
A. Chuẩn bị cho việc tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai.


B. Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới lần thứ hai gây ra.
C. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.


D. Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra


Câu 32. Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 là:
A. Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự đấu tranh giải phóng mình.


B. Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỉ XX.


C. Thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu anh hùng, bất khuất của dân tộc ta
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.


D. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.


Câu 33. Điểm khác biệt giữa chiến lược “Việt Nam hòa chiến tranh” với chiến lược “chiến tranh cục bộ” là
A. Sử sụng quân viễn chinh Mĩ có sự phối hợp với quân các nước đồng minh Mĩ.


B. Sử dụng quân đội Sài Gòn là lực lượng chủ yếu.


C. Sử dụng phương tiện chiến tranh hiện đại, do cố vấn Mĩ chỉ huy.
D. Sử dụng quân viễn chinh Mĩ là lực lượng chủ yếu.


Câu 34. Những năm 60, Mĩ đã sử dụng chiêu bài gì để lơi kéo các nước Mĩ Latinh?
A. Đề cao khẩu hiệu dân chủ, dân quyền, tự do tín ngưỡng.(26)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 26


C. Đề xướng tư tưởng “Châu Mĩ của người Châu Mĩ”


D. Đề cao vấn đề nhân quyền và dân quyền.


Câu 35. Sự kiện nào dưới đây không nằm trong diễn biến của Chiến tranh lạnh?
A. Xung đột ở Trung Đông.


B. Cuộc chiến tranh Triều Tiên.


C. Xung đột trực tiếp về quân sự giữa hai siêu cường Mĩ và Liên Xô.
D. Các cuộc chiến tranh cục bộ ở Đông Dương.


Câu 36. Bài học kinh nghiệm về lực lượng cách mạng được rút ra trong phong trào cách mạng 1930-1931
là gì?


A. Xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận thống nhất
B. Xây dựng khối đoàn kết dân tộc


C. Về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh
D. Xây dựng khối liên minh công nông


Câu 37. Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa gì?


A. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
B. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.


C. Là nguyện vọng của Đảng, Bác Hồ, nhân dân


D. Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác.Câu 38. Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính vào thời kì nào?
A. 1945 đến 1950.


B. 1991 đến nay.
C. 1950 đến 1973.
D. 1973 đến 1991.


Câu 39. Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Đến thập kỉ 60 (thế kỉ XX), Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
B. Năm 1957, Liên Xơ là nước đầu tiên phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo của Trái đất.


C. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử


D. Năm 1961, Liên Xơ là nước đầu tiên phóng thành cơng tàu vũ trụ có người lái.


Câu 40. Bài học kình nghiệm từ cuộc kháng chiền chống Mĩ cứu nước đối với công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội hiện nay là


A. Phát huy vai trò của cá nhân.


B. Vượt qua thách thức, đẩy lùi nguy cơ.
C. Xây dựng khối đoàn kết toàn trong Đảng.
D. Phát huy vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4


1 D 11 A 21 A 31 D(27)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 273 C 13 A 23 A 33 B


4 C 14 D 24 B 34 B


5 B 15 C 25 C 35 C


6 C 16 D 26 A 36 A


7 B 17 D 27 B 37 A


8 D 18 B 28 B 38 C


9 D 19 B 29 B 39 A


10 C 20 C 30 D 40 D


ĐỀ SỐ 5


Câu 1. Hạn chế của cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?


A. Chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, chưa giải quyết ruộng đất cho nông dân.
B. Chưa tạo điều kiện cho CNTB phát triển, chưa giải quyết ruộng đất cho nông dân.


C. Chưa thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, chưa giải quyết ruộng đất
cho nơng dân.


D. Chưa thủ tiêu hồn tồn chế độ phong kiến, chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, giai cấp tư sản chưa thực
sự nắm quyền.


Câu 2. Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?


A. Công nhân, nông dân


B. Công nhân, nông dân, tư sản và tiểu tư sản.
C. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản.


D. Công nhân, nông dân và trí thức.


Câu 3. Cuộc tổng tiến cơng và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu
tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì:


A. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.
B. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.


C. Giáng một đòn mạnh mẽ vào chính quyền Sài Gịn, khả năng can thiệp của Mĩ rất hạn chế.
D. Buộc Mĩ phải đến đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.


Câu 4. Từ sự thắng lợi của cách mạng chống Mỹ cứu nước. Ngày nay, thế hệ thanh niên cần duy trì và phát
huy truyền thống nào của dân tộc?


A. Truyền thống đấu tranh bất khuất.
B. Truyền thống cần cù.


C. Truyền thống anh hùng.(28)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 28
Câu 5. Khó khăn nào là lớn nhất, cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945?


A. Bọn nội phản.
B. Giặc ngoại xâm.
C. Giặc dốt.D. Giặc đói.


Câu 6. Điểm chung trong nguyên nhân làm cho kinh tế phát triển giữa Tây Âu với Mỹ và Nhật Bản là gì?
A. Tài năng của giới lãnh đạo và kinh doanh.


B. Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.
C. Người lao động có tay nghề cao.


D. Gây chiến tranh xâm lược Việt Nam và Triều Tiên.


Câu 7. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:
A. Sự lãnh đạo tài tình cua Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.


B. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất.


C. Khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước ở mọi mặt trận thống nhất.
D. Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ
hai.


Câu 8. Tại mặt trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng chiến thuật gì để chống Pháp?
A. Tạm thời rút tồn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế.


B. Tích cực thực hiện “vườn không nhà trống”.


C. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp.
D. Tập trung lực lượng tấn công Pháp.


Câu 9. Thắng lợi này chứng minh sự trưởng thành của quân đội ta và chuyển cuộc kháng chiến chống Pháp
chuyển từ phịng ngự sang thế tiến cơng. Đó là ý nghĩa cuộc chiến dịch nào?A. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
B. Cuộc tiến công Đông-Xuân 1953-1954.
C. Chiến dịch biên giới Thu Đông 1950.
D. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.


Câu 10. Cho dữ liệu sau: Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải thay đổi... mà làm cho mục
tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức,
bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới phải ...., từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi
mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế. Chọn các dữ liệu cho
sẵn để điền vào chồ trống.


A. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội... tồn diện về chính trị.
B. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội... đồng bộ về kinh tế.
C. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội... toàn diện về kinh tế.
D. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ... toàn diện và đồng bộ.


Câu 11. Vì sao nói sau cách mạng tháng Hai, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở
nước Nga?(29)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 29
B. Nga tiến vào thời kì quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa.


C. Chính quyền rơi vào tay giai cấp tư sản khơng tham gia vào cách mạng.
D. Có hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song song cùng tồn tại.


Câu 12. Nguồn gốc sâu xa cuộc cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX theo nghĩa đủ nhất là gì?
A. Yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.


B. Do đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của


con người.


C. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới.
D. Do sự bùng nổ dân số.


Câu 13. Cho các sự kiện sau:
1. Phong trào “Vơ sản hóa”


2. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
3. Thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đơng.
Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian.


A. 3, 2, 1.
B. 1, 2, 3.
C. 1, 3, 2.
D. 2, 3, 1.


Câu 14. Cho các dữ liệu sau:


1. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.


2. Chiến thắng Bình Giã đã loại khỏi vịng chiến đẩu 1700 tên địch, phá hủy hàng chục máy bay địch
3. Quân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội trong không khí tưng bừng của ngày hội giải phóng.


4. Trung ương cục miền Nam ra đời.
Sắp xếp dữ liệu trên theo thứ tự thời gian.
A. 2, 3, 4, 1.


B. 3, 1, 4, 2.
C. 4, 1, 2, 3.


D. 1, 3, 2, 4.


Câu 15. Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất?
A. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế.


B. Nhờ trình độ tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao.
C. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú.


D. Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới.


Câu 16. Phương pháp đấu tranh cơ bản nào được sử dụng trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?
A. Đấu tranh vũ trang.


B. Đấu tranh chính trị.
C. Đấu tranh ngoại giao
D. Đấu tranh nghị trường.(30)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 30
A. Diễn ra trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp về quân sự


B. Diễn ra dai dẳng, giằng co, không phân thắng bại.
C. Gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho nhân loại.


D. Làm cho thế giới ln trong tình trạng đối đầu, căng thẳng.


Câu 18. Biện pháp của đế quốc Mĩ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai và lần thứ nhất
là gì?


A. Ném bom bắn phá các thị xã, vùng biển.
B. Dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”.C. Chiến tranh bàng không quân và hải quân.


D. Phong tỏa các cửa sông, lồng lạch, vùng biển miền Bắc.


Câu 19. Hãy xác định nội dung quan trọng nhất của Hiệp định Pa-ri?


A. Hoa Kì và các nước cam kết tơn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
B. Các bên để nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai của họ thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do.
C. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân chư hầu về nước.


D. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt.


Câu 20. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ làm gì?
A. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.


B. Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài.


C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân.


D. Quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước.


Câu 21. Sự kiện khởi đầu cho chính sách chống Liên Xơ, gây nên cuộc “Chiến tranh lạnh” là sự ra đời của?
A. “Học thuyết Truman”.


B. Chiến lược “Cam kết và mở rộng”.
C. “Kế hoạch Mácsan”


D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.Câu 22. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ờ Việt Nam là một phong trào:
A. Có tính chất dân tộc sâu sắc.


B. Có tính chất dân tộc, dân chủ, trong đó tính dân chủ là nét nổi bật.
C. Có tính chất dân chủ là chủ yếu.


D. Mang tính dân tộc, dân chủ và nhân dân sâu sắc.


Câu 23. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu
là gì?


A. Tập trung cải cách chính trị.
B. Duy trì nền kinh tế bao cấp.


C. Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
D. Thừa nhận chế độ đa nguyên đa đảng.(31)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 31
A. Quân ta tiến vào giải phóng Đà Nẵng.


B. Quân ta giải phóng Sài Gịn.
C. Qn ta giải phóng Tây Ngun.
D. Qn ta tiến vào giải phóng cố đơ Huế


Câu 25. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau: “Cơ sở của việc đình chiến của Việt Nam là Chính phủ
Pháp... tôn trọng... thực sự của Việt Nam”.


A. Thật sự, chủ quyền.
B. Thật lòng, chủ quyền,
C. Thật thà, nền độc lập.


D. Cam kết, nền độc lập.


Câu 26. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng được tiến hành ở đâu? Thời gian nào?
A. Điện Biên Phủ - 1954.


B. Tuyên Quang - 1951.
C. Bắc Sơn - 1940.
D. Bến Tre - 1960.


Câu 27. Một trong những cơ sở quan trọng tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc
nước ta vào đầu thế kỉ XX là gì?


A. Chính sách khai thác bóc lột tàn bạo của Pháp.
B. Những chuyển biến trong cơ cấu nền kinh tế.
C. Sự du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
D. Sự nảy sinh những lực lượng xã hội mới.


Câu 28. Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931 được thể hiện như thế nào?
A. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến.


B. Phong trào đã hình thành được khối liên minh cơng - nông vững chắc
C. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam


D. Phong trào đã thành lập chính quyền cách mạng Xơ Viết - Nghệ Tĩnh
Câu 29. “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” là(32)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 32
B. Là một mơ hình chủ nghĩa xã hội hồn tồn mới, khơng dựa trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa
Mác - Lênin.C. Là mơ hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác-Lênin
và những đặc điểm lịch sử cụ thể của Trung Quốc


D. Là một mơ hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền tảng thống nhất đoàn kết giữa các đảng phái
chính trị.


Câu 30. Trong thời gian chiếm đỏng tại Nhật Bản, Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh đã làm gì?
A. Thực hiện dân chủ hoá nước Nhật, tuy vậy họ vẫn dung túng cho các thế lực quân phiệt Nhật Bản hoạt
động.


B. Bồi thường chiến phí cho các nước đã từng bị phát xít Nhật chiếm đóng.
C. Thực hiện nhiều cải cách dân chủ.


D. Thủ tiêu chủ nghĩa quân phiệt và một phần bộ máy chiến tranh của Nhật Bản.


Câu 31. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đi từ lập trường một
người yêu nước chuyển sang lập trường một người cộng sản là


A. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản (12-1920) và thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
B. Đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).


C. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc
D. Đưa yêu sách đến Hội nghi Vécxai (18-6-1919).


Câu 32. Chiến thắng đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân giành được là
A. Phay Khắt - Nà Ngần.


B. Chợ Rạng - Đô Lương.
C. Bắc Sơn - Võ Nhai.
D. Vũ Lăng — Đình Bảng.Câu 33. Đặc điểm khác biệt giai đoạn hai của phong trào Cần Vương so với giai đoạn đầu là gì?
A. Chủ động thương lượng với Pháp.


B. Khơng cịn sự lãnh đạo của triều đình.
C. Chỉ diễn ra ở các tỉnh Trung kì.
D. Chỉ cịn vài cuộc khởi nghĩa nhỏ.


Câu 34. Âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam là
A. Biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.


B. Chia cắt miền Nam Việt Nam, tiêu diệt chủ nghĩa xã hội miền Bắc.
C. Dùng người Việt đánh người Việt.


D. Để chống lại phong trào cách mạng miền Nam.


Câu 35. Đâu là chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu?


A. Cải cách kinh tế, xã hội để nâng cao đời sống nhân dân tiến tới giành độc lập.
B. Thỏa hiệp với Pháp để Pháp trao trả độc lập.


C. Phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội, tiến tới giành độc lập.
D. Dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp.(33)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 33
A. Chiến thắng Đông-Xuân 1953-1954.


B. Chiến thắng Tây Bắc.


C. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.


D. Chiến thắng Biên Giới 1950.


Câu 37. “Phương án Maobattơn” mà thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ có nội dung như cơ bản là
A. Chia Ấn Độ thành ba quốc gia độc lập.


B. Chia Ấn Độ thành hai quốc gia độc lập trên cơ sở tôn giáo.
C. Chia Ấn Độ thành ba quốc gia tự trị trên cơ sở tôn giáo.
D. Chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị trên cơ sờ tôn giáo.


Câu 38. Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các đồng minh tại Hội nghị Ianta là
A. Giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.


B. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
C. Nhanh chóng đánh bại hồn tồn các nước phát xít.
D. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.


Câu 39. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước năm 1976 có ý nghĩa quan trọng gì?
A. Tạo điều kiện thống nhất các lĩnh vực kinh tế - xã hội.


B. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.
C. Là cơ sở để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong quan hệ quốc tế.
D. Đưa miền Nam đi lên chủ nghĩa xã hội.


Câu 40. Nội dung nào thể hiện không đúng sự khác nhau về thái độ của nhân dân và triều đình trước hành
động xâm lược của Pháp?


A. Sĩ phu, văn thân yêu nước bất hợp tác với Pháp.


B. Triều đình lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi cuối cùng.
C. Nhân dân không hạ vũ khí theo lệnh triều đình, tự động kháng chiến.D. Triều đình ra lệnh giải tán phong trào kháng chiến, đàn áp khởi nghĩa nhân dân.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5


1 C 11 D 21 A 31 A


2 A 12 B 22 B 32 A


3 D 13 D 23 C 33 B


4 D 14 B 24 D 34 C(34)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 34


6 B 16 A 26 B 36 C


7 A 17 A 27 D 37 D


8 B 18 C 28 D 38 C


9 C 19 A 29 C 39 B(35)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 35
Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội dung
bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến
thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.
I.Luyện Thi On


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây
dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.-Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác
cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chuyên dành cho các em HS THCS
lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở
các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đơi
HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các
môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham
khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia


-
-
-
-
-

×