Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

Bài giảng thực hành tiện cơ bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.75 MB, 181 trang )

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

TẬP BÀI GIẢNG

THỰC HÀNH TIỆN CƠ BẢN
Mã số: TB2014-01-02

Nhóm tác giả:

1. Th.S Lê Văn Tiến
2. Th.S Phạm Văn Hà
3. Th.S Nguyễn Thị Hiên

NAM ĐỊNH, NĂM 2014


L i nói
T p bài gi ng “Th c hành ti n c b n”
ch

u
c biên so n trên m c tiêu, n i dung,

ng trình h c ph n “Th c hành ti n c b n” ào t o b c

ch t o ang th c hi n t i Tr
T p bài gi ng
bài t p tr

ngi h c, cao

i h c S ph m K thu t Nam

ng ngành c khí

nh.

m b o tính khoa h c, logic c a th c hành t

n gi n

n ph c t p,

c làm c s , h tr cho bài t p sau. Chúng tôi ã c g ng nghiên c u và s d ng

các tài li u c a các nhà khoa h c, t p trung biên so n nh ng v n
viên ph i n m

c, hi u

c, v n d ng

c t lõi mà nh t thi t sinh

c khi h c xong h c ph n th c hành ti n c b n.

M c ích chính c a t p bài gi ng là cung c p cho sinh viên nh ng n i dung ki n th c
chính y u nh t c a h c ph n mang tính h th ng, d! hi u, d! nh , d! nghiên c u và th c hành

làm ra s n ph"m.

#ng th i c$ng là tài li u tham kh o tích c c mang tính th ng nh t v m%t

c u trúc, n i dung mà cán b gi ng d y c n trang b cho sinh viên khi nghiên c u h c ph n
này và r t có th ph n nào giúp cho các b n #ng nghi p làm tài li u tham kh o trong quá
trình gi ng d y các h c ph n th c hành khác thu c chuyên mơn ngành c khí ch t o máy.
Tác gi r t mong s giúp & óng góp ý ki n c a b n

c

ch'nh h n. Xin chân thành cám n!
Tác gi

t p bài gi ng

c hoàn


M CL C
Bài 01: S d ng máy ti n, d ng c

o và # gá chuyên dùng ........................................2

Bài 02: Mài dao ti n ......................................................................................................10
Bài 03: Ti n m%t tr ngoài.............................................................................................16
Bài 3.1. Ti n m%t tr tr n...........................................................................................16
Bài 3.2. Ti n m%t

u, tr b c ...................................................................................22


Bài 3.3. Ti n m%t tr ngồi có s
Bài 04: Ti n rãnh, c t

nh v c a sau .................................................31

t ..............................................................................................37

Bài 05: Ti n m%t tr trong .............................................................................................43
Bài 5.1. Khoan, ti n m%t tr trong thông su t ...........................................................43
Bài 5.2. Ti n m% tr trong b c, kín ............................................................................49
Bài 06: Ti n cơn ............................................................................................................57
Bài 6.1.Ti n côn b(ng xoay xiên bàn tr

t d c ph ..................................................57

Bài 6.2.Ti n côn b(ng xê d ch ngang sau ...............................................................67
Bài 07: Ti n ren tam giác ..............................................................................................74
Bài 7.1.Ti n ren tam giác ngoài.................................................................................74
Bài 7.2.Ti n ren tam giác trong ................................................................................87
Bài 08: Bài t p t)ng h p l n I........................................................................................93
Bài 09: Ti n ren vuông ................................................................................................101
Bài 9.1.Ti n ren vng ngồi...................................................................................101
Bài 9.2.Ti n ren vng trong ...................................................................................107
Bài 10: Ti n ren thang .................................................................................................115
Bài 10.1.Ti n ren thang ngoài ................................................................................115
Bài 10.2.Ti n ren thang trong ................................................................................123
Bài 11: ánh bóng b m%t, l*n nhám trên máy ti n ....................................................130
Bài 12: Bài t p tôngr h p l n II...................................................................................140
Bài 12.1: Ti n tr ngoài


nh v b(ng 2 l tâm ......................................................140

Bài 12.2. Ti n ren thang

nh v trên 2 l tâm.........................................................147

Bài 12.3. Ti n ren thang trong ................................................................................152
Tài li u tham kh o……………………………………………………...…………....157
Danh m c b n v+…………………………………………………………………….158


Th i gian th c hi n: 06 ti t
BÀI 01:
S- D.NG MÁY TI/N, D.NG C. O VÀ Tên bài h c tr c:
0 GÁ THÔNG D.NG
Th c hi n t ngày....... n ngày ..........
A. Ph

ng ti n và trang thi t b d y h c
1. Ph ng ti n d y: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v+, ...
2. Thi t b , d ng c và nguyên v t li u:

T Tên và các thông s k thu t c a thi t b ,
T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao
1

n
v


SL

Ghi chú

B sung

Thi t b , d ng c (cho 01 SV)
- Máy ti n v n n*ng (Mâm c%p 3 ch u, chìa
v%n)

Cái

01

S d ng ti p

- D ng c
panme

B

01

S d ng ti p

B

01

S d ng ti p


- D u máy

Lít

5

S d ng ti p

- D, lau

Kg

0,2

H y

o: th

c c%p 1/50, th

c lá,

- Mâm c%p 3, 4 ch u; m$i tâm; giá & c
nh và giá & theo
2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV)

3 Khác
B. Th c hi n bài h c
I. S


D NG MÁY TI N

1. M c tiêu
Sau khi h c xong bài này, SV có kh n*ng:
* V ki n th c:
- Nh n bi t
c các b ph n chính c a máy ti n v n n*ng (CZ6240A, 1M61,
T616, TD1440...)
- Hi u và n m
c các lo i d ng c o và # gá thông d ng.
* V k n ng:
- Thao tác, v n hành
c máy ti n v n n*ng.
- Thao tác, s d ng
c các lo i d ng c o
- S d ng
c # gá phù h p v i t ng chi ti t.
* V thái :


Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t cơng
nghi p. m b o an tồn lao ng, v sinh môi tr ng.
2. N i dung bài h c
2.1. Gi i thi u v máy ti n
a. Công d ng: gia cơng
c m%t tr , m%t cơn ngồi và trong; m%t ren; m%t nh
hình, khoan, khoét, doa, ...
b. Các chuy n ng t o hình c a máy: g#m hai chuy n ng
- Chuy n ng chính (hay là chuy n ng c t g t): Là chuy n ng quay trịn

c a chi ti t gia cơng, chuy n ng này t o ra v n t c c t th c hi n quá trình c t.
- Chuy n ng ch y dao: là chuy n ng t nh ti n liên t c c a bàn xe dao. Có 2
chuy n ng ch y dao: chuy n ng ch y dao d c song song v i b*ng máy, chuy n
ng ch y dao ngang vuông góc v i b*ng máy.
c. Các b ph n chính (Hình 1.1):
- Thân máy:
& các b ph n c b n c a máy, b(ng gang, m%t trên c a thân
máy g#m các b*ng tr t ph ng, b*ng tr t l*ng tr , dùng
d1n h ng cho bàn xe
dao,
ng và t*ng c ng c ng v ng cho thân máy.
- tr c (
ng): ch a h p t c tr c chính; có tr c chính r ng, mâm c%p.
- sau (
ng): di chuy n
c trên b*ng máy, có nòng sau
gá l p các
d ng c c t nh khoan, khoét, doa, tarô, m$i tâm.
- Bàn xe dao: di chuy n
c trên b*ng máy, có bàn tr t ngang th c hi n
chuy n ng ch y dao ngang, bàn tr t d c ph t o ra chuy n ng ch y dao d c ph
khi ti n cơn, có ) gá dao gá
c 4 dao #ng th i.

Hình 1.1. Máy ti n v n n*ng


Thân máy (1), h p tr c chính (2), mâm c%p (3), sau (4), giá & (5), bàn xe dao (6), h p
t c
ch y dao (7), h p xe dao (8), tr c vítme (9), tr c tr n (10), tr c i u khi n (11) dùng

óng m máy...

2.2. Các b c th c hi n
2.2.1. Thao tác máy
a) Thao tác ph n c :
- Xác nh t c
tr c chính: c*n c vào b ng ch' d1n các c p t c
tr c chính
có trên máy, i u ch'nh tay g t v úng giá tr t c tr c chính ã ch n.
- Xác nh t c
ch y dao: theo b ng ch' d1n v l ng ch y dao có trên máy,
i u ch'nh các tay g t v v trí c a l ng ch y dao ã ch n.
b) Thao tác ph n i n:
- Xác nh c u dao (attomat) cung c p cho máy.
- B t công t c i n vào máy.
- Các phím, cơng t c i n cung c p ngu#n chi u sáng c c b ; h th ng t i
dung d ch tr n ngu i; chuy n ng ch y dao nhanh.
2.2.2. V n hành máy
- B t công t c (ho%c attomat) cung c p i n cho máy
- Ki m tra v trí tay g t xác nh t c
tr c chính; t c
ch y dao; v trí các
tay g t trên bàn xe dao ( v trí ch a làm vi c).
- G t tay g t kh i ng máy ( óng lên phía trên, tr c chính quay thu n)
* L u ý khi v n hành:
- V nguyên t c khi kh i ng máy, thì ch' duy nh t tr c chính c a máy quay,
cịn các chuy n ng khác ph i ch
ch a làm vi c. Các chuy n ng khác ch' làm
vi c khi ng i v n hành ch
ng th c hi n.

- Trong quá trình máy ang ho t ng, tuy t i khơng
c thay )i t c
tr c chính, ch' thay )i khi máy không ho t ng.
- Tr c khi cho máy ho t ng, ph i ki m tra v trí các tay g t trên máy, m
b o khơng có v t gì c n tr chuy n ng quay c a máy ho%c r i, va vào mâm c%p.
3. T ch c luy n t p thao tác, v n hành máy ti n
- Thao tác ph n c : i u ch'nh các tay g t, c n i u khi n
- Thao tác ph n i n: attomat, cơng tác, phím b m, ...
- V n hành máy ch y không t i: th c hi n chuy n ng b(ng tay, t
ng khi
ti n tr n, ti n ren.


II. S

D NG D NG C

O

1. M c tiêu
Sau khi h c xong bài này, SV có kh n*ng:
* V ki n th c:
Nh n bi t
c các lo i d ng c o, dùng
o ki m s n ph"m gia công trên
máy ti n v n n*ng
* V k n ng:
Thao tác, s d ng
c các lo i d ng c o phù h p v i t ng b m%t c a chi
ti t máy c n o.

* V thái :
Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t cơng
nghi p. m b o an tồn lao ng, v sinh môi tr ng.
2. N i dung bài h c
2.1. Th c c p

M2 o trong

trong

Thân th

c chính

Thân th

c

M2 o di
M2 o c

ng

ng

nh

Hình1.2. Th

c c%p


a. c i m, cơng d ng
chính xác o
c là 0,1; 0,05; 0,02 tùy thu c vào lo i th c: 1/10; 1/20
và 1/50.
- o
c
ng kính ngồi, trong, chi u dài. Tuy nhiên
ng kính o
c
b gi i h n b i kích th c m2 o và chi u dài thân th c.
xác nh giá tr o chính xác, ng i ta s d ng th c c%p i n t , khi o
giá tr o
c hi n th trên màn hình.
b. Thao tác o


- Cách c m th c c%p
- V trí %t th c
- c giá tr o
c.
2.2. Pan me

7

Tr s trên
Panme: 48,95

Hình 1.3. Pan me
a. c i m, cơng d ng

- Dùng chi ti t có chính xác cao
chính xác c a pan me là 0,01 ho%c 0,001.
- Có pan me o ngoài ho%c pan me o trong,
c chia ra thành các lo i: 0-25;
25-50; 50-75; 75-100, thu n l i cho vi c xác nh giá tr o s d ng pan me i n t .
b. Thao tác o
- Cách c m pame
- V trí %t u o c
nh và v trí u o di ng
- Xác nh giá tr o.
L u ý: Khi u o ng ti p xúc và b m%t o ch'
c v%n t i a 03 vịng cóc
trên u o ng.
2.3. ng h so
a. c i m, cơng d ng
c dùng
ki m tra
chính xác v hình dáng, v trí
t ng quan c a các b m%t chi ti t máy.
chính xác 0,01mm.
- #ng h# so có th o
c m%t ngồi, m%t trong.
- #ng h# so d ng c , #ng h# so i n t .
- Khi o, #ng h# so
c gá trên b giá &, u o và b
m%t chi ti t ph i có chuy n ng t ng i v i nhau, thông
th ng chi ti t c n o chuy n ng so v i u o c a #ng h#.
Hình 1.4. #ng h# sob. Thao tác o
i u ch'nh
u o ti p xúc v i b m%t c n o, i u ch'nh m%t #ng h# v v
trí v ch chu"n (v ch 0). Tùy theo chi ti t o mà d ch chuy n chi ti t ho%c giá & #ng
h# xác nh giá tr trên m%t ch' th c a #ng h#.
3. T ch c luy n t p s d ng d ng c o ki m
- Luy n t p thao tác o, v trí o, xác nh giá tr o b(ng th c c%p.
- Luy n t p thao tác o, v trí o, xác nh giá tr o b(ng pan me.
- Luy n t p thao tác o, v trí o, xác nh giá tr o b(ng #ng h# so.
III. S

D NG1. M c tiêu
Sau khi h c xong bài này, SV có kh n*ng:
* V ki n th c:
Nh n bi t
c các lo i # gá v n n*ng s d ng trên máy ti n
* V k n ng:
Thao tác, s d ng
c các lo i # gá phù h p v i t ng chi ti t
gia công
c trên máy ti n t yêu c u k thu t.
* V thái :
Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công
nghi p. m b o an tồn lao ng, v sinh mơi tr ng.
2. N i dung bài h c
2.1. Mâm c p

a. Công d ng, phân lo i
c gá trên tr c chính c a máy, dùng gá k3p chi ti t khi gia công.
- Mâm c%p
c dùng thông d ng nh t là mâm c%p 3 ch u (hay còn g i là mâm
c%p t
nh tâm, hình 1.5) và mâm c%p 4 ch u. Trong ó, mâm c%p 3 ch u dùng

k3p các chi ti t hình tr ; mâm c%p 4 ch u gá chi ti t có các c nh i x ng nhau.

Hình 1.5. Mâm c%p


b. Thao tác s d ng
i v i mâm c%p 3 ch u t
nh tâm, khi gá k3p ho%c tháo chi ti t ra kh2i
mâm c%p cho chìa v%n vào 1 trong 3 l trên
ng kính ngồi, r#i quay chìa v%n, các
ch u c a mâm c%p s+ #ng th i chuy n ng. N u k3p ch%t chi ti t thì 3 ch u d ch
chuy n vào tâm, n u tháo chi ti t thì chuy n ng ng c l i.
- i v i mâm c%p 4 ch u không t
nh tâm, t c là các ch u k3p chuy n ng
c l p v i nhau. Khi dùng chìa v%n quay thì ch' có m t ch u chuy n ng
gá k3p
chi ti t, do v y khi gá k3p chi ti t ph i th c hi n rà
v trí c a chi ti t trên mâm c%p
áp ng v i i u ki n gia công.
L u ý:
- Khi gá k3p chi ti t trên mâm c%p ph i h n ch
s b c t do c n thi t.
- Không

c s d ng mâm c%p n n th ng phôi.
- Khi thao tác trên mâm c%p, v trí tay g t trên h p t c
tr c chính ph i v trí
an tồn (tr c chính máy ti n v trí t do).
2.2. M i tâm
c dùng
& chi ti t tr c dài, khi m%t nh v là 2 l tâm ho%c nh v b(ng
tr ngoài và 1 l tâm.
M$i tâm
c gá trên l cơn c) tr c chính và nịng sau.
M$i tâm có 2 lo i: m$i tâm c
nh (hình 1.6.a) và m$i tâm quay (hình 1.6.b),
c ch t o theo tiêu chu"n. M%t cơn làm vi c có góc 60 , ph n chi
c ch t o
theo cơn mc tiêu chu"n, s d ng
c cho nhi u lo i máy ti n khác nhau.

a)

a)

b)

Hình 1.6. M$i tâm


2.3. Giá
Dùng
t*ng
c ng v ng khi gia công tr c dài kém c ng v ng, tr c có t4 l

chi u dài so v i
ng kính l n h n 12 l n (L/D > 12 l n). Giá & m b o tr c không
b u n trong q trình gia cơng. N u khơng có giá &, khi c t g t tr c b "y, kích
th c tr c có hình tang tr ng. Giá & có hai lo i: giá & c
nh và giá & di ng
- Giá & c
nh (Hình 1.7.a):
c gá ch%t trên b*ng máy ti n, có 3 ch u cách
0
nhau 120
t5 vào chi ti t. V trí c a giá & c
nh th ng kho ng gi a tr c và
sau t*ng c ng v ng cho chi ti t khi c t g t.
- Giá & di ng (Hình 1.7.b):
c gá trên bàn xe dao, có 2 ch u t5 vào chi
ti t. Trong quá trình c t g t, giá & chuy n ng cùng v i dao. V trí ch u t5 có th
ngay phía tr c ho%c phía sau dao.

Hình 1.7. Giá &
L u ý:
- Khi i u ch'nh các ch u t5 c a giá & ti p xúc v i b m%t chi ti t v a , vì
các ch u n vào chi ti t gia cơng c$ng có th làm cho tr c b u n ( o) gây ra ph
ph"m cho chi ti t.
- Các ch u c a giá & làm b(ng v t li u d! mài mòn (th ng là #ng thau),
m b o cho b m%t chi ti t không b h h2ng, các v u t5 th ng xuyên ph i
c bôi
m& công nghi p.
3. T ch c luy n t p s d ng

- Tháo l p các ch u c a mâm c%p 3 ch u, 4 ch u. Luy n t p rà gá phôi trên

mâm c%p.
- Gá %t giá & trên máy, th c hi n i u ch'nh các ch u v i chi ti t gia công.


4. H

ng d n t h c
(1) Nguyên t c m b o an toàn lao ng cho ng i và thi t b khi s d ng máy
ti n v n n*ng.
(2) Nghiên c u, xác nh ph ng trình xích t c
tr c chính, xích t c
ch y
dao c a máy ti n ki u C6236.
(3) Kh n*ng nh v , k3p ch%t c a các lo i # gá dùng trên máy ti n v n n*ng.
(4) Nguyên t c s d ng và b o qu n d ng c o ki m: th c c%p, pan me, #ng
h# so, ...
(5) Kh n*ng công ngh c a máy ti n v n n*ng.

BÀI 02
MÀI DAO TI N

A. Ph

Th i gian th c hi n: 12 ti t
Tên bài h c tr c: S d ng máy ti n
Th c hi n t ngày........ n ngày ..........

ng ti n và trang thi t b d y h c
1. Ph ng ti n d y: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v+, ...
2. Thi t b , d ng c và nguyên v t li u:


T Tên và các thông s k thu t c a thi t b ,
T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao
1

n

B sung

SL

Ghi chú

Cái

01

S d ng ti p

B

01

S d ng ti p

- á mài

viên

02


S d ng ti p

- Thân dao t p mài (ti n ngoài, ti n trong)

Con

06

H y

- D, lau

Kg

0,2

H y

v

Thi t b , d ng c (cho 01 SV)
- Máy mài d ng c c t (dùng chung)
- D ng c o: th c c%p 1/50, th
th c o góc v n n*ng, d &ng…

c lá,

2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV)


3 Khác
B. Th c hi n bài h c
1. M c tiêu bài h c
Sau khi h c xong bài này, SV có kh n*ng:
* V ki n th c:
- Xác

nh

c m%t tr

sau (α) c a dao ti n ngoài.

c, m%t sau chính và m%t sau ph ; góc tr

c (γ), góc


* V k n ng:
- Th c hi n úng t th mài dao trên máy mài 2 á
- Mài
c dao ti n ngồi úng góc u c u
* V thái :
- Th c hi n úng thao ng tác, nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn
luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng.
2. N i dung bài h c
2.1. Máy mài 2 á
2.1.1. c tính k thu t
- Thơng th ng máy mài ch' có 01 c p t c . Tuy nhiên, do yêu c u mài nhi u
ki u dao khác nhau mà có lo i có 2 c p t c .

- Tùy theo
ng kính c a á mài, s+ có máy mài t ng ng.
ng kính c a
á mài nh2 kh n*ng mài t t h n á mài có
ng kính l n.
2.1.2. á mài
Khi mài dao ti n, ng i ta th ng dùng 2 lo i á mài: á c ng và á m m.
- á c ng dùng mài dao làm b(ng thép gió
- á m m dùng mài dao làm b(ng h p kim c ng.
thu n ti n cho quá trình mài dao thép gió và dao h p kim c ng, trên máy
mài 2 á ng i ta l p 01 viên á c ng và 01 viên á m m
2.1.3. N i quy an toàn lao ng
Trong quá trình mài dao ph i m b o các i u ki n an toàn sau:
- Tr c khi mài, ph i ki m tra các c c u và b ph n máy, tình tr ng t m che á
mài và h ng c a á ( á ph i quay vào dao). Ki m tra khe h gi a b t5 v i m%t tr
c a á xem có v t q 3mm khơng. Ch' i u ch'nh b t5 khi á ng yên (máy
không làm vi c).
- Khơng mài khi máy khơng có b t5, khơng có n p che an tồn.
- Ph i l p kính b o hi m, ho%c eo kính b o h khi mài.
- Ch' mài trên m%t tr c a á mài, không
c mài b(ng m%t bên c a á
2.2. Ph ng pháp mài
2.2.1. V trí ng và t th mài
Tay ph i c m cán dao, tay trái c m u dao, ng i ng bên ph i á mài, hai
chân chỗi ra ch c ch n b(ng vai (hình 2.1), ng l ch 45
v i h ng quay c a á.
N u ng bên trái á thì )i tay ng c l i.
m b o an toàn v ng i khi mài,
ng i th c hi n không
c ng i di n v i á mài.n
H

ng quay c a á

Chân ph i

Chân trái
Hình 2.1 T th mài dao

2.2.2. Thao tác mài
- Khi mài dao
c i u ch'nh lên xu ng trên m%t tr c a á sao cho m$i dao
v trí ngang tâm c a á ho%c cao h n không quá 10mm.
- Trong quá trình mài, dao
c n nh3 vào á và #ng th i d ch chuy n d c
theo m%t tr c a á, có nh v y m%t á m i mòn u và m%t c n mài
c ph ng.
- Dao
c mài theo m t trình t nh t nh.
2.2.3. Trình t mài
B c 1: Mài m%t sau chính
B c 2: Mài m%t sau ph
B c 3: Mài m%t tr c
B c 4: Mài m$i dao
2.3. Ki m tra dao sau khi mài
Hình dáng hình h c c a dao dau khi mài
c ki m tra b(ng d &ng chuyên

dùng, th c o góc ho%c các d ng c o khác.
2.4. Các d ng sai h ng, nguyên nhân và cách phòng ng!a
TT

D ng h ng

Nguyên nhân

Cách phòng ng!a

1 M t b m%t c a - V trí %t dao v i á sau - %t v trí dao khi mài sao
dao
c t o thành m i l n mài khác nhau.
cho trùng nhau.
b i nhi u b m%t
- Khi mài không d ch chuy n - D ch chuy n dao
dao d c theo m%t tr c a á
2 B

m%t dao ch a L c n dao vào á quá l n
i u ch'nh l c n dao khi
m b o
nh6n khi mài tinh
mài tinh
bóng.

3 Góc
dao ch a - M$i dao không ngang tâm - i u ch'nh b t5
m$i
úng v i yêu c u

á mài
dao ngang tâm á mài
- Góc ti p xúc c a dao v i á - i u ch'nh góc %t dao
mài ch a úng
khi mài


3. T ch c luy n t p
3.1. Mài dao ti n ngồi
3.1.1. Dao ti n "u th#ng
a) Trình t mài các b m t c a dao: (hình 2.2)
- B c 1. Mài m%t sau chính (1)
- B c 2. Mài m%t sau ph (2)
- B c 3. Mài m%t tr c (3)
- B c 4. Mài m$i dao (4)

4

3
2
1

Hình 2.2. Dao ti n ngồi
b) Ki m tra góc
c a dao sau khi mài (hình 2.3)
- Góc tr

c: γ

- Góc sau: α

- Góc nghiêng chính: ϕ
- Góc nghiêng ph : ϕ1

α

ϕ

γ

ϕ1

N
N

Hình 2.3. Góc

dao ti n ngồi trên ti t di n chính và m%t áy


3.1.2. Mài dao ti n c$t t
a) Trình t mài các b m t c a dao:
- B c 1. Mài m%t sau bên trái
- B c 2. Mài m%t sau bên ph i
- B c 3. Mài m%t tr c

Hình 2.4. Góc
c a dao sau khi mài (hình 2.4 )

b) Ki m tra góc
- Góc tr


dao ti n c t

t

c: γ

- góc sau: α
- Góc sau: α1; α2
- Góc nghiêng: ϕ và ϕ1, ϕ2
L u ý: Mài góc nghiêng chính (ϕ <900)

c t

c

ti t.
3.1.3. Mài dao ti n ren tam giác
a) Trình t mài các b m t c a dao:
- B c 1. Mài m%t sau bên trái
- B c 2. Mài m%t sau bên ph i
- B c 3. Mài m%t tr c
b) Ki m tra góc c a dao sau khi mài (hình 2.5)
- Góc tr

c: γ

- Góc sau: α1; α2
- Góc m$i dao: ε
1

2

Hình 2.5. Góc

dao ti n ren tam giác

n tâm (h t lõi ) trên chi


3.2. Mài dao ti n trong
Khi mài v1n tuân th theo nguyên t c chung c a mài dao ti n. Tùy theo kích
th

c

ng kính, d ng l mà ta góc nghiêng chính (ϕ) cho h p lý. C th :
- Khi ti n l su t, mài dao có góc nghiêng chính nh2 h n 90

(ϕ < 900), hình

2.6.a
- Khi ti n l b c v i
chính b(ng ho%c l n h n 90

ng kính chênh l ch nhau ít, mài dao có góc nghiêng
(ϕ = 900), hình 2.6.b

- Khi ti n l kín, ho%c l b c v i
nghiên chính l n h n 90


ng kính chênh l ch l n mài dao có góc

(ϕ > 900), hình 2.6.c

1

1

<90

0

= 90
a)

b)

Hình 2.6. Góc
4. H

0

dao ti n trong

ng d n t h c
(1) Quy trình s d ng máy mài hai á.
(2) Trình t mài dao ti n.
(3) Ph ng pháp xác nh giá tr góc c a dao sau khi mài.

>900

c)

1


BÀI 03:

Th i gian th c hi n: 18 ti t
Tên bài h c tr c: Mài dao ti n
Th c hi n t ngày........ n ngày ..........

TI N M%T TR NGOÀI

Bài 3.1.

TI N M%T TR TR&N (06 ti t)

A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c
1. Ph ng ti n:
Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v+, ...
2. Trang thi t b :
T Tên và các thông s k thu t c a thi t b ,
T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao
1

n
v

SL


Ghi chú

B sung

Thi t b , d ng c (cho 01 SV)
- Máy ti n v n n*ng (Mâm c%p 3 ch u, chìa
v%n)

Cái

01

S d ng ti p

- Máy mài d ng c c t (dùng chung)

Cái

01

S d ng ti p

- D ng c

B

01

S d ng ti p


B

01

S d ng ti p

- Thép CT45 φ32, l = 100mm

Cái

01

S d ng ti p

- D u máy

Lít

- D, lau

Kg

o: th

c c%p 1/50, th

c lá

- D ng c c t: dao ti n ngoài ( u cong,
dao vai T15K6)

2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV)

S d ng ti p
0,2

H y

3 Khác
B. Th c hi n bài h c
1. M c tiêu bài h c
Sau khi h c xong bài này, SV có kh n*ng:
* V ki n th c:
- Phát bi u
c các yêu c u k thu t c a m%t tr ngoài
- L a ch n
c k t c u dao, thơng s hình h c c a dao và ch
m%t tr ngoài.
* V k n*ng:

c t khi ti n


Ti n
c m%t tr ngoài t yêu c u k thu t v kích th c, hình dáng hình h c
và nhám b m%t.
* V thái :
Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công
nghi p. m b o an tồn lao ng, v sinh mơi tr ng.
2. N i dung bài h c
2.1. Yêu c"u c a m t tr ngồi

- Có
ng sinh th ng
hình tr : m i m%t c t vng góc v i
ng tâm u b(ng nhau ( khơng có
hình ơ van, hình tr ng, hình n ng a)
trịn: các m%t c t b t k5 vng góc v i
ng tâm có
trịn xoay (khơng
ơ van, khơng có góc c nh)
#ng tâm: tâm c a m i m%t c t vng góc v i
ng tâm u n(m trên
m t
ng th ng.
2.2. Dao ti n tr ngoài
a) K t c u dao: khi ti n ngoài có th l a ch n dao có góc nghiêng chính (ϕ)
b(ng 90

ho%c nh2 h n 90

N u h th ng cơng ngh có
90
tr

, tùy thu c vào

c ng v ng c a h th ng công ngh .

c ng v ng cao thì ch n góc nghiêng chính (ϕ) nh2 h n

và ng c l i. C th : dao u cong, dao u th ng ho%c dao vai.

b) Ch n giá tr góc
dao: c*n c vào v t li u gia cơng
xác

nh các góc

c (γ), góc sau (α) và góc nghiêng chính (ϕ) cho phù h p:
- Góc tr

s c (β) gi m d1n

c (γ) t*ng l c và công su t c t gi m, nhi t
n

c$ng gi m nh ng góc

b n c a dao gi m;

- Góc sau (α) t*ng, l c ma sát gi m có th t*ng

ct c

c t, nh ng n u t*ng

q thì góc s c (β) gi m;
- Khi t*ng góc nghiêng chính (ϕ) thì chi u dày c t (a) t*ng, chi u dài c t (b)
gi m. Có th ch n tr s ϕ = 10÷30
tr s ϕ = 60 ÷ 75

và ϕ1= 5÷10


khi gia cơng chi ti t c ng v ng;

và ϕ1 = 15 ÷ 30 khi gia công chi ti t kém c ng v ng.

2.3. Ch n ch
c$t
Khi ch n ch
c t c n ch n chi u sâu c t, l ng ch y dao, ch
c t cho
phép, tùy thu c vào kích th c
ng kính và chi u dài m%t tr c n gia công. Ch n
chi u sâu c t khi gia công thô b(ng l ng d gia công; ch n l ng ch y dao c n chú ý
t i c ng v ng, kh n*ng k3p chi ti t, b n thân dao và c c u k3p dao.
Sau khi ã tính tốn ch n chi u sâu c t, l ng ch y dao ti n hành tính t c
c t (V) theo t c c a máy có s6n ho%c tính t c c t khơng ph thu c vào máy.
- Chi u sâu c t (t = mm): khi ti n thơ có th ch n t = (2 ÷ 6)mm; khi ti n tinh
ch n t = (0,2 ÷ 2) mm.


- L ng ch y dao (S = mm/vg): khi ti n thơ ch n S = (0,5 ÷ 1,2) mm/vg; khi
ti n tinh ch n S = (0,1 ÷ 0,4) mm/vg.
-T c
c t (V = m/ph): t c
c t trung bình khi ti n ngồi, v t li u gia công
là thép, d ng c c t b(ng thép gió: khi ti n thơ V = (20 ÷ 30) m/ph; khi ti n tinh V =
(35 ÷ 45) m/ph. N u dùng dao h p kim c ng có th cao h n: ti n thô V = (100 ÷ 140)
m/ph; ti n tinh V = (150 ÷ 200) m/ph.
2.4. Trình t th c hi n
2.4.1. Chu"n b

- Chu"n b phơi: ki m tra th ng, trịn, kích th c và lo i v t li u;
- Chu"n b máy ti n: ki m tra s ho t ng c a máy, m b o an toàn;
- Chu"n b trang thi t b theo máy: # gá, chìa v%n mâm c%p, ) dao;
- Chu"n b d ng c c t: dao ti n ngoài;
- Chu"n b d ng c o: th c c%p, th c lá;
- Chu"n b d ng c ph c v v sinh công nghi p.
2.4.2. Gá phơi và gá dao
Khi gia cơng m%t tr ngồi có th nh v và k3p ch%t phơi nh sau:
- nh v và k3p ch%t phơi b(ng m%t tr ngồi h n ch 04 b c t do, s d ng
mâm c%p 3 ch u ho%c 4 ch u.
- nh v phơi b(ng m%t tr ngồi và m t u ch ng tâm (m%t tr ngoài h n ch
2 ho%c 3 b c t do, l tâm h n ch 2 b c t do).
- nh v phôi b(ng 2 l tâm (h n ch 5 b c t do).
2.4.3. i u ch'nh và v n hành máy ti n
- i u ch'nh các tay g t trên h p t c
tr c chính và h p t c
ch y dao theo
t c
ã
c xác nh ti n.
- V n hành máy: Ki m tra s an toàn c a máy tr c khi cho máy ch y, dao
ch a tham gia c t g t.
2.4.4. Trình t các b c gia công
B c 1: So dao, l y chi u sâu c t
B c 2: Ti n thô
B c 3: Ki m tra kích th c ti n
c trên máy
B c 4: Ti n ti n tinh (s d ng ph ng pháp o, c t th ).
B c 5: Ki m tra k t thúc: Th c hi n ki m tra t)ng th s n ph"m tr c khi
tháo ra kh2i máy.2.5. Các d ng sai h ng, nguyên nhân và cách phịng ng!a
TT

D ng h ng

1

B m%t tr có ch
ch a ti n

- L ng d không
- Phôi b cong
- Gá phôi b o

- Ki m tra phôi tr
ti n.
- Gá phơi trịn u.

2

Kích th

- Ch n d ng c o sai
- c giá tr o sai
- Ph ng pháp o ch a úng
- Tính chi u sâu c t sai

- Ch n d ng c o phù h p

v i dung sai yêu c u
- Cách o và c giá tr o
c"n th n
- Xác nh úng chi u sâu
c t

3

M%t tr côn ho%c ô - Do dao b mịn
van
- K3p phơi ch a
- C) tr c chính b

4

c sai

nhám b
khơng t

Ngun nhân

ch%t
o

m%t - Góc
dao ch a h p lý
- Ch n ch
c t ch a úng
c ng v ng c a h th ng

cơng ngh kém

Cách phịng ng!a
c khi

- Ki m tra dao tr c khi
ti n tinh
- Ki m tra máy và k3p ch%t
phôi
- Ch n l i góc
dao và
ch
c t.
- Ki m tra
c ng v ng
c a máy và # gá

2.6. Thao tác m u
Th c hi n thao tác m1u và yêu c u sinh viên th c hi n l i.
3. T ch c luy n t p k n'ng
3.1. Yêu c"u luy n t p:
a. B n v+

th

b. Yêu c u luy n t p: Gia công chi ti t t phôi 40 x 100
c trên hình v+ và ch t l ng b m%t.

m b o các kích3.2. Các b
TT
I

c th c hi n

Trình t

S

Yêu c"u k thu t

Luy n t p l"n th nh(t
1 B c 1:
Gá dao
phôi

- M$i dao ph i
ngang tâm chi ti t
- Phơi gá trên
mâm c%p 3 ch u
ch%t, kích
th c úng nh
s #- T c tr c chính kho ng 600v/ph
- Chi u sâu c t t = 0,5mm

- L ng ch y dao S = 0,1mm/vòng
Ph ng m%t

2 B c 2: Kh2a
m%t u

u

S1

- T c tr c chính kho ng 600v/ph
- Chi u sâu c t t = 0,5mm
- L ng ch y dao S = 0,1mm/vòng
3 B c 3: Ti n
thơ m%t tr

ti n thơ
th

t kích

c φ28,2

chi u dài 50

S

- T c tr c chính kho ng 600v/ph
- Chi u sâu c t t = 1,5mm
- L ng ch y dao S = 0,3mm/vòng4 B c 4: Ti n
tinh

Ti n

tinh

t

ng kính φ28,
nhám Rz40

S2

S1

- T c tr c chính kho ng 900v/ph
- Chi u sâu c t t = 0,2mm
- L ng ch y dao S = 0,15mm/vòng
5 B c 5: Ki m Ki m tra s n ph"m theo yêu c u k thu t B n v+ chi ti t
tra
cho trong b n v+
II Luy n t p l"n th hai (

o

u ti n


u cịn l i)

1 B c 1: Gá
phơi và kh2a
m%t u

m b o chi u
dài gá %t

S1

- T c tr c chính kho ng 600v/ph
- Chi u sâu c t t = 0,5mm
- L ng ch y dao S = 0,1mm/vịng
2 B c 2: Ti n
thơ m%t tr
t

m b o các kích
th c chi u dài và
ng kính

φ32.5,

chi u dài 40

S

- T c tr c chính kho ng 600v/ph
- Chi u sâu c t t = 1,5mm

- L ng ch y dao S = 0,3mm/vòng


3 B c 3: Ti n
tinh m%t tr
t
kích
th

m b o các kích
th c chi u dài và
ng kính

c φ32+0,1,

chi u dài
40-0,1

S2

t
S1

- T c tr c chính kho ng 900v/ph
- Chi u sâu c t t = 0,2mm
- L ng ch y dao S = 0,15mm/vòng
4 B c 4: Ki m
tra

4. H


m b o kích
th c theo b n v+

ng d n t h c
(1) Yêu c u k thu t c a m%t tr ngoài.
(2) L a ch n dao và thơng s hình h c c a dao khi ti n m%t tr ngồi.
(3) Các gi i pháp cơng ngh khi gia cơng m%t tr ngồi.


Bài 3.2.

TI N M%T )U, TR B*C (06 ti t)

A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c
1. Ph ng ti n:
Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v+, ...
2. Trang thi t b :
T Tên và các thông s k thu t c a thi t b ,
T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao
1

n
v

SL

Ghi chú

B sung


Thi t b , d ng c (cho 01 SV)
- Máy ti n v n n*ng (Mâm c%p 3 ch u, chìa
v%n)

Cái

01

S d ng ti p

- Máy mài d ng c c t (dùng chung)

Cái

01

S d ng ti p

- D ng c

B

01

S d ng ti p

B

01


S d ng ti p

- Thép CT45 φ40x 100mm

Cái

01

S d ng cho
bài k ti p

- D u máy

Lít

- D, lau

Kg

o: th

c c%p 1/50, th

c lá

- D ng c c t: dao ti n ngoài ( u cong,
dao vai: T15K6 ho%c P18); dao ti n m%t
b c
2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV)


S d ng ti p
0,2

H y

3 Khác
B. Th c hi n bài h c
1. M c tiêu bài h c
Sau khi h c xong bài này, SV có kh n*ng:
* V ki n th c:
- Phát bi u
c các yêu c u k thu t c a tr b c
- L a ch n
c k t c u dao, thơng s hình h c c a dao và ch
c t khi ti n
m%t tr , m%t b c.
* V k n*ng:
Ti n
c m%t tr b c t yêu c u k thu t v kích th c, hình dáng hình h c
và nhám b m%t.
* V thái :
Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t cơng
nghi p. m b o an tồn lao ng, v sinh môi tr ng.


×