Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

Ham so bac nhat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (663.82 KB, 17 trang )

(1)


(2)

 Khi nµo y đ ợc gọi là hàm số của biến x?


Xỏc định tính đúng (Đ), sai (S) của các khẳng định sau:


1) Cho hµm sè y = f(x) = 4x + 5 th× f (-1) = 1


2) Cho y = f(x) là hàm số đồng biến trên R thì f (3) < f (4)


3) Cho y = f(x) là hàm số nghịch biến trên R thì f (-3) > f (- 4)(3)

BAØI 2:(4)

?1


Sau 1 giờ ôtô đi được …
Sau t giờ ôtô đi được …


Sau t giờ ôtô cách trung tâm Hà nội:
S = …


50 (km)
50t


(km) 50t + 8


(km)
8km


*Bài toán: Một xe ôtô chở khách ®i tõ bÕn xe phÝa nam Hµ
Néi vµo HuÕ với vận tốc trung bình là 50 km/h. Hỏi sau t giờ
ôtô cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômet? Biết rằng bến


xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8 km


Trung tõm


H ni Bn xe Hu


50km/h


1. Khái niƯm vỊ hµm sè bËc nhÊt(5)

y = ax


+ b?2


Tính S khi t = 1; 2; 3; 4 …


Giải thích S là hàm số của
t ?


t 1 2 3 4 ...


S = 50t


+ 8 58 108 158 208


S là hàm số của t vì:


- Đại lượng S phụ thuộc vào đại
lượng t thay đổi.- Ứng với mỗi giá trị của t chỉ có
một giá trị tương ứng của S


S = 50t + 8

......*

Định nghĩa.

Hm s bc nhtlà hàm số cho bởi cơng th

ø

c:Trong đó a, b là các số cho


trước, a ≠ 0
(6)

Hàm số Hàm số bậc


nhất Hệ số a Hệ số b
y = 3x+2


y = 2x2 – 1


y = 4 - 5x


y = 0x + 4
y = 0,5x(7)

Hàm số Hàm số bậc


nhất Hệ số a Hệ số by = 3x+2 * 3 2


y = 2x2 – 1


y = 4 - 5x * -5 4


y = 0x + 4


y = 0,5x * 0,5 0


Trong các hàm số sau , hàm số nào là hàm số
bậc nhất ? Xác định hệ số a , b?


y = 0,5x(8)

Chú ý

y = ax + bKhi b = 0 hàm số trở thành


y = axKhi a = 0 hàm số trở thành


y = b
(9)

Hàm số Hàm số bậc


nhất Hệ số a Hệ số by = 3x+2 * 3 2


y = 2x2 – 1


y = 4 - 5x * -5 4


y = 0x + 4


y = 0,5x * 0,5 0


Trong các hàm số sau , hàm số nào là hàm số
bậc nhất ? Xác định hệ số a , b?


y = 0,5x
y = 0x + 4(10)

- Hàm số y = f(x) = -3x + 1 xác định với mọi
x thuộc R


- Lấy x1, x2 thuộc R sao cho x1< x2 thì f (x1)


> f(x2 )


Vậy hàm số y = -3x + 1 nghịch biến trên R.


*Xét hàm số: y = f(x) = -3x + 1


2.(11)

?3Cho hàm số y = f(x) = 3x


+ 1 Cho x hai giá trị bất kì x1 ;


x2 sao cho x1 < x2. Chứng minh(12)

y = f(x) = 3x + 1Ta có:


f(x1) - f(x=(3x2) 1 + 1) -


(3x2 + 1)


= 3(x1 -


x2)


Theo đề bài x1 <


x2


x1 - x2


< 0


3(x1 - x2)


< 0f(x1) -


f(x ) < 0(13)

Hµm sè bËc


nhất a Tính đồng biến, nghịch biến
y = 3x + 1 Xỏc


định
với
mọi x


R


y = -3x + 1


3


-3 nghÞch biÕn(14)

Hàm số y = ax + b ? x

ác địnhvới mọi xthuộc R và có tính chất


sau:a)Đồng biến trên R, khi a> 0b)Nghịch biến trên R, khi a?4


Cho ví dụ về hàm số
bậc nhất trong các trường


hợp sau.a. Hàm số đồng biến.(15)

Khái niệm:

y = ax + b

a

0Tính chất: -) a > 0, hàm số
đồng biến trên R.


-) a < 0, hàm số


nghịch biến trên R.
-) H

àm số xác
(16)

Bài 1.


Cho hàm số y = (m2 + 3)x + 2.


a)Chứng tỏ rằng hàm số trên là hàm
số bậc nhất(17)

VỊ nhµ.Học :định nghĩa, tính chất , xem các


dạng bài tập đã làm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×