Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

Tia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (60.69 KB, 13 trang )

(1)

Kiểm tra bài cũBài mới
(2)

a)Vẽ đường thẳng xy


b) Vẽ điểm O nằm trên đường thẳng xy


c) Điểm O chia đường thẳng xy thành mấy phần ?


d) Vẽ lại hình gồm điểm O và phần đường thẳng bị chia
bởi điểm O(3)

Bài 5 : TIA1. Tia


a) Định nghóa :


Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết)


x O y


Hình vẽ trên có hai tia là


Tia Ox là tia có


tia gốc O là hình gồm điểm O


một phần đường thẳng bị chia bởi điểm O (còn gọi lànửa đường thẳng gốc O )


tên


gốc trước


tia Ox tia Oy , hai tia này có


chung gốcđiểm O


giới hạn gốc O, nhưng không giới hạn(4)

Baøi 25 ( trang 113 sgk )
a)


A B


b)


A B


c)(5)

2. Hai tia đối nhau


O


x y


Hai tia Ox và Oy là có hai đặc điểm sau :– Hai tia này chung gốc O


– Hai tia này tạo thành đường thẳng xy


Khi đó ta nói Ox và Oy là


Nhận xét : mỗi điểm trên đường thẳng là


hai tia đối nhau


goác chung(6)

?1 :


A B


a)


b)


y
x


Hai tia Ax, By khơng đối nhau vì hai tia này khơng
chung gốc(7)

3. Hai tia trùng nhau


BA x


Hai tia AB và Ax có hai đặc điểm sau :


– Hai tia này chung gốc A


– Tia AB nằm trên tia Ax và ngược lại


Khi đó ta nói Ax và AB(8)

?2 :
A
B
y
x
O
a)
b)
c)


Tia OB trùng với tia Oy


Tia Ox và Ax không trùng nhau vì hai tia này không
chung gốc(9)

PHẦN THUYẾT MINHHoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
GV yêu cầu HS vẽ hình và trả lời các câu hỏi lầnlượt xuất hiện trên màn chiếuGV dẫn dắt HS đến bài mới thông qua phần trả
(10)

PHẦN THUYẾT MINHHoạt động 2 : Tia GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa
 GV lưu ý HS cách đọc tên của một tia


 GV yêu cầu HS đọc tên các tia có trên hình vẽ(11)

PHẦN THUYẾT MINHHoạt động 3 : Hai tia đối nhau GV yêu cầu HS đọc tên các tia có trên hình vẽ
 GV u cầu HS nhận xét


 GV dẫn dắt HS đến kiến thức mới thông qua phần


trả lời của HS(12)

PHAÀN THUYEÁT MINHHoạt động 4 : Hai tia trùng nhau
 GV yêu cầu HS đọc tên các tia có trên hình vẽ
 GV yêu cầu HS nhận xét


 GV dẫn dắt HS đến kiến thức mới thông qua phần


trả lời của HS(13)

PHẦN THUYẾT MINHHoạt động 5 : Củng cốGV yêu cầu HS làm bài tập điền khuyết xuất hiệntrên màn chiếuGV yêu cầu HS về nhà học bài và làm bài taäptrong sgk , sbt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×