Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

KEHOACH KT NOI BO 2010LUC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.88 KB, 6 trang )

(1)

PHÒNG GD-ĐT THÁP MƯỜI


TRƯỜNG TH MỸ HÒA 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 03 -KH/TTr Mỹ Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2009.


KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘNăm học: 2009-2010


A. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TRA :
I . Thuận lợi, khó khăn:


1. Thuận lợi:


- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sâu sát của PGD&ĐT
Tháp Mười


- Các văn bản, Quyết định, hướng dẫn về tổ chức họat động thanh tra giáo dục
của Bộ, Sở, Phòng ..là cơ sở pháp lý rất quan trọng trong công tác kiểm tra nội bộ
nhà trường.


- Giáo viên được thanh tra kiểm tra có ý thức trách nhiệm và phối hợp tốt để
cùng thực hiện công việc kiểm tra.- Kế hoạch kiểm tra nội bộ được Ban giám hiệu xây dựng có lịch cụ thể đã
có sự chuẩn bị tốt từ lực lượng kiểm tra và người được kiểm tra và được triển khai
thực hiện ngay từ đầu năm học.


- Lực lượng tham gia kiểm tra nội bộ( Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ
Trưởng , chuyên trách…) đã qua nhiều làm công tác kiểm tra, rút được kinh
nghiệm việc kiểm tra ( thực hiện đủ 4 chức năng) thiết lập, lưu trữ hồ sơ tương đối
tốt.


2. Khó khăn:


- Chất lượng đội ngũ không đồng đều, tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cịn ít, đội ngũ
kiểm tra chưa thường xun tư vấn, thúc đẩy và theo dõi các kiến nghị sau kiểm tra
.


- Tổ chức kiểm tra khơng báo trước cịn ít cho nên viêc đánh giá xếp
lọai đôi khi chưa đúng với năng lực thực sự của giáo viên.


- Chưa có chế độ với người làm cơng tác KTNB.


- Hàng năm thường có các văn bản điều chỉnh bổ sung về công tác đánh giá
xếp loại giáo viên, việc cập nhật, thực hiện đơi lúc cịn lúng túng.


-Hiện đơn vị còn (điểm 2- ấp 5) đường đi lại cịn khó khăn cho GV và HS vào
mùa mưa lũ, cách li nhau với con sông lớn, kênh rạch chằng chịt.(2)

- Hiện nay vào mùa lũ, nạn dịch bệnh sốt thường diễn ra đối với bản thân học
sinh, sự lây lan trong lớp học rất nhiều hs phải nghỉ học nhiều ngày để điều trị tại
nhà, hoặc nhập viện ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần học tập của học sinh.II. Định hướng chung và công việc chung:
1. Định hướng chung:


Năm học 2009-2010 tiếp tục thực hiện : Luật thanh tra ; Chỉ thị số 06-CT/TW
ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về cuộc vận động "Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày
08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành
tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Hai không”, thực hiện chủ đề "Năm học ứng
dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chủ đề năm học 2009- 2010 “Đổi
mới cơng tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”.


Thực hiện phương hướng nhiệm vụ nêu trên , trong năm học 2009-2010,
công tác kiểm tra nội bộ cần định hướng những vấn đề sau:


1.1.Tuyên truyền vận động CB-GV-CNV trong trường nắm được cơ bản của
các luật Luật thanh tra , Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng
chống tham nhũng, Luật khiếu nại tố cáo … Đồng thời giúp GV qn triệt mục
đích của cơng tác thanh kiểm tra là để hỗ trợ, giúp đỡ và tư vấn giúp đối tượng
được kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao .


1.2.Kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên hàng năm nhằm mục đích làm rõ
năng lực, trình độ, kết quả cơng tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm căn
cứ để các cấp quản lý giáo dục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và
thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên .


1.3.Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên mơn, các bộ phận Đồn thể, các
bộ phận chức năng trong trường là việc làm thường xuyên trong năm nhằm thúc
đẩy đội ngũ CBGV không ngừng học tập, rèn luyện để năng cao phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người


học .


1.4.Tập trung kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động Hai khơng với 4 nội
dung“ Nói khơng với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục – Nói
khơng với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp (cho HS không đạt
chuẩn lên lớp )” Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.


1.5. Tăng cường kiểm tra nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu
cực trong dạy thêm học thêm, trong thi cử và thi đua nhằm bảo đảm chất lượng
giáo dục, chống chạy theo thành tích, hạ thấp chất lượng, làm phát sinh tiêu cực .


- Trường có kế hoạch cụ thể, xây dựng được lực lượng kiểm tra giúp hiệu
trưởng thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.


- Thực hiện đúng kế hoạch và chỉ tiêu đề ra.
- Lưu hồ sơ đúng, đầy đủ, khoa học.


- Đánh giá xếp loại tương đối khách quan, đúng trình độ năng lực, được đội
ngũ đồng tình.(3)

+ Huy động học sinh ra lớp ,tuyển sinh học sinh lớp 1 đúng độ tuổi ra lớp
đạt tỉ lệ 100%


+Cập nhật hồ sơ Phổ cập GDTH ĐĐT hoàn thành đảm bảo về hồ sơ đúng
quy định.


+ Thực hiện hồ sơ sổ sách, nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy
đúng theo quy định của phòng GD&ĐT .


+ Thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh+Hồ sơ hồn thành chương trình cấp tiểu học cho học sinh lớp 5.
+ Học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt tỉ lệ 100%.
+ Kiểm tra chất lượng học sinh qua các kỳ thi.


+Kết quả học sinh lên lớp đạt 100 % ( Trừ HS khuyết tật)
B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH


I. Tổ chức lực lương thanh tra :


1. Cán bộ phụ trách công tác kiểm tra nội bộ :


-VÕ VĂN ÚT -HT: Lập kế hoạch, chỉ đạo, điều hành công tác kiểm tra
thanh tra nội bộ.


-NGUYỄN TẤN LỰC -PHT: lập hồ sơ, phương án và thực hiện công tác
kiểm tra, thanh tra nội bộ.


2. Thành viên tham gia công tác kiểm tra nội bộ :
T


T


Họ và tên Chức vụ Hệ(môn) ĐT Phân công


1 Cao Thị Hồng Điệp CTCĐCS ĐH-GDTH TTr 1,2,3,4,5


2 Lê Thị Bé Năm KT 1. 12+3 TTr khối 1


3 Đinh Thị Diễm Huyền KT 2 12+3 TTr khối 24 Ng Thanh Tuyền KT 3 12+3 TTr khối 3


5 Đàm Thị Ngần KT 4 12+3 TTr khối 4


6 Đặng Văn Cao Vân KT 5 ĐHGDTH TTr khối 5


7 Nguyễn Trịnh Trọng Đ.Trưởng Đ1 ĐH-GDTH TTr khối 1,2,3,4,5.


8 Bùi Ngọc Linh Đ.Trưởng Đ2 ĐH-GDTH TTr khối 1,2,3,4,5


9 Huỳnh Văn Lạc TPTĐội ĐH-GDTH TTr CTQL đội các GVCN


II .Thanh tra toàn diện giáo viên :


TT Họ và tên người được TTr Chức vụ Hệ (môn)


ĐT


Thời gian


1 Lê Thị Bé Năm GVDL – 1/1 12+3 Tháng 11/2009


2 Nguyễn Thị Kiều Oanh GVDL – 1/2 ĐHSP Tháng 11/2009


3 Huỳnh Thị Nhang GVDL – 1/3 ĐHSP Tháng 11/2009


4 Nguyễn Thị Thùy Linh GVDL – 2/1 ĐHSP Tháng 12/2009


5 Đinh Thị Diễm Huyền GVDL – 2/2 ĐHSP Tháng 12/20096 Nguyễn Thị Thanh Tuyền GVDL – 3/2 12+3 Tháng 12/2009(4)

8 Bùi Ngọc Linh GVDL – 3/4 ĐHSP Tháng 01/2010


9 Đàm Thị Ngần GVDL – 4/1 12+3 Tháng 01/2010


10 Nguyễn Thị Tư GVDL – 4/3 12+3 Tháng 02/2010


11 Nguyễn Khắc Quang GVDL – 5/1 ĐHSP Tháng 02/2010


12 Đặng Văn Cao Vân GVDL – 5/2 ĐHSP Tháng 02/2010


13 Nguyễn Văn Dũng GVDL – 5/3 ĐHSP Tháng 03/2010


14 Nguyễn Duy Hiếu GVBM. TD ĐHSP Tháng 03/2010


15 Cao Thị Hồng Điệp GVBM. AV ĐHSP Tháng 03/2010


16 Nguyễn Quốc Tính GVBM. ÂN 12+3 Tháng 04/2010


17 Trần Quốc Trạng GVBM. TD ĐHSP Tháng 04/2010


( Thời gian TTr TDGV bắt đầu tính 01/11/2009 -> 30/04/2010 kết thúc)
III . Kiểm tra chuyên đề :


TT Nội dung Đối tượng Thời gian Thực hiện


1 Huy động HS ,tuyển sinh,sắp xếp và phân công GV,HS, KT Tháng 8 BGH2 Nề nếp , Dụng cụ học tập của học sinh. HS 1->5 Tháng 8,9 -PHT-KT


3 Việc thực hiện các loại HSSS. GV-KT Hàng tháng PHT
4 KS chất lượng HS đầu năm HS K1->K Tháng 8/2009 PHT-GV
5 KT tổ khối chuyên môn K1->K5 Hàng tháng PHT
6 -BD HS YK - HS KTật học hoà nhập K1-> K5 Hàng tháng PHT
7 Cập nhật số liệu công tác PCGDTHĐĐT P.hiệu trưởng Tháng 9&10 PHT
8 Nhận sách ĐDDH cấp sách cho HS các thay sách mượn GV- CBTV Tháng 9-10 và 11 PHT
9 Công tác thi GKI ,thi cuối kỳ 1 GV-HS- KT Tháng 1 /2010 PHT
10 Duy trì sĩ số HS các lớp GV-HS-KT Tháng 1 /2010 PHT
11 Kiểm kê tài sản cuối mỗi học kỳ ,quản lý sử dụng k.phí Kế tốn Tháng 1/2010 HT
12 Thực hiện PP giảng dạy ,nội dung ,chương trình . GV Khối - khối 5 Hàng tháng PHT
13 Hoạt động đội ,ngoại khoá Tổng phụ trách Hàng tháng PHT
14 H.sơ HS các lớp cuối cấp ,cấp chứng nhận HTCT-TH. GV, KTK5 Tháng 05/2010 BGH
15 Thi HKII, Hoàn thành hồ sơ K5 PHT+GV khối 5 Tháng 5/2010 BGH(5)

23 Theo dõi việc T/H hai không. CBGV-NV-HS Hàng tháng, TKCN BGH
24 Thực hiện cuộc vận động “Trường học thân thiện, học


sinh tích cực” CBGV-NV-HS Hàng tháng, BGH


IV . Công tác giải quyết khiếu nại ,tố cáo và tiếp dân :
1. Việc giải quyết khiếu nại ,tố coá thuộc thẩm quyền :


- Giải quyết dứt điểm trong thời gian ngắn nhất chính xác khách quan đảm bảo
đúng quyền lội chính đáng trong chức năng .


2. Công tác tiếp dân :


-Thời gian bố trí tiếp dân hang tuần : Thứ 2 -Thứ 4 - Thứ 6 .


-Người tiếp dân :


+ VÕ VĂN ÚT


+ NGUYỄN TẤN LỰC


-Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Nghiệp vụ PGD & ĐT .(6)

PHỊNG GD-ĐT THÁP MƯỜI


TRƯỜNG TH MỸ HỊA 1


CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 03 -KH/TTr


DANH SÁCH GIÁO VIÊN


ĐỀ NGHỊ PGD&ĐT THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM
Năm học 2009-2010


tt Họ và tên Nữ Nhiệm vụ


Môn/lớp Điểm Buổi Lý doA B C 1 2 3 4


1 Nguyễn Ngọc Dung X M.Thuật Đ.chính,1,2 Sáng Tập sự


2 Chu Thị Thu Thủy X 2/3 2 Chiều Nâng lương


3 Châu Phụng Huyên X 3/1 Đ. chính Sáng Nâng lương


4 Trần Thị Vân Hà X 4/2 Đ. chính Sáng Nâng lương


5 Nguyễn Huỳnh Hoa Tiên X 4/3 2 Chiều Nâng lương


6 Phạm Thị Thu Trang X 5/3 2 Sáng Nâng lương

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×