Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Tiet 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (135.68 KB, 3 trang )

(1)

Trường THCS: Lý Thường Kiệt Ngày soạn:30/08/2010


Giáo viên: Võ Công Tiển Ngày giảng: 30/08/2010


Tuần 2:Tiết 4:Luyện Tập


I. M

c tiêu:- H

c sinh n

m v

ng các qui t

c nhân chia s

h

u t

, hi

u khái ni

m t

s

c

a 2 s

h

u


t

.- Có k

n

ă

ng bài tập nhanh và

đ

úng.- Rèn thái

độ

c

n th

n, chính xác, trình bày khoa h

c


II. Chu

n b

:- Thày: B

ng ph

v

i n

i dung tính ch

t c

a các s

h

u t

(

đố

i v

i phép nhân)


- Trò: SGK,dụng cụ HS…III. Ti

ế

n trình bài gi

ng

:


1.n

đị

nh l

p

(1')


2. Ki

m tra bài c

ũ

: (7')- Th

c hi

n phép tính:* H

c sinh 1: a)

3 1

.24

2


* H

c sinh 2: b)

0, 4 :

2


3

3. Bài m

i

:Hoạt động của thày và trò

Nội dung


I/bài t?pBT 11: Tính (4 học sinh lên bảng làm)2 21

2.21

1.3

3)

.7 8

7.8

1.4

415

24

15

6

15

6.( 15)

3.( 3)

9)0, 24.

.

.4

100 4

25 4

25.4

5.2

10a


b
7

7

( 2).( 7)

2.7

7)( 2).

( 2).12

2

12

12

6c

 

3

3 1

( 3).1 ( 1).1

1)

: 6

.25

25 6

25.6

25.2

50d

BT 12:

)

5

5 1

.16

4 4a
5

5)

: 416

4bBT 13 : Tính (4 học sinh


lên bảng làm)3 12

25)

.

.4

5

63 ( 12) ( 25).

.4

5

6( 3).( 12).( 25)


4.5.6


1.3.5

151.1.2

2a


(2)

Trường THCS: Lý Thường Kiệt Ngày soạn:30/08/2010


Giáo viên: Võ Công Tiển Ngày giảng: 30/08/2010.38 7

3)( 2).

.

.21 4

838 7

32.

.

.21 4 8( 2).( 38).( 7).( 3)

2.38.7.321.4.8

21.4.8
1.19.1.1 191.2.4

8b


II C

ng c

:BT 14: Giáo viên treo b

ng ph

n

i dung bài 14 tr 12:


132
x

4

=

18
:

x

:
-8

:

12
=

16=

=1256

x

-21


128

- H

c sinh th

o lu

n theo nhóm, các nhóm thi

đ

ua.


III. D

n dò- H

c theo SGK- Làm BT: 15; 16 (tr13); BT: 16 (tr5 - SBT)


H

c sinh khá: 22; 23 (tr7-SBT)HD BT5: 4.(- 25) + 10: (- 2) = -100 + (-5) = -105HD BT56: áp d

ng tính ch

t phép nhân phân ph

i v

i phép c

ngr

i th

c hi

n phép toán

trong ngo

c
(3)

Trường THCS: Lý Thường Kiệt Ngày soạn:30/08/2010


Giáo viên: Võ Công Tiển Ngày giảng: 30/08/2010

2 3

4

1 4

4:

:3

7

5

3

7

72 3

1 4

4:3

7

3

7

5

V Rút kinh ngh

m………

.………

.………

.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×