Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

on tap gdcd 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.19 KB, 3 trang )

(1)

I/ TRẮC NGHIỆM KHÁC QUAN:


1. Người chí cơng vơ tư khơng giải quyết cơng việc theo :


a. Lí trí. b. Tình cảm. c. Lẽ phải. d. Chân lí.


2. Người có tính tự chủ sau mỗi việc làm cần xem lại điều gì để rút kinh nghiệm?
a. Thái độ, suynghĩ, tình cảm. b. Lời nói, hành động, hành vi.


c. Thái độ, lời nói, hành động. d. Cử chỉ, hành vi, lời nói.


3. Cán bộ lãnh đạo và các tổ chức xã hội tạo điều kiện để mọi người được phát huy
dân chủ là thể hiện :


a. Trách nhiệm. b. Nghĩa vụ. c. Quyền lực. d. Bổn phận.
4. Ý thức bảo vệ hồ bình cần được thể hiện trong trường hợp nào ?


a. Khi đối thoại với nhau. b. Khi có chiến tranh.


c. Trong giao lưu, hợp tác. d. Mới quan hệ, giao tiếp hằng ngày.
5. Chữ viết tắc của quỹ nhi đồng liên hợp quốc là:


a. UNICEF. b. WHO. c. UNESCO. d. FAO.
6. Trong những vấn đề sau, đâu là vấn đề bức xúc có tính tồn cầu ?
a. Đói nghèo. b. Sâu răng. c. Đau chân d. Viêm da.
7. Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả góp phần nâng cao:
a. Đời sống vật chất. c. Đời sống tinh thần.
b. Hiệu quả cuộc sống. d. Chất lượng cuộc sống.
8. Người có lí tưởng sống cao đẹp luôn được mọi người :


a. Quý mến. b. Tôn trọng. c. Thương u. d. Kính trọng.


9. Người chí cơng vơ tư sẽ được mọi người :


a. Tin cậy, thán phục. c. Kính trọng, yêu thương.
b. Tin cậy, kính trọng. d. Thán phục, yêu thương.
10. Tự chủ là làm chủ :


a. Bản thân. b. Gia đình. c. Xã hội. d.Công việc.
11. Thực hiện kỉ luật nhằm tạo ra sự thống nhất về:


a. Lời nói. b. Hành vi. c. Cử chỉ. d. Hành động.


12. Để bảo vệ hồ bình, các dân tộc và quốc gia trên thế giới cần thiết lập mối quan
hệ như thế nào?


a. Hiểu biết, hữu nghị, hợp tác. c. Hiểu biết, bình đẳng, hợp tác.
b. Tôn trọng, bình đẳng,thân thiện. d. Hiểu biết, hữu nghị, thân thiện.
13, Quan hệ hữu nghị có ý nghĩa gì trong q trình hợp tác phát triển của các nước,
các dân tộc?


a.Tạo cơ hội, điều kiện phát triển. c. Tạo quan hệ hiểu biết để hợp tác.
b. Tạo mối quan hệ bạn bè thân thiện. d. Thiết lập quan hệ đoàn kết, hữu nghị.
14. Sáng tạo là:


a. Vượt qua ràng buộc của hoàn cảnh. c . Say mê tìm tịi phát hiện
b. Linh hoạt trong xử lý tình huống d. Say mê nghiên cứu, tìm tịi.


15. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động
trong sự nghiệp:


a. Giải phóng dân tộc c. Cơng nghiệp hố, hiện đại hố.


b. Phát triển kinh tế d. Củng cố chính trị.


16. Người có lý tưởng sốg cao đẹp làngười luôn mong muốn cống hiến cho sự nghiệp
chung về:(2)

b. Tài năng, sở trường d. Sản phẩm có giá trị
II. TỰ LUẬN


1.Thế nào là chí cơng vơ tư? Vai trị của chí cơng vơ tư?


- Chí cơng vơ tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không
thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung
lên trên lợi ích cá nhân.


- Chí cơng vơ tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất
nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


2. Thế nào là tự chủ? Học sinh rèn luyện tính tự chủ như thế nào?


Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ,
tình cảm và hành vi của mình trong hồn chảnh, tình huống, ln có thái độ bình tĩnh, tự
tin và biết điều chỉnh hành vi của mình.


- Chúng ta cần rèn luyện tính tự chủ bằng cách tập suy nghĩ trước khi hành động. Sau
mỗi việc làm, cần xem xét thái độ, lời nói, hành động của mình là đúng hay sai và kịp
thời rút kinh nghiệm, sử chữa.


3. Thế nào là dân chủ? Kỉ luật?Tác dụng của việc thực hiện tốt dân chủ, kỉ luật
- Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và XH, mọi người phải biết,
được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện, giám sát cơng việc chung của tập thể và


XH có liên quan tới mọi người đến cộng đồng và đất nước


- Kĩ luật là tuân theo nhưng quy định chung của cộng đồng, của một tổ chức xã hội,
nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong cơng việc vì mục
tiêu chung.


- Thực hiện tốt dân chủ và kĩ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành
động của mọi người, tạo cho mọi người phát triển, XD được quan hệ XH tốt đẹp và nâng
cao hiệu quả,chất lượng lao động, tổ chức tốt các hoạt động XH.


4.Thế nào là bảo vệ hịa bình? Để bảo vệ hịa bình mỗi người chúng ta cần phải làm
gì?


- Bảo vệ hịa bình là gìn giữ Xh bình yên; dùng thương lương, đàm phán để giải quyết
mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến
tranh hay xung đột vũ trang.


- Để bảo vệ hòa bình cần phải xây dựng mối quan hệ tơn trọng, bình đẳng, thân thiện
giữa con người với con người; thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác giữa các dân
tộc và quốc gia trên thế giới.


5. Ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các nứơc? Đảng và nhân dân ta thực hiện chính
sách đối ngoại, hữu nghị, hịa bình thế nào?


- Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và ĐK để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát biểu về
nhiều mặt: KT, VH, GD, y tế, khoa học, kĩ thuật…;tạo ra sự hiểu bik lẫn nhau, tránh gây
mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đế nguy cơ chiến tranh.


- Đảng và nhà nước ta ln thực hiện chính sách đối ngoại hịa bình, hữu nghị với các
dân tộc, các quốc gia khác trên khu vực và trên thế giới. Chính quan hệ hữu nghị đó đã là


cho thế giới hiểu rõ hơn về đất nước, con người, công cuộc đổi mới của Vn, về đường lối,
chính sách của Đảng và nhà nước ta; từ đó chúng ta tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ
và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới đối với VN.


6. Thế nào là hợp tác? Cơ sở của cự hợp tác? Đảng và nhà nước ta có chính sách
như thế nào về sự hợp tác?


- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong cơng việc, lĩnh vực
nào đó vì chung mục đích.


- Hợp tác là phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và khơng phương hại đến
lợi ích của những người khác.(3)

lãnh thỗ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực
hoặc đe dọa dùng vũ lực; bình đẳng và cùng có lợi; giải quyết các bất đồng và tranh chấp
bằng thương lượng hịa bình; phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và
cường quyền.Nước ta đã và đang hợp tác có hiệu quả với nhiều quốc gia và tổ chức quốc
tế trên nhiều lĩnh vực;KT, VH, GD, y tế…


7. Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? nêu1 số truyền thống tốt đẹp của
dân tộc Việt Nam? Chúng ta phải làm gì để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân
tộc?


- Truyền thống tốt đẹp của dan tộc là những giá trị tinh thần( những tư tưởng, đức tính,
lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc,
được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.


1 số truyền thống tốt đẹp: bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù
lao động, hiếu học…- Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án và
ngăn chặn những hành vi là tổn hại đến truyền thống dân tộc.


8. Vai trò của năng động sáng tạo đối với con người lao động trong XH hiện nay?
Học sinh chúng ta rèn luyện tính năng động sáng tạo như thế nào


- Năng động, sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của con người lao động trong XH hiện
đại. Nó giúp con người có thể vượt qua những rằng buộc của hoàn cachr, rút ngắn thời
gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp.


Nhờ năng động sáng tạo mà con người là nên những kì tích vẽ vang, mang lại niềm vinh
dự cho bản thân, gđ và đất nước.


- Để trở thành người năng động, sáng tạo mỗi học sinh chúng ta cần tìm ra cách học tập
tốt nhất cho mình và cần tích cực vận dụng những điều đã bik vào cuộc sống.


9. Làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả là gì. Để làm việc có năng xuất chất
lượng hiệu quả mỗi con ngươì lao động cần phải làm gì?


- Làm việc có năng xuất chất lượng hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao
cả về ND và hình thức trong 1 thời gian nhất định


- Để là việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, mỗi người lao động phải tích cực nâng
cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe, lao động 1 cách tự giác, có kĩ luật và năng động sang
tạo


10.Thế nào là người có lí tưởng sống cao đẹp? Lý tưởng sống của thanh niên ta ngày
nay?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×