Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

b20d6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 27 trang )

(1)

Kính chào các thầy cô và các em
(2)

Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũ

:

:1.Gió là hiện tượng khơng khí chuyểnđộng:a. Từ nơi áp thấp về nơi áp cao.b. Từ nơi áp cao về nơi áp thấp.c.Từ thấp lên cao.
(3)

. Gió Tây Ơn Đới là gió thường. Gió Tây Ơn Đới là gió thườngxun thổi từ:xun thổi từ:a. p cao Cận Chí tuyến về áp thấp OÂnĐớib. Áp cao Địa cực về áp thấp Ô Đới.c. Áp cao Xích Đạo về áp thấp Chí
Tuyếnd. Áp thấp Cận Chí Tuyến về áp cao Ôn
(4)

Tiết 24-Bài :20


Tiết 24-Bài :20(5)

Bài 20:HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ,MƯA


Bài 20:HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ,MƯAĐộ ẩm khơng khí là gì ?


Thứ ngày 27 tháng 2 năm 2008


1.HƠI NƯỚC VAØ ĐỘ ẨM KHƠNG KHÍ(6)

(7)

(8)

Nhiệt độ (0C ) Lượng hơi nước (g/m3)


0 2


10 5


20 17


30 30


Nhiệt độ khơng khí càng cao càng chứa nhiều hơi nước
Độ ẩm bãohồ: Khi khơng khí chứa được lượng hơi nước tối đa


Lượng hơi nước tối đa trong khơng khí(9)

Trong điều kiện nào thì xảy ra sự ngưng tụ hơi nước?


-Khi khơng khí đã bão mà vẫn được cung cấp thêm


hơi nước hoặc bị lạnh đi-Hơi nước trong khơng khí ngưng tụ sinh ra hiệntượng gì?

Sinh ra hiện tượng sương ,mây,mưa…Nhiệt độ (0C ) Lượng hơi nước


(g/m3)


0 2


10 5


20 17(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

2.)MƯA VAØ SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT
Nguyên nhân sinh ra mưa:(21)

(22)

Tháng 6. Lượng mưa khoảng
160mm


Lượng mưa tháng cao nhất


là:


Lượng mưa tháng thấp nhất
là:(23)

(24)

Lượng mưa thay đổi như thế nào từ xích đạo đến cực?(25)

(26)

1 Độ ẩm


2 Aåm kế


3 Bão hồ
(27)

1Vũ kế2 Ngưng tụ


3 Sương5 Khơng đều


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×