Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

sinh 8 tieu hoa o da day

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.84 MB, 10 trang )

(1)


(2)

Câu hỏi:
(3)

(4)

Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày?
A


B(5)

Thành dạ dày có 4 lớp:
+ Lớp màng bọc


+ Lớp cơ: cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo
+ Lớp dưới niêm mạc


+ Lớp niêm mạc: nhiều tuyến tiết dịch vị(6)

Thành dạ dày có 4 lớp:
+ Lớp màng bọc


+ Lớp cơ: cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo
+ Lớp dưới niêm mạc


+ Lớp niêm mạc: nhiều tuyến tiết dịch vị


Paplôp làm thí nghiệm nhằm mục đích gì?
Nêu thành phần hóa học của dịch vị?


Khi nào thì dạ dày co bóp?


Khi đói, ta có cảm giác như thế nào?(7)
Biến đổi thức


ăn ở dạ dày Các hoạt động tham gia tham gia hoạt độngCác thành phần Tác dụng của hoạt đợng
Biến đổi


lí học


-Sự tiết dịch vị


-Sự co bóp của dạ
dày.


-Tuyến vị


-Các lớp cơ của
dạ dày.


-Hòa loãng thức ăn


-Đảo trộn thức ăn cho
thấm đều dịch vị.


Hoạt động của Enzim Pepsin Phân cắt prơtêin ch̃i


Thành dạ dày có 4 lớp:
+ Lớp màng bọc


+ Lớp cơ: cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo
+ Lớp dưới niêm mạc+ Lớp niêm mạc: nhiều tuyến tiết dịch vị


Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động
của các cơ quan bộ phận nào?


Loại thức ăn Gluxit và Lipit được tiêu
hóa trong dạ dày như thế nào?


Vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị
phân hủy nhưng prôtêin của lớp niêm
mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị
phân hủy?(8)

Câu 4: Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra
nhờ hoạt động nào?


A.Sự tiết dịch vị


B.Thấm đều dịch vị với thức ăn
C.Hoạt động của Enzim Pepsin
C.Cả A, B và C


Câu 1: Thành phần cấu tạo nào của dạ
dày có khả năng tiết dịch vị?


A.Tuyến vị
B.Lớp cơ
C.Lớp màngD.Lớp dưới niêm mạc


Câu 2: Loại thức ăn nào được biến đổi
nhờ Enzim được tiết ra từ tuyến vị ở dạ
dày?


A.Gluxit
B.Lipit
C.Prôtêin


D.Muối khoáng


Câu 3: Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra
như thế nào?


A.Sự tiết dịch vị


B.Sự co bóp của dạ dày
C.Sự nhào trộn thức ăn
D.Cả A, B và C


Thành dạ dày có 4 lớp:
+ Lớp màng bọc


+ Lớp cơ: cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo
+ Lớp dưới niêm mạc


+ Lớp niêm mạc: nhiều tuyến tiết dịch vị


Em hãy chọn đáp án đúng


-Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài
-Đọc mục “Em có biết?” SGK


- Xem trước bài “Tiêu hóa ở ṛt
non”


Gờm 2 hoạt đợng chủ yếu:


-Biến đổi lí học: Làm nhuyễn và đảo trộn
cho thức ăn thấm đều dịch vị


-Biến đổi hóa học: Phân cắt Prôtêin thành
các chuỗi ngắn (3-10 axit amin)(9)

(10)

HClPepsinôgen

PepsinHCl (pH = 2-3)


Pr

ôtêin

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×