Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

De Hoa hoc 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (21.07 KB, 1 trang )

(1)

PHỊNG GD-ĐT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008


MƠN HỐ HỌC, LỚP 8


Thời gian làm bài: 30 phút
II. TỰ LUẬN (7 điểm)


Câu 1 (2 điểm). Nêu tính chất hố học của nước. Mỗi tính chất viết một phương trình hố
học minh hoạ.


Câu 2 (2 điểm). Có ba lọ hố chất mất nhãn đựng riêng biệt ba dung dịch NaCl, KOH,
H2SO4. Hãy nhận biết mỗi lọ.


Câu 3 (1 điểm). Hãy tính tốn và trình bày cách pha chế 50ml dung dịch KNO3 có nồng
độ 0,2M.


Câu 4 (2 điểm). Hoà tan 22,5g muối AgNO3 vào 127,5g nước.
a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch AgNO3 thu được.


b) Tìm khối lượng nước cần thêm vào 60g dung dịch trên để tạo thành dung dịch
AgNO3 có nồng độ 10%.


(Bieát K = 39; N = 14; O = 16)


PHỊNG GD-ĐT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008


MƠN HỐ HỌC, LỚP 8


Thời gian làm bài: 30 phút
II. TỰ LUẬN (7 điểm)Câu 1 (2 điểm). Nêu tính chất hố học của nước. Mỗi tính chất viết một phương trình hố
học minh hoạ.


Câu 2 (2 điểm). Có ba lọ hoá chất mất nhãn đựng riêng biệt ba dung dịch NaCl, KOH,
H2SO4. Hãy nhận biết mỗi lọ.


Câu 3 (1 điểm). Hãy tính tốn và trình bày cách pha chế 50ml dung dịch KNO3 có nồng
độ 0,2M.


Câu 4 (2 điểm). Hồ tan 22,5g muối AgNO3 vào 127,5g nước.
a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch AgNO3 thu được.


b) Tìm khối lượng nước cần thêm vào 60g dung dịch trên để tạo thành dung dịch
AgNO3 có nồng độ 10%.


(Biết K = 39; N = 14; O = 16)
ĐỀ CHÍNH THỨC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×