Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Truong hop dong dang thu 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (640.18 KB, 15 trang )

(1)


(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ:1)

Phát biểu định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất của


tam giác.
(3)

(4)

1.

1 .ĐỊNH LÝ

<?1>Cho hai tam giác ABC và DEF có kích thước như hình vẽ:


8
6
D
F
E
4
3
A
C
B
0
60
0
60

DF


AC
-Vẽ tam giác ABC và DEF theo


kích thước đó.-So sánh các tỉ số :-Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tính


tỉ số:
-So sánh với các tỉ số trên và nhận


xét về hai tam giác ABC và DEF.DE


ABEF


BCGi i

:*So sánh các tỉ số:DE


AB


DF


AC
2
1
6
3
2
1
8
4
DF
AC
DE
AB


*Đo đoạn thẳng BC và EF:cm


EFcmBC

3

,

6

;

7

,

2


2


1


2


,


7


6


,


3


EF


BC*

So sánh:)


2


1


(
EF


BC


DF


AC


DE


AB*

Nhận xét

:

Tam giác ABC đồng dạngtam giác DEF (c-c-c)AB AC


DEDF

Bằng đo đạc ta nhận thấy tam giácABC và tam giác DEF có hai cặp cạnhtương ứng tỉ lệ và một cặp góc tạo bởi


các cạnh đó bằng nhau thì sẽ đồng
(5)

1. ĐỊNH LÍ:Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai


cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởicác cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác


đó đồng dạng.
(6)

Bài 6 : TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAIB C


A


A’


B’ C’


A’


B’M NC’


* Hướng chứng minh:


1.Định lí:(sgk/75)- Tạo tam giác mới đồng dạngABC.- Chứng minh tam giác mới bằng A’B’C’.


Cách dựng tam giác mới:-Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = A’B’.
(7)

B C
A
A’
B’ C’
M N

Chứng minh:


1.Định lí:(sgk/75)Trên tia AB lấy điểm M sao cho: AM = A’B’. Qua M vẽ đường thẳng MN // BC
với N AC.Nên : AM = A’B’; AN = A’C’.


Vì MN // BC nên AMN ABC (c-c-c)

(1)


Từ (1) và (2) suy ra: A’B’C’ ABC (đpcm)


Suy ra:

AC


AN


AB


AM
Mà: (gt) và AM = A’B’ (cách dựng)AC


C


A


ABBA

'

'

'

'

GT ' ' ' ', ˆ ˆ'
'
'
'
,
A
A
AC
C
A
AB
B
A
C
B
A
ABC

'


'


'

B

C


AABCKL


Hai tam giác AMN và A’B’C’ có:


AM = A’B’ ( cách dựng) ; ' (gt) ; AN = A’C’ (cmt)(8)Ví dụ: Cho hình vẽ:Chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEFChứng minh:( . . )
ABC DEF c g c


  


Xét hai tam giác ABC và DEF có:
Bài 6 : TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI1


(

)2


( 60 )

o

AB

ACDE

DF


A D(9)

Bài 6: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI


2. Áp dụng

:


<?2>.

Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các


tam giác sau đây:70
70
3
2 4


6
75
3
5
Q
R
F
E
C
A
B
D P

( . . )


ABC

DEF c g c Xét hai tam giác ABC và DEF có:
(10)

<?3>

a)Vẽ tam giác ABC có , AB = 5 cm, AC = 7,5 cm.
b) Lấy trên các cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E sao cho


AD = 3 cm, AE = 2 cm . Hai tam giác AED và ABC có đồng


dạng với nhau khơng ? Vì sao ?A


x


y


50

0

B


5c

m


C


7,5cm


A


50

0

B


C


D


E


3c

m


2cm


Lời giải:


2


5


3

2


7,5

5


AE


AB


AD


AC(1)


AE

ADAB

ACTừ (1) và (2) suy ra :( . . )AED

ABC c g c

Xét

AED

ABC0


50BAC


(11)

Hai tam giác


đồng dạngvới nhau(c.g.c)Hai tam giác


đồng dạngvới nhau(c.g.c)
Hai cặp cạnh tỉ lệHai cặp cạnh tỉ lệ

Hai cặp cạnh tỉ lệ

Hai cặp cạnh tỉ lệGhi nhớ

Ghi nhớCặp góc xen giữaCặp góc xen giữahai cặp cạnh tỉ lệhai cặp cạnh tỉ lệbằng nhaubằng nhauCặp góc xen giữaCặp góc xen giữahai cặp cạnh tỉ lệhai cặp cạnh tỉ lệbằng nhau
(12)

Bài tập1: cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác A’B’C’vng tại A’ có AB = 4cm,A’B’=2cm,AC=6cm,A’C’=3cm.


Chứng minh tam giác vuông ABC đồng dạng với tam giác


vng A’B’C’.BC


A4


6


B’A’

C’2


3


Xét hai tam giác vngABC và A’B’C’có:Chứng minh:22


'

'

'

'

1
AB

ACA B

A C chung


Do đó :ABC A’B’C’ (c.g.c)Lưu ý: chỉ cần


xét xem hai cạnhgóc vng có tỉ


lệ nhau haykhông
(13)

Bài tập 2: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’.


Biết AB=2cm, AC=3cm,A’B’=4cm. Tính A’C’ ?GIẢI:Ta có : tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’


Suy ra:' '

' 'AB

ACA B

A C
2

34

ACThay AB=2cm,AC=3cm,A’B’=4cm vào ta được:Suy ra:

3.4 12

6(

)2

2AC

cm
(14)

Hướng dẫn về nhà:1)Học thuộc định lí, xem lại cách chứng


minh định lí.
(15)

Hướng dẫn bài 32/sgk.77:a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng .Cho hình vẽ:

x


y


8
5


I


O


A


B


C D


16


10


b)

Chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau


từng đơi một:Xét các cặp góc: IAB và ICD; AIB và CID; IBA và IDC.Ô chung ;
tính
tỉ số
;


OA


OC


OD


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×