Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sỹ kinh tế ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.13 KB, 11 trang )

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

1. Điều kiện được thực hiện luận văn thạc só kinh tế :
– Học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo của Trường theo quy đònh của
Quy chế đào tạo sau đại học
- Hiện không bò kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Đề tài luận văn do Trường giao thông qua giáo viên hướng dẫn
Căn cứ đề nghò của khoa chuyên ngành, Trường ra quyết đònh phân công người
hướng dẫn khoa học để học viên thực hiện đề tài luận văn theo đúng tiến độ đề ra

2. Điều kiện để được tổ chức bảo vệ luận văn thạc só kinh tế :
Sau khi học viên hội đủ các điều kiện ở mục 1, Trường sẽ tổ chức cho học viên
bảo vệ luận văn khi :
- Giáo viên hướng dẫn có văn bản khẳng đònh chất lượng luận văn, nhận xét về
tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của học viên và đề nghò cho học
viên được bảo vệ luận văn.
- Nếu luận văn là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của
một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải có văn bản của các
đồng tác giả đồng ý cho phép tác giả luận văn sử dụng các kết quả nghiên cứu
đó trong luận văn để bảo vệ nhận học vò thạc só kinh tế.
- Thực hiện đầy đủ một số quy đònh khác của Trường

3. Luận văn :
- Luận văn thạc só phải thoả mãn các yêu cầu về nội dung và hình thức quy đònh
tại quy chế đào tạo Sau đại học
- Luận văn thạc só phải chứng tỏ tác giả đã đạt được những mục tiêu và phương
pháp luận hoặc các giải pháp cụ thể có tính khả thi.
- Nhất thiết phải dẫn nguồn tài liệu hoặc kết quả của người khác được sử dụng
trong luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng
tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài
liệu thì không được bảo vệ.


3.1 Về bố cục :
Số chương của mỗi luận văn tuỳ thuộc vào đề tài cụ thể nhưng thông thường
bao gồm những phần như sau:

1
- Mở đầu : trình bày đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi
nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghóa khoa học và thực tiễn của đề
tài nghiên cứu, những điểm nổi bật của luận văn, kết cấu của luận văn.
- Các chương : có thể gồm:
+ Cơ sở lý luận : trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học
đã được sử dụng trong luận văn.
+ Tổng quan : phân tích, đánh giá thực trạng của vấn đề cần nghiên
cứu, các công trình của các tác giả khác có liên quan đến đề tài luận văn,
nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần
nghiên cứu, giải quyết. (Mỗi chương có kết luận riêng)
- Kết luận và kiến nghò: trình bày những kết quả mới của luận văn một cách
ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm. Các kiến nghò.
- Danh mục tài liệu tham khảo : chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử
dụng trong luận văn.
- Phụ lục (xem 1 thí dụ cụ thể ở phụ lục 4)
3.2 Về trình bày :
Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được
tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ. Luận văn đóng bìa cứng, in
chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt, trang phụ bìa (xem phụ lục 2, 3)
3.2.1 Soạn thảo văn bản :
Luận văn sử dụng chữ VnTime (Roman) cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo
Winword hoặc tương đương ; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn
khoảng cách giữa các chữ ; giãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines, lề trên 3,5 cm ; lề dưới
3 cm ; lề phải 2 cm, lề trái 3,5 cm, số trang đánh ở giữa, phía trên đầu trang giấy.
Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (216 x 297 cm), dày khoảng 60

đến 80 trang, không kể phụ lục.
3.2.2 Tiểu mục :
Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều
nhất gồm 5 chữ số, chữ số thứ nhất là chỉ số chương. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có
ít nhất 2 tiểu mục.
Ví dụ : 3.2.1.3 : chỉ tiểu mục 3, nhóm tiểu mục 1 ; mục 2 chương 3.
3.2.3 Bảng biểu, hình vẽ, phương trình :
- Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương.
Ví dụ : Hình 3.4 có nghóa là hình thứ 4 trong chương 3.

2

hoặc (2.3)

h
gf
D
+
=
Có nghóa là phương trình 3 trong chương 2.
- Mọi đồ thò, bảng biểu lấy từ nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ.
Ví dụ : “Nguồn : Tạp chí phát triển kinh tế, số 15 năm 2004” [5]
(Số thứ tự trong ngoặc vuông là thứ tự tài liệu tham khảo)
- Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.
- Đầu đề bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề hình vẽ, đồ thò, sơ đồ ghi phía
đưới hình.
3.2.4 Viết tắt :
Không lạm dụng viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ được sử
dụng nhiều lần trong luận văn. Nếu luận văn có nhóm chữ viết tắt thì phải có
bảng danh mục các chữ viết tắt (Xếp theo thứ tự ABC) đặt ở phần đầu luận văn.

3.2.5 Tài liệu tham khảo :
Mọi ý kiến không phải của riêng tác giả, mọi tham khảo khác phải được chú
dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo.
Không trích dẫn những kiến thức phổ biến mà mọi người đều biết.
Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo :
+ Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp,
Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên
văn, không phiên âm, không dòch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc,
Nhật…(đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần
dòch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
+ Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC tên tác giả luận văn theo thông
lệ của từng nước :
- Tác giả là người nước ngoài : xếp thức tự ABC theo họ.
- Tác giả là người Việt Nam : xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên
thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan
ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ : Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo
dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v…
+ Tài liệu tham khảo là phải ghi đầy đủ các thông tin sau :

3
- Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách). (năm
xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). tên sách, luận văn hoặc
báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). nhà xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu
tham khảo) nơi sản xuất, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)
- Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách…
ghi đầy đủ các thông tin sau : tên các tác giả (không có dấu ngăn cách). (năm công
bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc
kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu
phẩy cuối tên). Tập (không có dấu ngăn cách). (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy

sau ngoặc đơn). các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc).
- Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một
dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để
phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.
- Xem ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo ở phụ lục 1.


4
Phụ lục 1 :
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Mẫu)
TiếngViệt
1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”. Di truyền học
ứng dụng 98(1), tr. 10-16.
2. Bộ Nông nghiệp &PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát
triển lúa lai, Hà Nội.
3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực 1997),
Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
4. Nguyễn Thò Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm
ứng nhiệt độ, Luận văn thạc só khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật
Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
5…
23. Võ Thò Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trò bệnh….., Luận án
Tiến só Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
Tiếng Anh
28. Boulding K.E (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
29. Anderson, J.E (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case,
American Economic Review, 74 (1), pp. 178-90.
30. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban
Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report,

Hanoi.
31. Borkakati R.P, Virmani S.S (1997), Genetics of thermosensitive genic male
sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7.
32. Burton G.W (1988), Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum
glaucum L.”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231.
33. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistica Year Book, Beijing.
34. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II, Rome.

3.2.6 Phụ lục của luận văn :
Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ cho nội dung
luận văn như số liệu, mẫu biểu …

5

×