Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

thi su 6 hk2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.72 KB, 2 trang )

(1)Phßng gi¸o dôc tiªn yªn. Trêng PTDT Néi tró. §Ò kiÓm tra häc kú Ii - n¨m häc 2006 - 2007 M«n: LÞch sö 6. --------------------. Thời gian: 45' (Không kể giao đề) ===================================. Câu 1: Quan sát sơ đồ dới đây, em có nhận xét gì về sự chuyển biến xã hội ở nớc ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI? (Học sinh không phải vẽ lại sơ đồ mà trả lời thẳng luôn vào bài làm). Thêi V¨n Lang - ¢u L¹c Vua QuÝ téc N«ng d©n c«ng x· N« t×. Thời kỳ bị đô hộ Quan lại đô hộ Hµo trëng viÖt §Þa chñ H¸n N«ng d©n c«ng x· N«ng d©n lÖ thuéc N« t×. C©u 2: §iÒn vµo chç trèng c¸c mèc thêi gian vµ tªn cuéc khëi nghÜa cho phï hîp. (Häc sinh kÎ l¹i b¶ng nµy vµo bµi lµm vµ ®iÒn vµo chç trèng). Thêi gian 40. Tªn cuéc khëi nghÜa Bµ TriÖu. 542 - 602 Mai Thóc Loan 776 - 791 C©u 3: Tr×nh bµy diÔn biÕn cña cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Trng? =========== hÕt ===========. Phßng gi¸o dôc tiªn yªn Trêng PTDT Néi tró. hớng dẫn chấm đề thi Học kỳ II m«n: lÞch sö 6 - N¨m häc 2006 - 2007. Câu 1: (2,0 điểm) Nhìn vào sơ đồ chúng ta thấy rõ sự phân hóa xã hội ở nớc ta trong thời kỳ bị đô hộ: - Vua và quý tộc Việt không còn tồn tại, thay vào đó là quan lại đô hộ và tầng lớp địa chủ Hán và Hào trởng Việt. - N«ng d©n c«ng x· chia thµnh hai bé phËn lµ n«ng d©n c«ng x· vµ n«ng d©n lÖ thuéc. - TÇng líp n« t× vÉn tån t¹i trong x· héi nh tríc ®©y. - Nớc ta thời kỳ này không có độc lập (mất tự do). C©u 2: (2,5 ®iÓm).

(2) Thêi gian 40 248 542 - 602 722 776 - 791. Tªn cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr¬ng Bµ TriÖu Lý BÝ Mai Thóc Loan Phïng Hng. §iÓm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5. C©u 3: (5,5 ®iÓm) a. Nguyªn nh©n: (1,0 ®iÓm) - Do chÝnh s¸ch ¸p bøc bãc lét tµn b¹o cña nhµ H¸n. - Chồng bà Trng trắc bị quân địch giết hại. b. DiÔn biÕn: (2,0 ®iÓm) - Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trơng đã dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà T©y). - Nghĩa quân làm chủ đợc Mê Linh, nhanh chóng tiến xuống Cổ Loa và Luy L©u (trô së chÝnh cña giÆc). c. KÕt qu¶: (1,5 ®iÓm) - T« §Þnh ho¶ng hèt bá thµnh mµ ch¹y, h¾n ph¶i c¾t tãc, c¹o r©u ch¹y trèn vÒ níc. - Cuéc khëi nghÜa th¾ng lîi hoµn toµn. d. ý nghÜa lÞch sö: (1,0 ®iÓm) - Cuộc khởi nghĩa đã nêu cao tinh thần chiến đấu quật cờng của nhân dân ta Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc..

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×