Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Neu Vo la tu Bat thiLHT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (33.9 KB, 1 trang )

(1)Vî víi tõ "bÊt" LÊy vî xÊu lµ bÊt tµi Lấy vợ đẹp là bÊt h¹nh BÞ vî bá lµ bÊt lùc Bá vî lµ bÊt trÝ Cã vî bÐ lµ bÊt nh©n §¸nh vî lµ bÊt l¬ng Vî li dÞ lµ bÊt cÈn Cßn li dÞ vî lµ bÊt lîi Vî chång c·i lén lµ bÊt hoµ Vî ghen mµ lµm thinh lµ bÊt chÊp Vî giËn mµ kh«ng nãi lµ bÊt hîp t¸c Vî chång giËn nhau lµ án binh bất động Vợ chồng đánh nhau là bÊt ph©n th¾ng b¹i Bị vợ đánh mỗi ngày mà vẫn không sợ là bất khuất Vî chång bªn nhau m·i lµ bÊt tö §ßi hái cña vî lµ bÊt tËn Đáp ứng những đòi hỏi của vợ thì bÊt tØnh nh©n sù ý cña vî lµ bÊt di bÊt dÞch ¸o cña vî mÆc lµ bÊt luËn C¬m vî nÊu lµ bÊt bµn Đồ đạc của vợ là bất động sản Em g¸i cña vî lµ bÊt kh¶ x©m ph¹m Khen gái đẹp trớc mặt vợ là bÊt tiÖn Vợ đợc ngời ta khen nhiều là bÊt æn Vî kh«ng cho l¹i gÇn lµ bÊt thêng Vî kh«ng cho ngñ cïng lµ bÊt m·n LÐng phÐng mµ vî bá qua lµ bÊt qu¸ tam Vợ bắt đợc quả tang (với bồ) là thiªn bÊt dung tha V× vî mµ thi trît lµ bất đạt V× vî mµ bá b¹n lµ bÊt tÝn V× b¹n mµ kh«ng th¬ng vî lµ bÊt c«ng V× vî mµ bá cha mÑ lµ bÊt hiÕu V× cha mÑ mµ phô vî lµ bÊt nghÜa V× tiÒn mµ xem thêng cha mÑ vî lµ bÊt kÝnh L¬ng ®a hÕt cho vî lµ luËn bÊt thµnh v¨n TiÒn ®a cho vî vµ tiÒn vî chi lu«n lµ bất đảng thức Nói chung: Lấy vợ là chuyện bất đắc dĩ. Nhng lại là chuyện bất khả kháng ……. Ngêi su tÇm. info@123doc.org. Cßn tiÕp…...

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×