Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

DE KT HKII GDCD 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.93 KB, 2 trang )

(1)

Phòng GD& ĐT Lăk KIỂM TRA HỌC KỲ II (2011 – 2012)
Trường PTCS Lê Đình Chinh Môn: Giáo Dục Công Dân.


Họ Và Tên……….. Thời gian : 45 phút
ĐỀ RA


Câu 1(2đ): Thuế là gì? Vì sao thuế có tác dụng ổn định thị trường?
Câu 2 (3đ): Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
Hợp đồng lao động là gì?
Câu 3 (2đ): Trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa như thế nào?


Câu 4(3đ): Vì sao phải bảo vệ Tổ Quốc? Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ
Tổ Quốc?


BÀI LÀM
(2)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN CÔNG DÂN 9
Câu 1 : (2 đ).


-Thuế là một phần trong thu nhập mà cơng dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ
nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những cơng việc chung (như an
ninh, quốc phịng, chi trả lương cho công chức, xây dựng trường học, bệnh
viện, làm đường sá, cầu cống... (1đ).


-Thuế bao gồm có một hệ thống thuế, áp dụng cho mọi lĩnh vực hoạt động xã
hội khác nhau. (0,5đ).


-Mỗi loại thuế có nhiều mức thuế xuất khác nhau, có tác dụng khuyến khích, ưu
tiên phát triển hoặc hạn chế những mặt hàng, những ngành nghề trong nền kinh
tế. (0,5đ).Câu 2 : ( 3 đ ).


- Quyền lao động của cơng dân là : Cơng dân có quyền tự do sử dụng sức lao
động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chon nghề nghiệp có ích
cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đính. (1đ).


- Nghĩa vụ lao động của công dân là : Mọi người phải lao động, có nghĩa vụ lao
động để tự ni sống bản thân, ni sống gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải
vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triến đất nước. (1đ).


- Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sứ dụng lao
động, về việc làm có trả công, về điều kiện lao động, về quyền và nghĩa vụ của
mỗi bên trong quan hệ lao động. Trên cơ sở tự nguyện,bình đẳng.(1đ)


Câu 3 :( 2 đ ).


-Trừng phạt, ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật. (0,5đ)
-Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. (0,5đ).
-Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật (0,5đ).
-Hình thành, bồi dưỡng lịng tin vào pháp luật và cơng lý trong nhân dân (0,5đ)
-Ngăn chặn, hạn chế, xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
(0,5đ).


Câu 4(3đ) Phải bảo vệ Tổ quốc vì:


- Đất nước ta được như ngày hơm nay là do ông cha ta đã hàng ngàn năm
xây đắp, gìn giữ. Ngày nay Tổ Quốc chúng ta vẫn ln bị các thế lực thù
địch âm mưu xâm chiếm phá hoại. Vì vậy phải bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa(1,5đ)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×