Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10-MÔN TIẾNG ANH-ĐỀ 01- TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (49.97 KB, 2 trang )

(1)PEOPLE’S COMMITTEE OF GIA LAM DISTRICT TrauQuy lower secondary school Class: 9………... ANSWER KEY 1 Time allowance: 60 minutes School year 2019-2020. Question 1. D. Question 9. C. Question 17. B. Question 25. B. Question 33. C. Question 2. C. Question 10. C. Question 18. A. Question 26. A. Question 34. C. Question 3. C. Question 11. B. Question 19. C. Question 27. A. Question 35. A. Question 4. A. Question 12. B. Question 20. A. Question 28. B. Question 36. B. Question 5. A. Question 13. C. Question 21. A. Question 29. A. Question 37. B. Question 6. A. Question 14. A. Question 22. D. Question 30. C. Question 38. A. Question 7. D. Question 15. A. Question 23. C. Question 31. A. Question 39. B. Question 8. A. Question 16. D. Question 24. D. Question 32. D. Question 40. A. PEOPLE’S COMMITTEE OF GIA LAM DISTRICT TrauQuy lower secondary school Class: 9………... ANSWER KEY 2 Time allowance: 60 minutes School year 2019-2020. Question 1. A. Question 9. C. Question 17. D. Question 25. A. Question 33. C. Question 2. A. Question 10. A. Question 18. B. Question 26. C. Question 34. D. Question 3. B. Question 11. A. Question 19. B. Question 27. D. Question 35. B. Question 4. B. Question 12. D. Question 20. D. Question 28. B. Question 36. D. Question 5. D. Question 13. C. Question 21. C. Question 29. A. Question 37. C. Question 6. C. Question 14. A. Question 22. A. Question 30. D. Question 38. B. Question 7. B. Question 15. B. Question 23. B. Question 31. C. Question 39. A. Question 8. B. Question 16. A. Question 24. A. Question 32. D. Question 40. C.

(2)

(3)

×