Tải bản đầy đủ (.pptx) (13 trang)

Bài giảng điện tử: LQVT: Đếm đến 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.59 MB, 13 trang )

(1)

Dạy trẻ đếm số 2.Nhận biết nhóm có 2 đối tượng.


Nhận biết chữ số 2
(2)

Ổn định tổ chức
(3)

Trò chơi: Ai tinh mắt
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Trò chơi
(9)

(10)

(11)

(12)

Trò chơi
(13)×