Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

101

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.06 KB, 1 trang )

(1)Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. GV: Trần Việt Thắng. Test 101: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện? A. Đèn huỳnh quang B. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn C. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn D. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. CN9. 1.

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×