Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

T 4 Chia cho so co mot chu so

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (723.5 KB, 10 trang )

(1)LỚP 4 Tiết 67:CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. G/V : Nguyễn Thị Kim Anh.

(2) Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012. Toán:. Kiểm tra bài cũ: Đặt tính rồi tính: 84 X 12. 235 : 5.

(3) Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012 Toán:. s Chia cho số có một chữ số. a) 128 472 : 6 = ? 6 128 472 2 1 412 08 24 07 12 0. Chia theo thứ tự từ trái sang phải: * 12 chia 6 được 2, viết 2; 2 nhân 6 bằng 12;12 trừ 12 bằng 0, viết 0 * Hạ 8; 8 chia 6 được 1, viết 1; 1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. * Hạ 4, được 24; 24 chia 6 được 4, viết 4; 4 nhân 6 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0 viết 0. * Hạ 7; 7 chia 6 được 1, viết 1; 1 nhân 6 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. * Hạ 2, được 12; 12 chia 6 được 2, viết 2; 2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.. Vậy:128 472 : 6 = 21412.

(4) Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012 Toán:. Chia cho số có một chữ số. b) 230 859 : 5 = ? 230 859 5 30 46 171 08 35 09 4. Chia theo thứ tự từ trái sang phải: * 23 chia 5 được 4, viết 4; 4 nhân 5 bằng 20, 23 trừ 20 bằng 3, viết 3. * Hạ 0 được 30; 30 chia 5 được 6, viết 6; 6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0 . * Hạ 8; 8 chia 5 được 1, viết 1;. 1 nhân 5 bằng 5; 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. * Hạ 5, được 35; 35 chia 5 được 7, viết 7; 7 nhân 5 bằng 35; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0.. Vậy: 230. 859 : 5 = 46 171(dư 4) * Hạ 9, 9 chia 5 được 1, viết 1;. 1 nhân 5 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4..

(5) Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012 Toán: Ví dụ:. Chia cho số có một chữ số. a) 128 472 : 6 = ? 128 472 6 08 21 41 2 24 07 12 0. Vậy: 128 472 : 6 = 21 412. Ví dụ:. b) 230 859 : 5 = ? 230 859 5 30 46 171 08 35 09 4. Vậy: 230 859 : 5 = 46 171 (dư 4).

(6) Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012 Toán:. Chia cho số có một chữ số Thực hành: Bài 1:Đặt tính rồi tính: a) 278 157 : 3 304 968 : 4 a) 278 157 3 08 92 719 21 05 27 0. 304 968 4 24 76 242 09 16 08 0. Bài làm. b) 158 735 : 3 475 908 : 5. b) 158 735 3 08 52 911 27 03 05 2. 475 908 5 25 95 181 09 40 08 3.

(7) Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012 Toán:. Chia cho số có một chữ số Thực hành Bài 2: Người ta đổ đều 128 610 lít xăng vào 6 bể. Tóm tắt: 128 610 mỗi bể bể đó đó có có bao bao nhiêu nhiêu lít lít xăng? xăng ? Hỏi mỗi l ?l Bài giải: Số lít xăng có trong mỗi bể là: 128 610 : 6 = 21 435( l ) Đáp số: 21 435 l xăng.

(8) Hãy chọn đáp án đúng :. 408 090 : 5 = ? A. B. Đ. Đ. 81 618. S. 81 619.

(9) Hãy chọn đáp án đúng :. 301 849 : 7 = ? A. S. 43 121. B. Đ. 43 121 dư 2.

(10) Tạm biệt và hẹn gặp lại.

(11)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×