Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba trở lên pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.4 KB, 3 trang )

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái
phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba trở lên.
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đường thủy nội địa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện và thuyền viên
thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ
hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ

Tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam hoặc tại
Chi Cục đường thuỷ nội địa;
2.
Giải
quyết
Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
theo quy định; thẩm tra thực tế tại cơ sở để có căn cứ Cấp giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái


phương tiện thuỷ nội địa;
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị của cơ sở dạy nghề;
2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề;
3.
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp
có thẩm quyền cấp;
Thành phần hồ sơ
4. Văn bản nhất trí của Sở Giao thông vận tải nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở;
5.
Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị
phòng học và khu vực thực hành;
6.
Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy có xác
nhận của Sở GTVT; kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ
của từng cá nhân;
7.
Các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) phương tiện,
cầu cảng; văn bản chấp thuận được sử dụng vùng nước để dạy thực hành của
cơ quan có thẩm quyền; phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ giấy tờ,
đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn theo quy định.
Số bộ hồ sơ: 01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×