Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận công nhận doanh nghiệp giao nhận hàng hoá Việt Nam được xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp nước ngoài giao nhận hàng hoá tại Việt Nam pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (125.44 KB, 3 trang )

Cấp giấy chứng nhận công nhận doanh nghiệp giao nhận hàng hoá Việt Nam
được xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp nước ngoài giao
nhận hàng hoá tại Việt Nam
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:7 ngày làm việc sau khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp giấy
chứng nhận
1.200.000đ/Giay chứng
nhận
Quyết định số 69/2006/QĐ-
BTC...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề


nghị
Các doanh nghiệp:
- Nộp hồ sơ đề nghị tới Cục HKVN
- Nộp lệ phí đăng ký trực tiếp tại Phòng tài vụ-Cục HKVN
hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Văn phòng Cục Hàng
không Việt Nam.
2.
Giải quyết
thủ tục
Cục Hàng không Việt Nam:
- Tiếp nhận, thẩm đinh hồ sơ và 1 ngày sau Cục HKVN có
công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ (trong trường hợp Hồ sơ
không đầy đủ, hợp lệ);
- Cục HKVN cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp giao nhận hàng hoá Việt
Thành phần hồ sơ
Nam được xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận
hàng hoá nước ngoài tại Việt Nam
2.
Mẫu vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận hàng hóa
nước ngoài
3.
Bản dịch công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh
nghiệp giao nhận hàng hóa nước ngoài có kèm theo bản gốc Thoả thuận giữa
DN giao nhận Việt Nam và DN giao nhận nước ngoài
4.
Bản sao Biên lai nộp lệ phí, hoặc các tài liệu chứng minh Hãng đã nộp lệ phí

theo quy định (trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí qua ngân hàng).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×