Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Tài liệu Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.48 KB, 5 trang )

Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch
bảo đảm bằng tàu bay
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Giấy chứng nhận
đăng ký giao dịch
bảo đảm bằng tàu
bay
a) Giá trị giao dịch dưới
2,1 tỷ đồng: 1.800.000
đồng/lần.
b) Giá trị giao dịch từ 2,1
tỷ đồng đến 70 tỷ đồng:
5.400.000 đồng/lần.
c) Giá trị giao dịch từ 70
tỷ đồng đến 280 tỷ đồng:
10.000.000 đồng/lần.
d) Giá trị giao dịch trên


280 tỷ đồng: 18.000.000
đồng/lần.
e) Trường hợp không xác
định được cụ thể giá trị
giao dịch: 18.000.000
đồng/lần.
Quyết định số
69/2006/QĐ-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp đơn đề
nghị
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục HKVN
2.
Giải quyết
thủ tục
Cục HKVN thẩm định và cấp Giấy chứng nhận.
Trường hợp từ chối cấp thì thông báo bằng văn bản
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
- Đơn đề nghị đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, bao gồm các
thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đề nghị đăng ký,
Thành phần hồ sơ
người đăng ký; loại giao dịch; họ tên, và địa chỉ của bên bảo đảm và
bên nhận bảo đảm; loại tàu bay, nhà sản xuất và quốc gia sản xuất, số
và năm xuất xưởng, quốc tịch và số hiệu đăng ký; loại, số hiệu và số

lượng động cơ tàu bay; thời điểm ký kết, thời điểm có hiệu lực, thời
điểm hết hiệu lực của giao dịch và giá trị nghĩa vụ được bảo đảm của
giao dịch; thời hạn đề nghị đăng ký;
2. Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay (bản sao);
3.
Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người
đăng ký;
4. Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu tàu bay ;
5. Hợp đồng giao dịch bảo đảm bằng tàu bay (bản sao);
Thành phần hồ sơ
6.
Văn bản thể hiện sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu về việc giao
dịch bảo đảm bằng tàu bay trong trường hợp tàu bay thuộc sở hữu
chung ;
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×