Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Tài liệu Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.78 KB, 5 trang )

1/5
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHQUY TRÌNH


THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ XDCB


Mã số: QLXDCT/QT-04-01
Ban hành lần 1 ngày 29/9/2008
Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt
Họ tên Lâm Thanh Hà Nguyễn Văn Truyền Hoàng Tuấn
Chức danh Chuyên viên
Q.Trưởng phòng
Kế hoạch -Tổng hợp
Phó Cục trưởng
Chữ ký


Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB QLXDCT /QT-04-01
Lần ban hành 1 2/5
TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI
Lần
ban
hành
Ngày
ban
hành
Mục sửa đổi Nội dung sửa đổi


Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB QLXDCT /QT-04-01

Lần ban hành 1 3/5

QUY TRÌNH
THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ XDCB

1. Mục đích
Quy trình này thống nhất trình tự, trách nhiệm trong hoạt động tham gia xây dựng
kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.
2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình áp dụng đối với hoạt động tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ
bản các công trình vốn ngân sách Bộ đầu tư do Cục quản lý.
3. Tài liệu viện dẫn
- Hướng dẫn xây dựng k
ế hoạch hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn;
- Các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục QLXDCT; của các phòng
ban trong Cục QLXDCT và các chủ đầu tư có liên quan.
4. Thuật ngữ, định nghĩa, viết tắt:
- XDCB: Xây dựng cơ bản
- Cục QLXDCT: Cục Quản lý xây dựng công trình.
- KHTH: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
- Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Nộ
i dung quy trình:
(xem trang sau)
Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB QLXDCT /QT-04-01
Lần ban hành 1 4/5
Trách nhiệm thực
hiện
Trình tự công việc
Tài liệu, mẫu biểu
liên quan
KHTH

Thông báo về việc
lập kế hoạch;
KHTH

Văn bản hướng
dẫn;
Hướng dẫn xây
dựng kế hoạch
năm.
Các bộ phận

Văn bản hướng
dẫn;

Thông báo về lập
báo cáo và kế
hoạch.
KHTH


KHTH
Các bộ phận

Biên bản cuộc họpBan lãnh đạo

Bản tổng hợp kế
hoạch;
Biên bản cuộc họp
Bộ

Bản tổng hợp kế
hoạch
Các bộ phận

Kế hoạch được
duyệt
KHTH
Các phòng ban

Báo cáo thực hiện

kế hoạch;
Tổng hợp thực hiện
kế hoạch
Ban lãnh đạo


KHTH

Bản kế hoạch điều
chỉnh
Xem xét, duyệt
Ra văn bản hướng dẫn làm báo cáo,
kế hoạch và gửi đến các phòng ban
và các chủ đầu tư có liên quan
Ra thông báo cho các phòng lập kế
hoạch cho năm tiếp theo tại cuộc
họp giao ban
.
Lập báo cáo, kế hoạch theo văn bản
hướng dẫn và thông báo
Thu thập và tổng hợp báo cáo, kế
hoạch từ các bộ phận.
Trường hợp, các bộ phận nộp muộn
quá thời gian quy định, bộ phận
KHTH sẽ thu thập dữ liệu và tổng
hợp.
Tổ chức họp các phòng ban lấy ý
kiến góp ý và chỉnh sửa
A
B

Xem xét, duyệt
Triển khai thực hiện
Hàng tháng yêu cầu các phòng ban,
các chủ đầu tư báo cáo tình hình
thực hiện theo kế hoạch.
Tổng hợp tình hình thực hiện kế
hoạch trình lãnh đạo xem xét
Điều chỉnh lại kế hoạch
Xem xét, duyệt
Quy trình tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB QLXDCT /QT-04-01
Lần ban hành 1 5/5
6. Hồ sơ:
STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu Cách lưu
1 Thông báo về việc
lập báo cáo và kế
hoạch
2 Văn bản hướng dẫn
lập báo cáo, kế
hoạch
KHTH
Các bộ phận
Tùy theo tính
chất của dự
án (lưu theo
quy định hiện
hành)
Bản chính
Bản photo
3 Bản tổng hợp kế
hoạch

KHTH
4 Báo cáo tình hình
thực hiện kế hoạch


7. Phụ lục

×