Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Tài liệu Quy trình công nghệ quản lý và chăm sóc ấu trùng pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.61 KB, 1 trang )

* Quy trình công nghệ quản lý, chăm sóc ấu trùng:
Nước biển ương nuôi ấu trùng phải được lọc sạch, độ mặn >30%
o
, nhiệt độ 26-
28
0
C, sục khí vừa đủ.
Sau khi trứng nở, định lượng ấu trùng và chuyển ấu trùng vào các bể đã được xử
lý để ương ấu trùng.
+ Mật độ thả: 30 con/lít
+ Từ ngày thứ 2-15: Thay 20-30% nước, cho ăn luân trùng 10-20 ct/lít và bổ
sung tảo (30.000-300.000tb/lít)
+ Ngày thứ 15-25: Thay 50% nước, cho ăn Artemia, moina, trùn chỉ.
+ Từ ngày 25-45: Thay 70% nước buổi sáng và 70% nước vào buổi chiều +
chảy tràn khi cho ăn thức ăn công nghiệp và cá băm nhuyễn.
* Quy trình công nghệ ương nuôi cá bột lên cá giống:
- Từ ngày nuôi thứ 2-15: bể ương được cung ấp luân trùng 10-20 ct/ml (cho
ăn ngày 2lần), và tảo Platymonas 30.000 tb/ml,
Luân trùng được làm giàu bằng A1 DHA Selco, liều lượng 200ppm trong 4-
6h, mật độ luân trùng là 600-800ct/lít.
- Từ ngày 15-25: Mật độ ương giảm xuống 20-30con/lít, cho ấu trùng cá ăn
Artemia mới nở mật độ 0,5-5 ct/ml (2lần/ngày). Và artemia giàu hoá 24giờ , liều
lượng 400ppm, mật độ 500ct/lít.
- Từ ngày 25- 30: Mật độ ương là 10-15 con/lít, cho ăn Artemia trưởng thành
1 tuần tuổi (được giàu hoá bằng A1 DHA Selco, 400ppm), mật độ 5-10 ct/lít, bổ
sung moina và trùn chỉ.

×