Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Tài liệu Cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (59.42 KB, 1 trang )

Thủ tục hành chính
Báo chí-Cục Báo chí
Tên thủ tục : Cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí
Nội dung :
Thủ tục Cấp Giấy phép In và Phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài.
Trình tự thực hiện
- Cơ quan, tổ chức báo chí sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Ngoại giao
Việt Nam nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại
50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Cục Báo chí xem xét, xử lý hồ sơ và trình Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông
có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Cục Báo chí
- Thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ

- Đơn xin in và phát hành báo chí ở nước ngoài (kèm theo văn bản đề nghị
của cơ quan chủ quản).
- Đề án triển khai hoạt động in và phát hành báo chí ở nước ngoài.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ
tục hành chính:
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và
Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.


Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính
- Giấy phép
Lệ phí (nếu có):
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
(nếu có và đề nghị đính
kèm):
- Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin.
- Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo
báo chí.
Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính
(nếu có):
Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Nội dung, hình thức trình bày bản in ở nước ngoài phải đúng như bản
chính phát hành trong nước.
Căn cứ pháp lý của thủ tục
hành chính
- Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành Quy chế hoạt động của báo
chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.
- Thông tư 97/TTLB ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa – Thông tin -
Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam
liên quan đến nước ngoài.

×