Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

VE TRANH NGAT TET VA MUA XUAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (39.41 KB, 3 trang )

(1)Tieát 23,24 Tuaàn daïy: 25,26 VEÕ TRANH. ĐỀ TAØI NGAØY TẾT VAØ MÙA XUÂN 1. MUÏC TIEÂU 1.1.Kiến thức: _Hs hiểu bíêt hơn về bản sắc văn hóa dân tộc qua các phong tục tập quán ở mỗi mieàn queâ trong ngaøy Teát vaø muøa xuaân 1.2Kó naêng: _Hs vẽ hoặc cắt xé dán giấy màu một tranh về đề tài ngày Tết và mùa xuân 1.3.Thái độ: _Hs yêu quê hương, đất nước thông qua việc tìm hiểu vế các hoạt động của ngày tết và vẻ đẹp của mùa xuân 2.TROÏNG TAÂM: _Học sinh chọn đúng nội dung phù hợp với đề tài và biết cách thể hiện bằng tranh vẽ. 3. CHUAÅN BÒ 3.1Giaùo vieân : _Một số tranh vẽ đề tài ngày Tết và mùa xuân 3.2.Hoïc sinh: _Noäi dung veõ tranh _Duïng cuï hoïc taäp: giaáy, buùt chì, taåy, maøu 4.TIEÁN TRÌNH 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện 6a1 6a2 6a3 4.2 Kieåm tra mieäng: _Hs nhaän xeùt: boá _Gv gọi 3 Hs đính bài vẽ cái bình đựng nước và khối cục(2đ), hình vẽ(4đ), độ hoäp leân baûng đậm nhạt(4đ) _Gv nhaän xeùt boå sung.

(2) 4.3.Bài mới : Giới thiệu bài : Chúng ta vừa trải qua kì nghỉ Tết. Trong ngày Tết có những hoạt động nào, hôm nay chúng ta hãy nhớ lại và tập thể hiện những nội dung đó vào tranh của mình.. HOẠT ĐỘNG GV VAØ HS Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs tìm và chọn nội dung đề tài _Gv: Trong ngày Tết có rất nhiều hình ảnh và hoạt động đẹp.Ở mỗi vùng miền lại có những hoạt động riêng mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương mình. ?Em hãy cho biết một số hoạt động diễn ra trong ngaøy Teát? _Hs trả lời _Gv chốt ý: Ở một số địa phương có tổ chức một số trò chơi dân gian trong dịp lễ, Tết: đua thuyền, đấu vaät,haùt quan hoï… _Gv cho Hs xem một số tranh vẽ các hoạt động trong ngaøy Teát vaø muøa xuaân. Hoạt động 2:Hướng dẫn Hs cách vẽ _Gv: Để vẽ một bức tranh đề tài, bước đầu tiên ta phaûi laøm gì? _Hs trả lời:Tìm nội dung phù hợp _Gv: Những bước tiếp theo là gì? _Hs trả lời:Sắp xếp bố cục,vẽ hình,vẽ màu. _Gv: Các em cò thể lựa chọn bất kì nội dung gì nói veà ngaøy Teát vaø muøa xuaân. Boá cuïc phaûi coù maûng chính, mảng phụ. Hình vẽ phải rõ ràng nêu bật được troïng taâm cuûa baøi ?Tranh đề tài ngày Tết và mùa xuân này các em thấy màu sắc nên được thể hiện như thế nào? _Hs: trả lời( Màu sắc vui tươi, rực rỡ,thể hiện được khoâng khí ngaøy Teát…) _Gv chọn một nội dung và vẽ minh họa lên bảng để Hs nắm rõ các bước thực hiện.. NOÄI DUNG BAØI HOÏC I. Tìm vaø choïn noäi dung:. Hoạt động 3:Hướng dẫn Hs làm bài _Gv cho Hs xem moät soá tranh cuûa Hs. III. Thực hành: Vẽ một bức tranh đề tài ngày Tết và. _Đi chợ Tết, cả nhà đón Tết _Muùa laân, muùa roàng _Muùa haùt ñình laøng…. II. Caùch veõ:. 1. 2. 3. 4.. Tìm choïn noäi dung Boá cuïc Veõ hình Veõ maøu.

(3) _Hs laøm baøi muøa xuaân theo yù thích (xeù, caét giaáy _Gv quan sát gợi ý một số hình ảnh cho Hs vẽ maøu daùn) _Hs có thể sử dụng giấy màu để cắt,xé,dán thành tranh. Tiết 24: tiếp tục vẽ tranh đề tài ngày tết và mùa xuaân 4.4.Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá: _Gv ñính leân baûng 1 soá _Hs nhaän xeùt theo yù caù nhaân: boá cuïc, hình veõ, maøu saéc bài đã tương đối hoàn (neáu coù) thaønh. _Gv nhaän xeùt goùp yù cho baøi veõ.Tuyeân döông baøi veõ đẹp. 4.5.Hướng dẫn HS tự học: *Đối với bài học tiết này: _Hoàn thành bài vẽ.Có thể vẽ thêm bài khác cùng đề tài. *Đối với bài học tiết sau: _Chuẩn bị bài: Vtt: Kẻ chữ in hoa nét đều +Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu, thước kẻ, sưu tầm một số chữ in hoa nét đều +Xem trước nội dung bài học. 5. RUÙT KINH NGHIEÄM ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×