Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

de kiem tra chuong 1 ban co ban

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.37 KB, 1 trang )

(1)TRƯỜNG THPT CẦN ĐƯỚC. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I PHÂN MÔN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH KHỐI 11 BAN CƠ BẢN NĂM HỌC 2013-2014 ******* ĐỀ I. sin x (cos x  1) 1  cos x Câu 1 :(1,5đ) Cho hàm số f(x) =. a. Tìm tập xác định của hàm số b. Xét tính chẵn , lẻ của hàm số Câu 2 :(3đ) Giải các phương trình sau :  2 cos( x . ). 4 =0 a. 1 – 2 b. ( 1+sinx ) + cos2x = 1 Câu 3 :(4,5đ) Giải các phương trình sau : a. cos2x + 3sinx – 2 = sin2x. b. 3 sin2x – 3 = cos2x c. sinx .cosx – cosx –1 + sinx = 0 Câu 4 : (1đ) Cho hàm số f(x) = 2cos3x.cosx – cos4x + 1 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. HẾT.

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×