Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

Ngoai khoa y te hoc duong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.18 KB, 8 trang )

(1)SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN LA TRƯỜNG PTDT NT THUẬN CHÂU Số: 25/KH-PTDTNT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thuận Châu, ngày 23 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH Thực hiện HĐNGLL và YTTH năm học 2015 - 2016. Căn cứ Công văn số 4723/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015 - 2016; thực hiện công văn số 843/SGD ngày 21/9/2015 của sở Giáo dục và Đào tạo Sơn la hướng dẫn thực hiện công tác HĐNGLL và YTTH năm học 2015 - 2016. Trường PTDT nội trú Thuận Châu xây dựng kế hoạch thực hiện HĐNGLL và YTTH năm học 2015 - 2016 như sau: A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Triển khai nội dung Chương trình hành động của Ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngay 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch số 688/KHSGDĐT ngày 08/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 2. Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet. Tăng cường giáo dục toàn diện; chú trọng đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; tư tưởng chính trị, giá trị văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường..

(2) 3. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục văn hóa giao thông, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2015 - 2016. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho học sinh khối lớp 9. 4. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh đối với học sinh. Triển khai công tác bảo hiểm y tế trong học sinh để đạt 100% số tham gia bảo hiểm y tế B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ. 1. 2. 3. Các mảng công việc. Công tác Tư tưởng - Văn hoá. TT. Nội dung thực hiện. Người điều hành. Người thực hiện. Thời gian thực hiện. - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và - Cấp ủy, chi bộ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí BGH + Đ/C Minh với chủ đề năm 2015: Cương;. - Cán bộ giáo - Trong suốt năm viên, học sinh học toàn trường. - Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 - Triển khai thực hiện Chương trình số 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 25/3/2013 về phối hợp hoạt động giữa Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017; - Chương trình số 782/CTr-BGDĐTTWĐTN ngày 03/9/2015 về phối hợp hoạt động trong năm học 2015 - 2016. - Triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Ngành Giáo dục và. - Cấp ủy, chi bộ BGH + Đ/C Cương;. - Cán bộ giáo - Tháng 9/2015 viên, học sinh toàn trường. - BGH + Đ/C Cương;. - Cán bộ giáo - Tháng 9/2015; viên, học sinh toàn trường;. - Đ/ C Bùi Bình;. - Cán Đoàn đội ; - Cán Đoàn. - Đ/ C Bùi Bình;. bộ GV là Tháng 9 + viên, TPT 10/2015 bộ GV là viên, TPT. Ghi chú.

(3) 4. 5. 6. Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La năm học 2015 - 2016. - Quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học. - Triển khai thực hiện Chương trình số 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 25/3/2013 về phối hợp hoạt động giữa Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017; - Chương trình số 782/CTr-BGDĐTTWĐTN ngày 03/9/2015 về phối hợp hoạt động trong năm học 2015 - 2016. - Triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Ngành Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La năm học 2015 - 2016. - Quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học. - Triển khai, tuyên truyền học sinh tham gia Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” năm học 2015 - 2016 dành cho học sinh trung học cơ sở.. đội; - BGH + Đ/C Cương;. - Đồng chí K Anh, tuyết, Đ/C Thim, Hường;. - BGH + Đ/C Cương;. - Cán bộ giáo viên, học sinh toàn trường;. - Đ/ C Bùi Bình;. - Cán Đoàn đội ; - Cán Đoàn đội;. - Đ/ C Bùi Bình;. - BGH + Đ/C Cương;. - BGH + Đ/C Cương;. - Triển khai Luật Thanh niên ban hành BGH, Đ/C Bùi. bộ GV là viên, TPT bộ GV là viên, TPT. - Đồng chí K Anh, tuyết, Đ/C Thim, Hường;. - Đồng chí K Anh, L Hà, BBình, Hiếu, Tiệp;. Thực hiện theo KH của SGD Sơn la. Chi Đoàn giáo. Tuần 1 đến tuần.

(4) ngày 29/11/2005; Bình - Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 2020; - Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 2020 của Ngành Giáo dục.. viên. 4/10/2015. Tiếp tục triển khai các nội dung xây - BGH. dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực (chăm sóc bồn hoa cây cảnh; Vs nội vụ; chăn sóc Nghĩa trang; HĐ các câu lạc bộ). Triển khai Chỉ thị số 1357/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và - BGH. Đào tạo về tăng cường và nâng cao (Đ/C Cương) hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HS. Chi Đoàn CBGV; học sinh toàn trường, liên đội.. Xuyên suốt năm học theo kế hoạch tuần, tháng.. - HĐ sư phạm.. Tuần 10/2015. Cán bộ giáo viên Xuyên suốt năm học toàn trường. 8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác Cấp ủy, chi bộ phát triển đảng trong trường học phù hợp với tình hình mới trên cơ sở nội dung của Thông báo số 537/TBBGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về công tác phát triển đảng trong các trường học. 9. Tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ (ca múa nhạc, TDTT; Họa sỹ nhỏ tuổi, ….). BGH + BCH chi đoàn. GVCN; GV được phân công phụ trách. Xuyên suốt năm học. 10. Tăng cường sự phối hợp nhà trường,. Cấp ủy, BGH. Cán bộ giáo viên. Xuyên suốt năm. 7. 1tháng.

(5) gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HS theo chỉ thị số 71/2008/CTBGDĐT ngày 23/12/2008.. + Hội cha mẹ học sinh. học. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an Cấp ủy + BGH ninh, trật tự trường học, phòng chống các tác động tiêu cực vào trường học.. Tổ Hành chính bảo vệ. Xuyên suốt năm học. - Ký cam kết thực hiện ATGT;. Cán bộ GV, phụ huynh học sinh toàn trường. Chi đoàn, Tổ KHTN. Tháng 9/2015. - Ký cam kết phòng chống ma túy BGH; - Tổ chức tổng kết Chương trình Quốc BGH; gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2012 2015; Chương trình hành động Quốc gia phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015,. Cán bộ GV và học sinh. Tháng 9/2015;. Cán bộ GV và học sinh. Tháng 5/2016. 4. Tổ chức tổng kết Chương trình hành - BGH động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HS giai đoạn 2011 - 2015. Cán bộ GV và học sinh. Tháng 5/2016. 5. Tổ chức tổng kết Chương trình hành - BGH động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HS giai đoạn 2011 - 2015 Triển khai thực hiện các văn bản về - BGH công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học:. GVCN học sinh các lớp;. Tháng 10/2015. 1. 1. Công tác giáo. 3. Công tác quản lý học sinh. 2. - BGH. - Tiếp tục chỉ đạo, triển khai Cuộc thi - BGH “Giao thông thông minh” trong học sinh tiểu học và THCS. - Theo KH của Sở GD Sơn la.. Tháng 5/2016;.

(6) dục thể chất và thể thao trường học. Đồng chí Thủy, Nam + Đội tự quản. Xuyên suốt trong năm học. Duy trì và tổ chức luyện tập câu lạc bộ BGH thể thao; Tham gia hội khỏe phù đổng các cấp. Đ/chí Nam. Xuyên suốt trong năm học. Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy BGH phạm pháp luật về công tác y tế trường học, - Phối hợp với ngành y tế địa phương BGH- TTYT dự xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, phòng huyện đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học.. Đ/C Lù Phương. Xuyên suốt trong năm học,. Đ/C Lù Phương. Thực hiện theo KH chỉ đạo chung. Phối hợp với ngành y tế tại địa phương BGH- TTYT dự tổ chức các hoạt động phòng, chống phòng huyện các dịch, bệnh, tật trong trường học. Đ/C Lù Phương. Thực hiện theo kế hoạch. Vệ sinh trong và ngoài nhà trường Ban nội trú xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đ/C Lù Phương. GV và học sinh các lớp. Tuyên truyền, vận động học sinh tham BGH gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Đ/C Lù Phương. Cán bộ GV và học sinh toàn trường. 5. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án BGH Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.. 2 Tổ chuyên môn Câu lạc bộ không tảo không, kết hôn cận huyết thống. 6. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài BGH. Các tổ chuyên. 2. 3. 1. 2. 3 4. Công tác Y tế trường học. Triển khai tập thể dục buổi sáng, thể BGH dục giữa giờ,. Tổ khoa học tự.

(7) 7. 8. giờ lên lớp và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày nước Thế giới (22/3); Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4); Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (05/6); Tuần lễ Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, Ngày vệ sinh yêu nước (02/7); Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12).. môn, Đoàn đội. nhiên tổ chức ngoại khóa tuyên truyền Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12).. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu BGH quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học. Ban nội trú, tổ nuôi dưỡng. Xuyên suốt trong năm họ. - Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh BGH + Ban TT giá kết quả thực hiện. - Báo cáo định kỳ theo KH.. Đ/c Cương P.Hiệu trưởng. Tuần 1 tháng 1/2016; Tuần 2 tháng 5/2016. C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ chuyên môn, Đoàn, đội, cán bộ y tế triển khai thực hiện công tác HĐNGLL và YTTH năm học 2015 - 2016 cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. 2. Các tổ chuyên môn, BCH chi đoàn, đồng chí TPT, cán bộ giáo viên và học sinh bám sát kế hoạch tổ chức thực hiện công tác HĐNGLL và YTTH năm học 2015 - 2016 phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. D. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 1. Báo cáo định kỳ:.

(8) - Báo cáo sơ kết triển khai công tác HĐNGLL và YTTH năm học 2015 - 2016 học kỳ I trước ngày 05/01/2016; - Báo cáo tổng kết công tác HĐNGLL và YTTH năm học 2015 - 2016 trước ngày 15/5/2016. 2. Báo cáo đột xuất: Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về BGH để được giải quyết./. Nơi nhận: - Sở GD Sơn la ( B/C); - Phòng Giáo dục T Châu ( B/C) - TT các TCM, Đoàn, đội; - Lưu: VT.. HIỆU TRƯỞNG. Phí Ngọc Thái.

(9)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×