Tải bản đầy đủ (.docx) (67 trang)

dia 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (598.71 KB, 67 trang )

(1)So¹n ngµy: / /2011 Gi¶ng ngµy: / / 2011. Bµi më ®Çu. TiÕt 1 I. Môc Tiªu 1.KiÕn thøc - Qua bài học làm cho HS biết đợc những nội dung cơ bản của môn học Địa lí. Phơng ph¸p häc bé m«n §Þa lÝ. 2.KÜ n¨ng. - Bớc đầu hình thành ở các em nhận biết một số phơng tiện học tập: quả địa cầu, bản đồ, tranh ¶nh . 3.Thái độ. - Båi dìng t×nh c¶m yªu thÝch m«n häc §Þa lÝ cho häc sinh. II. §å dïng d¹y häc. - GV : Quả địa cầu, 1 số ảnh minh hoạ. III.Tæ chøc giê häc. 1. Tæ chøc: (2’) 2.Khởi động (3’) KiÓm tra: kh«ng. GTB: Trên trái đất thờng xuyên xảy ra các hiện tợng: ngày đêm, mây, ma, núi lửa . Vậy, tại sao lại có những hiện tợng đó? Để giải quyết đợc những nội dung trên, môn Địa lí sẽ giúp các em hiểu đợc điều đó. :. Hoạt động của Gv và HS Hoạt động 1:Tìm hiểu nội dung của môn địa lí 6(21’) MT: Biết sơ lợc nội dung môn địa lí 6 DDDH: Quả địa cầu C¸ch tiÕn hµnh - GV yªu cÇu ? Em hãy nhắc lại ở lớp 4, 5 em đã học đợc nh÷ng kiÕn thøc §Þa lÝ nµo? => Lµ néi dung cña m«n §Þa lÝ. ? VËy, m«n §lÝ 6 ng/c nh÷ng ND g×? HS quan sát quả địa cầu, tranh: cấu tạo trong của trái đất. ? Quả địa cầu, tranh cho ta biết những gì? - HS quan s¸t tranh nói löa, rõng . ? Qua đài, báo, em biết những gì về ngyên nh©n sinh ra nói löa? ? Học Địa lí lớp 5 em nhận biết đợc vị trí nói HLS, s«ng Hång qua nh÷ng ph¬ng tiÖn häc tËp nµo? ? VËy, m«n §Þa lÝ cßn gióp c¸c em cã nh÷ng hiÓu biÕt g×? Vậy, muốn trở thành học sinh có đủ những hiÓu biÕt trªn em ph¶i lµm g×? Hoạt động 2: Tìm hiểu phơng pháp học tập môn địa lí.(15’) Môc tiªu : VËn dông ph¬ng ph¸p vµo m«n địa lí. C¸ch tiÕn hµnh: ? Muốn nhận biết đợc vị trí, hình dạng đất níc ta, c¸c nói löa, s«ng ngßi ta cÇn häc qua c¸c ph¬ng tiÖn g×? HS quan s¸t b® VN, tranh VÞnh H¹ Long. ? X§ vÞ trÝ H¹ Long, m« t¶?. Néi dung 1. Néi dung cña m«n §Þa lÝ 6.. - Ngiên cứu về trái đất: Vị trí, hình dạng, kiến thức, những vận động của nó.. - Cấu tạo ngoài, trong của trái đất. - Các TPTN của trái đất. - Rèn kỹ năng vẽ bđồ. - Kü n¨ng thu thËp, xö lÝ th«ng tin, ph©n tÝch nh÷ng hiÖn tîng §lÝ. - N©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ TN.. 2. CÇn häc m«n §Þa lÝ nh thÕ nµo?. - Ph¶i quan s¸t c¸c hiÖn tîng, sù vËt §Þa lÝ trên tranh ảnh, bđồ, hình vẽ….

(2) HS quan s¸t ND tranh, s¸ch gi¸o khoa §Þa - Ph¶i biÕt quan s¸t kªnh h×nh, kªnh ch÷ lÝ 6 . để tìm ra kiến thức ? ND bài học đợc SGK trình bày ntn? - BiÕt liªn hÖ víi thùc tÕ. ? Em cã biÕt S«ng Hång 1 n¨m cã C§ níc ntn? Tại sao em biết điều đó? ? Muèn gi¶m bít lò ë c¸c s«ng chóng ta ph¶i lµm g×? -HS tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt . 4.Tổng kết và đánh giá.(4’) -Môn Địa lí 6 giúp các em học đợc những vấn đề gì? -Cần học môn Địa lí nh thế nào để đạt đợc kết quả cao? HDHB - Xem tríc H 1, 2, 3 (SGK). - Nhận xét vị trí, kích thớc của trái đất.. So¹n ngµy: Gi¶ng ngµy:. /. /2011 /. / 2011. Chơng i : trái đất TiÕt 2. VÞ trÝ, h×nh d¹ng, kÝch thíc cña trái đất I. Môc Tiªu 1.KiÕn thøc. - BiÕt vÞ trÝ cña Tr¸i §Êt trong hÖ MÆt Trêi; h×nh d¹ng vµ kÝch thíc Tr¸i §Êt. - Trình bày đợc khái niệm kinh tuyến , vĩ tuyến. Biết quy ớc về kinh tuyến gốc , vĩ tuyến gèc ; kinh tuyÕn §«ng, kinh tuyªn T©y; vÜ tuyªn B¾c, vÜ tuyÕn Nam; nöa cÇu §«ng, nöa cÇu T©y, nöa cÇu B¾c, nöa cÇu Nam. 2.KÜ n¨ng. - Xác định đợc vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên hình vẽ. - Xác định đợc Kinh tuyến gốc, Vĩ tuyến gốc, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nöa cÇu T©y..

(3) II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - T duy, tù nhËn thøc , giao tiÕp. III.Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học đợc sử dụng trong bài. - §éng n·o, HS lµm viÖc c¸ nh©n, tr×nh bµy 1 phót. VI. §å dïng d¹y häc. GV : -Quả địa cầu. -H×nh 1, 2, 3 SGK, b¶ng phô. HS : SGK. V.Tæ chøc giê häc. 1. Kh¸m ph¸(1’) 2.KÕt nèi (4’) KiÓm tra: Môn Địa lí 6 giúp các em học đợc những vấn đề gì? Cần học môn Địa lí nh thế nào để đạt đợc kết quả cao? ĐVĐ : Trong vũ trụ bao la có rất nhiều hành tinh, song trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời. Vậy trái đất có hình dạng, kích thớc, vị trí ntn? Đó là những bí mật sẽ đợc chúng ta khám phá trong giờ học hôm nay. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1:Tìm hiểu vị trí Trái Đất trong hệ MÆt Trêi.(6’) MT: biết đợc vị trí và tên của các hành tinh trong hệ mặt trời, biết một số đặc điểm của trái đất. DDDH: Quả địa cầu. C¸ch tiÕn hµnh - Trớc: ngời ta cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trô => tån t¹i 15 TKØ - Cô-pec-nic nhà thiên văn vĩ đại (Ba Lan) sau 40 năm qs, ng/c -> cho ra häc thuyÕt: MÆt trêi lµ trung t©m của vũ trụ => ông đợc gọi là ngời tìm ra hệ Mặt trời. - HS qs tranh: c¸c hµnh tinh trong hÖ MÆt trêi. HS lµm viÖc c¸ nh©n ? XĐ tên các hành tinh trong hệ mặt trời? Trái đất ở vị trÝ ntn so víi MÆt trêi? ? Hµnh tinh nµo lín nhÊt? nhá nhÊt? MÆt trêi cung cÊp ¸nh s¸ng, to cho tÊt c¶ c¸c hµnh tinh. ? Nêu ý nghĩa của vị trí thứ 3 của trái đất? - K/c từ trái đất -> mặt trời là 150 triệu km -> đủ để níc tån t¹i ë thÓ láng, rÊt cÇn cho sù sèng… Hoạt động 2: Tìm hiểu hình dạng Trái Đất , hệ thèng kinh vÜ tuyÕn.(33’) Môc tiªu : -Trình bày đợc khái niệm kinh tuyến , vĩ tuyến. Biết quy íc vÒ kinh tuyÕn gèc , vÜ tuyÕn gèc ; kinh tuyÕn §«ng, kinh tuyªn T©y; vÜ tuyªn B¾c, vÜ tuyÕn Nam; nöa cÇu §«ng, nöa cÇu T©y, nöa cÇu B¾c, nöa cÇu Nam - Xác định đợc Kinh tuyến gốc, Vĩ tuyến gốc, nửa cầu B¾c, nöa cÇu Nam, nöa cÇu §«ng, nöa cÇu T©y. C¸ch tiÕn hµnh: HS làm việc cá nhân + động não. HS qs ảnh trang 5 + quả địa cầu. ? Em có nhận xét gì về hình dạng Trái đất? ? Thực tế Trái đất có tồn tại nh quả địa cầu không? - Trái đất tồn tại lơ lửng trong vũ trụ, không có trục. - HS qs tranh H.2. ? Trái đất có độ dài BK và đờng XĐ là bao nhiêu? - HS quan sát H.3 + quả địa cầu.. Néi dung 1. Vị trí của trái đất trong hệ mÆt trêi.. - Trái đất nằm ở vị trí thứ 3 trong sè 9 hµnh tinh theo thø tù xa dÇn MÆt trêi. => lµ hµnh tinh duy nhÊt cã sù sèng.. 2. H×nh d¹ng, kÝch thíc cña trái đất và hệ thống Kinh, Vĩ tuyÕn.. a. H×nh d¹ng, kÝch thíc. - Trái đất có hình cầu. - Trái đất có kích thớc rất lớn. - Kinh tuyến: đờng nối liền hai ®iÓm cùc B¾c vµ cùc Nam trªn bề mặt quả địa cầu. - Vĩ tuyến: là các đờng tròn vu«ng gãc víi KT - Kinh tuyÕn gèc : kinh tuyÕn.

(4) - Trái đất tự quay quanh 1 trục tởng tợng=> địa trục, nó tiếp xúc với bề mặt Trái đất ở 2 địa cực: B, N. ? XĐ trên địa cầu + H.2 : 2 điểm cực B, N? - HS qs H.3 + Kªnh ch÷ (7) 1) XĐ các đờng KT Tây, KT Đông, KT gốc? Nếu mỗi KT cách nhau 1o thì trên địa cầu có bao nhiªu KT? 2) XĐ các đờngVT B, VT N, VT gốc? Nếu mỗi VT cách nhau 1o thì trên bề mặt địa cầu có bao nhiªu VT? - HS hoạt động nhóm nhỏ theo bàn: nửa lớp bên phải lµm c©u 1, nöa líp bªn tr¸i lµm c©u 2.(6’) - C¸c nhãm cö §D b¸o c¸o. NH1,2 : b/c, X§ trªn tranh c©u 1. NH3: nhËn xÐt. ? Vậy, thế nào là đờng Kinh tuyến? -Kt gèc 0o -> KT 180o -KT §«ng ë nöa cÇu §«ng. -KT T©y ë nöa cÇu T©y. Kinh tuyến: là các nửa đờng tròn nối từ cực B -> cực N, có độ dài bằng nhau. - Trên địa cầu : 360 kinh tuyến: KT gèc 0o 179 KT §«ng 179 KT T©y ? Thế nào là đờng Vĩ tuyến? ? Ngời lái tàu biển, máy bay dùng phơng tiện gì để X§ ph¬ng híng? - HS đọc kết luận SGK.. gốc đánh số 0o , đi qua đài thiên v¨n Grin-uýt ë ngo¹i « thµnh phè Lu©n §«n (níc Anh) - VÜ tuyÕn : : vÜ tuyÕn gèc 0o - kinh tuyªn §«ng: nh÷ng kinh tuyÕn n»m bªn ph¶i kinh tuyÕn gèc. - Kinh tuyÕn T©y: nh÷ng kinh tuyÕn n»m bªn tr¸i kinh tuyÕn gèc. - VÜ tuyÕn B¾c: nh÷ng vÜ tuyÕn nằm từ Xích đạo đến cực Bắc. - VÜ tuyÕn Nam: nh÷ng vÜ tuyÕn nằm từ Xích đạo đến cực Nam. -Nöa cÇu §«ng : nöa cÇu n»m bªn ph¶i vßng kinh tuyÕn 200T và 1600Đ , trên đó có các châu ¢u, ¸, Phi vµ ch©u §¹i D¬ng. -Nöa cÇu T©y : nöa cÇu n»m bªn ph¶i vßng kinh tuyÕn 200T vµ 1600Đ , trên đó có toàn bộ chau MÜ. - Nửa cầu Bắc : nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực B¾c. - Nửa cầu Nam : nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Nam. c. Công dụng của các đờng KT, VT. - Các đờng KT, VT dùng để XĐ mọi địa điểm trên bề mặt của trái đất. * KÕt luËn: SGK. 3. Thùc hµnh / luyÖn tËp . 4. VËn dông. Dựa vào hình 2 trang 6 hãy hoàn chỉnh hình vẽ dưới đây và chú giải *Cực Bắc *Cực Nam *Xích đạo *Bán kính Trái Đất.

(5) Đọc trớc nội dung bài 2 “ Bản đồ và cách vẽ bản đồ “ So¹n ngµy: / /2011 Gi¶ng ngµy: / / 2011 TiÕt 3. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ. I. Môc Tiªu. 1.KiÕn thøc. - Định nghĩa đơn giản về bản đồ . - Nêu đợc trình tự các công việc phải làm để vẽ đợc bản đồ. 2.KÜ n¨ng. - Phân biệt đợc sự khác nhau về hình dạng các đờng kinh tuyến , vĩ tuyến ở các bản đồ. II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - T duy, tù nhËn thøc , giao tiÕp. III.Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học đợc sử dụng trong bài. - §éng n·o, HS lµm viÖc c¸ nh©n, tr×nh bµy 1 phót. IV. §å dïng d¹y häc. -GV : Quả địa cầu. Một số bản đồ: châu á, Việt Nam… - HS : đọc trớc bài mới. V.Tæ chøc giê häc. -VÞ trÝ cña Tr¸i §Êt trong HÖ MÆt Trêi. -Lµm bµi tËp 1 SGK 3. Kh¸m ph¸. 4. KÕt nèi. *Giới thiệu bài: Bản đồ rất quan trọng trong học tập, nghiên cứu và trong đời sống. Vậy bản đồ là gì? làm thế nào để vẽ đợc bản đồ? Nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề đó. Hoạt động của Gv và HS Néi dung ghi Hoạt động 1:Tìm hiểu về bản đồ.(6’) 1. Bản đồ là gì? MT:Trình bày đợc khái niệm về bản đồ C¸ch tiÕn hµnh HS lµm viÖc c¸ nh©n -GV giới thiệu một số bản đồ: thế giới, châu lục, bản đồ Việt Nam, bản đồ giáo khoa… ?Trong thực tế cuộc sống, ngoài bản đồ giáo khoa, còn có những loại bản đồ nào? -Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên mặt phảng giấy , tơng đối chính xác về một khu vực Phôc vô cho nhu cÇu g×? hay toµn bé bÒ mÆt Tr¸i §Êt. ?Bản đồ là gì? ?Tầm quan trọng của bản đồ trong việc học tập địa lí? -HS tr¶ lêi, -GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc: Hoạt động 2:Tìm hiểu về cách vẽ bản đồ. 2. Vẽ bản đồ (14’) MT:Trình bày đợc một vài đặc điểm của bản đồ đợc vẽ theo các phép chiếu đồ khác nhau. C¸ch tiÕn hµnh HS động não, làm việc cá nhân. -Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu -HS quan sát, so sánh hình dáng các lục địa của bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng của giấy trên bản đồ với hình vẽ trên quả địa cầu: bằng các phơng pháp chiếu đồ..

(6) ?T×m ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau vÒ h×nh dáng các lục địa trên bản đồ và trên quả địa cầu? ?Vẽ bản đồ là làm công việc gì? -HS tr¶ lêi, GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc: GV: -Gèng: Lµ h×nh vÏ thu nhá cña thÕ giíi hoÆc c¸c ch©u lôc, khu vùc… -Khác: Bản đồ thể hịên trên mặt phẳng, Quả địa câu vẽ mặt cong… HS quan s¸t H.4, H.5, tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. -HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc: GV: Khi dµn mÆt cong sang mÆt ph¼ng b¶n đồ phải điều chỉnh nên bản đồ có sai số. Phơng pháp chiếu đồ Meccato các đờng kinh, vĩ tuyến là những đờng thẳng song song  cµng vÒ hai cùc, sai lÖch cµng lín. Hoạt động 3:Tìm hiểu một số công việc 3.Một số công việc khi vẽ bản đồ: khi vẽ bản đồ .(10’) MT:- - Nêu đợc trình tự các công việc phải làm để vẽ đợc bản đồ. C¸ch tiÕn hµnh -Thu thập thông tin về các đối tơng Địa lí. HS lµm viÖc c¸ nh©n - XĐ nội dung và lựa chọn tỉ lệ bđồ. -HS lµm viÖc víi th«ng tin sgk: ?Để vẽ đợc bản đồ phải lần lợt làm những -Tính tỉ lệ, lựa chọn các kí hiệu để thể hiện các đối tợng Địa Lí trên bản đồ c«ng viÖc nµo? HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc: 3. Thùc hµnh / luyÖn tËp:(5’) *Câu hỏi trắc nghiệm: Cho biết câu dới đây đúng hay sai. -Vẽ bản đồ là chuyển mặt cong của Trái Đất ra mặt phẳng của giấy. Chọn câu thể hiện ý em cho là đúng nhất. -Các vùng đợc thể hiện trên bản đồ thờng có nhợc điểm: a.§óng vÒ diÖn tÝch nhng sai vÒ h×nh d¹ng. b.§óng vÒ h×nh d¹ng nhng sai vÒ diÖn tÝch. c.Càng xa trung tâm bản đồ thì sự biến dạng càng rõ rệt d.TÊt c¶ c¸c ý trªn 4 VËn dông .(5’) Tr×nh bµy 1 phót -Bản đồ là gì?Tầm quan trọng của bản đồ trong học tập Địa lí? -Vẽ bản đồ là gì? Công việc cơ bản nhất của vẽ bản đồ? -Những hạn chế của các vùng đất đợc vẽ trên bản đồ? -Tr¶ lêi c©u hái sgk -ChuÈn bÞ bµi míi ******************************************* So¹n ngµy: / /2011 Gi¶ng ngµy: / / 2011 TiÕt 4- Bµi 3 Tỉ lệ bản đồ I.Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - Hiểu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ, phân biệt đợc tỉ lệ thớc và tỉ lệ số trên bản đồ. -Biết tỉ lệ bản đồ quy định mức độ thể hiện nội dung địa lí trên bản đồ. 2. KÜ n¨ng: -Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính đợc khoảng cách trên thực tế theo đờng chim bay (đờng th¼ng ) vµ ngîc l¹i. II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - T duy, giao tiÕp..

(7) III.Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học đợc sử dụng trong bài. - Thảo luận theo nhóm nhỏ, đàm thoại gợi mở. IV. §å dïng d¹y häc. - GV : Một số loại bản đồ (khu vực, châu lục, quốc gia)có tỉ lệ khác nhau. V. Tæ chøc giê häc: 1.¤§TC. 2. KTBC KiÓm tra 15’ 1.Bản đồ là gì? 2.Tầm quan trọng của bản đồ trong học tập Địa lí? §¸p ¸n 1. -Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên mặt phảng giấy , tơng đối chính xác về một khu vực hay toµn bé bÒ mÆt Tr¸i §Êt.(5®) 2. Bản đồ rất quan trọng trong việc học tập địa lí, nó giúp chúng ta biết các đối tợng địa lí cần nghiên cứu trên bản đồ, ngoài ra bản đồ còn là cuốn SGK thu nhỏ...(5đ) 3.Kh¸m ph¸. *Giới thiệu bài: Tất cả các bản đồ đều có kích thớc nhỏ hơn kích thớc thực của vùng đất mà nó thể hiện. Vì vậy khi vẽ khi vẽ bản đồ ngời ta phải biết cách thu nhỏ các đối tợng địa lí cần vẽ theo một tỉ lệ nhất định. Vậy tỉ lệ bản đồ là gì? bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về tỉ lệ bản đồ. 4. KÕt nèi. Hoạt động GV và HS *Hoạt động 1: ý nghĩa tỉ lệ bản đồ (10’) MT : Tìm hiểu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ. C¸ch tiÕn hµnh: GV yêu cầu HS quan sát 2 bản đồ treo tờng thÓ hiÖn cïng mét l·nh thæ nhng cã tØ lÖ kh¸c nhau: -HS đọc số ghi tỉ lệ ở góc bản đồ, số ghi ở thớc tỉ lệ cho biết: ?Các phân số của tỉ lệ bản đồ có gì giống nhau? ?Ph©n sè nµo cã gi¸ trÞ lín h¬n? T¹i sao? ?Một cm của mỗi bản đồ ứng với bao nhiêu mÐt trªn thùc tÕ? ?Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? ?Mỗi đốt của thớc tỉ lệ ứng với bao nhêu mét ho¹c Km trªn thùc tÕ? -GV: Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, h·y cho biÕt: ?Bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn? ?Bản đồ nào thể hiện các đối tợng địa lí chi tiÕt h¬n? -HS tra lêi, GV bæ sung, chÈn x¸c kiÕn thøc *Hoạt động 2: Cách đo, tính khoảng cách trên bản đồ dựa vào tỉ lệ số và tỉ lệ thớc.(10’) MT : T×m hiÓu c¸ch ®o, tÝnh kho¶ng c¸ch trªn bản đồ dựa vào tỉ lệ số và tỉ lệ thớc.. C¸ch tiÕn hµnh: GV yªu cÇu HS dùa vµo th«ng tin SGK, nªu các bớc đo tính khoảng cách trên bản đồ. -GV híng dÉn HS c¸ch ®o tÝnh kho¶ng c¸ch theo tØ lÖ thíc vµ tØ lÖ sè. - HS l¾ng nghe vµ ghi. *Hoạt động 3 : Vận dung đo tính khoảng cách trên bản đồ.(10’) MT : RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®o tÝnh kho¶ng c¸ch. Néi dung 1.ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ. -Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thớc thực của chúng trên thực tế. * Hai dạng tỉ lệ bản đồ: tỉ lệ số và tỉ lệ thớc. -TØ lÖ sè :lµ 1ph©n sè lu«n cã tö sè b»ng 1.MÉu sè cµng lín th× tØ lÖ cµng nhá vµ ngîc l¹i -Bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì số lợng các đối tợng địa lý đa lên bản đồ càng nhiều -Tiªu chuÈn ph©n loai: +Lín : tØ lÖ trªn 1:200.000 +TB : tõ 1:200.000->1:1000.000 +Nhá : díi1:1000.000 -Tỉ lệ thớc :là tỉ lệ đợc vẽ cụ thể dới dạng 1 thớc đo đã tính sẵn,mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tơng ứng trên thực địa 2.Đo, tính các khoảng cách trên thực địa dùa vµo tØ lÖ thíc hoÆc tØ lÖ sè trªn b¶n đồ. *C¸ch ®o: +Theo thíc tØ lÖ: -§¸nh dÊu kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm vµo thíc . -Đặt thớc dọc theo thớc tỉ lệ, đọc trị số. +Theo sè tØ lÖ: -§o kho¶ng c¸ch. -Dựa vào số tỉ lệ để tính khoảng cách trên thực địa..

(8) trên bản đồ C¸ch tiÕn hµnh Ph©n viÖc: Nhãm 1: ý 1 (c©u 1); Nhãm 2: ý 2 *Bµi tËp: (c©u 1) ; Nhãm 3: c©u 2 -Từ Hải Vân đến Thu Bồn: -Các nhóm hoàn thành công việc, đại diện 5,5 . 7500 = 0,4125Km nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận -Từ HB đến Sông Hàn: xÐt, bæ sung. GV chuÈn x¸c kÕt qu¶. 4 . 7500 = 30 000 cm = 0,3 Km -… 5. Thùc hµnh / luyÖn tËp.(5’) Chọn chữ cái đứng đầu câu thể hiện ý em cho là đúng nhất. Câu 1: Kinh tuyến gốc là đờng kính tuyến: a. Vu«ng gãc víi vÜ tuyÕn gèc. b. §èi diÖn víi kinh tuyÕn 1800 c. Đi qua đài thiên văn G rin-uyt ở ngoại ô thủ đô Luân Đôn (nớc Anh) d. 00 . Lµm bµi tËp sgk. 6. VËn dông.(4’) Câu 2: Tỉ lệ bản đồ là gì? ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ? - Tr¶ lêi c¸c c©u hái sgk.- ChuÈn bÞ bµi míi So¹n ngµy: / /2011 Gi¶ng ngµy: / / 2011 TiÕt 5 - Bµi 4. Phơng hớng trên bản đồ Kinh độ - Vĩ độ - Toạ độ địa lí I. Muïc tieâu: 1. Kiến thức - Biết phơng hớng trên bản đồ. 2. Kyõ naêng: - Xác định đợc phơng hớng, toạ độ địa lí của một điểm trên bản đồ và trên quả địa cầu. 3. Thái độ: Hiểu ý nghĩa của tọa đồ địa lýä II.Đồ dùng dạy học . 1. Giaựo vieõn chuaồn bũ: Baỷn đồ bất kìà ,qua ủũa caàu 2. Học sinh chuẩn bị: thước đo. III. Tæ chø giê d¹y : 1. Tæ chøc: (1’) 2. Khởi động (5’): a. KiÓm tra- Hai em ch÷a bµi tËp 1, 3 (SGK) b. Vµo bµi : ? T¹i sao nh÷ng ngêi ®i biÓn, th¸m hiÓm, du lÞch ngêi ta rÊt cÇn tíi bản đồ? (XĐ phơng hớng). Vậy, trên bản đồ ngời ta XĐ phơng hớng dựa vào cơ sở nào? => §ã lµ néi dung bµi häc h«m nay. 3. Bµi míi. Hoạt động GV và HS *Hoạt động 1 : Tìm hiểu phơng hớng trên bản đồ.(10’) MT : Nhớ đươc qui định về hướng trên bản đồ C¸ch tiÕn hµnh HS lµm viÖc víi th«ng tin sgk ?Nêu các quy ớc về phơng hớng trên bản đồ? GV vÏ h×nh c¸c híng chÝnh trªn b¶ng, HS ®iÒn c¸c híng chÝnh vµo h×nh vÏ. B. Néi dung ghi 1.Phơng hớng trên bản đồ. - Trên bản đồ có 8 hớng chính: - Cách xác định phơng hớng trên bản đồ : + Với bản đồ có kinh tuyến , vĩ tuyến : phải dựa vào các đờng kinh.

(9) tuyến và vĩ tuyến để xác định phơng híng. HS Dựa vào hình vẽ, chỉ trên bản đồ, quả địa cầu + Nếu bản đồ không có các đờng c¸c híng chÝnh: B¾c, Nam, §«ng, T©y. kinh, vÜ tuyÕn th× dùa vµo mòi tªn chØ GV hớng dẫn HS cách xác định phơng hớng trên hớng bắc để xác định các hớng còn bản đồ có kinh vĩ tuyến và bản đồ không có lại. kinh, vÜ tuyÕn, chØ cã mòi tªn chØ híng B¾c. *Hoạt động 2 : Tìm hiểu kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.(10’) MT : Xác định ủửụùc kinh ủoọ – vú ủoọ – toùa ủoọ địa lí. C¸ch tiÕn hµnh *Biết cách xác định vị trí của một điểm trên quả địa cầu và trên bản đồ. HS lµm viÖc víi th«ng tin sgk ?Cách xác định vị trí của một điểm trên bản đồ (hoăc quả địa cầu) ?Tr¶ lêi c©u hái môc 2 HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc. HS dùa vµo th«ng tin sgk: ?Khoảng cách từ điểm C đến kinh tuyến gèc gäi lµ g×? ?Khoảng cách từ điểm C đến vĩ tuyến gốc gäi lµ g×? ?Tọa độ địa lí của một điểm là gì?Cách viết tọa độ địa lí của một điểm? HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc vÒ kinh độ, vĩ độ của một điểm *Hoạt động 3. Bài tập(15’) MT : *Rèn luyện kĩ năng xác định phơng hớng, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí của một ®iÓm. C¸ch tiÕn hµnh Ph©n viÖc: Nhãm 1: ý a ; Nhãm 2: ý b; Nhãm 3: ý c ; Nhãm 4: ý d. -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc.. 2.Kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí. -Kinh độ của một địa điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua địa điểm đó đến kinh tuyến gốc. -Vĩ độ của một địa điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua địa điểm đó đến vĩ tuyến gốc. -Tọa độ địa lí của một điểm là kinh độ và vĩ độ của điểm đó.. 3.Bµi tËp a.C¸c híng bay: - Hà Nội đến Viêng Chăn: Tây Nam. - Hà Nội đến Gia các ta: Nam. -Hà Nội đến Manila: Đông Nam -Cualalămpơ đến Băng cốc: Bắc. -Cua la lăm pơ đến manila:Đông Bắc -Ma ni la đến Băng Cốc: Tây b.Tọa độ địa lí của các điểm: A 1300§«ng B 1100§«ng 0 10 B¾c 100B¾c 0 C 130 §«ng 00 c.Tìm các điểm trên bản đồ: - 1400§ 00 Lµ ®iÓm E -1200§«ng 100Nam Lµ ®iÓm § d.C¸c híng ®i: -Từ O đến A: hớng Bắc - O đến B: hớng Đông - O đến C: hớng Nam - O đến D: hớng Tây. 4. Tổng kết và đánh giá.4’ a. Đọc ghi nhớ sgk 17. b. Muốn xác định phương hướng trên bản đồ ta phải làm gì?.

(10) Trả lời:  Với bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến: phải dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến để xác định phương hướng.  Với các bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến: phải dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm các hướng còn lại. HDHB a. Học bài.Trả lời câu hỏi sgk trang 17. Làm vở bài tập bài 4. b. Chuẩn bị bài sau: Đọc trước bài, trả lời câu hỏi in nghiêng . Ôn lại tỉ lệ bản đồ. ************************************ So¹n ngµy: / /2011 Gi¶ng ngµy: / / 2011 TiÕt 6 - Bµi 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ. I.Môc tiªu : 1 . KiÕn thøc: -Hiểu kí hiệu bản đồ là gì? Biết các đặc điểm và sự phân loại các kí hiệu bản đồ. 2. KÜ n¨ng: -Biết cách đọc các kí hiệu trên bản đồ, sau khi đối chiếu với bảng chú giải, đặc biệt là độ cao của địa hình (đờng đồng mức). II.§å dïng d¹y häc. -Một số loại bản đồ có kí hiệu phù hợp với phân loại SGK. III.Tæ chøc giê d¹y: 1.ổn định tổ chức. 2.Khởi động .(3’) Giới thiệu bài: Kí hiệu trên bản đồ là những dấu hiệu quy ớc, dùng để thể hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ. Muốn đọc và sử dụng bản đồ , chúng ta cần đọc bảng chú giải để hiểu ý nghĩa của những kí hiệu đó. 3.Bµi míi: Hoạt động của GV và HS. Hoạt động 1: Tìm hiểu các loại kí hiệu trên bản đồ(17’) MT : Hiểu thế nào là kí hiệu bản đồ, biết các loại kí hiệu, các dạng kí hiệu bản đồ. C¸ch tiÕn hµnh. Nhãm 1: +HS làm việc với bản đồ: Quan sát một số kí hiệu về các đối tợng địa lí trên bản đồ, hãy: -So s¸nh vµ nhËn xÐt c¸c kÝ hiÖu víi h×nh d¹ng thực tế của các đối tợng địa lí (VD: So sánh với ảnh về đờng tàu, dòng sông, biển, đồng lúa…) ?Kí hiệu về các đối tợng địa lí trên bản đồ và tranh ảnh các đối tợng địa lí đó có giống nhau kh«ng? V× sao? ?Em hiểu nh thế nào về kí hiệu bản đồ? ?Tại sao muốn hiểu kí hiệu phải đọc bảng chú gi¶i? Nhãm 2: +HS lµm viÖc víi H 14 vµ kªnh ch÷, h·y: ?Nêu các loại kí hiệu trên bản đồ. ?Đặc điểm của các loại kí hiệu đó. ?Kể tên các đối tợng địa lí đợc biểu hiện bằng. Néi dung ghi. 1.Các loại kí hiệu bản đồ. -Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu quy ớc thể hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ. -kí hiệu bản đồ rất đa dạng, muốn hiểu và sử dụng bản đồ, cần đọc bảng chú giải để hiểu ý nghĩa của các kí hiệu đó. -Có 3 loại kí hiệu bản đồ: Kí hiệu điểm, kí hiệu đờng, kí hiệu diện tích. -Kí hiệu bản đồ thể hiện vị trí, sự phân bố, đặc điểm… các đối tợng địa lí đợc đa lên bản đồ. -Cã 3 d¹ng kÝ hiÖu:.

(11) các loại kí hiệu điểm, đờng và diện tích. Nhãm 3: +HS lµm viÖc víi H.15: ?Nêu các dạng kí hiệu bản đồ. ?Chỉ trên bản đồ các dạng kí hiệu đó. §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi, c¸c nhãm kh¸c bæ sung, GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc: Hoạt động 2: Tìm hiểu về cách biểu hiện địa hình trên bản đồ bằng thang màu và đờng đồng møc(15’) MT : Hiểu đờng đồng mức là gì? biết cách đọc bản đồ địa hình dựa vào các đờng đồng mức. C¸ch tiÕn hµnh. HS lµm viÖc víi H.16, kªnh ch÷ SGK vµ b¶ng thuËt ng÷: ?Nêu cách biểu hiện địa hình trên bản đồ? (Thang màu, đờng đồng mức) ?Đờng đồng mức là gì? ?Mçi l¸t c¾t ë H.16 c¸ch nhau bao nhiªu mÐt? ?Dựa vào khoảng cách các đờng đồng mức ở 2 sờn núi phía đông và phía tây, cho biết sờn nào có độ dốc lớn hơn? +HS tr¶ lêi, GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc: -Đờng đồng mức không những thể hiện độ cao địa hình mà còn thể hiện cả độ dốc của địa hình: Nơi các đờng đồng mức sát nhau ->sờn dốc, các đờng đồng mức xa nhau -> sờn thoải.. +KÝ hiÖu h×nh häc +KÝ hiÖu ch÷ +KÝ hiÖu tîng h×nh.. 2.Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ. -Biểu hiện địa hình trên bản đồ bằng thang màu hoặc đờng đồng mức. -Đờng đồng mức là những đờng nối những địa điểm có cùng độ cao tuyệt đối.. 4 . Tổng kết và đánh giá .( 10’) -Tại sao khi sử dụng bản đồ, trớc tiên đọc bảng chú giải? -Quan sát bản đồ: +Chỉ các loại kí hiệu điểm, kí hiệu đờng, kí hiệu diện tích. +ChØ c¸c d¹ng kÝ hiÖu h×nh häc, kÝ hiÖu tîng h×nh, kÝ hiÖu ch÷. -Tr¶ lêi c¸c c©u hái sgk -Xem l¹i c¸c néi dung chuÈn bÞ «n tËp. So¹n ngµy: / /2011 Gi¶ng ngµy: / / 2011 Tiết 7 I MỤC TIÊU. ÔN TẬP. 1 Kiến thức: - Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời, hình dạng, kích thước của Trái Đất. - Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. Biết quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến đông, kinh tuyến tây, vĩ tuyến bắc, vĩ tuyến nam. Nửa cầu đông, nửa cầu tây, nửa cầu bắc, nửa cầu nam. - Biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh vĩ tuyến. 2. Kĩ năng - Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên hình vẽ. - Xác định được: kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông và kinh tuyến Tây; vĩ tuyến gốc, các đường vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam; nửa cầu Đông và nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam trên bản đồ và quả Địa Cầu..

(12) - Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính được khoảng cách trên thưc tế theo đường chim bay (đường thẳng) và ngược lại. - Xác định được phương hướng, tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ và quả Địa Cầu. - Đọc và hiểu nội dung bản đồ dựa vào kí hiệu bản đồ 3. Về thái độ: Yêu quý Trái Đất – môi trường sống của con người, có ý thức bảo vệ các thành phần tự nhiên của môi trường. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 1 Giáo viên: Bản đồ tự nhiên Đông Nam Á. Phiếu học tập. 2 Học sinh: Trả lời câu hỏi ôn tập chương 1 vở bài tập. Làm phiếu học tập. III .TỔ CHỨC GIỜ HỌC. 1. OĐTC 2.Khởi động (5’) Giáo viên kiểm tra việc hoàn thành bài ôn tập của học sinh. 3. Bài ôn tập: * Giáo viên: giới thiệu nội dung bài ôn tập. * Tiến trình bài ôn tập. - Giáo viên chia lớp làm 6 nhóm: giao nhiệm vụ cho từng nhóm. - Các nhóm thảo luận và cử đại diện lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung. - Giáo viên nhận xét và chuẩn kiến thức. Thảo luận nhóm: Nhóm 1,2: Nhóm Trái Đất: Đặc điểm của Trái Đất: (7’). a. Hoàn thành sơ đồ sau: Vị trí. Trái Đất trong vũ trụ. Hình dạng kích thước. Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Là một trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời. - Hình cầu. - Bán kính dài: 6370 km. - Chiều dài đường xích đạo: 40076.. - Kinh tuyến: đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu. - Vĩ tuyến: Nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Bắc..

(13) b. Nối ý A và B sao cho đúng: quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc; kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây; vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam; nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam Khái niệm Đáp án Nội dung 1. Kinh tuyến gốc a. Kinh tuyến số 00, đi qua đài thiên văn Grin- uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh) 2. Vĩ tuyến gốc b.Vĩ tuyến số 00 (Xích đạo) 3. Kinh tuyến c. Những kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc Đông 4 Kinh tuyến Tây d. Những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc. 5. Vĩ tuyến Bắc e. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Bắc. 6. Vĩ tuyến Nam f. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam. 7. Nửa cầu Bắc g. Nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Bắc. 8. Nửa cầu Nam h. Nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Nam. 9. Nửa cầu Đông k. Nửa cầu nằm bên phải vòng kinh tuyến 200T và 1600Đ, trên đó có các châu: Âu, Á, Phi và Đại Dương. 10. Nửa cầu Tây l. Nửa cầu nằm bên trái vòng kinh tuyến 200T và 1600Đ, trên đó có toàn bộ châu Mĩ. c. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đường xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. Nhóm 2,3: Nhóm Tỉ lệ bản đồ (13’). a. Hãy nối từng cặp ô chữ bên trái và ô chữ bên phải để thành một câu đúng: Tỉ lệ bản đồ. Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì. Tỉ lệ bản đồ có liên quan đến. Mức độ thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Mức độ chi tiết của nội dung bản đồ càng cao. Mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực tế mặt đất. b. - Tỉ lệ bản đồ là gì? Có mấy loại tỉ lệ bản đồ? - Hai thành phố A và B cách nhau 85 km. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ: 1: 1000.000 khoảng cách đó là bao nhiêu cm? Trả lời:.

(14) - Tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng ngoài thực địa. Có 2 loại tỉ lệ bản đồ: + Tỉ lệ số là phân số có tử số luôn luôn là 1. Tử là số chỉ khoảng cách trên bản đồ, mẫu là số chỉ khoảng cách trên thực địa. Ví dụ: Bản đồ có tỉ lệ số: 1: 500.000 thì 1 cm trên bản đồ ứng với 500 000cm hay 5km ngoài thực địa. + Tỉ lệ thước: là tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tính sẵn, mỗi đoạn trên thước có ghi số độ dài tương ứng trên thực địa. Ví dụ mỗi đoạn 1cm trên thước tương ứng với 1km hoặc 5km … trên thực địa. - Đổi 85km ra 8.500.000 cm Làm phép tính: 8.500.000 : 1000.000 = 8,5 cm c. Em hãy ghi tiếp chữ số các ô còn trống dưới bảng đây:. Bản đồ tỉ lệ: 1: 300.000. Bản đồ tỉ lệ: 1: 1000.000. Khoảng 5 40 13 100 10 17 cách trên bản đồ(cm) Khoảng 1500 12000 3900 30000 10000 5000 cách trên thực tế(m) Nhóm 4,5: nhóm phương hướng trên bản đồ kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí (13’) a. Các hướng chính trên bản đồ được quy ước và thường dùng là những hướng nào? - Muốn xác định phương hướng trên bản đồ ta phải làm gì? Trả lời: + Phương hướng chính trên bản đồ (8 hướng chính) + Cách xác định phương hướng trên bản đồ:  Với bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến: phải dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến để xác định phương hướng.  Với các bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến: phải dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm các hướng còn lại. b. Điền các từ còn thiếu vào chỗ … sau đây:  Kinh độ: … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … …  Vĩ độ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Toạ độ địa lí của một điểm: … … … … … … … … … … … … … … …  Cách viết toạ độ địa lí một điểm: … … … … … … … … … … … … … … c. Xác định tọa độ địa lý các địa điểm ở hình dới Kinh tuyÕn gèc 200 100 00 DACB 300. A. 100 200. B. 200 100 00 (Xích đạo) 100 200. -. C. D. -. -.

(15) Nhóm 6: Nhóm kí hiệu bản đồ.(3’) a. Kí hiệu bản đồ là gì?Vì sao muốn hiểu kí hiệu bản đồ phải xem bảng chú giải? Trả lời: - Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.Kí hiệu bản đồ rất đa dạng, đó là những hình vẽ, màu sắc … thể hiện sự vật địa lí trên bản đồ. - Vì: các kí hiệu dùng cho bản đồ có rất nhiều loại và có tính quy ước, bản chú giải giúp giải thích ý nghĩa, nội dung của kí hiệu. c. Có mấy cách thể hiện độ cao địa hình trên bản đồ? 4. Tổng kết và đánh giá. (4’) Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của từng nhóm. Ôn tập kiến thức tốt để giờ sau kiểm tra một tiết.. Ngày so¹n : Ngµy gi¶ng:. / /. /2011 /2011. KiÓm tra gi÷a häc k× I I. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA: - Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học nội dung của chủ đề Trái Đất ( Vị trí, hình dạng và kích thước; Bản đồ, cách vẽ bản đồ; Tỉ lệ bản đồ, phương hướng trên bản đồ, kinh độ ,vĩ độ, tọa độ địa lí; Ký hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.) ). - Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. II. XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC KIỂM TRA: Hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận. III.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS. - HS : ôn tập khiến thức ở nhà. - GV : XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Đề kiểm tra 1 tiết học kì I, Địa lí 6, chủ đề Trái Đất và nội dung kiểm tra Trái Đất trong hệ măt trời. Hình dạng trái Đất và cách thể hiện bề măt Trái Đất trên Bản đồ với số tiết là: tiết 6 (100 %) Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng tiến hành xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:. Chủ đề. Nội dung kiến thức. Nhận biết TNKQ TL. Thông hiểu TNK TL. Vận dụng TN TL. Tổng.

(16) Q Vị trí - Biết được Trái Đất trong hệ hình mặt trời; hình dạng,kích thước dạng... của Trái Đất - Định nghĩa đơn giản về bản đồ - Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến.Biết được các quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến qốc, kinh tuyến đông, kinh tuyến tây; vĩ tuyến bắc, vĩ tuyến nam; nửa cầu đông, nửa cầu tây,nửa cầu bắc, nửa cầu nam -Hiểu được phương hướng chính trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ; tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ,lưới kinh, vĩ tuyến - KN : Xác định phương hướng, tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ và quả địa cầu, sơ đồ Cộng điểm. 1đ (25%). KQ. 2đ (75 %). 3đ (30%). 1đ (100%). 1đ (10%) 2,5đ (25%). 2,5đ (100 %). 1,5đ( 100% ). 1,5đ (15%). 2đ (100 %) 4đ. 4đ. 2đ (20%). 2đ. ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN: I.Trắc nghiệm khách quan.(2đ) Câu 1. Khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng. (1đ) A. Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 B. Cách viết toạ độ địa lí của một điểm . a. Vĩ độ viết trước, kinh độ viết sau. c. Kinh độ viết trước vĩ độ viết sau b. Kinh độ viết cùng vĩ độ. Câu 2. Điền vào chỗ trống những từ và cụm từ thích hợp để hoàn thành khái niệm sau : (1đ) * Bản đồ: là ……………..thu nhỏ trên mặt phẳng ……………, tương đối chính xác về một …………….. hay toàn bộ bề mặt ………………………. II. Tự luận.(8đ) Câu 3: ( 4,5 điểm) a, Hình dạng và kích thước của Trái Đất như thế nào? ( 2 điểm) b, Trình bày các quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến đông, kinh tuyến tây; vĩ tuyến bắc, vĩ tuyến nam; nửa cầu đông, nửa cầu tây,nửa cầu bắc, nửa cầu nam? (2,5điểm) Câu 4: (1,5 điểm) Dựa vào sơ đồ sau:. 10đ.

(17) Đông Bắc Tây. Em hãy xác định các hướng còn lại ? Câu 5: ( 2 điểm) Dựa vào sơ đồ sau: xác định tọa độ địa 300 200100 00 100 200 300 lí điểm A,B?. A. B. 400 300 200 100 00 100 200 300. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I. MÔN ĐỊA LÍ 6. Câu 1. Nội dung A. b. 2. ..............hình vẽ.....................của giấy,...........khu vực ...............Trái Đất a.- Hình dạng: Hình cầu - Kích thước: Rất lớn b.Quy ước: + Kinh tuyến gốc: kinh tuyến 00, đi qua đìa thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn( Anh) + Vĩ tuyến gốc: Vĩ tuyến 00 ( đường xích đạo) + Kinh tuyến đông: Những kinh tuyến nằm phía bên phải kinh tuyến gốc + Kinh tuyến tây: Những kinh tuyến nằm phía bên trái kinh tuyến gốc + Vĩ tuyến bắc: những vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Bắc + Vĩ tuyến Nam: những vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Nam + Nửa cầu đông: Nằm bên phải kinh tuyến 200T và 1600Đ, trên đó có các châu: Âu, Á, Phi, Đại Dương + Nửa cầu Tây: Nằm bên phải kinh tuyến 200T và 1600Đ, trên đó có toàn bộ châu Mĩ + Nửa cầu Bắc: nửa bề mặt Trái đất từ Xích đạo đến cực Bắc + Nửa cầu Nam: nửa bề mặt Trái đất từ Xích đạo đến cực Nam. 3. 4. B. c. Điểm Ý đúng 0,5đ Ý đúng 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ.

(18) * Đúng mỗi phương hướng 0,25 điểm. B TB. ĐB. T Đ TN. ĐN N. 5. Tọa độ các điểm:. 10  30 B  0N. 0  10 A 0 B. Mỗi tọa độ 1 điểm. IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC. 1.OĐTC. 2.Tiến hành kiểm tra: GV giao đề cho học sinh. 3. Thu bài. V. Nhận xét kết quả làm bài của học sinh. 1. Ưu điểm. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2. Hạn chế. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3. Biện pháp. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ********************************** Ngày so¹n : / Ngµy gi¶ng: / TiÕt 9 - Bµi 7. /2011 /2011. Vận động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. I. Môc tiªu . 1. KiÕn thøc: -Trình bày đợc vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả của nó. 2. KÜ n¨ng:.

(19) -Sử dụng đợc hình vẽ (hoặc mô hình quả địa cầu) để mô tả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất ; hiện tợng ngày và đêm ; hiện tợng ngày đêm nối tiếp nhau liên tục trªn Tr¸i §Êt . II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - T duy, giao tiÕp, lµm chñ b¶n th©n. III.Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học đợc sử dụng trong bài. - Thảo luận theo nhóm nhỏ, đàm thoại gợi mở. IV. §å dïng d¹y häc. - GV : Quả địa cầu, ngọn đèn (hoặc nến) - HS : đọc trớc bài ở nhà. V. Tæ chøc giê häc. 1.ổn định tổ chức. 2.Khởi động . 3. Kh¸m ph¸.(2’) GTB : Sự vận động của Trái Đất quanh trục nh thế nào? Vì sao trên Trái Đất có hiện tợng ngày và đêm? Vì sao trên Trái Đất lần lợt có ngày và đêm? …Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu về những vấn đề đó. 4. KÕt nèi: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Tìm hiểu sự vận động của Tr¸i §Êt quanh trôc(20’) *MT : Biết đợc hớng tự quay, thời gian Trái đất tự quay một vòng quanh trục và các khu vực giờ trên trái đất. C¸ch tiÕn hµnh. §µm tho¹i gîi më - GV giảng sơ lợc về mặt phẳng quỹ đạo và gãc ngiªng cña trôc Tr¸i §Êt trªn mÆt ph¼ng quỹ đạo. - HS quan s¸t H.19 (SGK): ? Tr¸i §Êt tù quay quanh trôc theo híng nµo? - GV biểu diễn hớng quay của quả địa cầu từ tay tr¸i sang tay ph¶i, HS quan s¸t. - HS lên bảng lặp lại thao tác quay quả địa cầu theo hớng tự quay của trái đất. ? T¹i sao hµng ngµy chóng ta thÊy MÆt Trêi, MÆt Tr¨ng, vµ c¸c ng«i sao trªn bÇu trêi chuyển động theo hớng từ Đông sang Tây? - GV nªu thêi gian tù quay mét vßng quanh trục của trái đất và việc chia các khu vực giời trên trái đất, quy ứôc giờ của các khu vực, khu vùc giê 0 (khu vùc giêi gèc), khu vùc giê cña ViÖt Nam. - HS dựa vào bản đồ H.20 (SGK): ? Khi ë khu vùc giê gèc lµ 12h th× ë níc ta lµ mÊy giê? ? Giê phÝa §«ng vµ phÝa T©y cã sù chÖnh lÖch nh thÕ nµo? - GV Ngêi ta quy íc kinh tuyÕn 1800 lµ kinh tuyến đổi ngày. Hoạt động 2: Tìm hiểu hệ của vận động tự quay quanh trục của trái đất.(15’) *MT : Biết đợc hai hệ quả của vận động tự quay quanh trôc cña Tr¸i §Êt: HiÖn tîng ngµy, đêm và sự lệch hớng của các vật chuyển động trªn Tr¸i §Êt. C¸ch tiÕn hµnh.. Néi dung ghi 1.Sự vận động của Trái Đất quanh trôc. -Tr¸i §Êt tù quay quanh mét trùc tëng tîng nèi liÒn hai cùc vµ nghiªng 66 033' trên mặt phẳng quỹ đạo. - Tr¸i §Êt tù quay quanh trôc theo híng tõ T©y sang §«ng. - Thêi gian Tr¸i §Êt tù quay mét vßng quanh trục trong một ngày đêm đợc quy ớc là 24h. Ngời ta chia bề mặt trái đất ra 24 khu vùc giê, mçi khu vùc cã mét giờ riêng đó là giờ khu vực. Khu vùc cã kinh tuyÕn gèc ®i qua lµ khu vực gìơ gốc và đánh số 0. - Giê tÝnh theo khu vùc gèc lµ giê quèc tÕ (GMT) - ViÖt Nam ë khu vùc giê sè 7 vµ 8 - PhÝa §«ng cã giê sím h¬n phÝa T©y - Kinh tuyến 1800 là đờng đổi ngày quèc tÕ 2. Hệ quả của sự vận động tự quay quanh trôc cña Tr¸i §Êt.

(20) Th¶o luËn theo nhãm nhá a.Hiện tợng ngày và đêm trên trái đất: - Nhãm sè ch½n: Quan s¸t h×nh 21 vµ kªnh + Do Tr¸i §Êt cso d¹ng h×nh cÇu, MÆt ch÷ sgk: Trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng đợc ? Vì sao trên trái đất có hiện tợng ngày và một nữa, nữa đợc chiếu sáng là ngày, đêm? nủa nằm trong bóng tố là đêm. ? Vì sao khắp mọi nơi trên trái đất lần lợt có + Do Trái Đất tự quay quanh trục liên ngày và đêm tục nên mọi nơi trên trái đất đều lần lơt - Nhóm số lẽ quan sát hình 22 và kênh chữ đều có ngày và đêm sgk: b. Sù lÖch híng cña c¸c vËt chuyÓn ? Hình 22 thể hiện hiện tợng địa lý nào trên động trên bề mặt Trái Đất + Các vật chuyển động trên bề mặt trái Trái Đất? nguyên nhân của hiện tợng đó? ? ở bắc bán cầu các vật chuyển động theo h- đất đều bị lệch hớng. Theo hớng của ớng từ P đến N và từ O đến S bị lệch theo h- chuyển động: Bắc bán cầu lệch hớng về bªn ph¶i; Nam b¸n cÇu lÖch híng vÒ íng bªn ph¶i hay bªn tr¸i? ? ë b¾c b¸n cÇu, nÒu nh×n xu«i theo híng bªn tr¸i. chuyển động thì vật chuyển động sẽ lệch về bªn ph¶i hay bªn tr¸i? - C¸c nhãm th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, GV bæ sung chuÈn x¸c kiÕn thøc 5. Thùc hµnh/ luyÖn tËp.(5’) - Chọn ý em cho là đúng nhất: Trên Trái Đất có hiện tợng ngày và đêm là do: A. Tr¸i §Êt d¹ng h×nh cÇu. B. Tr¸i §Êt tù quay quanh trôc tõ T©y sang §«ng. C. Tr¸i §Êt tù quay quanh trôc tõ §«ng sang T©y. D. Mặt Trời chuyển động theo hớng từ Đông sang Tây. Câu 2: Nếu nhìn xuôi theo chiều chuyển động thì: A. Nửa cầu Bắc, các vật chuyển động sẽ bị lệch về bên trái; còn ở nửa cầu Nam, vật chuyển động lệch về bên phải. B. Nửa cầu Bắc, vật chuyển động lệch về bên phải; còn ở nửa cầu Nam, vật chuyển động lệch về bên trái. 6. VËn dông.(3’) - GV yêu cầu học sinh tìm hiểu hiện tợng lệch hớng của các vật chuyển động trên bề m¨t Tr¸i §Êt. - Lµm bµi tËp sgk - T×m hiÓu tríc bµi míi. ******************************************** Ngày so¹n : Ngµy gi¶ng: TiÕt 10 - Bµi 8. / /. /2011 /2011. Sự chuyển động của Trái Đất quanh MÆt Trêi. I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Hiểu đợc cơ chế của sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (Quỹ đạo, thời gian chuyển động, tính chất của sự chuyển đông) - Ghi nhớ các vị trí: Xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí trên quỹ đạo của Trái Đất. 2.KÜ n¨ng. + Biết sử dụng quả địa cầu để lặp lại hiện tợng chuyển động tịnh tiến của Trái Đất trên quỹ đạo và chứng minh hiện tợng các mùa. II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - T duy, giao tiÕp, lµm chñ b¶n th©n. III.Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học đợc sử dụng trong bài. - Thảo luận theo nhóm nhỏ, đàm thoại gợi mở. IV. §å dïng d¹y häc. - GV : Tranh về sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời..

(21) - HS : đọc trớc bài mới. V.Tæ chøc giê häc : 1.ổn định tổ chức. 2.Khởi động.(5’) * Bµi cò: Giê khu vùc lµ g×? Khi khu vùc giê gèc lµ 4 giê th× ViÖt Nam(7) Niu oãc (19) lµ mÊy giê? -Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra hệ quả gì? 3. Kh¸m ph¸. *. Giới thiệu bài: Ngoài sự vận động tự quay quanh trục, Trái Đất còn chuyển động quanh Mặt Trời. sự chuyển động này sinh ra hiện tợng gì?... 4. KÕt nèi: Hoạt động của GV và HS. Néi dung ghi 1. Sự chuyển động của Trái Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự chuyển động của Đất quanh Mặt Trời Tr¸i §Êt quanh MÆt Trêi.(10’) *MT : Hiểu đợc cơ chế của sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời, thời gian chuyển động, hớng chuyển động. C¸ch tiÕn hµnh. Th¶o luËn theo nhãm nhá - Trái Đất chuyển động quanh GV yêu cầu HS quan sát sự chuyển động của Trái Mặt Trời theo hớng từ Tây sang §Êt qua tranh vÏ, : Đông trên quỹ đạo hình elíp gần ? Trái đất cùng một lúc tham gia mấy chuyển tròn. động? Hớng của các chuyển động đó? - Thời gian chuyển động trên quỹ ? Thời gian vận động một vòng quanh trục là bao đạo một vòng là 365 ngày 6 giờ. nhiªu? - Khi chuyển động trên quỹ đạo, ? Độ nghiêng và hớng của trụcTrái Đất ở các vị trí trục Trái Đất có độ nghiêng và hxuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí? ớng nghiêng không đổi (chuyển HS tr¶ lêi, GV chuÈn kiÕn thøc: động tịnh tiến). Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tợng các mùa Trên Trái đất.(20’) *MT : Biết vị trí các ngày hạ chí, đông chí, xuân phân, thu phân trên quỹ đạo của Trái Đất, biết thời gian các mùa: xuân, hạ, thu, đông và nguyên nhân sinh ra hiÖn tîng c¸c mïa trªn Tr¸i §Êt. C¸ch tiÕn hµnh. §µm tho¹i gîi më - HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi : ? NhËn xÐt vÞ trÝ cña nöa cÇu B¾c vµ nöa cÇu Nam đối với Mặt Trời khi Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo? ? Vì sao có hiện tợng đó? ? Trong ngµy 22/6 (h¹ chÝ), nöa cÇu nµo ng¶ vÒ phÝa MÆt Trêi ? nöa cÇu nµo chÕch xa MÆt Trêi? ? Trong ngày 22/12 (đông chí), nửa cầu nào ngả về phÝa MÆt Trêi? nöa cÇu nµo chÕch xa MÆt Trêi? HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc: Từ ngày 21/3 đến 23/9, nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, góc chiếu sáng lớn, nhận đợc nhiều nhiệt vµ ¸nh s¸ng -> mïa nãng cña BBC. ?Tõ 21/3 -> 23/9 Nam b¸n cÇu lµ mïa g×? V× sao? ? Tõ 23/9 -> 21/3, nöa cÇu nµo ng¶ vÒ phÝa MÆt Trêi? Mïa g×? V× sao? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÒ sù ph©n bè nhiÖt vµ ¸nh s¸ng ë 2 nöa cÇu? C¸c mïa ë 2 nöa cÇu nh thÕ nµo? ? Tr¸i §Êt híng c¶ 2 nöa cÇu B¾c vµ Nam vÒ phÝa. 2. HiÖn tîng c¸c mïa. - Do trục Trái Đất có độ nghiêng không đổi và hớng về một phía nªn hai nöa cÇu B¾c vµ Nam lu©n phiªn nhau ng¶ vÒ phÝa MÆt Trêi sinh ra c¸c mïa. - Ngµy 22/6: BBC: H¹ chÝ, lµ mùa nóng. NBC: đông chí, là mïa l¹nh. - Ngµy 22/12: BBC; §«ng chÝ, mïa l¹nh; NBC: H¹ chÝ, mïa nãng. - Ngµy 21/3: BBC: Xu©n ph©n; NBC: Thu ph©n. - Ngµy 23/9: BBC: Thu ph©n; NBC: Xu©n ph©n => C¸c mïa ë 2 nöa cÇu B¾c vµ.

(22) Mặt Trời nh nhau vào các ngày nào? Khi đó ánh Nam hoàn toàn trái ngợc nhau. s¸ng MÆt Trêi chiÕu th¼ng vµo n¬i nµo trªn Tr¸i §Êt? §ã lµ mïa nµo trong n¨m cña 2 nöa cÇu? -HS tr¶ lêi, GV chuÈn kiÕn thøc: GV: Các nớc vùng ôn đới, có sự phân hóa về khí hËu 4 mïa râ rÖt, c¸c níc trong khu vùc néi chÝ tuyÕn, sù biÓu hiÖn c¸c mïa kh«ng râ, 2 mïa râ lµ mïa ma vµ mïa kh«. Xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí là những tiết chỉ thời gian giữa các mùa xuân, hạ, thu, đông. 5. Thùc hµnh/ luyÖn tËp: (5’) - Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra 2 thời khì nóng lạnh luân phiªn nhau ë hai nöa cÇu ? - Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận đợc một lợng nhiệt vµ ¸nh s¸ng nh nhau ? 6. VËn dông. GV yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu kÜ h¬n vÒ hiÖn tîng c¸c mïa ë hai nöa cÇu. - Trả lời các câu hỏi 1, 2; đọc bài đọc thêm. - T×m hiÓu tríc bµi míi.. Ngày so¹n : / /2011 Ngµy gi¶ng: / /2011 TiÕt 11 - Bµi 9 Hiện tợng ngày đêm dài ngắn theo mùa I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: - Biết đợc hiện tợng ngày, đêm chênh lệch giữa các mùa là hệ quả của sự vận động của Tr¸i §Êt quanh MÆt Trêi. - Có khái niệm về các đờng: Chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam. 2. KÜ n¨ng: - Biết dùng quả địa cầu và ngọn đèn để giải thích hiện tợng ngày đêm dài ngắn khác nhau. - Xác định đợc các đờng chí tuyến, vòng cực trên hình vẽ và trên quả địâ cầu. II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - T duy, giao tiÕp, lµm chñ b¶n th©n. III.Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học đợc sử dụng trong bài. - Suy nghĩ – chia sẻ – cặp đôi, trình bày 1 phút. IV. §å dïng d¹y häc. - GV : Tranh vẽ về hiện tợng ngày đêm dài ngắn khác nhau. - HS : đọc trớc bài mới. V. Tæ chøc giê häc : 1.ổn định tổ chức. 2. Khởi động.(6’) * Bµi cò: - Nguyªn nh©n sinh ra c¸c mïa?.

(23) - Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận đợc lợng nhiÖt nh nhau? 3. Kh¸m ph¸. - Giíi thiÖu bµi: Ngời VN thờng nói: “Đêm tháng năm cha nằm đã sáng Ngày tháng mời cha cời đã tối”. Vậy tại sao lại có hiện tợng nh vậy? Bài hôm nay sẽ giúp các em hiểu đợc điều đó. Lêi dÉn SGK 4. KÕt nèi: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Tìm hiểu hiện tợng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Tr¸i §Êt.(20’) *MT : Biết đợc hiện tợng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất là hệ quả của sự chuyển động quanh Mặt Trời của Trái đất; hiểu khái niÖm chÝ tuyÕn. C¸ch tiÕn hµnh - GV yªu cÇu c¶ líp quan s¸t H24 SGK : + Phân biệt đờng biểu hiện trục Trái Đất (B- N) và đờng phân chia sáng tối (S- T + Cho biết vì sao đờng biểu thị Bắc Nam vµ trôc ph©n chia s¸ng tèi kh«ng trïng nhau? - HS tr¶ lêi. GV tãm t¾t vµ gi¶i thÝch: Do đờng phân chia sáng tối vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo, còn đờng biểu hirnj trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo 1 gãc 66033' nªn + Th¶o luËn nhãm (10’ Nhãm sè ch½n: Quan s¸t H.24 vµ th«ng tin sgk: ? Vì sao đờng biểu hiện trục Trái Đất (BN) và đờng phân chia sáng tối (ST)không trïng nhau? ? Vµo c¸c ngµy 22/6 hoÆc 22/12 nöa cÇu nµo ng¶ vÒ phÝa MÆt Trêi, nöa cÇu nµo chÕch xa MÆt Trêi? HiÖn tîng chªnh lÖch ngày, đêm (ngày dài, đêm ngắn; ngày ngắn, đêm dài) diễn ra nh thế nào? ? Vµo ngµy 22/6 hoÆc 22/12 ¸nh s¸ng MÆt Trời chiếu thẳng góc với mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đờng gì? Nhãm sè lÎ: Quan s¸t H25 vµ th«ng tin môc 1 sgk: ? Sự khác nhau về độ dài của ngày, đêm của các địa điểm A, B ở nửa cầu Bắc và các địa điểm tơng ứng A' , B' ở nửa cầu Nam vµo c¸c ngµy 22/6 hoÆc 22/12. ? Nhận xét hiện tợng ngày, đêm dài ngắn của những địa điểm nằm ở các vĩ độ khác nhau ? ? Kết luận về hiện tợng ngày đêm dài ngắn theo mïa trªn Tr¸i §Êt. - C¸c nhãm th¶o luËn, hoµn thµnh c¸c c©u hái. Néi dung ghi 1. Hiện tợng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất. - §êng biÓu hiÖn trôc Tr¸i §Êt nghiªng víi mặt phẳng quỹ đạo 1 góc 66033', đờng phân chia s¸ng tèi vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng quü đạo -> Sinh ra hiện tợng ngày đêm dài ng¾n theo mïa ë 2 nöa cÇu - Ngµy 22/6 (h¹ chÝ) tia s¸ng MÆt Trêi chiÕu th¼ng gãc vµo vÜ tuyÕn 23027'B -> VÜ tuyến đó gọi là chí tuyến Bắc. - Ngày 22/12 (đông chí) tia sáng Mặt Trời chiÕu th¼ng gãc vµo vÜ tuyÕn 23027'N -> VÜ tuyến đó gọi là chí tuyến Nam -Ngµy 22/6, nöa cÇu B¾c lµ mïa h¹, cã ngày dài, đêm ngắn; nửa cầu Nam là mùa Đông, có ngày ngắn đêm dài. Ngày 22/12 hiÖn tîng ngîc l¹i. - > Mùa hạ có ngày dài, đêm ngắn; mùa đông có ngày ngắn, đêm dài. - Càng xa xích đạo, hiện tợng ngày, đêm dµi ng¾n cµng râ rÖt . - Ngµy 21/3 vµ 23/9, mäi n¬i trªn Tr¸i §Êt có ngày đêm dài bằng nhau. - ở xích đạo quanh năm có ngày đêm bằng nhau..

(24) - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c bæ sung, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc. Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tợng ngày đêm dài 24 giờ ở hai miền cực.(12’) *MT : Biết đợc ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa; hiểu đợc khái niệm vòng cực. C¸ch tiÕn hµnh Suy nghĩ – chia sẻ – cặp đôi - GV giao nhiÖm vô cho häc sinh: HS quan s¸t H.25 sgk, tr¶ lêi c¸c c©u hái môc 2. - Häc sinh thùc hiÖn nhiÖm vô mét m×nh(suy nghÜ) - HS th¶o luËn theo cÆp. - HS tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh víi c¶ líp (chia sÎ) - GV tãm t¾t, chuÈn x¸c kiÕn thøc: + T¹i vßng cùc mçi n¨m cã 1 ngµy dµi 24h (vßng cùc B¾c lµ ngµy 22/6; vßng cùc Nam là ngày 22/12) và 1 đêm dài 24h (vòng cực B¾c lµ ngµy 22/12; vßng cùc Nam lµ ngµy 22/6) + T¹i hai ®iÓm cùc B¾c Nam ; mïa nãng cã ngµy dµi 24h (kÐo dµi 6 th¸ng) Vµ mïa lạnh có đêm dài 24h (kéo dài 6 tháng)  Tr×nh bµy 1 phót. GV cho HS đọc phần tóm tắt ở trang 30 , sau đó nêu ngắn gọn nghuyên nhân của hiện tợng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và vĩ độ trên Trái Đất - GV chỉ định một vài học sinh trình bµy tríc líp. - GV chèt. 2. ở hai miền cực, số ngày có ngày đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa.. -Ngày 22/6 và 22/12 các địa điểm ở vĩ tuyÕn 66033' B¾c vµ Nam cã ngµy hoÆc đêm dài 24 giờ - Các địa điểm từ 66033' Bắc và Nam đến hai cực có số ngày hoặc đêm dài 24 giờ dao động từ 1 ngày đến 6 tháng tùy theo mïa. - Các địa điểm nằm ở 2 cực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ trong 6 tháng tùy theo mïa. - VÜ tuyÕn 66033' B¾c vµ Nam lµ c¸c vßng cùc B¾c vµ Nam. 5. Thùc hµnh / luyÖn tËp: (5’) - Dựa vào hình 24, phân tích hiện tợng ngày, đêm dài ngắn khác nhau trong các ngày 22/6 vµ 22/12 - Vĩ tuyến có hiện tợng ngày, đêm dài suốt 24 giờ vào ngày 22/6 và 22/12 là vĩ tuyến nào? Vĩ tuyến đó gọi là gì? 6. VËn dông .(2’) GV yêu cầu HS su tầm ca dao tục ngữ nói về hiện tợng ngày đêm dài ngắn. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK… - T×m hiÓu bµi 10: CÊu t¹o bªn trong Tr¸i §Êt .. Ngày so¹n : Ngµy gi¶ng:. / /. /2011 /2011.

(25) TiÕt 12 - Bµi 10. Cấu tạo bên trong của trái đất. I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Nêu đợc tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp. - Trình bày đợc cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất. 2.KÜ n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt. II. §å dïng d¹y häc. - GV :Tranh vÏ cÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i §Êt. - HS : học bài cũ, đọc trớc bài mới. III. Tæ chøc giê häc. 1.ổn định tổ chức. 2. Khởi động. (5’) (?) Trái đất có 2 vận động chính : kể tên và hệ quả của mỗi vận động Tr¸i §Êt lµ hµnh tinh duy nhÊt trong hÖ mÆt trêi cã sù sèng. ChÝnh v× vËy tõ l©u các nhà khoa học đã dày công tìm hiểu Trái đất đợc cấu tạo ra sao? Bên trong nó gồm những gì? sự phân bố các lục địa, đại dơng trên lớp vỏ Trái đất nh thế nào? Cho đến nay vấn đề này vẵn còn nhiều bí ẩn... 3. Bµi míi Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo bên trong của Tr¸i §Êt.(18’) *MT : HS hiểu hình vẽ và ghi nhớ đợc cấu tạo bªn trong cña Tr¸i §Êt gåm 3 líp: líp vá, líp trung gian, líp lâi. - Dùng năng lượng địa nhiệt thay thế năng lượng truyền thống ( hoá thạch) C¸ch tiÕn hµnh. GV: để tìm hiểu các lớp đất sâu trong lòng đất, con ngêi kh«ng thÓ nghiªn cøu trùc tiÕp,v× lç khoan sâu nhất chỉ đạt độ 15.000m, trong khi bán kính của trái đất dài hơn 6.300km, thì độ khoan sâu thật nhỏ. Vì vậy để tìm hiểu các lớp đất sâu h¬n ph¶i dïng ph¬ng ph¸t nghiªn cøu gi¸n tiÕp: + Phơng pháp địa chấn + Ph¬ng ph¸p träng lùc + Phơng pháp địa từ Ngoµi ra, gÇn ®©y con ngêi nghiªn cøu thµnh phần, tính chất của các thiên thạch và mẫu đất, các thiên thể khác từ mặt trăng để tìm hiểu thêm vÒ cÊu t¹o vµ thµnh phÇn cña Tr¸i §Êt -GV yªu cÇu HS dùa vµo h.26 vµ b¶ng th¶o luËn nhãm theo kÜ thuËt kh¨n tr¶i bµn. ? Trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của trái đất (gồm mấy lớp, đặc điểm của mỗi lớp) ? Trong ba líp líp nµo máng nhÊt? Nªu vµi trß của lớp vỏ đối với sản xuất và đời sống của con ngêi -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. -Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ xung. -GV chèt,KL. - GV yªu cÇu hS tr¶ lêi ( TÝch hîp n¨ng lîng) ? ViÖc sö dông n¨ng lîng ë níc ta hiÖn nay ra sao - HS tr¶ lêi. Néi dung ghi 1. CÊu t¹o bªn trong cña tr¸i §Êt.. - Gåm ba líp: + Líp vá: Dµú tõ 5-70 km, r¾n chắc, càng xuống sâu nhiệt độ càng t¨ng, tèi ®a tíi 10000C. + Líp trung gian: Dµy gÇn 3000 km, trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ từ 1500-47000C. + Líp lâi: Dµy trªn 3000km, láng ë ngoài rắn ở trong, nhiệt độ cao nhất kho¶ng 50000C..

(26) + Dùng năng lợng địa nhiệt thay thế năng lợng truyÒn thèng( ho¸ th¹ch) - GV nhËn xÐt bæ sung chèt l¹i. Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của lớp vỏ Trái §Êt (15’) * MT : Trình bày đợc cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Tr¸i §Êt. C¸ch tiÕn hµnh. - HS dùa vµo th«ng tin sgk (H.27): ? Nªu cÊu t¹o cña líp vá Tr¸i §Êt? ? Nêu tên các địa mảng chính cấu tạo nên lớp vỏ Tr¸i §Êt? ? Vai trò của vỏ đối với sự sống trên Trái Đất? HS tr¶ lêi, GV bæ sung chuÈn x¸c kiÕn thøc. ( §a sè c¸c nhµ khoa häc cho r»ng líp vá Tr¸i Đất gồm có 7 địa mảng lớn và một số địa mảng nhỏ. 7 địa mảng lớn là: mảng ắ Âu, mảng Bắc Mỹ, M¶ng Nam Mü, m¶ng Th¸i B×nh D¬ng, m¶ng Phi, m¶ng ¤-xtr©y-li-a vµ m¶ng Nam Cùc, C¸c m¶ng thêng cã 3 c¸ch tiÕp xóc: Chóng cã thÓ t¸ch xa nhau, x« chèng lªn nhau, trît lªn nhau. C¸c m¶ng thờng xuyên di chuyển với tốc độ rất chậm). 2. CÊu t¹o cña líp vá Tr¸i §Êt. - Lµ líp vá r¾n ch¾c ë ngoµi cïng cña Tr¸i §Êt, dµy tõ 5-70km, chiÕm 1% thÓ tÝch vµ 0.5% khèi lîng Tr¸i §Êt - Lµ n¬i tån t¹i cña c¸c thµnh phÇn tù nhiªn: Níc, kh«ng khÝ, sinh vËt… n¬i sinh sèng cña x· héi loµi ngêi - Vỏ Trái đất do một số địa mảng nằm kề nhau, các địa mảng di chuyển rất chậm, hai địa mảng có thÓ t¸ch xa hoÆc x« vµo nhau.. 4. Tổng kết và đánh giá.(7’) - NÕu cÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i §Êt. - Nêu cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất. Vai trò của lớp vỏ đối với đời sống - Tr¶ lêi c¸c c©u hái, bµi tËp sgk. - T×m hiÓu tríc bµi thùc hµnh. ************************************************* Ngày so¹n : / Ngµy gi¶ng: / TiÕt 13 - Bµi 11. /2011 /2011 Thùc hµnh. Sự phân bố các lục địa và đại dơng trên bề mặt Trái Đất. I. Môc tiªu : 1.KiÕn thøc: - Biết tỉ lệ lục địa , đại dơng và sự phân bố lục địa , đại dơng trên bề mặt Trái Đất. - Biết đợc sự phân bố lục địa và đại dơng trên bề mặt Trái Đất cũng nh ở hai nửa cầu Bắc vµ Nam. - Biết đợc tên và vị trí của 6 lục địa và 4 đại dơng trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ thế giíi. 2.KÜ n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t , nhËn biÕt , thu thËp th«ng tin . II. §å dïng d¹y häc . - GV : SGK, SGV. - HS : học bài cũ, đọc trớc bài mới. III. Tæ chøc giê häc. 1. ổn định tổ chức. 2. Khởi động .(7’) ? Trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của trái đất (gồm mấy lớp, đặc điểm của mçi líp) ? Trong ba lớp lớp nào mỏng nhất? Nêu vài trò của lớp vỏ đối với sản xuất và đời sèng cña con ngêi.

(27) GTB : Trên lớp vỏ Trái Đất có các lục địa và đại dơng. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở nửa cầu bắc còn các đại dơng phân bố ở nửa cầu Nam… 3.Thùc hµnh. - GV nªu yªu cÇu cña bµi thùc hµnh. Hoạt động 1: (12’) * MT : HS biết đợc phần lớn lục địa tập trung ở nửa cầu bắc, đại dơng phân bố ở nửa cầu Nam. C¸ch tiÕn hµnh - HS dùa vµo H.28, tr¶ lêi 2 c©u hái sgk - Nhận xét sự phân bố lục địa và đại dơng trên bề mặt Trái Đất HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc Bài tập 1: Sự phân bố lục địa và đại dơng trên bề mặt Trái Đất - Bắc bán cầu: Lục địa: 39.4% §¹i d¬ng: 60.6% - Nam bán cầu: Lục địa: 19% §¹i d¬ng: 81% => Phần lớn lục địa phân bố ở nửa cầu Bắc (gọi là lục bán cầu) Các đại dơng tập trung chủ yếu ở nửa cầu Nam gọi là "thủy bán cầu" Hoạt động 2: (10’) * HS biết đợc trên Trái Đất có 6 lục địa, diện tích của các lục địa và vị trí các lục địa HS hoạt động theo nhóm: Các nhóm dựa vào bản đồ thế giới và bảng số liệu sgk hoàn thµnh c¸c c©u hái §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c bæ sung, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc, chỉ trên bản đồ. Bài tập 2: Các lục địa trên trái đât - Trên Trái Đất có 6 lục địa: Lục địa á-Âu, Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Ô-xtrây-lia. - Lục địa á-Âu có diện tích lớn nhất, nằm ở nửa cầu Bắc - Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ nhất, nằm ở nửa cầu Nam. - Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Nam: Ô-xtrây-li-a, Nam Cực - Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Bắc: á-Âu, Bắc Mỹ, Hoạt động 3: (8’) * HS biết đợc tên 4 đại dơng, diện tích các đại dơng. - HS dùa vµo b¶ng sgk tr¶ lêi c¸c c©u hái - HS tr¶ lêi, GV bæ sung chuÈn x¸c kiÕn thøc Bài tập 4: Các đại dơng trên Trái Đất - Diện tích bề mặt đại dơng chiếm 71% bề mặt Trái Đất (361 triệu km2) - Tên 4 đại dơng: + Th¸i B×nh D¬ng (lín nhÊt) + B¾c B¨ng D¬ng (nhá nhÊt) + §¹i T©y D¬ng + Ên §é D¬ng 4. Tổng kết và đánh giá.(8’) - HS đọc bài đọc thêm . - Bµi tËp tr¾c nghiÖm.  Châu lục khác lục địa là: a) Châu lục gồm lục địa và các đảo xunh quanh. b) Châu lục là phần lục địa rộng lớn có Đại Dơng bao quanh. c) Châu lục có tổng diện tích lớn hơn diện tích lục địa. a, c đúng - VÒ nhµ häc bµi cò kÕt hîp SGK, vë ghi..

(28) - Đọc bài mới, tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực…. Ngày so¹n : Ngµy gi¶ng:. / /. /2011 /2011 Ch¬ng II:. c¸c thµnh phÇn tù nhiªn cña Tr¸i §Êt Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất. TiÕt 14 - Bµi 12. I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Hiểu nguyên nhân của việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất là do tác động của nội lực và ngoại lực. hai lực này luôn luôn tác động đối nghịch nhau. - Hiểu sơ lợc nguyên nhân sinh ra và tác hại của hiện tợng động đât, núi lửa - Trình bày đợc nguyên nhân hình thành địa hình bề mặt Trái Đất và cấu tạo của một ngon nói löa. 2. Kü n¨ng: - Nhận biết đợc tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất. II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - T duy, giao tiÕp, lµm chñ b¶n th©n. III.Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học đợc sử dụng trong bài. - §µm tho¹i gîi më, thuyÕt gi¶ng tÝch cùc. IV. §å dïng d¹y häc. - GV : Bản đồ tự nhiên Việt Nam C¸c tranh vÒ cÊu t¹o bªn trong cña nói löa. - HS : học bài cũ, đọc bài mới. III. Tæ chøc giê häc. 1. ổn định tổ chức 2. Khởi động .(3’) Châu lục là gì ? Lục địa là gì? Trên thế giới có mấy châu lục, mấy lục địa ,kể tên? 3. Kh¸m ph¸. Địa hình bề mặt Trái Đất là kết quả tác động của nội lực và ngoại lực. Nội lực là gì, ngoại lực là gì? Chúng ta cũng thờng nghe nói đến hiện ttợng động đất. Vậy núi lửa là gì, động đất là gì, nguyên nhân nào sinh ra động đất và núi lửa. 4. KÕt nèi. Hoạt động GV và HS Hoạt động 1: Tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất (18’) *MT : BiÕt kh¸i niÖm néi lùc, ngo¹i lùc vµ tác động của chúng đến địa hình bề mặt Tr¸i §Êt C¸ch tiÕn hµnh. §µm tho¹i gîi më - GV treo bản đồ tự nhiên Việt Nam, chỉ một số dãy núi cao, đồng bằng lớn…. ? Qua bản đồ tự nhiên Việt Nam, em có nhận xét gì về địa hình bề mặt Trái Đất?. Néi dung ghi 1. Tác động của nội lực và ngoại lực. - Néi lùc lµ nh÷ng lùc sinh ra ë bªn trong Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đất đá, làm chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất dới sâu ra ngoài mặt đất sinh.

(29) ? Vì sao địa hình bề mặt Trái Đất lại đa d¹ng, cã n¬i cao, n¬i thÊp, n¬i b»ng ph¼ng nh vậy? (Do kết quả của tác động nội lực vµ ngo¹i lùc) ? Néi lùc lµ g×, ngo¹i lùc lµ g×? HS tr¶ lêi, GV bæ sung, chuÈn x¸c liÕn thøc ? V× sao nãi néi lùc vµ ngo¹i lùc lµ hai lùc đối nghịch nhau? HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động núi kửa và động đất(18’) *MT : Biết đợc sự giống nhau và khác nhau giữa hiện tợng núi lửa và động đất; biÕt nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña chóng. C¸ch tiÕn hµnh. - HS dùa vµo th«ng tin sgk tr¶ lêi : ? Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hiÖn tîng động đất và núi lửa? ? Nguyên nhân gây ra hiện tợng động đất vµ nói löa? ? Hiện tợng động đất thờng xảy ra ở đâu, tác hại của động đất? ? Để hạn chế tác hại của động đất con ngời đã có những biện pháp khắc phục nh thế nµo? HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc HS quan s¸t H.31 sgk: Nªu c¸c bé phËn cña nói löa ? Hoạt động của núi lửa? ? T¸c h¹i cña nói löa tíi cuèc sèng con ngêi HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc GV chỉ trên bản đồ những vùng thờng xảy ra động đất, núi lửa trên Trái Đất, vành đai löa Th¸i B×nh D¬ng ? Việt Nam có địa hình núi lửa không, ph©n bè ë ®©u? (T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé) HS tr¶ lêi GV chèt.. ra hiện tợng động đất, núi lửa. - Ngo¹i lùc lµ nh÷ng lùc sinh ra ë bªn ngoµi, trªn bÒ mÆt Tr¸i §Êt. Gåm cã hai quá trình: Phong hóa các loại đá và xâm thùc. - Néi lùc thêng lµm cho bÒ mÆt Tr¸i §Êt trë nªn gå ghÒ, cßn ngo¹i lùc l¹i san b»ng, h¹ thấp địa hình => nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau, xảy ra đồng thời tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất. 2. Núi lửa và động đất. + Động đất là hiện tợng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển gây thiệt hại lớn - Để hạn chế thiệt hại do động đất: xây nhà chịu chấn động lớn, nghiên cứu dự báo động đất... + Nói löa lµ hiÖn tîng phun trµo m¾c ma ë dới sâu ra ngoài mặt đất - C¸c lo¹i nói löa: Nói löa ®ang phun, míi tắt, ngừng phun đã lâu - Núi lửa đã tắt tạo thành lớp đất đỏ rất phì nhiªu, thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thờng có dân c tập trung đông. 5. Thùc hµnh / luyÖn tËp (4’) - Nguyên nhân hình thành các dạng địa hình khác nhau trên bề mặt Trái đất - Tại sao ở những vùng có núi lửa thờng có dân c tập trung đông? 6. VËn dông.(2’) - Về nhà su tầm t liệu về hoạt động của núi lửa trên thế giới qua sách báo. - Đọc bài đọc thêm - Tr¶ lêi c¸c c©u hái bµi tËp ************************************* Ngày so¹n : / /2011 Ngµy gi¶ng: / /2011 TiÕt 15 - Bµi 13 §Þa h×nh I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Nêu đợc đặc điểm hình dạng, độ cao của núi .. bÒ mÆt Tr¸i §Êt.

(30) 2,KÜ n¨ng: - Nhận biết đợc địa hình núi qua tranh ảnh. 3. Thái độ. - ý thức đợc sự cần thiết phải bảo vệ tự nhiên trên Trái Đất nói chung và Việt Nam nói riªng. - Không có hành vi tiêu cực làm giảm vẻ đẹp của các quang cảnh tự nhiên. II. §å dïng d¹y häc: - GV : Sơ đồ thể hiện độ cao tuyệt đối và độ cao tơng đối của núi. - HS : học bài cũ, đọc trớc bài mới. III. Tæ chøc giê häc: 1.ổn định tổ chức. 2. Khởi động.(5’) - Nguyên nhân hình thành các dạng địa hình khác nhau trên bề mặt Trái đất - Tại sao ở những vùng có núi lửa thờng có dân c tập trung đông? 3. Bµi míi. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Tìm hiểu núi và độ cao của núi (13’) *MT : Nêu đợc đặc điểm hình dạng, độ cao của núi ; ý nghĩa của núi đối với sản xuất nông nghiÖp. C¸ch tiÕn hµnh GV yêu cầu HS đọc SGK Dùa vµo tranh vµ vèn hiÓu biÕt cña m×nh h·y m« t¶ nói vÒ nh÷ng néi dung sau: + Độ cao so với mặt đất + Có mấy bộ phận? đặc điểm từng bộ phận? HS lµm viÖc víi b¶ng ph©n lo¹i nói vµ h.34: ? Dựa vào bảng phân loại núi theo độ cao nêu c¸c lo¹i nói? §¨c ®iÓm c¸c lo¹i nói? ? Quan sát H.34 cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của núi khác với cách tính độ cao tơng đối nh thÕ nµo? HS tr¶ lêi, GV bæ sung chuÈn x¸c kiÕn thøc.. Néi dung ghi 1.Núi và độ cao của núi. - Núi là dạng địa hình nhô cao trên mặt đất, độ cao thờng trên 500m so với mặt níc biÓn. - Nói cã 3 bé phËn: §Ønh nói, sên nói, ch©n nói. + Phân loại núi theo độ cao: - Nói thÊp: díi 1000m - Nói trung b×nh: tõ 1000-2000m - Nói cao: tõ 2000m trë lªn + Độ cao tuyệt đối: Là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ đỉnh núi đến mùc níc biÓn trung b×nh. + Độ cao tơng đối: Là khoảng cách đo theo chiểu thẳng đứng từ đỉnh núi đến ch©n nói, hoÆc sên nói. Hoạt động 2: Tìm hiểu về núi già và núi 2. Núi già, núi trẻ trÎ(10’) *MT : Biết đặc điểm, hình thái, thời gian hình thµnh cña nói giµ, nói trÎ. C¸ch tiÕn hµnh - Nói giµ: §îc h×nh thµnh c¸ch ®©y HS lµm viÖc víi H.35 vµ kªnh ch÷ sgk: hàng trăm triệu năm. bị bào mòn, th? So sánh sự khác nhau của núi già và núi trẻ ờng có đỉnh tròn, sờn thoải. về: đặc điểm hình thái, thời gian hình thành? - Núi trẻ: Mới đợc hình thành cách đây ? Em hãy cho biết dãy núi trong ảnh là núi vài chục triệu năm, thờng có đỉnh giµ hay nói trÎ? nhän, sên dèc, thung lòng hÑp vµ s©u HS tr¶ lêi, GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc. Hoạt động 3: Tìm hiểu về địa hình Cac-xtơ 3. Địa hình Cac-xtơ và các hang (10’) động *MT : Biết đợc đặc điểm địa hình Cac-xtơ, nguyên nhân hình thành, vai trò của địa hình.

(31) đá vôi. Biết đợc các hang động (loại địa hình đặc biệt của núi đá vôi) là những cảnh đẹp thiªn nhiªn hÊp dÉn kh¸ch du lÞch. C¸ch tiÕn hµnh HS quan s¸t H.37, 38. ? Nêu đặc điểm của các núi đá vôi: đỉnh? sờn? h×nh d¸ng? ? Mô tả những gì em thấy trong hang động? ? Vai trò của địa hình đá vôi? (Cung cấp vật liệu xây dựng, hang động đẹp có giá trị về du lÞch) HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc. ? Chóng ta cã cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ c¸c hang động đẹp hay không? GV nªu nguån gèc cña thuËt ng÷ Cac-xt¬, gi¶i thích sự hình thành các măng đá, nhũ đá, các dòng sông ngầm trong hang động.. Địa hình núi đá vôi đợc gọi là địa hình Cac-xt¬. - Địa hình Cac-xtơ thờng có đỉnh nhọn, sắc, sờn dốc đứng. Các khối núi đá vôi cã nhiÒu h×nh d¹ng kh¸c nhau, bªn trong có nhiều hang động. 4. Tổng kết và đánh giá(7’) - GV lập bảng so sánh giữa độ cao tuyệt đối, tơng đối, giữa núi già, núi trẻ yêu cầu häc sinh lªn b¶ng so s¸nh. Nói So s¸nh §Æc ®iÓm h×nh th¸i Thêi gian h×nh thµnh. Nói giµ. Nói trÎ. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái sgk - Đọc bài đọc thêm ********************************* Ngày so¹n : Ngµy gi¶ng:. / /. /2011 /2011. TiÕt 16 - Bµi 14. §Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i §Êt (TiÕp theo). I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: - Nêu đợc đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên, cao nguyên, đồi ; ý nghĩa của núi đối với sản xuất nông nghiệp. 2.Kü n¨ng: - Nhận biết đợc các dạng địa hình qua tranh ảnh, mô hình. - Chỉ trên bản đồ một số đồng bằng, cao nguyên lớn trên thế giới II. §å dïng d¹y häc. - GV : Mô hình về đồng bằng. - HS : học bài cũ, đọc trớc bài mới. III. Tæ chøc giê d¹y. 1. ổn định tổ chức. 2. Khởi động .(5’) ? Nêu khái niệm núi ?Ngời ta phân loại núi dựa vào những đặc điểm nào? GTB : Bề mặt trái đất không chỉ có núi mà còn có các dạng địa hình khác. Đó là những dạng địa hình nào, có đặc điểm gì và có ý nghĩa nh thế nào đối với sản xuất nông nghiÖp..

(32) 3. Bµi míi Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Tìm hiểu về bình nguyên (13’) *MT : - Nêu đợc đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên ; ý nghĩa của bình nguyên đối với sản xuất n«ng nghiÖp. C¸ch tiÕn hµnh HS hoạt động nhóm sử dụng kĩ thuật “ khăn trải bàn” - HS quan sát H.9 (trang 46 sgk) Mô tả đồng bằng theo néi dung sau: + BÒ mÆt b»ng ph¼ng hay kh«ng b»ng ph¼ng? + Độ cao của đồng bằng (cao bao nhiêu m so với mặt níc biÓn)? ? Nêu khái niệm đồng bằng? ? Nêu sự phân loại đồn bằng theo nguyên nhân hình thµnh. ? Ch©u thæ lµ g×? HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc. HS dùa vµo vèn hiÓu biÕt cña m×nh: ? Nớc ta có châu thổ không, đó là những châu thổ nào? Tại sao các đồng bằng thờng có dân c đông đúc? ? Trên bản đồ, đồng bằng thờng đợc tô màu gì? tìm trên bản đồ các đồng bằng: Sông Nin (châu Phi), sông Hång, s«ng Cöu Long (ViÖt Nam) ? Nêu giá trị kinh tế của đồng bằng - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi , nhãm kh¸c nhËn xÐt , bæ xung. - GV chèt. Hoạt động 2: Tìm hiểu về cao nguyên(12’) MT : - Nêu đợc đặc điểm hình dạng, độ cao của cao nguyên; ý nghĩa của cao nguyên đối với sản xuất n«ng nghiÖp. C¸ch tiÕn hµnh - HS quan s¸t tranh, ¶nh, m« h×nh, th¶o luËn vÒ sù giống và khác giữa đồng bằng và cao nguyên về các mặt: đặc điểm bề mặt, độ cao tuyêth đối, giá trị kinh tÕ. - HS dùa vµo hiÓu biÕt cña m×nh, kÓ tªn c¸c cao nguyên ở Việt Nam, chỉ trên bản đồ các cao nguyên đó - HS tìm và chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam một số cao nguyªn… HS tr×nh bµy, GV bæ sung chuÈn x¸c kiÕn thøc Hoạt động 3: Tìm hiểu về đồi (10’) *MT : - Nêu đợc đặc điểm hình dạng, độ cao của đồi ; ý nghĩa của núi đồi với sản xuất nông nghiệp. C¸ch tiÕn hµnh Biết đợc khái niệm đồi, nêu đợc điểm giống nhau, khác nhau giữa đồi và núi, ý nghĩa đối với sản xuất n«ng nghiÖp - HS dựa vào sgk và vốn hiểu biết của mình: Nêu đặc điểm của đồi, giá trị kinh tế, các vùng đồi nổi tiếng HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc. 4. Tổng kết và đánh giá.(5’). Néi dung ghi 1. Bình nguyên (đồng bằng). - Đồng bằng là dạng địa hình thấp tơng đối bằng phẳng, có bề măt tơng đối phẳng hoặc hơi gợn sóng. Các bình nguyên đợc båi tô ë c¸c cöa s«ng lín gäi lµ ch©u thæ. - Độ cao tuyệt đối của bình nguyªn thêng díi 200m , nhng còng cã nh÷ng b×nh nguyªn cao gÇn 500m. - B×nh nguyªn lµ n¬i thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.. 2. Cao nguyªn. - Cao nguyên có bề mặt tơng đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, nhng có sờn dốc, có độ cao tuyệt đối trên 500m. - Cao nguyªn lµ n¬i thuËn lîi cho trång c©y c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i gia sóc lín. 3. §åi. - Đồi là dạng địa hình nhô cao, đỉnh tròn, sờn thoải. Có độ cao tơng đối không qúa 200m. - §åi lµ n¬i thuËn lîi cho viÖc trång c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc vµ c©y c«ng nghiÖp..

(33) - HS lập bảng tổng kết 3 dạng địa hình đồng bằng, cao nguyên, đồi §Æc ®iÓm §é cao §2 h×nh th¸i. B×nh nguyªn Độ cao tuyệt đối dới 200m (B×nh nguyªn cao gÇn 500m) Bề mặt tơng đối bằng ph¼ng hoÆc h¬i gîn sãng. Cao nguyªn Độ cao tuyệt đối trên 500m.. §åi Độ cao tơng đối dới 200m. Bề mặt tơng đối bằng Dạng bát úp, đỉnh tròn, ph¼ng hoÆc gîn sãng. S- sên tho¶i. §Þa h×nh ên dèc. chuyÓn tiÕp gi÷a b×nh nguyªn vµ nói Gi¸ trÞ ThuËn lîi cho tíi tiªu ThuËn lîi cho trång c©y ThuËn lîi cho trång c©y c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i c«ng nghiÖp kÕt hîp kinh tÕ níc, trång c©y l¬ng thùc, thùc phÈm, d©n gia sóc lín. l©m nghiÖp. Ch¨n nu«i c đông đúc gia sóc §ång b»ng S.Hång, T©y T¹ng (Trung Quèc) Vïng trung du Phó Tªn Thä, Th¸i Nguyªn khu vùc S.Cöu Long, Amazon.. §¾c L¾c, L©m Viªn… (VN) næi tiÕng - Tr¶ lêi c¸c c©u hái sgk - Đọc bài đọc thêm - Ôn tập từ bài 1 đến bài 14 ***************************************. Ngµy so¹n : /12/2010 Ngµy gi¶ng : 6A: /12/2010 TiÕt 17. 6B :. /12/2010. «n tËp häc kú i. I. Môc tiªu: - Hệ thống hóa các kiến thức về Trái Đất; địa hình bề mặt Trái Đất - Biết trình bày các kiến thức đó dựa vào quả địa cầu, bản đồ, mô hình, tranh vẽ… - Biết hệ thống các kiến thức bằng sơ đồ… II. §å dïng d¹y häc. - GV : Bản đồ tự nhiên thế giới, quả địa cầu, tranh ảnh… - HS : ôn tập theo dạng sơ đồ các kiến thức về Trái Đất , địa hình bề mặt Trái Đất.... III. Tæ chøc giê häc..

(34) 1.ổn định tổ chức. 2. Khởi động. - Nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a b×nh nguyªn vµ cao nguyªn 3. ¤n tËp I. Tr¸i §Êt HS hoạt động nhóm: Các nhóm dựa vào kiến thức đã học bản đồ, quả địa cầu… để hệ thống hóa kiến thức đã học về Trái Đất theo sơ đồ sau đây VÞ trÝ 1. Trái đất trong vò trô. §øng thø 3 trong 8 hµnh tinh cña hÖ mÆt trêi. H×nh d¹ng KÝch thíc. Khèi cÇu; b¸n kÝnh:6370km; xích đạo:40.076km. HÖ thèng kinh vÜ tuyÕn. Kinh tuyÕn:… VÜ tuyÕn…. 2. CÊu t¹o cña Tr¸i §Êt. 2. CÊu t¹o cña Tr¸i §Êt. Líp vá: Dµy tõ 5-70 Km; vËt chÊt láng ë ngoµi, r¾n ë trong, nhiệt độ cao nhất khôảng 50000 C Líp trung gian: … Líp lâi: …. 3. Sự phân bố lục địa và đại dơng. Sù ph©n bè cña lục địa và đại d¬ng. Lục địa: …. §¹i d¬ng: ….. 4. Các chuyển động chính của Trái Đất:. C¸c chuyÓn động chÝnh cña Tr¸i §Êt. Tù quay quanh trôc tõ T©y sang §«ng. Hiện tợng ngày đêm: … Sự lệch hớng của các vật chuyển động trên bề mÆt Tr¸i §Êt. Tù quay HiÖn tîng c¸c mïa: … quanh MÆt Trêi mét vßng hÕt Hiện tợng ngày đêm dài ngắn theo mùa 365 ngµy 6h Đại diện các nhóm trình bày kết quả lên bảng theo sơ đồ GV kẻ sẵn, các nhóm khác bổ sung, GV chuÈn x¸c II. Bản đồ: 1. Định nghĩa bản đồ 2. Cách vẽ bản đồ: (thu thập thông tin; lựa chọn ký hiệu, tính tỷ lệ…) 3. Các yếu tố của bản đồ: - Tỷ lệ bản đồ - Ký hiệu bản đồ: (các loại kí hiệu; hình thức thể hiện…).

(35) - Kinh độ, vĩ độ:… III. §Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i §Êt 1. Tác động của nội lực và ngoại lực: (Khái niệm, tác động) 2. Các dạng địa hình chính Nói: Bèn d¹ng địa hình §åi: chÝnh Cao nguyªn §ång b»ng - C¸c nhãm hoµn thµnh c¸c néi dung trªn. §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc 4. Tổng kết và đánh giá: GV hệ thống hóa kiến thức - Hoàn chỉnh lại nội dung sơ đồ. ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I. **************************************** Ngµy so¹n: /12/2010 Ngµy gi¶ng : 6AB: /12/2010 TiÕt 18. kiÓm tra häc k× i. I .Môc tiªu . - Củng cố kiến thức đã học về : Trái Đất, địa hình bề mặt Trái Đất, tác động của nội lực vµ ngäai lùc lªn bÒ mÆt Tr¸i §Êt ….. - Rèn kĩ năng xác định các phân tích các hiện tợng địa lí, nhận biết các hình tháI các địa h×nh... II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . 1.Gi¸o viªn: A.Ma trËn. Mức độ NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Ch¬ng/bµi Hiện tợng ngày đêm dµi ng¾n theo mïa Tác động của nội lực vµ ngo¹i lùc … §Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸I §Êt Tæng ®iÓm B. §Ò kiÓm tra.. TN. TL TN. TL TN 4®. TL. 0,5®. 2®. 0,5®. 2® 3d. 1® 4®. 3®. PhÇn I : Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3®iÓm ) Câu 1.Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.(1đ) 1.§Æc ®iÓm h×nh th¸i cña nói trÎ lµ: a.đỉnh nhọn, sờn dốc. c.đỉnh tròn, sờn dốc. b.đỉnh kém nhọn,sờn ít dốc. d. đỉnh nhọn, sờn thoải. 2.Hiện nay trên thếgiới khoảng 500 núi lửa đang hoạt động. Các núi lửa này tập trung chñ yÕu ë : a. vµnh ®ai nói löa Th¸I B×nh D¬ng. c. d¶I nói löa §Þa Trung H¶i. b. ve bê Ên §é D¬ng. C©u 2. H·y ®iÒn c¸c tõ : díi s©u, rung chuyÓn, tù nhiªn, ph¸ hñy vµo ®o¹n v¨n díi ®©y sao cho phï hîp.(2®) Động đất là một hiện tợng………………..xảy ra đột ngột từ một điểm ở……………….Trong lòng đất, làm cho các lớp đất đá gần mặtđất…………………… dữ đội , nhà của, cầu cống bị ………………….và tai hại nhất là làm cho nhiều ngời bị thiÖt m¹ng. PhÇn II.Tù luËn.(7®) Câu 1.Dựa vào hình vẽ nêu nhận xét về hiện tợng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Tr¸i §Êt.(4®).

(36) Câu2: Nêu đặc điểm của dạng địa hình đồng bằng. Giá trị kinh tế của đồng bằng?(3đ) Híng dẫn chấm môn địa 6. C©u. §¸p ¸n. PhÇn I C©u 1 2. a a. C©u 2. tù nhiªn, díi s©u, rung chuyÓn, ph¸ hñy. PhÇn II.. Câu 1 (4đ)Hiện tợng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất: - ở xích đạo ngày đêm dài bằng nhau. Càng xa xích đạo ngày, đêm dµi ng¾n kh¸c nhau vµ chªnh lÖch râ rÖt. - Ngµy 22 – 6 nöa cÇu B¾c ng¶ vÒ phÝa mÆt trêi nªn nöa cÇu b¾c có ngày dài hơn đêm(ngày hạ chí) - Ngày 22 – 12 nửa cầu Bắc chếch xa mặt trời nên nhận đợc ít nhiệt và ánh sáng nên có đêm dài hơn ngày(ngày đông chí) - Cßn nöa cÇu Nam th× ngîc l¹i.. Thang ®iÓm 0,5® 0,5® Mçi ý đúng 0,5® 1® 1® 1® 1®. Câu 2 (3đ)Đặc điểm của địa hình đồng bằng: 1® - Độ cao tuyệt đối dới 200m (Bình nguyên cao gần 500m) 1® - Bề mặt tơng đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng 1d - Gi¸ trÞ kinh tÕ : ThuËn lîi cho tíi tiªu níc, trång c©y l¬ng thùc, thực phẩm, dân c đông đúc. - HS : ôn tập các kiến thức đã học theo sơ đồ giáo viên giao. III. Tæ chøc giê häc. 1.ổn định tổ chức 2.KiÓm tra. - GV phát đề kiểm tra cho học sinh. 3. Tổng kết và đánh giá. - GV thu bµi nhËn xÐt giê kiÓm tra. - Nhắc học sinh về nhà ôn tập lại kiến thức đã học và đọc trớc bài : Các mỏ khoáng sản. Ngµy so¹n: 3.1.2012 Ngµy gi¶ng : 5.1.2012 TiÕt 20 - Bµi 15: C¸c má kho¸ng s¶n I-Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Hiểu đợc các khái niệm: Khoáng vật, đá, khoáng sản, mỏ khoáng sản..

(37) - BiÕt ph©n lo¹i kho¸ng s¶n theo c«ng dông. - HiÓu kho¸ng s¶n kh«ng ph¶i lµ tµi nguyªn v« tËn,v× vËy con ngêi ph¶i biÕt khai th¸c chóng mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ hîp lý. 2.KÜ n¨ng: - Nhận biết đợc một số mẫu đá, khoáng sản... II-§å dïng d¹y häc: GV : - Bản đồ khoáng sản Việt Nam. - Một số mẫu đá, khoáng sản. III. Tæ chøc d¹y häc: 1.ổn định tổ chức. 2. Khởi động. Giíi thiÖu bµi: VËt chÊt cÊu t¹o nªn líp vá Tr¸i §Êt gåm c¸c lo¹i kho¸ng vËt vµ đá.Những khoáng vật và đá có ích đợc con ngời khai thác,sử dụng gọi là khoáng sản.Khoáng sản đợc hình thành nh thế nào?Chúng có công dụng gì?... 3.Bµi míi. Hoạt động GV và HS Hoạt động 1:Tìm hiểu các loại khóang s¶n. MT : Hiểu đợc các khái niệm: Khoáng vật, đá, khoáng sản, mỏ khoáng sản. - BiÕt ph©n lo¹i kho¸ng s¶n theo c«ng dông. C¸ch tiÕn hµnh. -HS lµm viÖc víi th«ng tin SGK,b¶ng ph©n loại khoáng sản, mẫu vật để hiểu về các kh¸i niÖm sau: ?Kho¸ng vËt lµ g×? ?Kho¸ng s¶n lµ g×? ?ThÕ nµo gäi lµ má kho¸ng s¶n? -HS tr¶ lêi, GV chuÈn kiÕn thøc: +Kho¸ng vËt:Lµ vËt chÊt trong tù nhiªn, có thành phần đồng nhất thờng gặp dới d¹ng tinh thÓ trong thµnh phÇn cña c¸c lo¹i đá.VD thạch anh,là khoáng vật thờng gặp trong đá gra- nÝt díi d¹ng tinh thÓ. +§¸ hay nham th¹ch lµ vËt chÊt tù nhiªn có độ cứng khác nhau,tạo nên lớp vỏ Trái §Êt. §¸ cã thÓ do mét hoÆc nhiÒu lo¹i kho¸ng vËt kh¸c nhau kÕt hîp l¹i. -HS lµm viÖc víi b¶ng ph©n lo¹i kho¸ng sản, bản đồ khoáng sản Việt Nam: ?KÓ tªn mét sè lo¹i kho¸ng s¶n, nªu c«ng dông cña nã. ?Kho¸ng s¶n ph©n thµnh mÊy nhãm? C¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè nµo? ?Xác định trên bản đồ Việt Nam ba nhóm kho¸ng s¶n trªn. -HS tr¶ lêi, GVbæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc: Hoạt động2 : Tìm hiểu các mỏ nội sinh vµ ngo¹i sinh. MT : HiÓu kho¸ng s¶n kh«ng ph¶i lµ tµi nguyªn v« tËn,v× vËy con ngêi ph¶i biÕt khai th¸c chóng mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ hîp lý. C¸ch tiÕn hµnh.. Néi dung ghi b¶ng 1-C¸c lo¹i kho¸ng s¶n. - Khoáng sản:Là những khoáng vật và đá có ích,đợc con ngời khai thác ,sử dụng. - QuÆng:C¸c nguyªn tè hãa häc trong líp vá Tr¸i §Êt khi tËp trung víi tØ lÖ cao gäi lµ quÆng. VÝdô:QuÆng s¾t chiÕm tõ 40->60% kim lo¹i s¾t.... *Ph©n lo¹i kho¸ng s¶n: -Dùa vµo tÝnh chÊt vµ c«ng dông, kho¸ng sản đợc chia thành ba nhóm: + Kho¸ng s¶n n¨ng lîng. + Kho¸ng s¶n kim lo¹i. + Kho¸ng s¶n phi kim lo¹i.. 2-C¸c má kho¸ng s¶n néi sinh vµ ngo¹i sinh - Má kho¸ng s¶n: Nh÷ng n¬i tËp trung kho¸ng s¶n gäi lµ má kho¸ng s¶n. - C¸c má néi sinh: Nh÷ng má kho¸ng s¶n đợc hình thành do mắc ma ,đợc da lên gần.

(38) -HS làm việc với thông tin SGK,bản đồ: ?ThÕ nµo gäi lµ má kho¸ng s¶n? ?Nguån gèc h×nh thµnh c¸c lo¹i kho¸ng sản có mấy loại?Mỗi loại do tác động của c¸c yÕu tè g× trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh? ?Chỉ,đọc tên một số khoáng sản chính trên bản đồ. - HS tr¶ lêi, GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc: GV híng dÉn HS tù ph©n lo¹i c¸c kho¸ng s¶n theo nguån gèc h×nh thµnh(Ph©n lo¹i KS ë hép mÉu quÆng) - GV:Các loại KS đợc hình thành trong thời gian l©u dµi nªn rÊt qóy vµ kh«ng ph¶i lµ vô tận...vì vậy vấn đề khai thác ,sử dụng, bảo vệ phải đợc coi trọng. mặt đất (do tác động nội lực) - Các mỏ ngoại sinh: Những khoáng sản đợc hình thành do quá trình tích tụ vật chất ở chỗ trũng(do tác động ngoại lực) - Vấn đề khai thác, sử dụng khoáng sản: + Khai th¸c hîp lÝ. + Sö dông tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶.. 4. Tổng kết và đánh giá. - Kho¸ng s¶n lµ g×?Khi nµo gäi lµ má kho¸ng s¶n? - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh má néi sinh, ngo¹i sinh? - Chỉ trên bản đồ các khoáng sản thuộc ba nhóm: Năng lợng, kim loại, phi kim lo¹i.... - Lập sơ đồ phân loại khoáng sản theo công dụng, theo nguồn gốc hình thành. Ph©n lo¹i kho¸ng s¶n theo c«ng dông. VÝ dô:. N¨ng lîng:.... DÇu má Khí đốt. Kim lo¹i:......... ...... ....... ........ Phi kim lo¹i:......... ...... ...... ....... - Chuẩn bị bài 16:Ôn lại cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.. ************************************* Ngµy so¹n : 9.1.2012 Ngµy gi¶ng: 11.1.2012. TiÕt21 - Bµi 16:. Thùc hµnh Đọc bản đồ( hoặc lợc đồ ) địa hình tỉ lệ lớn. I-Môc tiªu bµi häc: 1 . KiÕn thøc: - Nhớ lại đợc khái niệm: Đờng đồng mức..

(39) 2. KÜ n¨ng: - Biết đợc kĩ năng đo, tính độ cao và và các khoảng cách trên thực địa dựa vào bản đồ. - Biết đọc và sử dụng các bản đồ tỉ lệ lớn có các đờng đồng mức. II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - KÜ n¨ng t duy. - Tù nhËn thøc. - Giao tiÕp. III.C¸c ph¬ng ph¸p / kÜ thuËt d¹y häc cã thÓ sö dông. - HS lµm viÖc c¸ nh©n , th¶o luËn nhãm, thùc hµnh. IV . §å dïng d¹y häc. GV : -Lợc đồ hình 44 SGK phóng to HS : đọc bài cũ, học bài mới. V . Tæ chøc giê häc. 1. ổn định lớp: 2 . KiÓm tra bµi cò. CH. Kho¸ng s¶n lµ g×? Tr×nh bµy sù ph©n lo¹i kho¸ng s¶n theo c«ng dông? CH. Độ cao của địa hình trên bản đồ đợc thể hiện nh thế nào? 3. Kh¸m ph¸. - GV nªu yªu cÇu cña bµi thùc hµnh:... - Néi dung: 4. KÕt nèi. Bài tập 1: Đờng đồng mức: Hoạt động 1:(Thảo luận nhóm) - Các nhóm dựa vào kiến thức đã học,thảo luận để hoàn thành các câu hỏi BT 1: - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c bæ sung ,GV chuÈn x¸c kiÕn thøc: + Đờng đồng mức là đờng nối những điểm có cùng một độ cao trên bản đồ. + Dựa vào đờng đồng mức ta có thể biết đợc độ cao tuyệt đối của các địa điểm trên bản đồ và đặc điểm hình dạng địa hình:Độ dốc, hớng núi... Bµi tËp 2: Hoạt động2 (Nhóm) - C¸c nhãm dùa vµo H.44, hoµn thµnh c¸c c©u hái. - GV hớng dẫn các nhóm cách xác định đặc điểm địa hình dựa vào đờng đồng mức: + Đọc độ cao của các đờng đồng mức. + Căn cứ vào các đờng đồng mức, xác định độ cao của các địa điểm: Nếu địa điểm cần xác định độ cao nằm trên đờng đồng mức có ghi số, chỉ cần đọc số ghi ở đờng đồng mức; Nếu địa điểm cần xác định độ cao nằm trên đờng đồng mức không ghi số thì phải xác định trị số của đờng đồng mức đó, tức là phải tìm đợc số ghi của 2 đờng đồng mức cạnh nhau để biết đợc khoảng cách giữa 2 đờng là bao nhiêu sau đó dựa vào đờng đã có ghi số để tính, tìm trị số của đờng đồng mức có địa điểm cần xác định độ cao. *Kết quả HS phải làm đợc nh sau: + Hớng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2: Hớng Tây -Đông. + Sự chênh lệch về độ cao của hai đờng đồng mức trên lợc đồ là 100m + Độ cao của đỉnh núi A1:900m ; A2:Trên 600m + Các địa điểm: B1: 500m; B2; 650m; B3: Trên 500m + Đỉnh A1 cách đỉnh A2 khoảng 7500m. - Cách tính cụ thể nh sau: Đo khoảng cách từ A1 đến A2: 7,5cm. Theo tỉ lệ của lợc đồ: 1cm trên lợc đồ ứng với 100.000cm ngoài thực tế,vậy khoảng cách từ đỉnh A1 đến A2 ngoài thực tế là: 7,5cm x 100.000 = 750.000cm = 7500m. + Sờn phía Tây của đỉnh A1 dốc hơn sờn phía Đông . (Phía Tây có các đờng đồng mức sít nhau hơn) 5.Thùc hµnh/ luyÖn tËp. - GV kiÓm tra kÕt qu¶ cña c¸c nhãm,bæ sung, híng dÉn c¸ch tÝnh... - GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm đờng đồng mức, cách xác định đặc điểm địa hình dựa vào đờng đồng mức..

(40) - TiÕp tôc hoµn thµnh bµi thùc hµnh. 6.VËn dông/ HDVN. - ChuÈn bÞ bµi 17: T×m hiÓu cÊu t¹o kh«ng khÝ vµ cÊu t¹o líp vá khÝ. Ngµy so¹n : 16.1.2012 Ngµy gi¶ng: 18.1.2012 TiÕt 22 - Bµi 17:. Líp vá khÝ. I-Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - Biết đợc thành phần của lớp vỏ khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí ; biết vai trß cña h¬i níc trong líp kh«ng khÝ. - Biết các tầng của lớp vỏ khí : Tầng đối lu, tầng bình lu, các tầng cao và đặc điểm chÝnh cña mçi tÇng. - Nêu đợc sự khác nhau về nhiệt độ , độ ẩm của các khối khí: nóng, lạnh, lục địa, đại dơng. - Biết vai trò của lớp vỏ khí nói chung , của lớp ozon nói riêng đối với cuộc sống của mäi sinh vËt trªn Tr¸I §Êt. - BiÕt nguyªn nh©n lµm « nhiÔm kh«ng khÝ vµ hËu qu¶ cña nã, sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ líp vá khÝ , líp ozon. 2. KÜ n¨ng: -Biết sử dụng hình vẽ để trình bày các tầng của lớp vỏ khí. -Vẽ đợc biểu đồ tỉ lệ các thành phần của không khí - NhËn biÕt hiÖn tîng « nhiÔm kh«ng khÝ qua tranh ¶nh vµ thùc tÕ. 3. Thái độ: GD các em ý thức bảo vệ môi trờng. II-§å dïng d¹y häc: - GV : Tranh vÏ c¸c tÇng cña líp vá khÝ. - HS : Hoàn thiện bài thực hành, đọc trớc bài mới. III- Tæ chøc giê häc. 1. ổn định tổ chức. 2. Khởi động(2’) - Giới thiệu bài:Trái Đất đợc bao bọc bởi một lớp khí quyển có chiều dày trên 60.000km, đó chính là một trong những đặc điểm quan trọng để Trái Đất là hành tinh duy nhÊt trong hÖ MÆt Trêi cã sù sèng.VËy khÝ quyÓn cã thµnh phÇn g×? Cã vai trß nh thế nào đối với sự sống trên Trái Đất? 3. Bµi míi. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1:Tìm hiểu thành phần của kh«ng khÝ.(10’) MT : Biết đợc thành phần của lớp vỏ khí, tỉ lÖ cña mçi thµnh phÇn trong líp vá khÝ ; biÕt vai trß cña h¬i níc trong líp kh«ng khÝ. C¸ch tiÕn hµnh GV yªu cÇu HS lµm viÖc víi H.45: ? Nªu c¸c thµnh phÇn cña kh«ng khÝ? Mçi thµnh phÇn chiÕm tØ lÖ bao nhiªu? ? Thµnh phÇn nµo chiÕm tØ lÖ nhá nhÊt? Vai trò của nó đối với sự sống trên Trái Đất? - HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc:. Néi dung ghi b¶ng 1-Thµnh phÇn cña kh«ng khÝ. - Gåm: Ni-t¬: 78% O-xi:21% H¬i níc vµ c¸c khÝ kh¸c:1% - Lîng h¬i níc chiÕm tØ lÖ rÊt nhá nhng lµ nguån gèc sinh ra c¸c hiÖn tîng khÝ tîng m©y, ma, s¬ng mï....

(41) Hoạt động2:Tìm hiểu cấu tạo của lớp vỏ khÝ.(15’) MT : - BiÕt c¸c tÇng cña líp vá khÝ : TÇng đối lu, tầng bình lu, các tầng cao và đặc ®iÓm chÝnh cña mçi tÇng. - BiÕt vai trß cña líp vá khÝ nãi chung , cña lớp ozon nói riêng đối với sự sống của mọi sinh vËt trªn Tr¸i §Êt. - BiÕt nguyªn nh©n lµm « nhiÔm kh«ng khÝ vµ hËu qu¶ cña nã, sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ líp vá khÝ , líp ozon. §DDH : Tranh vÏ c¸c tÇng cña líp vá khÝ. C¸ch tiÕn hµnh. GV giới thiệu : Trái đất đợc bao bọc bởi mét líp kh«ng khÝ dµy hµng chôc ngµn km, đó là lớp vỏ khí hay khí quyển. Mặc dù con ngêi kh«ng nh×n thÊy khÝ quyÓn nhng l¹i quan sát đợc các hiện tợng xảy ra trong khÝ quyÓn. - HS quan s¸t H46 kÕt hîp th«ng tin SGK th¶o luËn nhãm: ? Líp vá khÝ lµ g×?Líp vá khÝ gåm nh÷ng tầng nào? Nêu vị trí, đặc điểm của mỗi tầng? (vai trò, ý nghĩa của nó đối với sự sèng trªn T§?) - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o tr¶ lêi, chØ trªn h×nh vÏ. - GV chuÈn x¸c kiÕn thøc:. 2-CÊu t¹o cña líp vá khÝ:. Hoạt động3:Tìm hiểu các khối khí.(13’) MT : Giải thích đợc nguyên nhân hình thµnh,tÝnh chÊt cña c¸c khèi khÝ nãng, lạnh, lục địa, đại dơng. C¸ch tiÕn hµnh. - Dùa vµo nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vµ kiến thức đã học, cả lớp thảo luận câu hỏi sau ®©y: ? §Ó b¶o vÖ bÇu khÝ quyÓn tríc nguy c¬ bÞ thñng tÇng ozon, con ngêi trªn Tr¸i §Êt ph¶i lµm g×? - HS lµm viÖc víi th«ng tin SGK: ? Nguyªn nh©n h×nh thµnh c¸c khèi khÝ? (Do vÞ trÝ h×nh thµnh, bÒ mÆt tiÕp xóc) ? Dùa vµo b¶ng, cho biÕt: - Khèi khÝ nãng vµ khèi khÝ l¹nh h×nh thµnh ë ®©u?Nªu tÝnh chÊt cña mçi lo¹i khèi khÝ? - Khối khí lục địa và khối khí đại dơng h×nh thµnh ë ®©u?Nªu tÝnh chÊt cña mçi lo¹i? HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c: - GV:Sù ph©n biÖt c¸c khèi khÝ dùa vµo. 3-C¸c khèi khÝ. - Líp vá khÝ: Lµ líp kh«ng khÝ bao bäc xung quanh Tr¸i §Êt. - Líp vá khÝ gåm 3 tÇng: +Tầng đối lu: ở sát mặt đất, từ 0-->16km. .Không khí dày đặc, (chiếm 90%) .Không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng. .Nhiệt độ giảm dần theo độ cao. lên cao 100m gi¶m 0,60C. .Lµ n¬i sinh ra c¸c hiÖn tîng M©y, ma, sÊm, chíp, giã b·o... + TÇng b×nh lu:Tõ 16-->80km (trªn tÇng b×nh lu) .Cã líp ozon, líp nµy cã t¸c dông nh¨n c¶n c¸c tia bøc x¹ cã h¹i cho sinh vËt vµ con ngêi. + C¸c tÇng cao cña khÝ quyÓn: Tõ 80km trë lªn. .Kh«ng khÝ cùc lo·ng, kh«ng quan hÖ trùc tiếp đến đời sống con ngời.. *Tïy theo vÞ trÝ h×nh thµnh,bÒ mÆt tiÕp xóc, h×nh thµnh c¸c khèi khÝ kh¸c nhau vÒ nhiÖt độ, chia thành khối khí nóng, lạnh. - C¨n cø vµo bÒ mÆt tiÕp xóc chia thµnh khối khí lục địa, đại dơng. *§Æc ®iÓm c¸c khèi khÝ:(SGK) - Khèi khÝ nãng h×nh thµnh trªn c¸c vïng vĩ độ thấp , có nhiệt độ tơng đối cao. - Khèi khÝ l¹nh h×nh thµnh trªn c¸c vïng vĩ độ cao , có nhiệt độ tơng đối thấp. - Khối khí đại dơng hình thành trên các.

(42) tính chất của chúng(nóng, lạnh, khô, ẩm.) biển và đại dơng, có độ ẩm lớn. - Dựa vào thông tin SGK và hiểu biết của - Khối khí lục địa hình thành trên các b¶n th©n: vùng đất liền , có tính chất tơng đối khô. ? Tại sao có từng đợt gió mùa Đông Bắc vào mùa đông, từng đợt gió mùa Tây Nam vµo mïa h¹ ë níc ta? *C¸c khèi khÝ lu«n di chuyÓn lµm thêi tiÕt ? Khi có các khối khí đó đến Việt Nam, luôn thay đổi. Khi di chuyển các khối khí thời tiết có sự thay đổi nh thế nào? bÞ biÕn tÝnh. - HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c : 4.Tổng kết và đánh giá.(5’) -Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lu?Vai trò của tầng đối lu đối với sự sống trên Tr¸i §Êt? -Nêu đặc điểm của các khối khí. - Căn cứ vào đâu để phân chia thành các khối khí nóng, lạnh, lục địa, đại dơng? -Vẽ biểu đồ thành phần không khí. -Hoµn thµnh c¸c c©u hái SGK . - Đọc trớc bài 18 : Thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí.. TiÕt 23 - Bµi 18:. Ngµy so¹n :31.1.2012 Ngµy gi¶ng: 1.2.2012. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí I-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: - Biết nhiệt độ không khí ; nêu đợc các nhân tố ảnh hởng đến sự thay đổi nhiệt độ kh«ng khÝ . 2. KÜ n¨ng: -Biết cách đo,tính nhiệt độ, ngày, tháng, năm. -Lµm quen víi c¸c dù b¸o thêi tiÕt hµng ngµy.Bíc ®Çu tËp quan s¸t vµ ghi chÐp mét sè yếu tố thời tiết đơn giản. 3. Thái độ: GD ý thức bảo vệ môi trờng không khí. II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - KÜ n¨ng t duy. - Giao tiÕp. - Lµm chñ b¶n th©n. III.C¸c ph¬ng ph¸p / kÜ thuËt d¹y häc cã thÓ sö dông. - Thảo luận theo nhóm, đàm thoại gợi mở, thuyết giảng tích cực... IV . §å dïng d¹y häc. - GV : H×nh 48; 49 (SGK) phãng to. - Nhiệt kế để do nhiệt độ không khí.. - HS : học bài cũ, đọc trớc bài mới. V . Tæ chøc giê häc. 1. ổn định lớp. 2 . KiÓm tra bµi cò. - Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lu? - Căn cứ vào đâu để phân loại các khối khí: Nóng; lạnh; lục địa; đại dơng? 3. Kh¸m ph¸..

(43) Hàng ngày chúng ta vẫn thờng đợc nghe về dự báo thời tiết, vậy làm thế nào để có thể dự báo đợc thời tiết một cách chính xác nhất ? Làm thế nào để đo nhiệt độ không khí , chóng ta cïng nhau t×m hiÓu bµi ngµy h«m nay. 4. KÕt nèi. Hoạt động của GV và HS Hoạt động1:Tìm hiểu thời tiết và khí hËu.(10’) MT : Phân biệt và trình bày đợc hai khái niÖm: thêi tiÕt vµ khÝ hËu C¸ch tiÕn hµnh GV sö dông ph¬ng ph¸p ®Çm tho¹i gîi më. -HS dùa vµo th«ng tin SGK vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh, t×m hiÓu vÒ nh÷ng néi dung sau : ?Thêi tiÕt lµ g×? ?KhÝ tîng lµ g×?(Lµ chØ nh÷ng hiÖn tîng vËt lÝ cña khÝ quyÓn ph¸t sinh trong vò trô nh giã, m©y, ma, tuyÕt, s¬ng mï, sÊm chíp ...) ?Dù b¸o thêi tiÕt lµ dù b¸o ®iÒu g×? ?Thời tiết có đặc điểm gì? ?Thêi tiÕt biÓu hiÖn trong ngµy:s¸ng, tra, chiÒu, tèi nh thÕ nµo? ?Thời tiết trong một ngày ở các địa phơng nh thÕ nµo? ?Nguyªn nh©n nµo lµm cho thêi tiÕt lu«n thay đổi? ?KhÝ hËu lµ g×?KhÝ hËu kh¸c thêi tiÕt nh thÕ nµo? -HS tr¶ lêi - GV bæ sung, chuÈn x¸c : Hoạt động2:Tìm hiểu nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí.(10’) MT : Hiểu nhiệt độ không khí là gì? và nguyªn nh©n lµm cho kh«ng khÝ cã nhiÖt độ. C¸ch tiÕn hµnh. - GV thuyÕt gi¶ng tÝch cùc: Nªu quy tr×nh hÊp thô nhiÖt cña kh«ng khÝ: Bøc x¹ MÆt Trêi qua líp kh«ng khÝ, kh«ng khÝ kh«ng trùc tiÕp hÊp thô nhiÖt v× c¸c sãng cña tia s¸ng MÆt Trêi lµ c¸c sãng ng¾n,trong kh«ng khÝ chØ cã c¸c h¹t bôi, h¬i níc míi cã thÓ hÊp thô trùc tiÕp c¸c tia s¸ng MÆt Trời.Bức xạ Mặt Trời chủ yếu bị mặt đất hấp thụ, mặt đất sau khi nóng lên,mới bức xạ lại vào không khí.Bức xạ mặt đất là bức xạ sóng ngắn, lúc đó không khí sẽ nóng lên -->Nhiệt độ không khí. ?Nhiệt độ không khí là gì? ?Muốn biết nhiệt độ không khí ngời ta làm nh thÕ nµo? -HS dùa vµo th«ng tin SGK vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n: ?Nêu cách đo nhiệt độ không khí ? ?Cách tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng,. Néi dung ghi b¶ng 1-Thêi tiÕt vµ khÝ hËu. *Thêi tiÕt: -Lµ sù biÓu hiÖn cña c¸c hiÖn tîng khÝ tîng ở một địa phơng trong thời gian ngắn.Thời tiết không giống nhau ở các địa phơng và luôn luôn thay đổi.. *KhÝ hËu: - Lµ sù lÆp ®i lÆp l¹i cña t×nh h×nh thêi tiÕt ở một địa phơng trong thời gian dài và trở thµnh quy luËt.. 2-Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí. *Nhiệt độ không khí:Là độ nóng lạnh của kh«ng khÝ . +Dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ không khí. *Cách đo nhiệt độ không khí:.

(44) n¨m? ?Tại sao khi đo nhiệt độ, phải để nhiệt kế trong bóng râm,cách mặt đất 2m?(Để đo nhiệt độ thực của không khí ) ?Tại sao tính nhiệt độ trung bình ngày, cần ph¶i ®o 3 lÇn vµo 6giê, 13giê, 21giê? - HS tr¶ lêi . - GV nhËn xÐt -> kÕt luËn. Hoạt động 3. Tìm hiểu sự thay đổi nhiệt độ không khí.(15’). +Khi đo nhiệt độ không khí, phải để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2m. Tổng nđộ các lần đo +Nđộ TB ngày= ----------------Số lần đo. 3-Sự thay đổi nhiệt độ không khí.. MT : nêu đợc các nhân tố ảnh hởng đến sự a-Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị thay đổi nhiệt độ không khí . trÝ gÇn hay xa biÓn: C¸ch tiÕn hµnh - Nớc biển có tác dụng điều hòa nhiệt độ dẫn đến sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất -HS lµm viÖc víi c¸c th«ng tin SGK: và nớc sinh ra kiểu khí hậu lục địa và đại ?Sự hấp thụ nhiệt của đất và nớc có sự khác dơng. nh¨u nh thÕ nµo? - Khí hậu lục địa:Mùa hè nóng, mùa đông ?T¹i sao vÒ mïa h¹,nh÷ng miÒn gÇn biÓn l¹nh,ma Ýt. có không khí mát hơn trong đất liền,ngợc - Khí hậu đại dơng: Mùa hè mát, mùa đông lại về mùa đông, những miền gần biển lại ấm áp, ma nhiều. có không khí ấm hơn trong đất liền? b-Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao: ?Nêu đặc điểm của các kiểu khí hậu lục + Càng lên cao nhiệt độ càng giảm. địa, đại dơng? -HS lµm viÖc víi th«ng tin SGKvµ H.48: ?Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao?Giả thích vì sao có sự thay đổi đó. ?HS lµm bµi tËp dùa vµo H.48.(Chªnh lÖch giữa 2 địa điểm là 60C-->chênh lệch độ cao c-Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ: 2 địa điểm :1000m) HS lµm viÖc víi H.49: + Nhiệt độ giảm dần từ xích đạo về hai ?Nhiệt độ có sự thay đổi nh thế nào từ xích cực. đạo về 2 cực? ?Giải thích vì sao có sự thay đổi đó? HS tr¶ lêi, GV bæ sung, chuÈn x¸c: 5. Thùc hµnh/ luyÖn tËp. - Thêi tiÕt kh¸c khÝ hËu nh thÕ nµo? - Nguyên nhân có sự khác nhau giữa khí hậu lục địa và khí hậu đại dơng? - Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ tra mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ?(Mặt đất nóng lên mới bức xạ vào không khí vì vậy không khí nóng chậm hơn mặt đất.Lúc 12 giờ bức xạ Mặt Trời mạnh nhất, mặt đất cũng nóng nhất nhng không khí không nóng ngay mà chậm hơn 1giờ so với mặt đất. 6.VËn dông/ HDVN. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK - ChuÈn bÞ bµi 19: KhÝ ¸p vµ giã trªn Tr¸i §Êt Ngµy so¹n: 6.2.2012 Ngµy d¹y: 8,2.2012. TiÕt 24 - Bµi19:. Khí áp và gió trên trái đất I-Môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc: - Nêu đợc khái niệm khí áp và trình bày đợc sự phân bố của các đai khí áp cao và thấp trªn Tr¸i §Êt..

(45) - Nêu đợc tên , phạm vi hoạt động và hớng của các loại gió thổi thờng xuyên trên Trái §Êt. 2.KÜ n¨ng: -Biết sử dụng hình vẽ để mô tả hệ thống gió trên Trái Đất và giải thích các hoàn lu khí quyÓn. 3. Thái độ: GDHS ý thức bảo vệ môi trờng. II-§å dïng d¹y häc. - GV : H×nh 50, 51 SGK phãng to. III-Tæ chøc giê häc.: 1 ổn định tổ chức 2. Khởi động.(5’) ? Thêi tiÕt lµ g×? KhÝ hËu lµ g×? Thêi tiÕt kh¸c khÝ hËu ë ®iÓm nµo? ? Tại sao có sự khác nhau giữa khí hậu đại dơng và khí hậu lục địa? *Giới thiệu bài: Mặc dù con ngời không cảm thấy đợc sức ép của không khí trên mặt đất , nhng nhờ có khí áp kế, ngời ta vẫn đo đợc khí áp trên mặt đất . Không khí bao giờ cũng chuyển động từ khu áp cao… 3-Bµi míi: Hoạt động của GV và HS Hoạt động1:Tìm hiểu khí áp, các đai khí ¸p trªn Tr¸i §Êt .(nhãm/cÆp)(15’) MT : Nêu đợc khái niệm khí áp và trình bày đợc sự phân bố của các đai khí áp cao vµ thÊp trªn Tr¸i §Êt. §DDH: H×nh 50 SGK phãng to. C¸ch tiÕn hµnh -HS lµm viÖc víi th«ng tin SGK vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh: ?KhÝ ¸p lµ g×? ?Dụng cụ để đo khí áp? ?ThÕ nµo lµ khÝ ¸p trung b×nh chuÈn? -HS tr¶ lêi, GV chuÈn kiÕn thøc: GV:-Giíi thiÖu cÊu t¹o cña ¸p kÕ. -KhÝ ¸p trung b×nh:760mm Hg -KhÝ ¸p cao: Trªn 760mmHg -KhÝ ¸p thÊp: Díi 760mmHg Hoạt động 2:(nhóm/cặp) HS lµm viÖc víi H.50: ? Các đai khí áp thấp nằm ở nhữngvĩ độ nµo? ? Các đai khí áp cao nằm ở những vĩ độ nµo? -HS tr¶ lêi, GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc: Hoạt động3:Tìm hiểu gió và hoàn lu khí quyÓn. (nhãm/cÆp)(20’) MT : -- Nêu đợc tên , phạm vi hoạt động và híng cña c¸c lo¹i giã thæi thêng xuyªn trªn Tr¸i §Êt. §DDH: H×nh 51 SGK phãng to. C¸ch tiÕn hµnh. -HS lµm viÖc víi th«ng tin SGK vµ H×nh 51 th¶o luËn nhãm theo kÜ thuËt kh¨n tr¶i bµn. ?Nguyªn nh©n sinh ra giã? ?Trªn Tr¸i §Êt cã c¸c lo¹i giã nµo? ?Nguyªn nh©n sinh ra c¸c lo¹i giã c¸c hÖ thèng giã trªn Tr¸i §Êt?. Néi dung ghi b¶ng. 1-KhÝ ¸p, c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt:. a-KhÝ ¸p: -KhÝ ¸p lµ søc nÐn cña kh«ng khÝ lªn bÒ mặt trái đất. -Dông cô ®o khÝ ¸p: KhÝ ¸p kÕ. -KhÝ ¸p trung b×nh:760mmHg. b-C¸c ®ai khÝ ¸p trªn bÒ mÆt Tr¸i §Êt +Trªn Tr¸i §Êt cã c¸c ®ai khÝ ¸p: - Các đai khí áp thấp: ở xích đạo (00), ở vĩ độ 600Bắc và Nam. - C¸c ®ai ¸p cao: ë 300B¾c, Nam; vïng cùc B¾c, Nam. 2-Giã vµ c¸c hoµn lu khÝ quyÓn:. +Gió: -Là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao đến nơi có khí áp thấp. +C¸c lo¹i giã trªn Tr¸i §Êt: - Giã TÝn phong: Lµ giã thæi tõ c¸c ®ai ¸p cao 300Bắc và Nam về áp thấp xích đạo. Híng giã: ë nöa cÇu B¾c, giã cã híng.

(46) ?Tr¶ lêi c¸c c©u hái môc 2 (SGK). -HS tr¶ lêi ,GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc. -HS lµm viÖc víi H×nh 51: ?NhËn xÐt c¸c vßng hoµn lu khÝ quyÓn ë hai nöa cÇu B¾c vµ Nam? ?ThÕ nµo gäi lµ hoµn lu khÝ quyÓn? -HS tr¶ lêi, GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc:. §«ng B¾c, ë nöa cÇu Nam, giã cã híng §«ng Nam. - Gió Tây ôn đới: Là loại gió thổi thờng xuyên từ đai áp cao 300Bắc và Nam đến c¸c ®ai ¸p thÊp kho¶ng 600B¾c vµ Nam. Híng giã: ë nöa cÇu B¾c, giã cã híng T©y Nam, ë nöa cÇu Nam, giã cã híng T©y B¾c. - Giã §«ng cùc: Lµ lo¹i giã thæi tõ ¸p cao hai cùc vÒ ¸p thÊp 600B¾c vµ Nam. Híng giã: ë nöa cÇu B¾c, giã cã híng §«ng B¾c, ë nöa cÇu Nam, giã cã híng §«ng Nam. +Hoàn lu khí quyển: Là sự chuyển động cña kh«ng khÝ gi÷a c¸c ®ai khÝ ¸p cao vµ thÊp t¹o thµnh c¸c hÖ thèng giã thæi vßng trßn gäi lµ hoµn lu khÝ quyÓn. 4. Tæng kÕt-§¸nh gi¸(5’) - KhÝ ¸p lµ g×? T¹i sao cã khÝ ¸p? - Nguyªn nh©n nµo sinh ra giã? -VÏ h×nh c¸c vµnh ®ai khÝ ¸p, h×nh c¸c lo¹i giã thæi thêng xuyªn trªn Tr¸i §Êt.ChuÈn bÞ bµi 20. H¬i níc trong kh«ng khÝ-ma ********************************* Ngµy so¹n: /3/2011 Ngµy gi¶ng: 6AB: /3/2011 TiÕt 24 - Bµi 20:. H¬i níc trong kh«ng khÝ-ma I-Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: -Biết đợc vì sao không khí có độ ẩm và nhận xét đợc mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm. - Trình bày đợc quả trình tạo thành mây , ma. Sự phân bố lợng ma trên Trái Đất. 2. KÜ n¨ng: -Dùa vµ b¶ng sè liÖu tÝnh lîng ma trong ngµy, trong th¸ng, trong n¨m vµ lîng ma trung bình năm của một địa phơng. -Biết đọc bản đồ phân bố lợng ma và rút ra nhận xét lợng ma trên thế giới. II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - KÜ n¨ng t duy, giao tiÕp, lµm chñ b¶n th©n, tù nhËn thøc. III.C¸c ph¬ng ph¸p / kÜ thuËt d¹y häc cã thÓ sö dông. - §µm tho¹i gîi më, häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n, th¶o luËn nhãm. IV . §å dïng d¹y häc. - GV : -Bản đồ phân bố lợng ma trên thế giới. - HS : học bài cũ, đọc trớc bài mới. V . Tæ chøc giê häc. 1. O§TC. 2 . KiÓm tra bµi cò. -Hai HS vÏ c¸c h×nh:C¸c vµnh ®ai khÝ ¸p, c¸c lo¹i giã trªn Tr¸i §Êt. -Giải thích vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ 300B,N lên 600B,N? 3. Kh¸m ph¸. *Giíi thiÖu bµi: h¬I níc lµ thµnh phÇn chiÕm mét tÞ lÖ nhá trong kh«ng khÝ , nhng nã l¹i lµ nguån gèc sinh ra c¸c hiÖn tîng khÝ tîng trong khÝ quyÓn nh: m©y , ma… 4. KÕt nèi..

(47) Hoạt động của GV và HS Hoạt động1:. Tìm hiểu hơi nớc và độ ẩm trong kh«ng khÝ. (nhãm/cÆp)(15’) MT : -Biết đợc các khái niệm:Độ ẩm của không khí, độ bảo hòa hơi nớc trong không khÝ vµ hiÖn tîng ngng tô cña h¬i níc. C¸ch tiÕn hµnh. -Dùa vµo th«ng tin SGK, b¶ng lîng h¬i níc tèi ®a trong kh«ng khÝ tr¶ lêi c¸c c©u hái : ?Nguồn gốc độ ẩm không khí? ?§é Èm kh«ng khÝ lµ g×? ?Nêu mối quan hệ giữa nhiệt độ và lợng hơi níc tèi ®a trong kh«ng khÝ?ThÕ nµo gäi lµ không khí đã bảo hòa hơi nớc? -Hs tr¶ lêi GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc:. Néi dung ghi 1-Hơi nớc và độ ẩm của không khí:. Hoạt động2: Tìm hiểu ma và sự phân bố lợng ma trên Trái Đất.(Cá nhân)(20’) MT : BiÕt c¸ch tÝnh lîng ma trong ngµy , th¸ng , n¨m,vµ lîng ma trung b×nh n¨m. ĐDDH : -Bản đồ phân bố lợng ma trên thế giíi. C¸ch tiÕn hµnh -Dùa vµo th«ng tin SGK vµ vèn hiÓu biÕt cña m×nh: ?Gi¶i thÝch hiÖn tîng ngng tô h¬i níc trong kh«ng khÝ? -HS tr¶ lêi, GV chuÈn x¸c kiÕn thøc: -HS dùa vµo th«ng tin SGK vµ c¸c kiÕn thøc đã học: ?Sù h×nh thµnh m©y, ma? ?Dông cô ®o ma? ?C¸ch ®o? ?C¸ch tÝnh lîng ma ngµy ,th¸ng, n¨m, lîng ma TB n¨m? -HS tr¶ lêi, GV bæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc: -HS làm việc với biểu đồ, và Hình 54(SGK) để trả lời các câu hỏi SGK: ?Dựa vào biểu đồ ma của T.P Hồ Chí Minh, cho biÕt:+Th¸ng cã lîng ma cao nhÊt? Lîng ma baonhiªu?(T.6:~170mm) +Th¸ng cã lîng ma Ýt nhÊt?Lîng ma bao nhiªu?(T.2,9:-10mm) ?Dựa vào bản đồ phân bố ma: +Nh÷ng khu vùc cã ma nhiÒu, ma Ýt? N¬i ph©n bè? +ViÖt Nam n»m trong khu vùc cã lîng ma TB n¨m lµ bao nhiªu? +NhËn xÐt vÒ sù ph©n bè ma trªn thÕ giíi? -HS tr¶ lêi, GVbæ sung, chuÈn x¸c kiÕn thøc:. 2-Ma vµ sù ph©n bè ma trªn Tr¸i §Êt. -Kh«ng khÝ cã chøa mét lîng h¬i níc nhất định, lợng hơi nớc đó làm cho không khí có độ ẩm. -Nhiệt độ có ảnh hởng tới khả năng chơas hơi nớc của không khí > Nhiệt độ kh«ng khÝ cµng cao , lîng h¬i níc chøa đợc càng nhiều(độ ẩm càng cao). +Qu¸ tr×nh t¹o thµnh m©y ma : Khi kh«ng khÝ bèc lªn cao , bÞ l¹nh dÇn, h¬i níc sÏ ngung tô thµnh c¸c h¹t níc nhá , t¹o thµnh m©y. GÆp ®iÒu kiÖn thuËn lîi, h¬i níc tiÕp tôc ngng tô, lµm thµnh c¸c hạt nớc to dần, rồi rơi xuống đất thành ma. a-Tính lợng ma TB của một địa phơng: -Dông cô ®o ma: Vò kÕ -C¸ch ®o: .Lîng ma ngµy:B»ng tæng chiÒu cao cét níc ë thïng d« ma trong ngµy. .Lîng ma th¸ng:B»ng tæng lîng ma c¸c ngµy trong th¸ng. .Lîng ma n¨m:B»ng tæng lîng ma c¸c th¸ng trong n¨m. .Lîng ma TB n¨m:b»ng TB céng lîng ma c¸c n¨m. b-Sù ph©n bè ma trªn thÕ giíi: +Lợng ma phân bố không đều từ xích về hai cùc: -ở hai bên đờng xích đạo ma nhiều nhất. ë vïng cùc cã ma Ýt nhÊt .. 5. Thùc hµnh/luyÖn tËp. -§é b¶o hßa cña h¬i níc trong kh«ng khÝ phô thuéc vµo yÕu tè g×? -Trong ®iÒu kiÖn nµo h¬i níc trong kh«ng khÝ sÏ ngng tô thµnh m©y , ma... -Chỉ trên bản đồ những khu vực nhiều ma, ít ma.Nhận xét sự phân bố ma trên thế giíi. Gi¶i thÝch 6. Vận dụng/HDV-Đọc bài đọc thêm.-Làm bài tập SGK. Ngµy so¹n:20.2.2012.

(48) Ngµy gi¶ng:22.2.2012. TiÕt 26 – bµi 21. Thùc hµnh. Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lợng ma. I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc. - Phân tích biểu đồ khí hậu và trình bày về nhiệt độ và lợng ma của địa phơng. 2. KÜ n¨ng. - Bớc đầu biết nhận dạng biẻu đồ nhiệt độ và lợng ma của hai bán cầu Bắc và Nam. II. §å dïng d¹y häc: - Biểu đồ nhiệt độ và lợng ma Hà Nội. - Biểu đồ nhiệt độ và lợng ma của điểm A và B. III . Tæ chøc giê häc: 1. ổn định tổ chức. 2. Khởi động. (5’) - Nhiệt độ có ảnh hởng nh thế nào đến khả năng chứa hơi nớc của không khí ? - Trong ®iÒu kiÖn nµo h¬i níc trong kh«ng khÝ ngng tô thµnh m©y ma ? Mở bài: các yếu tố của khí hậu có thể biểu diễn thành một biểu đồ. Thông qua biểu đồ ngời ta có thể biết đợc đặc điểm kí hậu của một địa phơng. 3 . Bµi míi (37’) - GV nªu yªu cÇu cña giê thùc hµnh. Hoạt động 1: - GV: Treo biểu đồ khí hậu Hà Nội. + Những yếu tố nào thể hiện trên biểu đồ trong một thời gian bao nhiêu ? + Yếu tố nào đợc thể hiện theo đờng ? + Yếu tố nào đợc thể hiện bằng hình cột ? + Trục dọc bên phải dùng để thể hiện các đại lợng của yếu tố nào ? + Trục dọc bên trái dùng để tính đại lợng đại lợng của yếu tố nào ? + Đơn vị để tính nhiệt độ là gì ? Đơn vị để tính lợng ma là gì ? - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái. Nhãm kh¸c nhËn xÐt GV: Treo bảng phụ đã hoàn thiện chuẩn xác kiến thức. Bµi 1 - Những yếu tố đợc thể hiện trên biểu đồ trong thời gian 1 năm. + Nhiệt độ đợc thể hiện bằng đơng màu đỏ. + Lợng ma đợc thể hiện bằng hình cột. - Trục dọc bên phải dùng để tính đại lợng của yếu tố nhiệt độ. - Trục dọc bên trái dùng để thể hiện đại lợng của yếu tố lợng ma. - Đơn vị để tính nhiệt độ là OC, Lợng ma là mm. Hoạt động 2: GV hớng dẫn HS nghiên cứu bài 2 SGK GV treo b¶ng phô kÎ s½n. GV Duy tr× c¸c nhãm th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái trong b¶ng. - GV yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng phô. Nhãm kh¸c nhËn xÐt. GV: Treo bảng phụ đã hoàn thiện chuẩn xác kiến thức. 2. Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng. Bµi 1: *- Nhiệt độ ( OC) Cao nhÊt. ThÊp nhÊt. TrÞ Thg TrÞ sè sè 300 8 25 *- Lîng ma (mm).. Thg 12. Lîng ma chªnh lÖch gi÷a th¸ng cao nhÊt vµ thÊp nhÊt. 288.

(49) Cao nhÊt. ThÊp nhÊt. Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất.. TrÞ TrÞ Thg Thg sè sè 16, 30 7 1 5 * Nhận xét về nhiệt độ và lợng ma của Hà Nội: - Hà Nội có nhiệt độ trung bình năm cao. - Lîng ma trung b×nh n¨m kh¸ lín. bµi 2 (Kh«ng yªu cÇu HS lµm). 13.5. a.§äc:. Nhiệt độ và lợng ma Biểu đồ địa điểm A Biểu đồ địa điểm B Tháng có nhiệt độ cao 4 12 nhÊt ? Tháng có nhiệt độ thấp 12 7 nhÊt ? Nh÷ng th¸ng cã ma nhiÒu 7 9 10 5 ? b) Xác định địa điểm của biểu đồ: - Biểu đồ A của nửa cầu Bắc vì từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 nhiệt độ tăng cao. - Biểu đồ B của nửa cầu Nam vì từ tháng 3 đến tháng 6 nhiệt độ hạ thấp. 4 . Tổng kết và đánh giá. - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK. - Các yếu tố nhiệt độ và lợng ma của khí hậu thờng đợc biểu diễn nh thế nào ? - Dựa vào yếu tố nào của khí hậu có thể biết đợc đó là biểu đồ khí hậu của nửa cầu B¾c hay nöa cÇu Nam ? - VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK. - Học bài cũ, nghiên cứu bài mới: Các đới khí hậu. Ngµy so¹n : / 3/2011 Ngµy gi¶ng: 6AB : /3 /2011 TiÕt 26 – bµi 22. các đới khí hậu trên trái đất I: Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc. -Biết đợc 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất ; trình bày đợc giới hạn của từng đới. 2. KÜ n¨ng. -Nhận xét hình : 5 đới khí hậu trên Trái Đất. II. §å dïng d¹y häc: - GV : Tranh 5 đới khí hậu trên Trái Đất. - HS : hoàn thiện bài thực hành, đọc trớc bài mới. III. Tæ chøc giê häc: 1. ổn định tổ chức 2. Khởi động.(3’) Mở bài: Khắp nơi trên bề mặt Trái Đất thờng không có nhiệt độ giống nhau ? Nhiệt độ không giống nhau do nhiều nguyên nhân. nguyên nhân lớn nhất là do yếu tố vĩ độ vậy yếu tố này ảnh hởng cụ thể nh thế nào bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu vấn đề nµy..

(50) 3. Bµi míi Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Tìm hiểu các chí tuyến và vßng cùc.(20’) MT : BiÕt vÞ trÝ chøc n¨ng cña vßng cùc vµ chÝ tuyÕn trªn Tr¸i §Êt . C¸ch tiÕn hµnh - GV yªu cÇu HS dùa vµo H23 (SGK-Tr25) em h·y cho biÕt: - Giíi h¹n cuèi cïng mµ ¸nh s¸ng MÆt Trêi t¹o thµnh mét gãc vu«ng xuèng bÒ mÆt Tr¸i §Êt ë nửa cầu Bắc vào ngày 22-6 là vĩ độ bao nhiêu ? - Giíi h¹n cuèi cïng mµ ¸nh s¸ng MÆt Trêi t¹o thµnh mét gãc vu«ng xuèng bÒ mÆt Tr¸i §Êt ë nửa cầu Nam vào ngày 22-12 là vĩ độ bao nhiªu ? - Giíi h¹n cuèi cïng mµ ¸nh s¸ng MÆt Trêi chiÕu xuèng bÒ mÆt Tr¸i §Êt ë nöa cÇu Nam vào ngày 22-6 là vĩ độ bao nhiêu ? - Giíi h¹n cuèi cïng mµ ¸nh s¸ng MÆt Trêi chiÕu xuèng bÒ mÆt Tr¸i §Êt ë nöa cÇu B¾c vào ngày 22-12 là vĩ độ bao nhiêu ? - Dựa vào bản đồ khí hậu thế giới em hãy cho biÕt. C¸c vÜ tuyÕn 23O27'B,23O27'N gäi lµ những đờng gì ? - C¸c vÜ tuyÕn 66O33'B, 66O33'N gäi lµ nh÷ng đờng gì ? - Ngêi ta lÊy chÝ tuyÕn vµ vßng cùc lµm ranh giớí cho các đới khí hậu nào ? - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phân chia bề mặt TráI Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ.(18’) MT : Biết đợc 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất ; trình bày đợc giới hạn của từng đới. - DDDH : Tranh 5 đới khí hậu trên Trái Đất. C¸ch tiÕn hµnh GV: Treo tranh các đới khí hậu trên Trái Đất yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. Néi dung ghi 1.C¸c chÝ tuyÕn vµ vßng cùc.. - ChÝ tuyÕn B¾c 23O27'B.. - ChÝ tuyÕn nam 23O27'N.. - Vßng cùc B¾c 66O33'B. - Vßng cùcNam 66O33'N. - Vành đai nóng (Nhiệt đới) từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. - Hai vành đai ôn hoà (ôn đới) từ chí tuyến đến vòng cực ở hai bán cầu. - Hai vành đai lạnh (Hàn đới) Từ vòng cực đến cực ở hai bán cầu. 2.Sù ph©n chia bÒ mÆt Tr¸i §Êt ra các đới khí hậu theo vĩ độ.. - §íi nãng: + Giới hạn: từ chí tuyến Bắc đến chí tuyÕn Nam. - Dùa vµo H×nh vÏ em h·y cho biÕt trªn bÒ + §Æc ®iÓm : Quanh n¨m cã gãc chiÕu mặt Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu ? của ánh sáng mặt trời lúc giữa tra - Mỗi đới khí hậu có mấy vành đai ? lựơng đối lớn và thời gian chiếu sáng trong n¨m chªnh lÖch nhau Ýt. Lîng -Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét nhiệt hấp thụ tơng đối nhiều nên quanh bæ xung. n¨m nãng.Giã thæi thêng xuyªn trong - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. khu vùc nµy lµ giã tÝn phong .Lîng ma trung bình năm từ 1000mm đến trên 2000mm. - Hai đới ôn hoà (ôn đới): + Giới hạn: từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cùc Nam. + Đặc điểm : lợng nhiệt nhận đợc trung b×nh , c¸c mïa thÓ hiÖn râ nhÊt trong n¨m. Giã thæi thêng xuyªn trong khu vực này là gio Tây ôn đới. Lợng ma trung bình từ 500mm đến trên.

(51) 1000mm. - Hai đới lạnh.(hay hàn đới) + Giíi h¹n: Tõ hai vßng cùc b¾c vµ Nam đến hai cực Bắc và Nam. + §Æc ®iÓm: khÝ hËu l¹nh gi¸, cã b¨ng tuyÕt hÇu nh quanh n¨m.Giã thæi thêng xuyªn thæi trong khu vùc nµy lµ giã §«ng cùc.Lîng ma trung b×nh n¨m thêng díi 500mm. 4. Tổng kết và đánh giá.(4’) - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK. - Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới của các đới khí hậu nào ? - Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới ? 5.DÆn dß: - VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK. - Häc bµi cò. - ¤n l¹i kiÕn thøc tõ bµi 15-bµi 22 tiÕt sau «n tËp. ********************************** TiÕt 28. Ngµy so¹n :5.3.2012 Ngµy gi¶ng:7.3.2012. ¤n tËp. I. Môc tiªu : - Củng cố lại kiến thức đã học về lớp vỏ khí, thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí, khí ¸p vµ c¸c ®ai khÝ ¸p .... - Rèn luyện kĩ năng phân tích lợc đồ, hình vẽ. II.§å dïng d¹y häc. Hình vẽ các đới khí hậu trên Trái Đất. Tranh vÏ c¸c h×nh 49.51.54.59 (SGK). 1æn ®inh tæ chøc: 2-.Khởi động: 3. ¤n tËp. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: GV: Treo tranh cÊu t¹o cña líp vá khÝ: - Dựa vào kiến thức đã học và tranh vẽ em hãy cho biết lớp vỏ khí đợc cấu ọao nh thế nµo ?. Néi dung ghi 1- Líp vá khÝ - Líp vá khÝ chia thµnh 3 tÇng. + Tầng đối lu. + TÇng b×nh lu. + TÇng cao cña khÝ quyÓn. - Đặc điểm của tầng đối lu. - Trong các tầng đó. Tầng nào có vai trò + Dày 16 km sát mặt đất. quan trọng nhất đối với Trái Đất ? Nêu đặc + Là nơi sinh ra các hiện tợng khí tợng nh sÊm chíp m©y ma. điểm của tầng đó ? - GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét. + Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6 Oc. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. Hoạt động 2: 2.Thời tiết khí hậu ,nhiệt độ không khí GV: Dựa vào kién thức đã học: *- Thêi tiÕt khÝ hËu: Thêi tiÕt KhÝ hËu - Em h·y cho biÕt thêi tiÕt vµ khÝ hËu kh¸c Thêi tiÕt lµ: Sù biÓu KhÝ hËu lµ: Sù lÆp nhau nh thÕ nµo ? hiÖn cña c¸c hiÖn t- ®ia lÆp l¹i cu¶ t×nh îng khÝ tîng. h×nh thêi tiÕt. - Nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau cña thêi + X¶y ra trong mét + X¶y ra trong mét tiÕt khÝ hËu ? thêi gian ng¾n thêi gian dµi + Thêi tiÕt lu«n (NhiÒu n¨m).

(52) GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc.. thay đổi. + Cã tÝnh: Qui luËt *- Nhiệt độ không khí: - KN: - Sự thay đổi nhiệt độ không khí: + Theo vÞ trÝ gÇn biÓn hay xa biÓn Chuyển ý: Gió là một yếu tố của thời tiết + Thay đổi theo dộ cao: Càng lên cao nhiệt và khí hậu vậy gió đợc sinh ra nh thế nào. độ càng giảm trung bình cứ lên cao 100m Chóng ta chuyÓn sang phÇn 2 sau ®©y. nhiệt độ giản 0,6OC. + Thay đổi theo vĩ độ: Càng về gần hai cực nhiệt độ càng giảm. Hoạt động 3: 3.Khí áp và gió trên trái đất GV: Treo b¶ng phô thÓ hiÖn c¸c ®ai khÝ ¸p a- kh¸i niÖm. trªn tr¸i §Êt. Ph¸t phiÕu häc tËp cho HS: b- Các đai khí áp trên trái đất. PhiÕu häc tËp Em hãy đánh dấu(+)nếu là ku vực có khí ¸p cao dÊu ( - ) nÕu khu vùc cã khÝ ¸p thÊp vµo h×nh vÏ díi ®©y: 90OB. 60OB 30OB. 90OB. 0O. 30OB. 30ON. 0O. 60ON. - GV yªu cÇu HS90ON th¶o luËn nhãm ®iÒn vµo phiÕu häc tËp. §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng điền vào bảng phụ để trống. Nhóm khác bổ sung ý kiÕn. GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. Hoạt động 4: - Sù chªnh lÖch vÒ khÝ ¸p gi÷a c¸c khu vùc gËylªn hiÖn tîng g× ? - Trên trái đất có những loại gió thờng xuyªn nµo ? - T¹i sao c¸c giã thêng thæi lÖch vÇ mét phía nào đó ? - Giải thích dựa trên sự chuyển động của Trái đất quanh trục ? - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. Hoạt động 5:. 60OB. 30ON 60ON 90ON. 4. GÝo vµ hoµn lu khÝ quyÓn a- KN: b- Các gío thờng xuyên trên trái đất: - Giã TÝn Phong (MËu DÞch) thæi tõ ¸p cao trí tuyến về xích đạo có hớng lệch về phía T©y. - Gió Tây ôn đới: Thổi từ áp cao trí tuyến về vĩ độ 60O ở hai bán cầu có hớng lệch về phía đông. - Gió đông Cực: Thổi cực về vĩ tuyến 60 O ở hai b¸n cÇu cã híng lÖch vÒ phÝa t©y. 5. H¬i níc trong kh«ng khÝ ma. - hơi nớc trong không khí tạo nên độ ẩm - Em h·y cho biÕt thµnh phÇn cña kh«ng kh«ng khÝ khÝ bao gåm nh÷ng g× ? -Lîng h¬i níc do ao hå s«ng suèi vµ thùc -Lîng h¬i níc do ®©u mµ cã ? vËt cung cÊp . -Khi không khi bão hòa hơi nớc mà vẫn đợc cung cấp thêm hơi nớc sẽ ngng tụ thành m©y ma . - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. -Lîng ma ngµy th¸ng n¨m = tæng lîng níc - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. cã trong vò kÕ. Hoạt động 6: 6. Các đới khí hậu trên Trái Đất. GV cho HS quan s¸t tranh vÏ: Có 3 đới khí hậu (Chia thành 5 vành - Hãy cho biết trên Trái Đất đợc chia làm đai) mấy đới khí hậu ? - Nhiệt đới :một vành đai từ 23 O27’B đến 23O27’N..

(53) - Nêu giới hạn của các đới ? - Ôn đới: Hai vành đai từ 23O27’B đến - GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét. 66O33’B và từ 23O27’N đến 66O33’N. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. - Hàn đới: Hai vành đai từ 66 O33’B đến 90O B và từ 66O33’N đến 90ON. 4. Cñng cè-DÆn dß: - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK. - VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK. - Häc «n l¹i bµi cò, giê sau kiÓm tra 1 tiÕt. *************************************** Ngµy so¹n: 12.3.2012 Ngµy gi¶ng: 14.3.2012 TiÕt 29. Bµi kiÓm tra viÕt 1 tiÕt. I. Môc tiªu. - Kiểm tra, đánh giá kết quả và nắm vững kiến thức từ bài 19 đến bài 22 về các đới khí hậu trên Trái Đất, thời tiết và nhiệt độ không khí, các chí tuyến và vòng cực… - Kỹ năng đọc, vẽ, phân tích biểu, bản đồ. II. ChuÈn bÞ . GV: Ma trËn Ch¬ng / Bµi Thêi tiÕt khÝ hËu vµ nhiÖt độ không khí C¸c chÝ tuyªn vµ vßng cùc khÝ ¸p vµ giã trªn Tr¸i §Êt Tæng ®iÓm. BiÕt TL. HiÓu TL 4®. VËn dông TL. Tæng ®iÓm 4®. 3® 3®. 3® 3® 10®. 3® 3®. 4® §Ò bµi:. C©u1 .(2®iÓm) Điền các cụm từ sau (Cực bắc, Cực nam, xích đạo ,chí tuyến bắc. Vòng cực Bắc, Vòng cực nam vào hình vẽ dới đây cho đúng vị trí:. .. Xích đạo. Xích đạo. Câu 2 (4điểm): Nguyên nhân nào sinh ra gió? Hãy nêu tên, phạm vi hoạt động, hớng thæi cña c¸c lo¹i giã thêng xuyªn trªn Tr¸i §Êt? C©u 3 : (3®iÓm): Thêi tiÕt kh¸c khÝ hËu ë ®iÓm nµo? II- §¸p ¸n + BiÓu ®iÓm.

(54) Câu 1: Mỗi ý đúng 0,5đ. Cùc B¾c. vßng cùc B¾c ChÝ tuyÕn B¾c Xích đạo chÝ tuyÕn Nam. Cùc Nam. C©u 2:. Vßng cùc Nam. Nguyªn nh©n sinh ra giã lµ do sù chªnh lÖch vÒ khÝ ¸p: (0,5®) Sự phân bố các loại gió trên Trái đất + Gió Tín Phong: Thổi từ khu vực áp cao chí tuyến về khu vực áp thấp xích đạo có hớng lêch về phía Tây.(1đ) + Gió Tây ôn đới: Thổi từ khu vực áp cao chí tuyến về áp thấp 60 O ở hai bán cầu có híng lÖch vÒ phÝa §«ng.(1®) + Giã §«ng cùc: Thæi tõ cùc vÒ ¸p thÊp 60 O ë hai b¸n cÇu cã híng lÖch vÒ phÝa T©y. (Trïng híng giã MËu dÞch) .(1®) Các gió thổi bị lệch hớng do chuyển động của trái đất quanh trục.(0,5đ). C©u 3(3®iÓm) Thêi tiÕt KhÝ hËu -Thêi tiÕt lµ :Sù biÓu hiÖn cña c¸c -KhÝ hËu lµ: Sùa lÆp ®i lÆp l¹i cu¶ t×nh h×nh thêi hiÖn tîng khÝ tîng . tiÕt. +X¶y ra trong mét thêi gian ng¾n + X¶y ra trong mét thêi gian dµi (NhiÒu n¨m ) +Thời tiết luôn thay đổi. + Cã tÝnh: Qui luËt. III. Tæ chøc giê häc. - GV phát đề kiểm tra cho HS , yêu cầu HS nghiêm túc làm bài. - GV thu bµi nhËn xÐt giê kiÓm tra, yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ häc bµi vµ t×m hiÓu bµi s«ng vµ hå. Ngµy so¹n: /3/2011 Ngµy gi¶ng: 6AB : /3 /2011 TiÕt 29- Bµi 23. S«ng vµ hå. I.Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc. - Trình bày đợc khái niệm sông, lu vực sông, hệ thống sông, lu lợng nớc ; nêu đợc mối quan hệ giữa nguồn cung cấp nớc và chế độ nớc sông. - Trình bày đợc khái niệm hồ, phân loại hồ căn cứ vào nguồn gốc, tính chất. 2. KÜ n¨ng. - Sử dụng mô hình để mô tả hệ thống sông : sông chính, phụ lu, chi lu. - NhËn biÕt nguån gèc mét sè lo¹i hå qua tranh ¶nh ; Hå nói löa, hå b¨ng hµ, hå mãng ngùa, hå nh©n t¹o. II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - KÜ n¨ng t duy, giao tiÕp, lµm chñ b¶n th©n..

(55) III.C¸c ph¬ng ph¸p / kÜ thuËt d¹y häc cã thÓ sö dông. - §µm tho¹i gîi më, thuyÕt gi¶ng tÝch cùc, th¶o luËn nhãm nhá. IV. §å dïng d¹y häc. - GV : M« h×nh s«ng, hÖ thèng s«ng. - HS : t×m hiÓu tríc bµi míi. V. Tæ chøc giê häc. 1.æn ®inh tæ chøc: 2-.Khởi động: (3’) a. KTBC (Kh«ng) b. Vµo bµi S«ng vµ phÇn lín hå trªn bÒ mÆt Tr¸i §Êt lµ nh÷ng nguån níc ngät quan träng trªn lục địa. Chỉ có một số ít hồ nớc mặn. Các đặc điểm của sông, hồ phụ thuộc rất nhiều vµo khÝ hËu cña vïng cung cÊp níc cho chóng… 3. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của Gv và HS Hoạt động 1: Tìm hiểu sông và lợng nớc cña s«ng.(20’) MT : - HS trình bày đợc khái niệm sông, phô lu, chi lu, hÖ thèng s«ng, lu vùc s«ng, lu lợng, chế độ ma. §DDH: M« h×nh s«ng, hÖ thèng s«ng. C¸ch tiÕn hµnh. GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời. Hãy nêu tên những dòng sông mà em đã tõng gÆp ? Quª em cã dßng s«ng nµo ch¶y qua ? GV cho HS Quan s¸t h×nh 59 h·y: - Nªu nh÷ng nguån cung cÊp níc cho dßng s«ng ? - Xác định các lu vực các phụ lu của con s«ng chÝnh ? Lu vùc s«ng lµ g× ? - H·y cho biÕt nh÷ng bé phËn nµo hîp thµnh mét dßng s«ng ? GV: Gi¶i thÝch cho HS vÒ phô lu chi lu VD hÖ thèng s«ng hång- VN Phô lu s«ng (§µ, L«, Ch¶y) Chi lu: (§¸y, §uèng, Luéc) - Theo em lu lîng cña mét con s«ng lín hay nhá phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn nµo?(mèi quan hÖ) GV: Cho HS quan s¸t b¶ng lu vùc (SGK 71) - H·y so s¸nh lu vùc vµ tæng lîng níc cña s«ng Mª K«ng vµ s«ng Hång ? - Em h·y cho vÝ dô vÒ nh÷ng lîi Ých cña s«ng vµ t¸c h¹i cña s«ng ? - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc.. Néi dung ghi 1. S«ng vµ lîng níc cña s«ng.. Hoạt động 2: Tìm hiểu hồ.(17’) MT : - Biết đợc khái niệm một số hồ nguyªn nh©n h×nh thµnh mét sè hå vµ c¸c lo¹i hå. C¸ch tiÕn hµnh - GV yªu cÇu HS t×m hiÓu SGK ? Nªu kh¸i niÖm hå - H·y kÓ tªn c¸c lo¹i hå mµ em biÕt ? GV: Nªu mét sè hå lín trªn TG – VN:. 2. Hå.. - S«ng lµ dßng ch¶y tù nhiªn, thêng xuyªn tơng đối ổn định trên bề mặt lục địa.. -Lu vùc s«ng : lµ vïng cung cÊp níc thêng xuyªn cho s«ng. - HÖ thèng s«ng: S«ng chÝnh cïng víi phô lu chi lu hîp thµnh hÖ thèng s«ng. - Lu lîng lµ lîng níc ch¶y qua mÆt c¾t ngang lòng sông ở một địa điểm trong 1 gi©y (m3/gi©y). -Mèi quan hÖ gi÷a nguån cung cÊp níc vµ chế độ chảy (thuỷ chế) của sông: nếu sông chØ phô thuéc vµo mét nguån cung cÊp níc thì thuỷ chế của nó tơng đối đơn giản, nếu s«ng chØ phô thuéc vµo nhiÒu nguån cung cÊp níc th× thuû chÕ cña nã phøc t¹p h¬n.. - Là khoảng nớc đọng tơng đối rộng và sâu trong đất liền. - Ph©n lo¹i hå:.

(56) Hå Hoµn kiÕm, hå Ba bÓ, hå T©y...vµ kÓ sù + C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña níc, ph©n tÝch mét sè hå. thµnh: Hå níc ngät, hå níc mÆn. - Căn cứ vào đâu để phân chia các loại hồ ? + C¨n cø vµo nguån gèc h×nh thµnh: - H·y kÓ tªn c¸c hå nh©n t¹o mµ em biÕt, các hồ đó có tác dụng gì ? . Hå vÕt tÝch cña khóc s«ng (Hå T©y) - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. . Hå ë miÖng nói löa (Hå ë Playcu) - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. . Hå nh©n t¹o. 5.Thùc hµnh/luyªn tËp.(3’) GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK. 6. VËn dông/HDHB.(2’) VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK. Häc bµi cò, nghiªn cøu bµi míi. Ngµy so¹n: /4/2011 Ngµy gi¶ng:6AB : /4/2011 TiÕt30 - Bµi 24. Biển và đại dơng. I . Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc. - Biết đợc độ muối của nớc biển và đại dơng, nguyên nhân làm cho nớc biển và đại dơng kh«ng gièng nhau. - Trình bày đợc ba vận động của nớc biển và đại dơng: sóng, thuỷ triều và dòng biển. Nêu đợc nguyên nhân sinh ra sóng, thuỷ triều và dòng biển. - Biết vai trò của biển và đại dơng đối với đời sống, sản xuất của con ngời trên TráI Đất và vì sao phảI bảo vệ nớc biển và đại dơng khỏi bị ô nhiễm. - Biết nguyên nhân gây ô nhiễm nớc biển và đại dơng và hậu quả. 2. KÜ n¨ng. NhËn biÕt hiÖn tîng « nhiÔm níc biÓn, ®©Þ d¬ng qua tranh ¶nh vµ trªn thùc tÕ. 3. TháI độ. - Có ý thức bảo vệ , không làm ô nhiễm nớc biển và đại dơng; phản đối các hoạt động làm ô nhiễm nớc biển và đại dơng. II. §å dïng d¹y häc. - GV : gi¸o ¸n, SGK - HS : t×m hiÓu tríc bµi míi. III. Tæ chøc giê häc: 1. ODTC. 2. Khởi động.(5’) - Hãy kể tên các loại hồ mà em biết ? Căn cứ vào đâu để phân chia các loại hồ ? 3. Bµi míi. Hoạt động của GV và HS Néi dung ghi Hoạt động 1: Tìm hiểu độ muối của n ớc 1. Độ muối của nớc biển và đại dơng. biển và đại dơng.(15’) MT : HS biết đợc độ muối của biển nguyên nhân làm cho nớc biển, đại dơng có muối. C¸ch tiÕn hµnh GV cho HS nghiªn cøu SGK vµ kiÕn thøc thùc tÕ h·y cho biÕt: - T¹i sao níc biÓn l¹i mÆn ? - Độ muối do đâu mà có, độ muối trong Các biển, đại dơng đều thông với nhau độ c¸c biÓn cã gièng vµ kh¸c nhau kh«ng ? muèi TB lµ 35‰. tại sao lại có sự khác nhau đó ? cho ví dụ ? GV lÊy vÝ dô. + §é muèi biÓn níc ta lµ 33‰.

(57) + BiÓn Ban tÝch 32‰ + Hång h¶i 41‰ GV yªu cÇu HS X§ mét sè biÓn trªn b¶n đồ. - GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. Hoạt động 2: Tìm hiểu sự vận động của nớc biển và đại dơng.(20’) MT : - Biết đợc các hình thức vận động của nớc biển và đại dơng nguyên nhân của chóng. - Biết vai trò của biển và đại dơng đối với đời sống, sản xuất của con ngời trên TráI Đất và vì sao phảI bảo vệ nớc biển và đại d¬ng khái bÞ « nhiÔm. - BiÕt nguyªn nh©n g©y « nhiÔm níc biÓn và đại dơng và hậu quả. C¸ch tiÕn hµnh GV cho HS quan s¸t h×nh 61 vµ nghiªn cøu SGK kÕt hîp víi kiÕn thøc thùc tÕ h·y cho biÕt: - Nớc biển có mấy sự vận động ? - H·y m« t¶ l¹i hiÖn tîng sãng biÓn ? VËy sãng lµ g× ? - Khi giã thæi cµng to th× sãng nh thÕ nµo ? - Em hãy nêu tác hại của sóng đối với con ngêi ? GV: cho HS: Quan s¸t h×nh 63, 62 h·y: - Nhận xét sự thay đổi của nguồn nớc biển ë ven bê ? - Em h·y nªu nguyªn nh©n sinh ra thuû triÒu ? GV: Cã 3 lo¹i thuû triÒu, lîi dông thuû triều này ngời ta đánh cá, ngành hàng hải, s¶n xuÊt muèi.... - §é muèi lµ do níc s«ng hoµ tan c¸c lo¹i muối từ đất đá trong lục địa đa ra.. 2. Sự vận động của nớc biển và đại dơng.. a. Sãng: - Là sự chuyển động của các hạt nớc biển theo nhiÒu vßng trßn lªn xuèng theo chiÒu thẳng đứng đó là sự chuyển động tại chỗ củ c¸c h¹t níc biÓn. b. Thuû triÒu: - Thuû triÒu lµ hiÖn tîng níc biÓn lªn xuèng theo chu kú - Nguyªn nh©n: Do søc hót cña mÆt tr¨ng mÆt trêi. c. Dßng biÓn (h¶i lu):. - Dòng biển là sự chuyển động nớc với lu lợnglớn trên quãng đờng dài trong các biển GV: cho HS quan sát hình 64 và GV giải và đại dơng. - Cã hai lo¹i dßng biÓn: nãng, l¹nh. thÝch: Nguyªn nh©n: Do c¸c lo¹i giã thæi thêng + MÇu xanh – l¹nh. xuyªn ë Tr¸i §Êt lµ giã tÝn phong vµ T©y + Mầu đỏ - nóng. ôn đới. - Cã mÊy lo¹i dßng biÓn ? - Nªu nguyªn nh©n sinh ra dßng biÓn ? - Dòng biển có ảnh hởng đến khí hậu ntn ? - Dòng biển có ảnh hởng lớn đến khí hậu - Nêu vai trò của dòng biển đối với đời các vùng ven biển chúng chảy qua. sèng con ngêi ? - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. 3. Tổng kết và đánh gia.(5’) - GV hệ thống lại kiến thức bài giảng, GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK. - VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK.- Häc bµi cò, nghiªn cøu bµi míi. Ngµy so¹n: /4/2011 Ngµy gi¶ng:6AB : /4/2011 TiÕt 31 Bµi 25. Thùc hµnh.

(58) Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dơng I: Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc. - Sử dụng lợc đồ để kể tên một số dòng biển lớn và hớng chảy của chúng. 2. KÜ n¨ng. - Nêu đợc mối quan hệ giữa dòng biển nóng và lạnh với khí hậu nơI chúng đI qua. II. §å dïng d¹y häc: - GV : gi¸o ¸n,SGK. - HS : t×m hiÓu tríc bµi thùc hµnh. III. Tæ chøc giê häc. 1.ổn định tổ chức. 2. Khởi động.(5’) ? Vì sao độ muối của các đại dơng khác nhau ? Nêu nguyên nhân sinh ra sóng và thuû triÒu ? 3.Bµi míi: -GV nªu yªu cÇu cña bµi thùc hµnh. Hoạt động 1: GV cho HS Quan sát các bản đồ dòng biển trong đại dơng: Dựa vào bản đồ này cho biết: - VÞ trÝ vµ híng ch¶y cña c¸c dßng biÓn nãng vµ l¹nh ë nöa cÇu b¾c trong §¹i T©y D¬ng vµ trong Th¸i B×nh D¬ng ? - Cho biÕt vÞ trÝ vµ dßng ch¶y cña c¸c dßng biÓn ë Nam B¸n CÇu ? - So s¸nh vÞ trÝ vµ híng ch¶y cña c¸c dßng biÓn nãi trªn ë Nöa CÇu B¾c vµ Nöa CÇu Nam từ đó rút ra nhận xét chung về hớng chảy của các dòng biển ? Bíc 2: - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. Bµi TËp 1: (20’) *- Trong đại tây dơng ở Nửa Cầu Bắc: - Dßng biÓn nãng: G¬nXtrim: Tõ chÝ tuyÕn B¾c lªn B¾c ©u. - Dßng biÓn l¹nh: Gr¬nlen tõ cùc B¾c ch¶y vÒ 600B. * -Trong TBD - Dßng biÓn l¹nh: Caliphoãcnia tõ 300B – XÝch §¹o. - Dßng biÓn nãng: Cr«si« tõ B¾c XÝch §¹o lªn §«ng B¾c ë B¾c b¸n cÇu. * - Trong §¹i T©y D¬ng: - Dßng biÓn nãng: Brazin tõ XÝch §¹o -> Nam - Dßng biÓn l¹nh: Peru tõ 600N -> XÝch §¹o. - Dßng biÓn nãng: §«ng óc tõ XÝch §¹o -> §«ng Nam. * - NhËn xÐt chung: - Dòng biển nóng: Từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao. - Dòng biển lạnh từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp Hoạt động 2: (15’) GV cho HS Quan s¸t h×nh 65 SGK: - So sánh nhiệt độ các điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 600C ? - Từ đó nêu ảnh hởng của các dòng biển (nóng, lạnh) đến khí hậu những vùng ven biển mµ chóng ®i qua ? - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. Bµi TËp 2: Nhiệt độ của các điểm A, B, C, D, khác nhau: A: -190C B: -80C.

(59) C: + 20C D: + -30C -Dòng biển nóng làm cho khí hậu nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn. -Dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng vĩ độ. 4. Tổng kết và đánh giá:( 5’) - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK. - VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK. - Häc bµi cò, nghiªn cøu bµi míi.. Ngµy so¹n: /4/2011 Ngµy gi¶ng:6AB : /4/2011 TiÕt 32 Bµi 26. Đất - các nhân tố hình thành đất I: Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc. - Trình bày đợc khái niệm đất, hai thành phần chính của đất. - Trình bay đợc một số nhân tố hình thành đất. - Biết các nguyên nhân làm giảm độ phì của đất và suy thoáI đất. - Biết một số biện pháp làm tăng độ phì của đất và hận chế sự ô nhiễm đất . 2. KÜ n¨ng. - Sử dụng tranh ảnh để mô tả một phẫu diện đất: vị trí, màu sác, độ dày các tầng đất. 3. TháI độ. - ủng hộ các hành động bảo vệ đất; phản đối các hành động tiêu cực làm ô nhiễm và suy thoáI đất. II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n. - KÜ n¨ng t duy, giao tiÕp, lµm chñ b¶n th©n. III.C¸c ph¬ng ph¸p / kÜ thuËt d¹y häc cã thÓ sö dông. - §µm tho¹i gîi më, häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n, th¶o luËn nhãm nhá. IV. §å dïng d¹y häc. - GV : gi¸o ¸n, SGK. - HS : t×m hiÓu tríc bµi míi. V. Tæ chøc d¹y häc. 1. ổn định:.

(60) 2. Kh¸m ph¸..(3’) Đất là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng trong đời sống con ngời, đất là t liệu s¶n xuÊt quý gi¸,…. 3.KÕt nèi : Hoạt động của Gv và HS Néi dung ghi Hoạt động 1: Tìm hiểu lớp đất đá trên 1. Lớp đất trên bề mặt các lục địa. bÒ mÆt.(5’) MT : -Trình bày đợc khái niệm đất\ C¸ch tiÕn hµnh GV: cho HS nghiªn cøu SGK: GV: Gi¶i thÝch: - Thæ: §Êt. - Nhỡng: Là loại đất mềm xốp. - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. §Êt lµ líp vËt chÊt máng, vôn bë, bao phñ - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc trên bề mặt các lục địa gọi là lớp đất (thổ nhìng). Hoạt động 2: Tìm hiểu thành phần và 2. Thành phần và đặc điểm của thổ nhđặc điểm của thổ nhỡng.(20’) ìng. MT : -Trình bày đợc hai thành phần chính của đất. Biết đợc các thành phần của đất - Biết các nguyên nhân làm giảm độ phì của đất và suy thoáI đất. - Biết một số biện pháp làm tăng độ phì của đất và hận chế sự ô nhiễm đất . C¸ch tiÕn hµnh GV cho HS Quan sát mẫu đất hình 66 nhËn xÐt: - Màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau ? - Gåm cã 2 TP chÝnh: Thµnh phÇn kho¸ng - Hãy cho biết các thành phần của đất ? vµ TP h÷u c¬. - Em hãy nêu thành phần khoáng của đất ? - T¹i sao chÊt h÷u c¬ chiÕm mét lîng nhá nhng có vai trò quan trọng đối với thực vËt ? - Tªn nguån gèc cña chÊt h÷u c¬ ?. a. Thµnh phÇn kho¸ng. Chiếm phần lớn trong lợng của đất, gåm c¸c h¹t kho¸ng cã kÝch thíc kh¸c nhau. b. Thành phần của đất hữu cơ. - ChiÕm mét tØ lÖ nhá nhng cã vai trß quan GV: Đa ra các ví dụ để dẫn dắt HS đến trọng đối với chất lợng đất. - Chất hữu cơ có nguồn gốc từ xác động định nghĩa về độ phì nhiêu của đất. ? Trong sản xuất nông nghiệp con ngời đã động, thực vật trong đất gọi là chất mùn. có một số biện pháp làm tăng độ niêu trong đất. Hãy nêu một số biện pháp làm tăng độ *- Độ phì nhiêu của đất: ph× mµ em biÕt ? Lµ kh¶ n¨ng cung cÊp cho thùc vËt Hiện nay đất đai đang bị suy thoái một các nghiêm trọng, vây thực trạng sử dụng đất nớc chất dinh dỡng và các yếu tố khác để thùc vËt sinh trëng vµ ph¸t triÓn. đai ở địa phơng em nh thế nào? - HS tr¶ lêi, hs kh¸c nhËn xÐt. - GV chèt kiÕn thøc. HĐ 3. Tìm hiểu các nhân tố hình thành 3. Các nhân tố hình thành đất. đất.(10’) MT : Biết đợc các nhân tố hình thành đất. C¸ch tiÕn hµnh - §¸ mÑ GV:? Nêu các nhân tố hình thành đất. - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - Sinh vËt - KhÝ hËu - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. Ngoài ra còn chịu ảnh hởng của địa hình và thời gian hình thành đất. 5. Thùc hµnh/luyÖn t©p.(3’).

(61) - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK. 6. VËn dông/HDHB.(2’) - VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK. - Häc bµi cò, nghiªn cøu bµi míi. Ngµy so¹n: / /2011 Ngµy gi¶ng:6AB : / /2011 TiÕt 33- Bµi 27. Lớp vỏ sinh vật các nhân tố ảnh hởng đến sự phân bố thực động vật trên trái đất I: Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc. - Trình bày đợc đợc khái niệm lớp vỏ sinh vật, ảnh hởng của các nhân tố tự nhiên và con ngời đến sự phân bố thực vật và động vật trên Trái Đất. - Biết tác động tiêu cực và tích của con ngời đến sự phân bố động thực vật trên Tr¸I §Êt. - Biết tại sao phảI khai thác rừng hợp lí và bảo vệ rừng, bảo vệ những vùng đất sinh sống của động , thực vật trên TráI Đất. 2. KÜ n¨ng. - Mô tả đợc một số cảnh quan tự nhiên trên thế giới, cảnh quan rừng ma nhiệt đới, hoang mạc nhiệt đới. 3. TháI độ. - ủng hộ các hành động tích cực nhằm bảo vệ động vật , thực vật (rừng) trên TráI Đất , phản đối các hành động tiêu cực làm suy thoáI rừng và suy giảm động vật rừng. II . §å dïng d¹y häc: - GV : Tranh cảnh quan rừng ma nhiệt đới, hoang mạc nhiệt đới. - HS : t×m hiÓu tríc bµi míi III. Tæ chøc giê häc: 1- ổn định tổ chức.: 2- Khởi động. (5’) Em hãy nêu thành phần khoáng của đất ? Tại sao chất hữu cơ chiếm một lợng nhỏ nhng có vai trò quan trọng đối với thực vật ? Trong sản xuất nông nghiệp con ngời đã có một số biện pháp làm tăng độ niêu trong đất. Hãy nêu một số biện pháp làm tăng độ phì mà em biết ? 3-. Bµi míi: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: Tìm hiểu lớp vỏ sinh vật. (5’) MT : HS biết đợc khái niệm lớp vỏ sinh vËt. C¸ch tiÕn hµnh GV: cho HS nghiªn cøu môc 1 SGK: Sinh vËt cã mÆt trªn Tr¸i §Êt tõ bao giê ? Nã tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë nh÷ng ®©u trªn Tr¸i §Êt ?nªu kh¸i niÖm líp vá sinh vËt - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc.. Néi dung ghi 1. Líp vá sinh vËt.. - Kh¸i niÖm : Sinh vËt x©m nhËp trong líp đất đá nớc và không khí tạo thành một lớp vá míi liªn tôc bao quanh Tr¸i §Êt gäi lµ líp sinh vËt hay sinh vËt quyÓn. Hoạt động 2: Tìm hiểu các nhân tố tự 2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh h ởng đến nhiên có ảnh hởng đến sự phân bố động sự phân bố động vật, thực vật. vËt, thùc vËt.(10’).

(62) MT : - Trình bày đợc ảnh hởng các nhân tố tự nhiên đến sự phân bố động thực vật trên T§ vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng. C¸ch tiÕn hµnh. GV: cho HS quan s¸t h×nh 67, 68 SGK: - H·y nªu c¸c yÕu tè cña khÝ hËu. - Dùa vµo h×nh 67, 68 cho biÕt sù ph¸t triÓn cña thùc vËt ë hai n¬i nµy kh¸c nhau nh thÕ nµo ? GV ph©n tÝch: §Þa h×nh kh¸c nhau thùc vËt còng kh¸c nhau: - TV ch©n nói: Rõng l¸ réng. - TV sên nói cao: Rõng lµ kim. - TV hoang m¹c: Thùc vËt chÞu nãng. GV cho HS quan s¸t h×nh 69, 70 SGK h·y: - Cho biết tên các loại động vật trong mỗi miÒn ? V× sao gi÷a hai miÒn l¹i cã sù kh¸c nhau ? - Hãy kể tên động vật ngủ đông và di c theo mïa mµ em biÕt ? - §éng vËt vµ thùc vËt cã mèi quan hÖ víi nhau kh«ng ? LÊy vÝ dô minh ho¹ ? - HS tr¶ lêi , HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung. - GV chèt , kÕt luËn. H§ 3.T×m hiÓu .¶nh hëng cña con ngêi đối với sự phân bố động vật thực vật trªn Tr¸i §Êt.(15’) MT : - Trình bày đợc ảnh hởng tích cực tiêu cực của con ngời đến sự phân bố động vật, thực vật, thấy đợc sự cần thiết phải bảo vệ động thực vật. - Biết tác động tiêu cực và tích của con ngời đến sự phân bố động thực vật trên Tr¸I §Êt. - BiÕt t¹i sao ph¶I khai th¸c rõng hîp lÝ vµ b¶o vÖ rõng, b¶o vÖ nh÷ng vïng đất sinh sống của động , thực vật trên TráI §Êt. C¸ch tiÕn hµnh. Em h·y nªu nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc cña con ngời đối với sự phân bố động thực vËt ? VD: §em cao su tõ Brazin sang trång ë §«ng Nam ¸ ... - Hãy nêu những tiêu cực của con ngời đối với động thực vật ? lấy ví dụ. - Ph¸ rõng ? - ¤ nhiÔm m«i trêng sèng ? - Tiªu diÖt nh÷ng sinh vËt quý hiÕm ? - Tại sao khi rừng bị phá hoại thì các động vËt quý hiÕm trong rõng bÞ diÖt vong ? (v× kh«ng cã n¬i c tró) - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. 4. Tổng kết và đánh giá.(5’) GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK. VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK.. a. §èi víi thc vËt. - KhÝ hËu (t0, lîng ma) cã ¶nh hëng rÊt lín đến sự phân bố và phát triển của thực vật. - Ngoài khí hậu thì yếu tố đất và địa hình cũng ảnh hởng đến sự phân bố thực vật. b. Đối với động vật. §éng vËt chÞu ¶nh hëng cña khÝ hËu ít hơn thực vật vì động vật có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. c. Mối quan hệ giữa động vật và thực vật. §éng vËt vµ thùc vËt cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau.. 3.ảnh hởng của con ngời đối với sự phân bố động vật thực vật trên Trái Đất.. a. ¶nh hëng tÝch cùc. Mang gièng c©y trång vËt nu«i tõ nhiều nơi khác nhau để mở rộng sự phân bè. b. ¶nh hëng tiªu cùc. Thu hÑp n¬i sinh sèng cña nhiÒu loại động vật, thực vật, phá rừng làm ô nhiÔm m«i trêng sèng..

(63) Häc bµi cò, nghiªn cøu tµi liÖu s¸ch b¸o cã liªn quan. ************************************************* Ngµy so¹n: / /2011 Ngµy gi¶ng:6A B : /. /2011. TiÕt 34. «n tËp häc kú I. Môc tiªu bµi häc: Th«ng qua bµi «n tËp gióp n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n mét c¸ch cã hÖ thèng về : lố vỏ khí,các đới khí hậu trên Trái Đất, khí áp, sông, hồ, ảnh hởng . + Vận dụng các kiến thức đã học vào bài thực hành. II . §å dïng d¹y häc: - GV : C¸c c©u hái «n tËp. - HS : lµm vµ «n tËp tríc ë nhµ. III. Tæ chøc giê häc. 1. ổn định tổ chức. 2. Khởi động. (GV kiểm tra đề cơng ôn tập ở nhà của hS) 3. ¤n tËp. Hoạt động của GV và HS Hoạt động : GV: cho HS nghiên cứu đề cơng ôn tËp: C©u 1: H·y nªu cÊu t¹o cña líp vá khÝ ? Thµnh phÇn cña kh«ng khÝ ?. Néi dung ghi Néi dung «n tËp. C©u 1: - CÊu t¹o cña líp vá khÝ: + Tầng đối lu. + TÇng b×nh lu. + C¸c tÇng cao cña khÝ quyÓn. - Gåm c¸c khÝ: + Oxi 21%. + Nit¬ 78%. + H¬i níc vµ khÝ kh¸c 1%.. C©u 2:. C©u 2: - Tơng ứng với 5 vành đai nhiệt trên TĐ có 5 đới khí hậu theo vĩ độ: + 1 đới nóng. + 2 đới ôn hoà. Căn cứ vào đâu ngời ta chia ra + 2 đới lạnh. thành các khối khí nóng, lạnh lục địa, a. Đới nóng (hay nhiệt đới). đại dơng ? - Gãc chiÕu s¸ng lín thêi gian chiÕu s¸ng trong n¨m chªnh lÖch nhau Ýt. - Nhiệt độ nóng quanh năm có gió tín phong thæi vµo. - Lîng ma tõ 1000 – 2000mm. Hãy nêu đặc điểm của khối khí ? b. 2 đới ôn hoà ôn đới. - Thêi gian chiÕu s¸ng chªnh nhau nhiÒu. - Nhiệt độ TB , gió tây ôn đới thổi vào lợng ma tõ 500 – 1000mm. c. 2 đới lạnh (hạn đới). - Gãc chiÕu s¸ng nhá - Thời gian chiếu sáng giao động lớn. - t0 quanh n¨m l¹nh. - Lîng ma < 250 mm. C©u 3:. C©u 3:.

(64) NÕu c¸ch tÝnh lîng ma trong - Lîng ma cña 1 ngµy = tæng lîng ma c¸c lÇn ®o ngày, tháng, năm của một địa phơng ? trong ngày. - Lîng ma trong th¸ng = tæng lîng ma c¸c ngµy trong th¸ng. - Lîng ma trong n¨m = tæng lîng ma cña 12 th¸ng. C©u 4: Trên trái đất có mấy vành đai nhiệt ? có những đới khí hậu nào ? nêu đặc điểm của các đới khí hậu trên Tr¸i §Êt ?. C©u 4: Khí áp đợc phân bố trên bề mặt TĐ thành c¸c ®ai khÝ ¸p thÊp vµ cao tõ X§ lªn cùc. - C¸c ®ai khÝ ¸p cao: Ven vÜ tuyÕn 30O ë hai b¸n cÇu vÒ ë hai cùc. - Các đai áp thấp: ven xích đạo và vĩ tuyến 60 ở hai b¸n cÇu.. C©u 5: Em hãy định nghĩa về sông? Câu 5: thÕ nµo lµ hÖ thèng s«ng ? - S«ng lµ dßng ch¶y tù nhiªn, thêng xuyªn t¬ng đối ổn định trên bề mặt lục địa. - HÖ thèng s«ng chÝnh cïng víi phô lu chi lu hîp thµnh hÖ thèng s«ng. C©u 6: Hãy nêu thành phần và đặc Câu 6: - Gåm cã 2 TP chÝnh: Thµnh phÇn kho¸ng vµ TP ®iÓm cña líp thæ nhìng? h÷u c¬ a. Thµnh phÇn kho¸ng - Chiếm phần lớn trong lợng của đất, gồm các - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. HS kh¸c h¹t kho¸ng cã kÝch thíc kh¸c nhau b. Thành phần của đất hữu cơ. nhËn xÐt. - ChiÕm mét tØ lÖ nhá nhng cã vai trß quan träng - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc. đối với chất lợng đất. - Chất hữu cơ có nguồn gốc từ xác động động, thực vật trong đất gọi là chất mùn. 4. Tổng kết và đánh giá. GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. GV yêu cầu HS về nhà làm đề cơng ôn tập. Về nhà làm tiếp đề cơng ôn tập. Giê sau KiÓm tra Häc k×..

(65) KiÓm tra häc k× II I. Môc tiªu bµi häc: Th«ng qua bµi kiÓm tra gãp phÇn: + §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña mçi HS. + Rót kinh nghiÖm vµ c¶i tiÕn c¸ch häc cña HS c¸ch d¹y cña GV vµ rót kinh nghiÖm vÒ néi dung, ch¬ng tr×nh m«n häc. II. ChuÈn bÞ. 1.Gi¸o viªn. Ma TrËn. Chơng, bài /Mức độ Líp vá khÝ S«ng vµ hå Đất. Các nhân tố hình thành đất Lớp vỏ sinh vật . Các nhân tố ảnh hởng đến sự phân bố động, thực vật trªn Tr¸I §Êt. KhÝ ¸p vµ giã trªn Tr¸I §Êt. Tæng ®iÓm. TN 0,5® 2®. BiÕt. TL TN. HiÓu. VËn dông Tæng TL TN TL ®iÓm 0,5® 2® 3® 3® 4® 4®. 0,5® 3®. 3®. 4®. 0,5® 10®. §Ò bµi I. Tr¾c nghiÖm.(3®) Câu 1. Chọn ý trả lời đúng trong các câu sau: A. ChiÕm tØ lÖ cao nhÊt trong kh«ng khÝ lµ: a. khÝ «xi c. h¬i níc b. khÝ Nit¬ d. c¸c lo¹i khÝ kh¸c. B.Cã mÊy lo¹i giã trªn Tr¸i §Êt. a.3 b.4 c.5 C©u 2. H·y ghÐp c¸c néi dung ë cét bªn tr¸i víi néi dung ë cét bªn ph¶i sao cho phï hîp víi c¸c kh¸i niÖm sau : 1. HÖ thèng s«ng a. c¸c s«ng lµm nhiÖm vô tho¸t níc cho s«ng chÝnh. 1lín gåm 2.Phô lu lµ b. các sông đổ nớc vào một con sông chính 23. Chi lu lµ c. dßng s«ng chÝnh cïng víi c¸c phô lu, chi lu 34.Lu vùc s«ng lµ d.diện tích đất đai cung cấp nớc thờng xuyên cho sông 4II. Tự luận. (7đ) Câu 3. (4đ) Con ngời có vai trò nh thế nào đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất? Tại sao động vật ít chịu ảnh hởng của khí hậu hơn thực vật ? Câu 4. (3đ) Độ phì của đất là gì? Con ngời có vai trò nh thế nào đối với độ phì trong lớp đất? §¸p ¸n + biÓu diÓm. I .Trắc nghiêm . (3đ) Mỗi ý đúng 0,5 đ. C©u 1. A. – b B–a C©u 2. 1- c 2- b. 3-. a. 4–d.

(66) II . Tù luËn. (7®) C©u 3.(4®) Con ngời có ảnh hởng rất lớn đến sự phân bố đông, thực vật trên TráI Đất.(0,5đ) - Con ngời mang những giống cây trồng từ nơI này đến nơI khác , mở rộng sự phân bè cña chóng. (0,5®) - Bằng những thành tụ khoa học của mình con ngời đã lai tạo nhiều giống cây trồng vËt nu«I cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao.(1®) - Con ngời cũng thu hẹp nhiều nơI sinh sống của nhiều loài động, thực vật. Việc khai thác rừng bừa bãI đã làm mất nơI c trú của nhiều loài thực, động vật , phải di chuyÓ ®I n¬I kh¸c. (1®) - Vì động vật có thể di chuyển từ nơI này đến nơI khác sao cho thích nghi với điều kiÖn sèng.(1®) C©u 4.(3®) - Độ phì của đất là : khả năng cung cấp cho thực vật nớc , chất dinh dỡng, và các yếu tố khác để thực vật sinh trởng và phát triển.(1đ) - Con ngời có vai trò quan trọng với độ phì trong lớp đất: (0,5đ) + Làm tăng độ phì cho đất bằng các biện pháp : áp dụng chế độ canh tác hợp lí kết hợp bón phân vi sinh, cung cấp thêm các chất tạo mùn cho đất.(0,75đ) + Làm giảm độ phì của đất nh : canh tác không hợp lí, sử dụng không đI đôI với b¶o vÖ, sö dông thuèc trõ s©u bõa b·i…(0,75®). Phòng giáo dục đào tạo mờng khơng Trêng thcs na lèc. đề kiểm tra học kì ii môn địa lí 6 N¨m häc 2009- 2010.

(67) §Ò bµi I. Tr¾c nghiÖm.(3®) Câu 1. Chọn ý trả lời đúng trong các câu sau: A. ChiÕm tØ lÖ cao nhÊt trong kh«ng khÝ lµ: a. khÝ «xi c. h¬i níc b. khÝ Nit¬ d. c¸c lo¹i khÝ kh¸c. B.Cã mÊy lo¹i giã trªn Tr¸i §Êt. a.3 b.4 c.5 C©u 2. H·y ghÐp c¸c néi dung ë cét bªn tr¸i víi néi dung ë cét bªn ph¶i sao cho phï hîp víi c¸c kh¸i niÖm sau :. 1. HÖ thèng s«ng lín gåm 2.Phô lu lµ 3. Chi lu lµ 4.Lu vùc s«ng lµ. a. c¸c s«ng lµm nhiÖm vô tho¸t níc cho s«ng chÝnh.. 1-. b. các sông đổ nớc vào một con sông chính c. dßng s«ng chÝnh cïng víi c¸c phô lu, chi lu d.diện tích đất đai cung cấp nớc thờng xuyên cho sông. 234-. II. Tù luËn. (7®) Câu 3. (4đ) Con ngời có vai trò nh thế nào đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất? Tại sao động vật ít chịu ảnh hởng của khí hậu hơn thực vật ? Câu 4. (3đ) Độ phì của đất là gì? Con ngời có vai trò nh thế nào đối với độ phì trong lớpđất?.

(68)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×