Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Phan phoi ct toan 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.43 KB, 4 trang )

(1)PHÒNG GD & ĐT YÊN LẬP TRƯỜNG THCS TRUNG SƠN. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ Môn: Toán 8 Người thực hiện: Hoàng Văn An Chủ đề: Đại số: 1) Chia đa thức một biến đã sắp xếp (Tiờ́t 17 + 18) 2) Phơng trình đa đợc về dạng ax + b = 0 (Tiờ́t 43 + 44) Hình học: 1) H×nh ch÷ nhËt (Tiết 15 + 16) 2) ThÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt (Tiết 58 + 59) A. đại số Môc. Ch¬ng I. Đ1. Nhân đơn thức với đa thức PhÐp nh©n vµ §2. Nh©n ®a thøc víi ®a thøc LuyÖn tËp phÐp chia các Đ3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ ®a thøc LuyÖn tËp (21 tiÕt) Đ4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Đ5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) LuyÖn tËp Đ6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp đặt nhân tử chung Đ7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thøc §8. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ngph¬ng ph¸p nhãm c¸c h¹ng tö LuyÖn tËp §9. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p LuyÖn tËp Đ10. Chia đơn thức cho đơn thức Đ11. Chia đa thức cho đơn thức Chủ đề Chia đa thức một biến đã sắp xếp ¤n tËp ch¬ng I KiÓm tra viÕt ch¬ng I II. Đ1. Phân thức đại số Ph©n §2. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc thøc đại số Đ3. Rút gọn phân thức (19 tiÕt) LuyÖn tËp Đ4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức LuyÖn tËp Đ5. Phép cộng các phân thức đại số LuyÖn tËp KiÓm tra viÕt Đ6. Phép trừ các phân thức đại số LuyÖn tËp. TiÕt thø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.

(2) Đ7. Phép nhân các phân thức đại số Đ8. Phép chia các phân thức đại số Đ9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức LuyÖn tËp ¤n tËp häc kú I KiÓm tra viÕt häc kú I Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú I §1. Më ®Çu vÒ ph¬ng tr×nh §2. Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn vµ c¸ch gi¶i Chủ đề Phơng trình đa đợc về dạng ax + b = 0. III. Ph¬ng tr×nh bËc §4. Ph¬ng tr×nh tÝch nhÊt LuyÖn tËp mét Èn (16 tiÕt) §5. Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu LuyÖn tËp §6. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh §7. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh (tiÕp) LuyÖn tËp ¤n tËp ch¬ng II (cã thùc hµnh gi¶i to¸n trªn MTCT) KiÓm tra viÕt ch¬ng III IV. §1. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp céng BÊt ph§2. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp nh©n ¬ng tr×nh LuyÖn tËp bËc §3. BÊt ph¬ng tr×nh mét Èn nhÊt KiÓm tra viÕt mét Èn (14 tiÕt) §4. BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn LuyÖn tËp ¤n tËp ch¬ng IV ¤n tËp häc kú II KiÓm tra viÕt häc kú II Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú II Đ5. Phơng trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Ch¬ng I. Tø gi¸c (25 tiÕt). B. h×nh häc Môc TiÕt thø §1. Tø gi¸c §2. H×nh §3. H×nh LuyÖn tËp §4. §êng LuyÖn tËp 1 LuyÖn tËp 2 §6. §èi xøng LuyÖn tËp §7. H×nh b×nh LuyÖn tËp. 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12. 32 33 34, 35 36 37, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, 48 49 50 51 52, 53 54, 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64, 65 66, 67 68 69 70.

(3) §8. §èi xøng LuyÖn tËp. 13 14 15 16. Chủ đề LuyÖn tËp chung KiÓm tra viÕt §10. §êng LuyÖn tËp. 17 18 19 20 H×nh 21 ch÷ §11. H×nh thoi nhËt LuyÖn tËp 22. II. §a gi¸c. DiÖn tÝch ®a gi¸c (11 tiÕt). III. Tam gi¸c đồng dạng (18 tiÕt). §12. H×nh LuyÖn tËp ¤n tËp ch¬ng I §1. §a gi¸c. §2. DiÖn tÝch LuyÖn tËp ¤n tËp häc kú I tra viÕt KiÓm häc kú IkiÓm Tr¶ bµi tra häc kú I §3. DiÖn tÝch §4. DiÖn tÝch LuyÖn tËp §5. DiÖn tÝch §6. DiÖn tÝch §1. §Þnh lý §2. §Þnh lý LuyÖn tËp §3. TÝnh chÊt LuyÖn tËp §4. Kh¸i niÖm §5. Trêng hîp LuyÖn tËp §6. Trêng hîp §7. Trêng hîp LuyÖn tËp §8. C¸c trêng §9. øng dông Thùc hµnh ngoµi trêi(§o chiÒu mét ¤n tËpcao ch¬ng III (cã thùc. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 49 50 51, 52 53, 54.

(4) IV. H×nh l¨ng trụ đứng.. KiÓm tra viÕt ch¬ng III §1. H×nh hép Chủ đề. 55 56, 57 58 59. §4. H×nh l¨ng §5. DiÖn tÝch §6. ThÓ tÝch LuyÖn tËp. 60 61 62 63 cña ThÓ tÝch 64 ch÷ §7. H×nh chãp h×nh hép nhËt ¤n tËp ch¬ng 65 IV ¤n tËp häc 66 kú II KiÓm tra viÕt 67 häc kú II Tr¶ bµi kiÓm 68 tra häc kú II 69 §8. DiÖn tÝch 70 §9. ThÓ tÝch Trung Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2015 NGƯỜI LẬP PPCT. Hoàng Văn An Duyệt của tổ CM. Duyệt của BGH. Lê Thanh Lực. Nguyễn Văn Tuấn. Duyệt của Phòng GD.

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×