Tải bản đầy đủ (.ppt) (20 trang)

bAI SO 10 TOAN 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.75 MB, 20 trang )

(1)Người dạy: nguyÔn ThÞ Thanh Trường Tiểu học Hång Th¸i.

(2)

(3)

(4) 1. 9 10.

(5) 10. 9. 1.

(6) 9. 1 10.

(7) 10. 10. 10.

(8) 10 10.

(9)

(10) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

(11)

(12) . 1. Viết số 10 :.

(13)

(14) Bµi 2. 8. 6. 9. 10.

(15) Bài 3: Số?. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

(16) . 4. Viết số thích hợp vào ô trống. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

(17) . 5. Khoanh vµo sè lín nhÊt ( theo mÉu).. a) 4. ,. 2. ,. 7. b) 8. ,. 10. ,. 9. c) 6. ,. 3. ,. 5.

(18)

(19) Sè liÒn sau sè 9 lµ sè nµo?. è s c c¸ tù m §Õ thø theo đến 0 0 1 õ t. h t n Ç Ph ëng §Õm c¸c sè theo thø tù từ 0 đến 10. Sè 10 gåm mÊy ch÷ sè?.

(20)

(21)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×