Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Ban dang ki an toan giao thong nam 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.58 KB, 3 trang )

(1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Phú, ngày 4 tháng 5 năm 2015 BẢN ĐĂNG KÝ GƯƠNG MẨU CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG Căn cứ kế hoạch số: 11/KH-BATGT ngày 13/01/2015 của Ban an toàn giao thông huyện Tân Hồng về phát động thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 với chủ đề: “Tăng cường quản lý hoạt động vận tải và siết chặt kiểm soát trọng tải xe”. Căn cứ kế hoạch số: 22/KH-BATGT, ngày 18/01/2015 của Ban an toàn giao thông xã Bình Phú về “phát động thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015”. Để bảo vệ an toàn cho bản thân mình và cộng đồng khi tham gia giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; tôi xin đăng ký với cơ quan, đơn vị như sau: Họ tên: Trần Bảo Toàn Đơn vị công tác: Tiểu học và THCS Thống Nhất Chức vụ: Giáo viên Xin đăng ký thực hiện các nội dung như sau: 1. Tìm hiểu, học tập nâng cao nhận thức, hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông, gương mẫu chấp hành đúng pháp luật trật tự an toàn giao thông. 2. Không tổ chức chủ động mời rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa. 3. Tuyệt đối không uống rượu, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; không uống rượu, bia quá nồng độ cồn qui định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 4. Có ý thức trách nhiệm cao nhất với bản thân và cộng đồng. Có thái độ ứng sử văn hóa, biết tôn trọng, nhường nhịn người khác khi tham gia giao thông; biết giúp đỡ người bị tai nạn khi thấy tai nạn giao thông xảy ra. 5. Tích cực tuyên truyền người thân và gia đình chấp hành tốt các qui định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 6. Không để xảy ra va chạm và tai nạn giao thông mà nguyên nhân là do các hành vi của bản thân gây ra./. Người viết đăng ký Trần Bảo Toàn.

(2) PHÒNG GD-ĐT HUYỆN TÂN HỒNG TRƯỜNG THCS TH-THCS THỐNG NHẤT. CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. DANH S¸CH TæNG HîP. B¶N §¡NG Ký “G¦¥NG MÉU CHÊP HµNH PH¸P LUËT AtGT” §¬n vÞ: Trường TH-THCS Thống Nhất. T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Họ và tên. Năm sinh Nam Nữ. Chức vụ. Tổ công tác.

(3) 27 28 29 30 31. Lập biểu. Bình Phú, ngày 02 tháng 02 năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ.

(4)

×