Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

DON SO CAP CHINH TRI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.22 KB, 1 trang )

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


ĐƠN XIN(Xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị)
Kính gửi: - Đảng Ủy xã Tân Đông


- Huyện Ủy Tân Châu


- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Châu
Tôi tên: Lê Văn Giảng


Năm sinh: 17/11/1978
Chức vụ: Giáo viên.


Đơn vị cơng tác: Trường THCS Tân Đơng.


Trình độ chun mơn nghiệp vụ: Đại học sư phạm tốn


Nay tơi làm đơn này kính đề nghị Đảng Ủy xã Tân Đông, huyện Ủy Tân Châu,
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Châu xác nhận cho tơi đạt trình độ
tương đướng cấp lý luận chính trị.


Tơi xin chân thành cảm ơn!


Tân Đông, ngày 4 tháng 8 năm 2014
Người làm đơn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×