Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

ke hoach hoat dong to khoa hoc tu nhien

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (622.41 KB, 16 trang )

(1)TRƯỜNG THCS KIM SƠN. TỔ KHOA HỌC TỰNHIÊN. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kim Sơn, ngày 28 tháng 09 năm. 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ NĂM HỌC 2015 – 2016 - Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT BGD&ĐT ngày 25 thág 8 năm 2015 của bộ GD&ĐT về nhiệm trọng tâm năm học 2015- 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. - Căn cứ Quyết định số 1967/ QĐ- UBND ngày 25/ 8/ 2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non , giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên. - Căn cứ Kế hoạch số 1049/SGD&ĐT ra ngày 04 tháng 09 năm 2015 của Sở giáo dục và đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016. - Căn cứ Kế hoạch số 345 / PGD& ĐT ngày 8/9/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo Định Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2015-2016. - Căn cứ Kế hoạch số 01/KH – THCS Kim Sơn ngày 25/9/2015 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20015-2016 . Tổ Khoa Học Tự nhiên trường THCS Kim Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 như sau: A. Nội dung kế hoạch I. Đặc điểm tình hình 1. Tình hình chung về trường lớp: - Đủ lớp học một ca, đủ bàn ghế. - Đủ giáo viên . - Chưa đủ giáo viên bộ môn nên GV còn phải dạy chéo môn. - Lớp học cấp bốn đã xuống cấp. 2. Tình hình của tổ trong năm học: - Số CB-GV trong tổ :06 ĐC. (01 BGH . ) - Số lượng giáo viên: o6 trong đó có 03 nữ, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về văn bằng và hệ đào tạo - Nội bộ Tổ : Đoàn kết - Năm học 2015 -2016 có:  01 ĐC đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 05 ĐC đạt LĐTT  Tổ đạt danh hiệu: Tổ lao động tiên tiến. 3. Những ưu điểm, thuận lơi của tổ: - Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy của nhà trường khá đầy đủ - Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn khá tốt,. - Đoàn kết, nhiệt tình trong công tác 4. Những mặt còn khó khăn, hạn chế:.

(2) - Việc đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá được tiến hành chưa đồng bộ, tính hiệu quả chưa cao. - Một số các ĐC tuổi cao nên việc tiếp cận CNTT còn nhiều hạn chế. II. Mục tiêu chung - Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh ”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng chương trình hành động cụ thể của ngành GD&ĐT tỉnh từ 2011-2015 - Tiếp tục thực hiện Đổi mới cơ bản và toàn diện GD-ĐT để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua việc ĐM công tác quản lí, đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra, đánh giá, nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh đỗ vào 10. III. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và biện pháp thực hiện 1. Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của người giáo viên. a) Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện  Nhiệm vụ: - Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị - Tích cực hưởng ứng, tuyên tuyền các phong trào thi đua, nhận thức sâu sắc việc xây dựng trừơng học thân thiện, học sinh tích cực là động lực lớn để thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy học  Chỉ tiêu: - 100% giáo viên trong Tổ tham gia tốt kế hoạch tự BD và BD . - 100% giáo viên không vi phạm pháp luật; không vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt quy chuẩn đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt các quy chế, chuyên môn, quy định về nền nếp , kỷ cương nhà trường b) Các biện pháp thực hiện - Thông báo nhắc nhở giáo viên trong tổ tham gia các buổi sinh hoạt chính trị, các lớp học bồi dưỡng tư tưởng chính trị. - Trong các giờ dạy, GV tạo mọi điều kiện cho HS hoạt động tính cực trên tinh thần cởi mở, thân thiện . -Tham gia các hoạt động nhà trường để xây dựng nhà trường an toàn, lành mạnh; thân thiện; xây dựng môi trường học tập trong từng giờ dạy, giờ học, lớp học - Tổ chuyên môn kết hợp với nhà trường tạo một tài khoản trong trang Web của Nhà trường làm diễn đàn học tập - học hỏi - giao lưu giữa HS với HS, giữa HS với GV. 2. Mục tiêu 2: Thực hiện đầy đủ quy chế, nề nếp chuyên môn a) Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện  Nhiệm vụ:.

(3) - Hoạt động tìm hiểu, nắm vững chương trình giảng dạy, nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt được trong các tiết dạy - Thường xuyên cập nhật các công văn, các qui định, các chỉ đạo mới của Ngành, của Sở GD&ĐT và của Nhà trường đề ra trong năm học ở tệp công văn để ở thư viện và trên trang web của trường, của ngành. - Giảng dạy đúng và đầy đủ nội dung chương trình do Bộ giáo dục và Sở giáo dục ban hành, không cắt bỏ hoặc dồn ép nội dung giảng dạy - Chấp hành đúng qui định về hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ :Kế hoạch năm học của TCM; Kế hoạch cá nhân; Giáo án; Sổ dự giờ thao giảng; Sổ báo giảng; Sổ chủ nhiệm (nếu có CN; Sổ ghi chép hội họp; Sổ điểm cá nhân; Sổ tích lũy chuyên môn, nghiệp vụ) - Thực hiện tốt kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Trường, của Tổ khi được phân công  Chỉ tiêu: - Tất cả các giáo viên thực hiện đúng phân phối chương trình giảng dạy . - Tất cả các giáo viên phải phải soạn giảng theo đúng tiến trình ,đúng Chuẩn kiến thức kỹ năng. - Tất cả giáo viên ra vào lớp đúng giờ không ra sớm vào muộn, nghỉ vắng công tác phải xin phép theo qui định, thực hiện nghiêm túc các tiết phân công dạy thay. b) Các biện pháp thực hiện - Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trong tháng 9 nhằm rà soát lại chương trình giảng dạy cho các khối lớp, đặc biệt học tập lại Chuẩn kiến thức kỹ năng mà BGD đã ban hành trong năm học 2010 – 2011. - Trong các buổi sinh hoạt tổ, TTCM tổ chức học tập và triển khai các công văn, các qui định, các chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong năm học 2015-2016. - TTCM theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở tổ viên về việc thực hiện chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng ; thực hiện nề nếp chuyên môn, kỷ luật lao động của giáo viên thông qua. - Theo dõi nhận xét đánh giá nề nếp giảng dạy hàng tuần của Nhà trường đối với giáo viên. - TCM kiểm tra hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên 01 lần/ tháng. - TCM kiểm tra sổ đầu bài và vở chi chép của HS theo bộ môn:: 01 lần/ tháng. để sâu sát hoạt động giảng dạy của giáo viên. - TTCM ký lịch báo giảng của tổ viên vào sao tiết 2 ngày thứ 2 3. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giảng dạy : a) Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện  Nhiệm vụ: - Thực hiện tốt việc soạn giảng. Coi việc soạn giảng tốt là một trong những yếu tố giúp giáo viên thực hiện tốt bài dạy. - Thực hiện tốt công tác thao giảng, dự giờ. Coi thao giảng là hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm cho giáo viên..

(4) - Cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội. Mỗi giáo viên phải có biện pháp nhằm phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh trong quá trình học tập; phải có việc làm cụ thể về đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với nội dung bài giảng và đạt kết quả tốt trong công tác giảng dạy. - Bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên. - Tổ chức có hiệu quả câu lạc bộ học sinh giỏi bộ môn Toán trong năm.  Chỉ tiêu: - 100% giáo viên soạn giáo án theo đúng Chuẩn kiến thức kỹ năng ( có chỉnh sửa hằng năm để phù hợp với đối tượng học sinh. - Mỗi giáo viên tham gia thao giảng 02 tiết/HK; dự đủ các tiết thao giảng Tổ; dự giờ đủ chỉ tiêu quy định. - Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy, mỗi giáo viên phải ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy: 02 tiết / HK. Tuyệt đối không được lạm dụng công nghệ thông tin. - Mỗi giáo viên phải sử dụng hiệu quả các phương tiện, các thiết bị, các đồ dùng dạy học hiện có vào các tiết dạy trên lớp theo qui định của TCM. - 100% giáo viên được xếp loại giáo viên giỏi cấp trường trong năm học và có 80% số học sinh đạt điểm trung bình trở lên trong các đợt kiểm tra, trong các kỳ thi HKI, HK II, trong đó tỉ lệ khá, giỏi trên 35%. - TCM thực hiện 02 tiết dạy mẫu / năm học trong đó nêu bật được việc đổi mới phương pháp. - Tổ thực hiện báo cáo 01 SKKN, 01 chuyên đề khoa học trong phạm vi cấp trường b) Các biện pháp thực hiện - TTCM theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở, việc soạn giảng của giáo viên - TTCM lập kế hoạch chi tiết về hoạt động dự giờ thao giảng của Tổ; coi trọng đến vấn đề góp ý, nhận xét và thảo luận rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ ở các tiết dạy. - Qua hoạt động dự giờ Tổ lên kế hoạch thực hiện 02 tiết dạy mẫu trong phạm vi Nhà trường. - TCM cập nhật các nguồn tài liệu, các thông tin liên quan đến bộ môn để giáo viên thuận lợi trong vấn đề nghiên cứu nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - TCM tạo một hộp thư điện tử của Tổ để chứa các thông tin, dữ liệu của Tổ. - TCM phát động đăng ký viết SKKN, viết chuyên đề khoa học. Báo cáo đề tài, thảo luận đề tài ở phạm vi cấp Tổ. Chọn 01 đề tài để báo cáo trong phạm vi cấp trường. 4. Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. a) Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện.  Nhiệm vụ: - Giáo viên phải soạn được bộ đề kiểm tra theo ma trận đề ở bộ môn mình; - Qua kết quả kiểm tra phải rà soát lại nội dung đề để bô sung, điều chỉnh.

(5)  Chỉ tiêu: - Mỗi GV phải có 01 bộ đề thi theo ma trận đề. Không có giáo viên ra đề kiểm tra sai kiến thức, phạm qui định ma trận. - Số lần sinh hoạt thảo luận về chuyên đề kiểm tra đánh giá bằng số lần ra đề kiểm tra tập trung trong mỗi học kì. b) Các biện pháp thực hiện - TCM phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề “ Đổi mới kiểm tra, đánh giá và quản lý đổi mới kiểm tra đánh giá ” - TTCM có kế hoạch đánh giá việc ra đề của mỗi giáo viên, có hình thức kỷ luật đối với các trường hợp ra đề sai kiến thức, sai qui định của TCM 5. Mục tiêu 5: Tạo điều kiện hoạt động học tập - giao lưu của học sinh a) Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện  Nhiệm vụ: - Tạo điều kiện học tập về thực hành cho học sinh - Thực hiện công tác hoạt động ngoại khóa tạo sân chơi cho học sinh  Chỉ tiêu: - Tổ chức 01 cuộc thi về "Máy tính cầm tay" cho khối lớp 8 , lớp 9; cuộc thi giải toán bằng tiếng Anh đối với học sinh lớp 8. - Tổ chức 01 cuộc hội thi liên môn ở 2 khối lớp 8, 9 với nội dung giải quyết các vấn đề về thực tiễn. b) Các biện pháp thực hiện - TCM lập kế hoạch chi tiết về việc tổ chức 02 cuộc hội thi. - TTCM tham mưu với BGH , Hội khuyến học để dự trù kinh phí tổ chức 6. Mục tiêu 6: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém a) Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện  Nhiệm vụ: - Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi lớp 9. - Thi HSG các môn lớp 9. - Thi giải toán trên mạng intnet các khối lớp - Bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 9 phục vụ cho kỳ thi vào 10. - Phụ đạo HS yếu kém ở cả 4 khối.  Chỉ tiêu: - 10 HSGTT . 05 HSG cấp huyện trở lên, HSG cấp tỉnh 01. - 87% HS đạt điểm trung bình trở lên trong đợt thi sát hạch ( Thi thử ) cuối năm do nhà trường tổ chức, - Tỉ lệ học sinh Giỏi bộ môn đạt 25% trở lên , học sinh Yếu, Kém giảm từ 5% so với cùng kỳ năm ngoái. b) Các biện pháp thực hiện - Xây dựng kế hoach bồi dưỡng đội truyển HS (Đề cương, phân công người dạy, thời gian dạy).

(6) - Phân hóa học sinh theo ban, tham gia bồi dưỡng kiến thức cho học sinh một tuần 3 tiết ( kêu gọi sự tự nguyện, tâm huyết và nhiệt tình của giáo viên trong tổ, nhất là GV trẻ). - Phụ đạo HS yếu: Môn toán , vật lý , hóa học, sinh vật. 7. Mục tiêu 7: Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp a) Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện  Nhiệm vụ: - GVCN sâu sát mọi đối tượng HS trong lớp. - GVCN có kế hoạch tổ chức lớp tham gia đầy đủ mọi hoạt động của trường giao và hoàn thành đúng thời gian các yêu cầu của BGH, của Đoàn trường. - GVCN có tác động thúc đẩy lớp tiến bô mọi mặt, xây dựng môi trường học tập trong lớp, nâng cao chất lượng học tập.  Chỉ tiêu: - 100% lớp CN tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đề ra của trường - 100% GV có lớp chủ nhiệm được xếp loại tốt trong phong trào thi đua của nhà trường - Lớp không có HS cá biệt về đạo đức. b) Các biện pháp thực hiện - Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm; triển khai và đánh giá tình hình lớp hàng tuần được gắn liền với hoạt động sư phạm của giáo viên. Công tác này được TCM theo dõi nhận xét, đánh giá và đưa vào chuẩn thi đua của giáo viên. - GVCN phải xây dựng ban cán sự lớp vững mạnh, xây dựng BĐD/CMHS hoạt động có hiệu quả. 8. Mục tiêu 8: Hoạt động kiểm tra - của TTCM a) Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện  Nhiệm vụ: - TTCM làm việc theo kế hoạch - TTCM phải kiểm tra - thanh tra đối với các hoạt động của GV trong Tổ  Chỉ tiêu: - Tất cả các hoạt động của TCM đều phải có kế hoạch chi tiết. - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên 01 lần / HK - Thanh tra toàn diện 02 giáo viên/ năm học, ( Theo kế hoạch của BGH ) - Kiểm soát các hoạt động của TCM. b) Các biện pháp thực hiện - TTCM cùng Tổ thảo luận và lập kế hoạch hoạt động cho từng mục tiêu hoạt động cụ thể của TCM. - TTCM lập kế hoạch chi tiết về hoạt động kiểm tra - thanh tra của TTCM và thông báo công khai. IV.Chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. - Toán ; 82% TB trở lên. Tỉ lệ học sinh khá giỏi 25% trở lên.

(7) -Lý ; 88% TB trở lên ,Tỉ lệ học sinh khá giỏi 35% trở lên -Hóa ; 88% . TB trở lên, Tỉ lệ học sinh khá giỏi 35% trở lên - Sinh ; 91%. TB trở lên, Tỉ lệ học sinh khá giỏi 40% trở lên - CN-GDCD ; 100%. TB trở lên ,Tỉ lệ học sinh khá giỏi 40% trở lên -Tin học 100% TB trở lên ,Tỉ lệ học sinh khá giỏi 50% trở lên -Thể Dục100% Đạt -Tổ đăng ký: Tổ LĐTT. - Lớp TT: 03 Lớp 7, 8,9 - CĐ M: 03 CĐ 7, 8,9 - Chiên sĩ thi đua: 01 ĐC. - LĐTT: 05 - CĐVSX: 06 - GĐVH: 06 -Nhà giáo sang tạo 05 - Phụ nữ hai giỏi: 03. - GV chủ nhiệm giỏi cấp trường: 03 đồng chí - GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 01 đồng chí - GV dạy giỏi cấp trường: 05 đồng chí - GV dạy giỏi cấp huyện 02 đồng chí V. Lịch trình thực hiện kế hoạch KẾ HOẠCH THÁNG 8/2015 Nội dung công tác. Người. thực hiện Kết quả - Lao động theo kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học Toàn tổ mới. - Chấp hành tốt sự phân công tác chuyên môn của trường. Giáo viên - Chuẩn bị tốt vân phòng phẩm Toàn tổ - Lên lớp theo thời khóa biểu, soạn giảng thep phân phối Giáo viên chương trình, 100% giáo viên có đủ bài soạn trước khi lên lớp. - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn. Giáo viên - Dự đầy đủ các cuộc họp và hoạt động của trường và công Giáo viên đoàn. - Triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục. Giáo viên - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do phòng GD&ĐT tổ chức Giáo viên - ôn luyện giải toán bằng máy tình cầm tay lớp 8, 9 Giáo viên - Họp phụ huynh đầu năm học Toàn tổ *Bæ sung: ................................................................................. ..................................................................................................... ......................................................................................................

(8) KẾ HOẠCH THÁNG 9/2015 Chủ đề: Truyền thống nhà trường Nội dung công tác - Chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học 2015-2016 -. Khảo sát chất lượng học sinh. - Tham gia tốt lễ khai giảng năm học 2015-2016 - ổn định tổ chức lớp chủ nhiệm. - Soạn giảng theo phân phối chương trình được giao, đảm bảo có 100% giáo viên có đủ bài soạn trước khi đến lớp - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch của tổ, của cá nhân và bộ môn mình phụ trách. - Sinh hoạt tổ chuyên môn theo lịch. - Triển khai việc thăm lớp dự giờ, khảo sát đầu năm đối với giáo viên - Dự đầy đủ các cuộc họp và hoạt động của trường và công đoàn. - Hoàn thành công tác điều tra phổ cập giáo dục -Thực hiện tốt ATGT - Bảo vệ môi trường Xanh - Sạch Đẹp -Tham gia đầy đủ buổi tuyên truyền an toàn giao thông - Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ - Thi giải toán băng cầm tay cấp huyện lớp 9 - Chuẩn bị hội nghị công chức viên chức – lao động Bổ xung ;. Người. Kết. thực hiện Toàn tổ GV-HS Toàn tổ Giáo viên. quả. Giáo viên Tổ trưởng, tổ viên Toàn tổ Toàn tổ Toàn tổ Toàn tổ Toàn tổ Toàn tổ Toàn tổ Học sinh Toàn tổ. ........................................................................ ………… ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ....................................................................................... KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015 Chủ đề: Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/ 10 Nội dung chương trình - Duy trì nề nếp, kỷ cương dạy học, cập nhật điểm - Triển khai cuộc thi KHKT - Tăng cường thăm lớp dự giờ rút kinh nghịêm. Người thực hiện Toàn tổ và HS GV. Kết quả.

(9) BGH+Tổ - Duyệt kế hoạch giảng dạy bộ môn trưởng, GV - Kiểm tra hồ sơ dân chủ lần 1 - Tham dự các lớp tập huấn (Nếu có) BGH+ GV - Sinh hoạt chuyên môn theo lịch Toàn tổ - Thực hiện chuyên đề cá nhân GV - Tổ chức Đại hội liên đội GV+HS - Hôi nghị CBVC - LĐ - Tăng cường GD đạo đức cho học sinh. Toàn thể - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và giải toán trên CBCC mạng - Mít tinh chào mừng ngày 20/10 GV+HS - Chấp hành nghiêm túc NQ 32 về ATGT GV+HS - Thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, HS tích GV+HS cực”. “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo” - Tăng cường thu nộp quỹ GVCN + KT - Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục *Bæ sung: ........................................................................ ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ....................................................................................... ………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. KẾ HOẠCH THÁNG 11/2015 Chủ đề: Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11 Nội dung chương trình - Duy trì nề nếp, kỷ cương dạy học, cập nhật điểm - Tăng cường thăm lớp dự giờ rút kinh nghịêm -Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. - Phụ đạo HS yêú, kém. Bồi dưỡng HS giỏi - Dự chuyên đề cụm trường, Thực hiện chuyên đề cá nhân - Sinh hoạt chuyên môn theo lịch - Kiểm tra hồ sơ chéo lần 1 - Mít tinh chào mừng ngày 20/11 - Tổ chức thi HS giỏi cấp trường, tổ chức câu lạc bộ HS. Người thực hiện Toàn tổ và HS GV GV+HS. BGH+ GV Toàn tổ GV+HS BGH+GV. Kết quả.

(10) khỏ giỏi -Tăng cường thu các loại quỹ - Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện - Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp huyện Bổ sung:. GVCN + KT GV. ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2015 Chủ đề: Hưởng ứng đợt thi đua ngày quốc phòng toàn dân Nội dung chương trình - Lên kế hoạch hoạt động của tổ - Duy trì nề nếp, kỷ cương dạy học, cập nhật điểm - Tăng cường thăm lớp dự giờ rút kinh nghịêm - Phụ đạo HS yêú, kém. Bồi dưỡng HS giỏi - Thực hiện chuyên đề cá nhân - Sinh hoạt chuyên môn theo lịch - Tham gia các chuyên đề cụm (Nếu có) - Rà soạt chương trình, dạy bù chương trình chậm - Ôn tập học kỳ I, ra đề kiểm tra chất lượng học kỳ I - Duyệt đề kiểm tra HKI, kiểm tra học kì I. Người thực hiện Tổ trưởng Toàn tổ và HS GV GV. Toàn tổ GV BGH+GV GV BGH+GV. Kết quả.

(11) - Đăng ký dự thi học sinh giỏi lớp 9 HS - Chấm bài, cộng tính điểm chính xác GV - Tham gia thi vận dụng kiến thức liên môn GV- HS Bổ sung: ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ KẾ HOẠCH THÁNG 01/2016 Chủ đề: Mừng đảng, mừng xuân Nội dung chương trình - Lên kế hoạch hoạt động của tổ - Duy trì nề nếp, kỷ cương dạy học, cập nhật điểm - Tăng cường thăm lớp dự giờ rút kinh nghịêm - Thi nghi thức đội - Thu nộp các loại quỹ - Hoàn thiện hồ sơ học kỳ I - Thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Sơ kết tổ, sơ kết học kì I - Thực hiện tốt an toàn giao thông. Phòng chống cháy nổ. Người thực hiện Kết quả Tổ trưởng Toàn tổ GV PTĐ+HS GVCN + KT GV Toàn tổ Toàn tổ Toàn tổ.

(12) Tiếp tục ôn giải toán bằng máy tính cầm tay lớp 8 và. GV+HS. giải toán trên mạng các lớp 6, 7, 8, 9 - Thi máy tính cầm tay lớp 8 * Bổ sung:. HS. ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... KẾ HOẠCH THÁNG 02/2016 Chủ đề: Mừng đảng, mừng xuân Nội dung chương trình - Lên kế hoạch hoạt động của tổ - Duy trì nề nếp, kỷ cương dạy học, cập nhật điểm - Tăng cường thăm lớp dự giờ rút kinh nghịêm - Tăng cường thu các loại quỹ. - Thực hiện tốt các phong chào xã hội như: ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ. - Kiểm tra hồ sơ cá nhân. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo lịch đảm bảo có chất lượng. - Có kế hoạch nghỉ tết Nguyên Đán (Cho học sinh ôn tập) Giáo viên trực tết. - Hoàn thành các công việc tháng chuyển sang. - Bồi dưỡng thường xuyên, sử dụng phương châm dậy học ứng dụng công nghệ thông tin. - Kiểm tra lấy điểm học kỳ II. - Đăng ký thi học sinh giỏi môn toán cấp huyện lớp 6,7,8. Người thực hiện Tổ trưởng Toàn tổ và HS GV GV+HS. GV BGH + GV GV GV+HS. Kết quả.

(13) - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp * Bổ sung: ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ KẾ HOẠCH THÁNG 3/2016. GV+HS. Chủ đề: Tiến bước lên đoàn Nội dung chương trình - Lên kế hoạch hoạt động của tổ - Duy trì nề nếp, kỷ cương dạy học, cập nhật điểm - Tăng cường thăm lớp dự giờ rút kinh nghiệm - Tăng cường thu các loại quỹ. -Tiếp tục học những môn chủ đề tự chọn và hướng nghiệp theo lịch của trường. -Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi - Hưởng ứng thi đua trào mừng 8-3 và 26-3. - Kiểm tra hồ sơ cá nhân. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo lịch đảm bảo có chất lượng. - Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ học sinh khá giỏi theo kế hoạch (Nếu có) - Bồi dưỡng thường xuyên, sử dụng phương châm dậy học ứng dụng công nghệ thông tin. - Tăng cường kiểm tra lấy điểm học kỳ II. - Tham gia các hoạt động khác theo sự chỉ đạo của nhà. Người thực hiện Tổ trưởng Toàn tổ và HS GV GV+HS. GV GV+HS GV + HS GV GV + HS GV GV GV. Kết quả.

(14) trường cũng như các cuộc thi về Đoàn, Đội -Thi học sinh giỏi môn toán lớp 6,7,8 cấp huyện. HS. -Thi giải toán trên mạng Intrenet cấp huyện * Bổ sung: ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ KẾ HOẠCH THÁNG 4 /2016 Chủ đề: chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4 Nội dung chương trình. Người thực hiện - Tiếp tục duy trì các nề nếp dạy và học Toàn tổ - Tăng cường thăm lớp, dự giờ rút kinh nghiệm. Toàn tổ - Kiểm tra rà soát trương trình để có kế hoạch hoàn Toàn tổ thành chương trình - Tổ chức ôn tập cho học sinh, các khối chuẩn bị tốt cho. Toàn tổ. học sinh giỏi cấp tỉnh - Cập nhật điểm đúng quy định - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II - Tham gia các chuyên đề cuối năm.. Toàn tổ. - Ra đề kiểm tra học kỳ II - Thu đầy đủ quỹ, hoàn thành quỹ - Bồi dưỡng thường xuyên: Đổi mới đánh giá trong việc dạy học THCS. - Dự thi khảo sát GV THCS - Hưởng ứng, chào mừng ngày "Giải phóng Miền Nam. GV GV + HS. Kết quả.

(15) thống nhất đất nước 30/4" * Bổ sung: ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ KẾ HOẠCH THÁNG 5 /2016 Chủ đề : Chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 Nội dung chương trình - Tiếp tục duy trì các nề nếp dạy và học. - Kiểm tra rà soát trương trình để có kế hoạch hoàn thành chương trình chậm. - Tổ chức ôn tập cho học sinh thi học kỳ II. - Tổ chức thi học kỳ II theo lịch của phòng GD huyện. - Chấm điểm cộng điểm theo đúng quy định . - Rà soát điểm, cộng tính điểm đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục. - Cập nhật điểm vào hồ sơ học kỳ II. - Bồi dưỡng thường xuyên: Đổi mới đánh giá trong việc. Người thực hiện GV+HS GV GV+HS HS GV GV. dạy học THCS. - Hoàn thành dạy chủ đề tự chọn - Hưởng ứng , chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 - Hoàn thành chuyên đề cá nhân học kỳ II.. Toàn tổ. - Sơ kết lớp, tổ. - Kiểm tra hồ sơ lớp 9. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp đúng quy định. - Bế giảng năm học 2015-2016. Toàn tổ. Kết quả.

(16) - Tổng kết thi đua năm học 2015-2016 * Bổ sung: ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ Trên đây là kế hoạch chuyên môn của tổ tự nhiên nâm học 2015-2016.. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Hiệu trưởng. TỔ CHUYÊN MÔN Tổ trưởng.

(17)

×