Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

29 NGUYEN NHAT QUYNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.31 KB, 1 trang )

(1)

29. Họ và tên học sinh: Nguyễn Nhật Quỳnh
Số ngày nghỉ: 02 Có phép: 02

Khơng phép: ….Thời gian Nhận xét


Tháng thứ nhất a)Môn học và hoạt động giáo dục( kiến thức, kĩ năng)
Nắm vững kiến thức các mơn học.


b)Năng lực:


c) Phẩm chất: Tính cẩn thận, nhiệt tình


Tháng thứ hai a)Mơn học và hoạt động giáo dục( kiến thức, kĩ năng)
Nắm vững kiến thức các môn học.


- Tiếp thu bài nhanh. Học tốt các môn học.


b)Năng lực: tự giác học tập. Hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
c) Phẩm chất:


Tháng thứ ba a)Môn học và hoạt động giáo dục( kiến thức, kĩ năng)
-Phát biểu xây dựng bài tốt.


- Kĩ năng thực hành nhanh và chính xác.
b)Năng lực:


Chuyên cần, tự giác học tập.


c) Phẩm chất: Tính thân thiện với bạn.


Tháng thứ tư a)Mơn học và hoạt động giáo dục( kiến thức, kĩ năng)


- Kĩ năng thực hành nhanh và chính xác các mơn học.
- Phát biểu xây dựng bài tốt.


b)Năng lực: Bày tỏ ý kiến, chia sẻ với bạn tốt.


c) Phẩm chất:………..
Tháng thứ năm a)Môn học và hoạt động giáo dục( kiến thức, kĩ năng)


- Tiếp thu bài tốt.


b)Năng lực: Tham gia tốt các hoạt động lớp, trường.
c) Phẩm chất: Tính thân thiện với bạn bè..


Tháng thứ sáu a)Môn học và hoạt động giáo dục( kiến thức, kĩ năng)
-Phát biểu xây dựng bài tốt


- Kĩ năng thực hành nhanh và chính xác.
b)Năng lực: Mạnh dạn, tự tin trong nhóm.
c) Phẩm chất:


Tháng thứ bảy a)Môn học và hoạt động giáo dục( kiến thức, kĩ năng)
-Tham gia tốt các hội thi và đạt kết quả cao.
b)Năng lực:


c) Phẩm chất: Tính thân thiện với bạn bè.


Tháng thứ tám a)Môn học và hoạt động giáo dục( kiến thức, kĩ năng)
-Nắm vững kiến thức các bài học.


- Kĩ năng thực hành nhanh và chính xác. Đạt kết quả cao trong


học tập.


b)Năng lực: Mạnh dạn trình bày, chia sẻ ý kiến trong học tập.
c) Phẩm chất:………..
Tháng thứ chín a)Mơn học và hoạt động giáo dục( kiến thức, kĩ năng)


- Kĩ năng thực hành nhanh và chính xác. Đạt kết quả cao trong
học tập.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×