Tải bản đầy đủ (.ppt) (39 trang)

Bai 26 Sinh san sinh duong tu nhien

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.06 MB, 39 trang )

(1)ĐẾN DỰ GIỜ HỘI GIẢNG. LỚP 6 A1. TRƯỜNG THSC BỔ TÚC GV: Nguyễn Xuân Thùy.

(2) 1/ Có những loại lá biến dạng nào ? cho ví dụ ?( 10Đ) Trả lời: - Lá biến thành gai: cây xương rồng - Lá biến thành tua cuốn hay tay móc: Cây đậu Hà Lan, cây mây. - Lá vảy: Củ dong ta - Lá dự trữ: Củ hành - Lá bắt mồi: Cây bắt muỗi, cây nắp ấm 2/ * Biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Vì sao lá của một số loại xương rồng biến thành gai ?(8Đ) Trả lời: - Lá của một số loài cây biến đổi thích hợp với chức năng ở những điều kiện sống khác nhau. - Lá xương rồng biến thành gai (giảm sự thoát hơi nước qua lá) giúp thích nghi với điều kiện sống khô hạn. 09/15/21. 2.

(3) * Hãy dùng mũi tên để nối giữa bộ phận và chức năng cho phù hợp( 2đ):. Hoa Rễ, Thân, Lá. Dinh dưỡng Sinh sản.

(4) HOA, QUẢ, HẠT RỄ, THÂN, LÁ. DINH DƯỠNG SINH SẢN. Có khi nào rễ , thân , lá cũng làm nhiệm vụ sinh sản không ? Nếu có, chúng sẽ sinh sản như thế nào, trong điều kiện nào ?.

(5) Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên • Khi gặp điều kiện thuận lợi cây mới có thể được mọc ra từ những bộ phận nào của cây ?.

(6) 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa. Hình 26.1: Cây rau má bò trên đất ẩm.. Hình 26.3: Củ khoai lang để ở nơi ẩm. Hình 26.2: Củ gừng để ở nơi ẩm.. Hình 26.4: Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm.

(7) H×nh 26.1:C©y rau m¸ bò trên đất ẩm. H×nh 26.2. Cñ gõng để ở nơi ẩm. H×nh 26.3. Cñ khoai H×nh 26.4. L¸ thuèc lang để ở nơi ẩm báng r¬i xuèng n¬i Èm. Quan sát các hình 26. 1, 26. 2, 26. 3, 26. 4, đối chiếu với mẫu vật, thảo luận nhãm trả lời c¸c c©u hái sau: - Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân có hiện tợng gì? Mçi mÊu th©n nh vËy khi t¸ch ra cã thÓ thµnh mét c©y míi kh«ng? V× sao? - Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới đợc không? Vì sao? - Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới đợc không? Vì sao? - Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới đợc không? Vì sao?.

(8) C©y rau m¸ khi bß trªn mặt đất ẩm ở mỗi mấu th©n cã hiÖn tîng g×? Mçi mÊu th©n nh vËy t¸ch ra cã thể tạo thành cây mới đợc kh«ng? V× sao ? Hình 26.1: Cây rau má bò trên đất ẩm. Mỗi mấu thân đều có chồi và rễ. Mỗi mÊu th©n nh vËy sÏ tạo thµnh c©y míi ® ợc vì có đủ chồi và rễ..

(9) Chồi. Rễ. Củ gừng để ở nơi ẩm, cã thÓ t¹o thµnh những cây mới đợc kh«ng? V× sao ?. Hình 26.2: Củ gừng để ở nơi ẩm. Củ gừng để ở nơi ẩm có thể trở thành cây mới đợc vì có đủ chồi và rễ..

(10) Chồi. Củ khoai lang để nơi đất Èm, cã thÓ t¹o thµnh c©y mới đợc không ? Vì sao?. Rễ. Hình 26.3: Củ khoai lang để ở nơi ẩm. Củ khoai lang để nơi đất ẩm, có thể trở thành cây mới đợc vì có đủ chồi và rÔ ..

(11) Chåi. L¸ thuèc báng r¬i xuèng n¬i Èm, cã thÓ t¹o thµnh cây mới đợc không ? V× sao ? RÔ H×nh 26.4: L¸ thuèc báng r¬i xuèng n¬i Èm. Lá thuốc bỏng rơi xuống đất ẩm, có thể tạo thành cây mới đợc vì nó có đủ chồi vµ rÔ ..

(12) 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa. Chồi. Củ khoai tây để nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được không? Vì sao?. Củ khoai tây để nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được vì có đủ rễ và chồi. Rễ. Củ khoai tây để nơi ẩm.

(13) PhiÕu häc tËp Sè 1. Nhãm:. T×m hiÓu sù t¹o thµnh c©y míi tõ rÔ, th©n, l¸ ë mét sè c©y cã hoa. Sù t¹o thµnh c©y míi STT. .. Tªn c©y. 1. Rau m¸. 2. Gõng. 3. Khoai lang. 4. L¸ thuèc báng. 5. Cñ khoai t©y. Mäc tõ Phần đó ®iÒu phÇn nµo thuéc lo¹i c¬ Trong kiÖn nµo? cña c©y? quan nµo?.

(14) ĐÁP ÁN Sự tạo thành cây mới STT. Teân caây. 1. Rau maù. Thaân boø. 2. Gừng. Thaân reã. 3. Khoai lang Laù thuoác boûng Cuû khoai. 4 5. Mọc từ phần naøo cuûa caây ?. Reã cuû Laù Thaân cuû. Phần đó thuộc loại cơ quan naøo ?. Cô quan sinh dưỡng Cô quan sinh dưỡng Cô quan sinh dưỡng Cô quan sinh dưỡng Cô quan sinh dưỡng. Trong ñieàu kieän naøo?. Có đất aåm Nôi aåm Nôi aåm Đủ độ aåm Nôi aåm.

(15) 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa: Trong điều kiện đất ẩm, một số cây có thể hình thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng: thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá…. Một số cây có hoa có khả năng tạo thành cây mới từ những phần nào của cây?. Em có biết? Trong tầng phát sinh (tầng sinh trụ ) nằm giữa mạch rây và mạch gỗ của thân, rễ, lá của nhiều cây có những tế bào có khả năng phân chia mạnh. Những tế bào này trong điều kiện thích hợp (đủ độ ẩm) thì phân chia và nhân lên nhanh chóng hình thành nên thể khởi nguyên của rễ và chồi rồi dần dần phát triển thành rễ và chồi mới ..

(16) 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa  Trong điều kiện đất ẩm, một số cây có thể hình thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng: thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá…. Tại sao trong thực tế tiêu diệt cỏ dại rất khó (nhất là cỏ gấu)? Vậy cần phải có biện pháp gì?.

(17) 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa Trong điều kiện đất ẩm, một số cây có thể hình thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng: thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá… 2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây.

(18) Sù t¹o thµnh c©y míi STT. Tªn c©y. Mọc từ phần Phần đó thuộc loại cơ quan nµo? nµo cña c©y?. Trong ®iÒu kiÖn nµo?. 1. Rau m¸. Th©n bß. C¬ quan sinh dìng. có đất ẩm. 2. Gõng. Th©n rÔ. C¬ quan sinh dìng. N¬i Èm. 3. Khoai lang. RÔ cñ. C¬ quan sinh dìng. N¬i Èm. 4. L¸ thuèc báng. L¸. C¬ quan sinh dìng. đủ độ ẩm. 5. Cñ khoai t©y Th©n cñ. C¬ quan sinh dìng. N¬i Èm. Xem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: sinh dỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lỏ, thân rễ điền vào chỗ trống trong phiếu học tập số 2 dới đây để có khái niệm đơn gi¶n vÒ sinh s¶n sinh dìng tù nhiªn PhiÕu häc tËp sè 2 Tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ quan ..................ë mét sè c©y nh..........,...........,......, .........., cã thÓ ph¸t triÓn thµnh c©y míi, trong ®iÒu kiÖn cã ............Kh¶ n¨ng t¹o thµnh c©y míi tõ c¸c c¬ quan .................§îc gäi lµ sinh s¶n sinh dìng tù nhiªn.

(19) 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa - Một số cây trong điều kiện đất ẩm có khả năng tạo được cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng. 2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây. Xem lại bảng trên , hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: sinh dưỡng , rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để có khái niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên: Từ các phần khác nhau của cơ quan sinh dưỡng (1) …….…................ ở một số cây như: .... thân lá thể phát rễ củ…, (5) (2) (3) thân ………, rễ (4) …...,bò …....., có triển thành cây mới, trong điều kiện có độ (6)ẩm Khả năng tạo thành cây mới từ các …… sinh dưỡng (7) cơ quan ………………..được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên..

(20) 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa: Trong điều kiện đất ẩm, một số cây có thể hình thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng: thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá…. 2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá). Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?.

(21) Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân rễ?. Coû gaáu. Coû chæ. Coû tranh. Coû maät.

(22) Thaân reã caây coû gaáu , caây coû chæ mọc ngầm dưới đất ..

(23) Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò? Cây thài lài, c©y chu me,cây rau rệu,cây cỏ bợ....... Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng lá? Lá cây hoa đá, lá cây sống đời,........

(24) TỔNG KẾT Ghi nhí (Sgk Trang 88 ) - Sinh s¶n sinh dìng tù nhiªn lµ hiÖn tîng h×nh thµnh c¸ thÓ míi tõ mét phÇn cña c¬ quan sinh dìng (RÔ, th©n, l¸). - Nh÷ng h×nh thøc sinh s¶n sinh dìng tù nhiªn thêng gÆp ë c©y cã hoa lµ: sinh s¶n b»ng th©n bß, th©n rÔ, rÔ cñ, l¸ ,....

(25) Haõy quan saùt caùc caây sau ñaây ( xem hình ) cho bieát caây naøo coù khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ?. Caây beøo taây. Caây chuoái. Cuû su haøo.

(26) Caây laù loát. Caây loa keøn traéng. Cây cỏ sữa (nuôi bò). Caây quyønh.

(27) Caây laù dong. Caây laù mô. Caây caûi. Caây khoai lang.

(28) Mét sè lo¹i cá d¹i h¹i c©y trång. Cỏ gấu. Cỏ tranh. Cỏ chỉ. Muèn diÖt cá d¹i ngêi ta cã nh÷ng biÖn ph¸p nµo? V× sao làm nh vËy?. Muốn diệt cỏ dại hại cây trồng phải nhặt bỏ đợc toàn bộ thân rễ ngầm ở dới đất, vì cỏ dại có khả năng sinh sản bằng thân rễ nên chỉ cần sót lại một mầm thân rễ là từ đó có thể mäc chåi, ra rÔ vµ ph¸t triÓn thµnh c©y míi rÊt nhanh..

(29) Bài tập 4 SGK T88. Muốn củ khoai lang không bị mọc mầm thì ph¶i cấtcho giữkhoai thế nlang ào? Em h·ymäc chomÇm biÕt ng ta b¶o Muèn kh«ng th×êiph¶i trång langr¸o. b»ng sao khoai kh«nglang qu¶n ëkhoai n¬i kh« Ngc¸ch êi ta nµo? thêngT¹i trång trång d©y: b»ngSau củ?khi thu hoạch củ, dây khoai đợc thu b»ng l¹i, chän nh÷ng d©y b¸nh tÎ c¾t thµng tõng ®o¹n ngắn có cả ngọn rồi giâm các đoạn đó xuống luống đất đã chuẩn bị trớc..

(30) Bài tập Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Nhóm nào sau đây gồm toàn những cây có hình thức sinh sản bằng thân rễ ? a. Cây sắn, khoai lang, rau má. b. Cây gừng, cây nghệ, cây cỏ gấu. c. Lá thuốc bỏng, cây dong ta, cây su hào. d. Cỏ tranh, củ cải, rau má. Câu 2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là : a. Sinh sản bằng cách cho hạt nảy mầm, không có sự can thiệp của con người. b. Sinh sản bằng cách có sự can thiệp của con người. c. Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá). d. Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng rễ..

(31) * Rau maù,nhaân saâm cuûa người nghèo. Rau maù coù taùc duïng giuùp cho cô, xöông chaéc. khoeû da mòn maøng. Taêng sinh teá baøo haït, giuùp mau lieàn seïo caùc veát boûng,veát thöông ,choáng xô cứng tổ chức, chống lão hoá, giải độc gan, an thaàn, choáng STRESS…. (Theo báo sức khoẻ và đời sống số 411).

(32) *. Gừng, cây thuốc quanh nhà Qua phân tích hiện đại có trên 400 hoạt chất trong củ gừng. Đó là chất nhựa (30 hoạt chất), tinh dầu, (200 chất) chất khoáng và vi tamin … Gừng có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt, chống nôn, nhất là cho phụ nữ có thai mà không độc, chống say tàu xe …. (Theo báo sức khoẻ và đời sống số 411).

(33) Cây thuốc bỏng có tác dụng gì ?. - Khi bò boûng baïn coù theå giaõ naùt 5-10 laù thuoác bỏng và đắp vào chỗ bỏng sẽ có hiệu quả tức thì - Ngoài ra cây thuốc bỏng còn được sử dụng để chữa ho,làm cầm máu vết thương nhẹ , haï soát ….

(34) 1. Bộ phận nào của cây rau má có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?. đáp án : Thân.

(35) 2. Nhãm c©y nµo sau ®©y gåm toµn nh÷ng c©y cã h×nh thøc sinh s¶n b»ng th©n rÔ : A. C©y s¾n, khoai lang, rau m¸. B. C©y gõng, c©y nghÖ, c©y cá gÊu. C. L¸ thuèc báng, c©y dong ta, c©y su hµo. D. Cá tranh, cñ c¶i, rau m¸.. đáp án : B.

(36) 3. Sinh s¶n sinh dìng tù nhiªn lµ : a) Sinh s¶n b»ng c¸ch cho h¹t n¶y mÇm, kh«ng cã sù can thiÖp cña con ngêi. b) Sinh s¶n b»ng c¸ch cã sù can thiÖp cña con ngêi. c) Lµ hiÖn tîng h×nh thµnh c¸ thÓ míi tõ mét phÇn cña c¬ quan sinh dìng (rÔ, th©n, l¸). d) Lµ hiÖn tîng h×nh thµnh c¸ thÓ míi tõ mét phÇn cña c¬ quan sinh dìng rÔ.. đáp án : c.

(37) 4. §©y lµ mét lo¹i c©y sinh s¶n b»ng l¸ cã t¸c dông ch÷a báng.. đáp án : cây thuốc bỏng.

(38) HƯỚNG DẪN HỌC TẬP * ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT NÀY : -Về nhà học thuộc bài, trả lời các câu hỏi SGK trang 88; Làm bài tập trong sách bài tập Sinh học 6. •ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT TIẾP THEO : - Nghiên cứu bài mới “ Sinh sản sinh dưỡng do người” - Chuẩn bị: Cành dâu, đoạn sắn, ngọn mía, ngọn rau muống, ngọn khoai lang, …) cắm xuống đất ẩm cho ra rễ. - Ôn bài: Sự vận chuyển các chất trong thân. - Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các bước ghép mắt, nhân giống vô tính trong ống nghiệm trên các sách báo và thành tựu của nhân giống vô tính trong ống nghiệm..

(39)

(40)

×