Tải bản đầy đủ (.ppt) (1 trang)

Day tu vung English 6Unit 2Section A B

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (241.38 KB, 1 trang )

(1)Slide dạy từ vựng English 6_Unit 2: At school Section A + B at school come sit open your close book stand goodbye where live name street how. tại, ở trường học đến ngồi mở của bạn đóng, gấp sách đứng tạm biệt ở đâu sống tên phố, đường phố như thế nào. spell. đánh vần. Khi dạy từ vựng, các bạn bấm vào nút để học sinh nghe máy đọc mẫu từ vựng trước khi bấm vào khoảng trống để show từ đó. Các bạn có thể copy, delete hoặc chỉnh sửa để có slide dạy từ vựng như ý..

(2)

×