Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

DE TV 1 CUOI NAM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.86 KB, 2 trang )

(1)Họ và tên :……………………... ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 1. Lớp: PHẦN TRẮC NGHIỆM. Môn : Tiếng việt. Khoanh tròn trước đáp án em cho là đúng Câu 1: Từ ” lành mạnh” hai tiếng giống nhau ở phần nào? A. Phần đầu. B. Phần vần. C. Phần thanh. D.Cả vần và thanh. C.s. D.m. Câu 2: Âm cần điền vào từ “ con …áo ” là A. x. B. ch. Câu 3”: Âm nào sau đây kết hợp với vần âp và thanh nặng để tạo thành tiếng mới: A. a. B. t. C. ngh. D. q. Câu 4: Tiếng nào sau đây kết hợp được với tiếng “sĩ” để tạo thành tiếng mới: A. bác. B. con. C. họa. D. học. Câu 5: Từ nào sau đây có tiếng chứa nguyên âm đôi: A. Sáo trúc. B.con vượn. C. mái ngói. D. măng non. Câu 6: Nối đúng để thành câu Chiếc xe đạp Các bạn Mẹ và bé Tháp chuông PHẦN TỰ LUẬN. đang múa sạp màu xanh cao chót vót xem xiếc ở rạp. Bài 1: Hãy viết lại những từ sau cho đúng chính tả a) Cam pu chia, Pa- Ri. Hà nội, lào cai, Võ thị sáu ……………………………………………………………………………………. b). Bài 2: Sắp xếp các từ sau đây thành câu hoàn chỉnh rồi viết lại a) Đậu/ chim chích/ trên/ bắt sâu/ cành chanh/ cho cây …………………………………………………………………………………………. b) ngập, mưa, cả, hết, vườn, ruộng ……………………………………………………………………………………….. Bài 3: Viết lại đoạn thơ sau: Bản em trên chóp núi.

(2) Sớm bồng bềnh trong mây Sương rơi như mưa giội Trưa mới thấy mặt trời..

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×